Actiune în pretenții pentru despăgubiri în urma demolării unui imobil. Curtea de Apel Targu Mureș

Cuvinte cheie: actiune in pretentii, despagubiri demolare imobil, daune morale demolare cladire, curtea de apel, avocat targu mures, exceptie, daune materiale, avocat drept civil, raspundere civila delictuala, prejudiciu material, moral, amenintare

341/2017 27-09-2017
pretentii Curtea de Apel TÂRGU MURES

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL TÂRGU M____

SECȚIA I CIVILĂ

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2017:001.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA Nr. 341/ A

Ședința publică din 27 Septemb rie 2017

Completul compus din:

P_________ L____ G_______ G________

Judecător G_______ O_____

Grefier F_________ C____

Pe rol judecarea apelului declarat de reclamanții L___ A________ –C_______ și L___ L_____ I___, ambii domiciliați în comuna Zagăr, __________________, județul M____, împotriva Sentinței civile nr. 1182 din 22.11.2016, pronunțate de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă intimatul pârât M_________ G________, lipsă fiind reclamanții apelanți și intimata pârâtă F________ M____.

Procedura de citare cu reclamanții apelanți și cu intimatul pârât M_________ G________, este legal îndeplinită , iar în ceea ce privește procedura de citare cu intimata pârâtă F________ M____, la domiciliul cunoscut din România aceasta a fost realizată conform prevederilor art. 163 pct. 3 lit. g) Cod procedură civilă , iar citația comunicată la domiciliul din Germania a fost restituită cu mențiunea destinatar necunoscut.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , care arată că hotărâre a atacată a fost comunicată reclamanților la data de 24 martie 2017, iar cererea de apel a fost depusă la poștă la 25 aprilie 2017, conform ștampilei aplicate pe plicul aflat la fila 8 dosar, termenul limită pentru declararea căii de atac fiind 24 aprilie 2017.

Se constată că prin Încheierea Camerei de consiliu din 25 septembrie 2017 s-a admis declarația de abținere formulată de doamna judecător M______ P______ I___, completul de judecată fiind constituit conform dispozițiilor art. 110 alin . 5 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești.

Instanța apreciază ca fiind legal îndeplinită procedura de citare cu i ntimata pârâtă F________ M____ . Totodată constată că apelul a fost declarat cu depășire a termenului legal prevăzut de art. 468 Cod procedură civilă, având în vedere că acest termen nu a fost întrerupt prin tr-o situați e din cele prevăzut e de art. 468 coroborat cu prevederile art. 184 alin. 3 și 4 Cod procedură civilă și , nefiind formulată cerere de repunere în termen , conform prevederilor art. 186 Cod procedură civilă, invocă excepția tardivității apelului potrivit art. 185 Cod procedură civilă și pune în discuție această excepție.

Intimatul pârât arată că lasă la aprecierea instanței soluționarea excepției.

Instanța reține cauza în pronunțare pe excepția tardivității căii de atac formulate.

CURTEA DE APEL

Prin acțiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Târnăveni în data de XXXXXXXXXXXXX reclamanții L___ A________-C_______ și L___ L_____ I___ au solicitat obligarea pârâților F________ M____ și numitul „Paolo”, cetățean Italian (identificat ulterior ca fiind M_________ Giampaolo) la plata sumei de 2380 de lei +inflația aferentă sumei, calculată la cursul BNR, sumă aferentă imobilului pe care l-au demolat în anul 2012 și daune morale în suma de 1.000.000 lei pentru repararea prejudiciului cauzat prin dărâmarea imobilului; cu cheltuieli de judecată.

Prin Sentința civilă nr.301/03.03.2016 Judecătoria Târnăveni a dispus disjungerea capătului de cerere prin care reclamanții L___ A________ C_______ și L___ L_____ I___ solicită obligarea pârâților F________ M____ și M_________ G________ la plata sumei de 2.380 lei, actualizată cu rata inflației, reprezentând daune materiale, formarea unui nou dosar cu repartizare la completul inițial investit, termen de judecată 14.04.2015, cu citarea părților.

A fost admisă excepția de necompetență invocată din oficiu cu privire la capătul de cerere prin care reclamanții solicită obligarea pârâților la plata sumei de 1.000.000 lei, reprezentând daune morale, competența de soluționare a cererii fiind declinată în favoarea Tribunalului M____.

Ulterior declinării, în fața Tribunalului M____ a fost respinsă excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de pârâți, pentru considerentele reținute în cuprinsul Încheierii de ședință din data de 12.05.2016, încheiere prin care s-a dispus unirea cu fondul a excepției lipsei calității procesuale pasive a pârâtului M_________ G________.

