Articol

Contract de asigurare. Acţiune privind obligarea asigurătorului la plata despăgubirilor constând în indemnizaţia de asigurare şi dobânda legală.

Contract de asigurare. Acţiune privind obliga asigurătorului la plata despăgubirilor constând în indemnizaţia de asigurare şi dobânda legală. Lipsa autorizaţiei de construire a imobilului asigurat distrus în incendiu. Clauză contractuală ce exclude acordarea despăgubirilor în cazul în care imobilul este construit fără autorizaţie de construire. Caracterul abuziv al clauzei. Lipsa consimţământului asiguratului pentru aplicarea prevederilor...

Articol

Accesul la fonduri comunitare de coerenţă şi structurale. Reducerea contribuţiei. Condiţii. Drepturi câştigate. Termen rezonabil

Atunci când contribuţia comunitară nu este folosită în condiţiile fixate prin decizia de acordare a acestei contrbuţii, Comisa poate lua măsura suspendări, reduceri sau suprimării sale, după ce a dat Statului membru implicat posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile (art. 24 din Regulamentul CEE nr. 4253/88). Decizia de aprobare a cererii pentru obţinerea contribuţiei comunitare face...

Articol

Accesorii pentru contribuţia la fondul NUASS în absenţa unui contract încheiat între CAS şi persoana care obţine venituri din activităţi independente

Reglementarea dreptului de a fi infoimat (aii. 222 din Legea nr. 95/2006) este menită să asigure transparenţa sistemului de asigurări de sănătate şi nu susţine existenţa unei obligaţii în sarcina caselor de asigurări de sănătate de a comunica asiguraţilor date şi informări cu privire la întinderea contribuţiei personale şi a modalităţilor de plată, din oficiu...

Articol

Audiovizual. Publicitate comparativă şi înşelătoare. 2. Spot publicitar. Dreptul de control al CNA. Decizie prin care se solicită oprirea de la difuzare a unui spot publicitar. 3.Interes legitim. Promovarea acţiunii privind anularea actului administrativ de către un terţ vătămat

Audiovizual. Publicitate comparativă şi înşelătoare. 2. Spot publicitar. Dreptul de control al CNA. Decizie prin care se solicită oprirea de la difuzare a unui spot publicitar. 3.Interes legitim. Promovarea acţiunii privind anularea actului administrativ de către un terţ vătămat 1. Spotul publicitar prin care se face trimitere directă la un anumit furnizor de telefonie fixă...

Articol

Somaţie de plată. Obligarea debitorului la plata penalităţilor convenţionale în cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, aferente preţului neachitat, la plata dobânzilor comerciale legale aferente preţului neachitat şi la plata contravalorii taxei pentru rezilierea contractului înainte de termen. Caracterul abuziv al clauzelor

În urma examinării clauzei inserate în contractul încheiat între părţi, cu privire la plata penalităţilor de întârziere datorate pentru neplata la scadenţă a contravalorii serviciilor prestate de creditoare într-un cuantum ce poate depăşi cuantumul debitului principal, asupra cărora sunt calculate, instanţa a apreciat că aceasta este o clauză abuzivă, impusă unilateral de către creditoare, care...

Articol

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de internet. Acţiune în constatarea caracterului abuziv al 9 clauzelor contractuale privind rezilierea şi perceperea de penalităţi de întârziere de 1% pentru neefectuarea plăţii la termen. Calitate procesuală activă a persoanei juridice care beneficiază, în temeiul unui contract încheiat cu un comerciant, de produsele sau serviciile furnizate de acesta. Aplicarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000

1. Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, modificată prin Legea nr. 65/2002, prin consumator se înţelege orice persoană fizică, grupuri de persoane sau orice persoană juridică care beneficiază în temeiul unui contract încheiat cu un comerciant de produsele sau serviciile furnizate de acesta. Prin urmare, reclamanta persoană juridică are calitate procesuală activă...

Articol

Sesizare formulată de către un beneficiar (societate comercială) al serviciilor de internet/comunicaţii de date de IP şi acces la reţea. Nerespectarea procedurii speciale reglementate de dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000. Lipsa calităţii de consumator

Dispoziţiile art. 8-14 din Legea nr. 193/2000 prevăd o anume procedură în cadrul căreia se pot solicita aplicarea sancţiunii contravenţionale, modificarea clauzelor abuzive şi/sau desfiinţarea contractului, procedură care în speţă nu a fost urmată. Potrivit contractului denunţat ca abuziv, la momentul în- cheierii lui (ca, de altfel, şi la momentul promovării acţiunii introductive de instanţă...

Articol

Viol săvârşit de două sau mai multe persoane împreună. Constrângerea părţii vătămate la raportul sexual, împrejurări de determinare a constrângerii

Viol săvârşit de două sau mai multe persoane împreună. Constrângerea părţii vătămate la raportul sexual, împrejurări de determinare a constrângerii. Pentru existenţa infracţiunii de viol, apare ca lipsită de relevanţă împrejurarea că partea vătămată ar mai fi avut raporturi sexuale cu alţi bărbaţi sau că ar fi fost cunoscută ca fiind imorală. Partea vătămată nu...

Articol

Condamnat transferat în alt penitenciar ulterior formulării cererii de contopire. Competenţa teritorială

Condamnat transferat în alt penitenciar ulterior formulării cererii de contopire. Competenţa teritorială împrejurarea că după introducerea cererii de contopire a pedepselor petiţionarul a fost mutat într-un alt loc de deţinere, aflat în raza teritorială a altei instanţe, nu poate duce la concluzia că o altă instanţă ar deveni competentă. I.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 3521...

Articol

Condamnat transferat temporar după înaintarea cererii de contopire. Competenţă

Condamnat transferat temporar după înaintarea cererii de contopire. Competenţă Instanţa competentă, potrivit art. 449 alin. (2) C.proc.pen., este instanţa corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere unde execută pedeapsa şi nu instanţa corespunzătoare în a cărei rază se află un loc de deţinere unde condamnatul a fost transferat temporar. C.S.J., secţia...