Prin Sentința civilă nr.1182 din 22 noiembrie 2016, Tribunalul M____ a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului M_________ Giampaolo și a respins cererea de acordare a daunelor morale formulată de reclamanții L___ A________-C_______ și L___ L_____ I___, în contradictoriu cu acest pârât. A respins ca nefondată cererea de acordare a daunelor morale formulată de reclamanții L___ A________-C_______ și L___ L_____ I___ în contradictoriu cu pârâta F________ M____ și a obligat reclamanții să plătească pârâtului M_________ Giampaolo suma de 700 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța a reținut următoarele:

Reclamanții L___ A________-C_______ și L___ L_____ I___ au cumpărat în data de 26.05.2005 la licitație publică imobilul construcție situat în com. Zagăr, ________________ (în realitate nr.79), așa cum rezultă din factura fiscală nr.xxxxxxx/26.05.2005.

Conform procesului verbal întocmit la data de 10.02.2006 de lichidatorul ___________________ RL Tg. M____, imobilul făcea parte din patrimoniul ____________________, societate aflată în lichidare. În legătură cu starea imobilului se menționează că acesta se găsea într-o stare avansată de uzură și degradare, necesitând reparații capitale la acoperiș și structura de rezistență

Potrivit susținerilor reclamanților, la data de 24.07.2012 pârâții F________ M____ și M_________ Giampaolo au dărâmat în proporție de 80 % această construcție, în urma unei situații conflictuale mai vechi dintre părți și în condițiile în care pârâții susțineau că terenul de sub construcție le aparține.

A reținut instanța că reclamanta din prezenta cauză, L___ A________ a formulat la data de 31.07.2012 o plângere penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni, reclamând faptul că pârâta din prezenta cauză, F________ M____, ar fi demolat imobilul la care se referă prezentul litigiu.

S-a reținut în cuprinsul Ordonanței din data de 03.12.2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni, dată în dosar nr.780/P/2012 că numita F________ M____ a recunoscut comiterea faptei puse în sarcina sa. S-a mai reținut în cuprinsul ordonanței că la demolarea imobilului au participat efectiv numiții G_______ C_________ și C_____ Ș_____ I___, care au fost angajați de pârâta din prezenta cauză, F________ M____

În cuprinsul Ordonanței parchetului nu se face nici o referire la participarea numitului M_________ Giampaolo la săvârșirea faptelor reclamate, în condițiile în care nici plângerea formulată nu îl privea pe acesta.

De asemenea, pe parcursul judecării prezentei cauze, din probele administrate nu s-a reținut participarea pârâtului M_________ Giampaolo, în modalitățile descrise de reclamanți, la demolarea imobilului ce le aparținea acestora.

Astfel fiind tribunalul a constatat că acesta nu justifică în cauză calitate procesuală pasivă, nefiind posibilă analiza îndeplinirii condițiilor de angajare a răspunderii civile delictuale a acestuia, câtă vreme nu s-a dovedit participarea sa la săvârșirea faptei pretins ilicite.

Pe cale de consecință, excepția invocată de acest pârât prin întâmpinare a fost admisă, cu consecința respingerii acțiunii formulate de reclamanți în contradictoriu cu acest pârât, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

În privința pârâtei F________ M____, s-a făcut dovada participării sale la acțiunile de demolare a imobilului aparținând reclamanților, în sensul că ea este cea care a angajat două persoane în vederea efectuării manoperelor de demolare a imobilului.

Ceea ce au urmărit reclamanții din prezenta cauză este angajarea răspunderii civile delictuale a acesteia, acțiunea fiind întemeiată în drept pe prevederile art.1349 al.1 Cod civil.

Analiza îndeplinirii condițiilor de angajare a răspunderii civile delictuale a fost realizată doar din perspectiva prejudiciului moral pretins de reclamanți, având în vedere limitele investirii instanței, urmare a disjungerii acțiunii introductive și de declinare în favoarea tribunalului a capătului de cerere vizând daunele morale solicitate de reclamanți prin prisma dispozițiilor art. 1349 și 1357 C.CIV.

În cauză a fost probată existența faptei ilicite, deoarece așa cum rezultă din Ordonanța din data de 03.12.2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni pârâta F________ M____ este cea care a dispus, fără a avea vreun drept în acest sens, demolarea imobilului proprietatea reclamanților, fapta realizându-se prin intermediul unor persoane interpuse.

Prin natura sa, fapta săvârșită este susceptibilă de producerea unor daune materiale, însă separat de prejudiciul material reclamanții au invocat și provocarea unui prejudiciu, a unei vătămări morale.

Tribunalul a apreciat că nu orice faptă ilicită este de natură a produce, în mod automat și un prejudiciu moral.

În cuprinsul cererii introductive reclamanții nu au înțeles să detalieze, să precizeze în ce a constat prejudiciul moral suferit ca urmare a acțiunii ilicite de demolare a imobilului proprietate personală, aceștia limitându-se să solicite obligarea pârâților la plata sumei de 1.000.000 de lei cu titlu de daune morală.

În cuprinsul acțiunii introductive și a precizărilor ulterioare reclamanții se referă la împrejurări de fapt anterioare datei la care s-a produs acțiunea propriu zisă de desființare a construcției, însă în legătură cu aceasta, susținând că au fost șicanați, presați psihic și amenințați de pârâți pentru a-i determina să vândă imobilul la care se face referire în acțiune; a mai arătat reclamantul în cuprinsul notelor scrise depuse la dosarul cauzei în data de 08.01.2016 că amenințările repetate cu demolarea și faptul că a fost pus într-o lumină slabă față de concetățenii săi l-au prejudiciat.

Așadar, dauna morală pe care o pretind nu apare a fi doar rezultatul faptei ilicite de demolare a clădirii ci și a unor fapte de asemenea ilicite, produse atât anterior cât și concomitent și ulterior demolării propriu zise.

Însă în privința celorlalte acte ilicite la care fac referire reclamanții nu au produs nici un mijloc de probă, deși potrivit art.249 Cod de procedură civilă ” Cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege.”

În cauză nu s-a probat faptul că demolarea imobilului a fost precedată de amenințări adresate de pârâtă reclamanților și nici faptul că ulterior demolării imaginea și reputația pe care aceștia o aveau în comunitate a fost afectată.

În considerarea celor anterior expuse, tribunalul a apreciat ca nefondată cererea reclamanților de obligare a pârâtei F________ M____ la plata de daune morale, astfel încât cererea a fost respinsă.

Văzând prevederile art.453, 451 și 452 Cod de procedură civilă, precum și soluția pronunțată în raport de pârâtul M_________ Giampaolo, tribunalul a obligat reclamanții să îi plătească acestui pârât suma de 700 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocațial.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel reclamanții L___ A________-C_______ și L___ L_____ I___ solicitând admiterea apelului, schimbarea sentinței civile atacate, ca fiind nelegală și netemeinică, cu cheltuieli de judecată.

La primul termen de judecată instanța a constatat că declarația de apel a fost depusă cu depășirea termenului prevăzut de art.468 Cod procedură civilă.

Instanța a constatat, la același termen de judecată că apelanții nu au formulat nicio solicitare în temeiul dispozițiilor art.186 Cod procedură civilă, astfel că, a invocat, din oficiu, excepția tardivității căii de atac formulate.

Analizând cu prioritate această excepție, instanța reține următoarele :

Potrivit prevederilor art.468 Cod procedură civilă, termenul de apel este de 30 zile de la data comunicării hotărârii.

Instanța reține că sentința atacată a fost comunicată reclamanților la data de 24 martie 2017 (potrivit dovezii de comunicare de la filele 107, 108 dosar fond), iar cererea de apel a fost înaintată prin poștă la data de 25 aprilie 2017 conform ștampilei aplicate pe plic (fila 8 dosar apel).

Prin urmare, în raport de data comunicării hotărârii atacate, termenul legal de declarare a apelului calculat pe zile libere conform art. 181 alin.1 pct.2 și alin.2, coroborat cu art.182 alin.1 Cod procedură civilă, s-a împlinit la data de 24 aprilie 2017 (ultima zi lucrătoare).

Rezultă așadar că cererea de apel înaintată la data de 25 aprilie 2017, a fost formulată peste termenul legal prevăzut de art.468 Cod procedură civilă.

În aceste condiții, reținând prevederile art.482 din Codul de procedură civilă, devin aplicabile prevederile art.185 din Codul de procedură civilă, astfel încât neexercitarea prezentului apel în termenul legal atrage decăderea, iar actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate.

Pentru toate aceste considerente, constatând tardivitatea prezentei căi de atac, în temeiul art. 480 alin.1 din Codul de procedură civilă coroborat cu art.185 alin.1 teza a II-a și art. 482 Cod de procedură civilă, Curtea va admite excepția tardivității și va respinge, ca atare, apelul declarat de reclamanți .

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite excepția tardivității.

Respinge, ca tardiv, apelul declarat de reclamanții L___ A________-C_______ și L___ L_____ I___, ambii cu domiciliul în ________________________, nr. 75, județul M____ , împotriva Sentinței civile nr.1182 din 22.11.2016 pronunțată de Tribunalul M____, în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX.

Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din 27.09.2017.

P_________,

L____ G_______ G________

Judecător,

G_______ O_____

Grefier,

F_________ C____

Red.L.G.G.

Tehnored.E.S./8 exp.

Jud.fond.A.A______-B____

Data concept./tehn.06.10.2017

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Leave a Reply