Acțiune în vederea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra autoturismului

JUDECATORIA CLUJ Napoca

SECTIA CIVILA

Document supus reglementărilor aflate sub incidența Regulamentului U.E. 2016/679

DOSAR CIVIL NR. XXXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILA NR. 2826/2020

Ședința Publică 01 iulie 2020

Instanța constituită din:

JUDECĂTOR : A____ N____

GREFIER: Z___ E___ F____

Pe rol se află soluționarea acțiunii civile formulate de reclamanta T____ B____ C______ C______ în contradictoriu cu pârâtul M______ A_____ I___, având ca și obiect obligație de a face.

La apelul nominal făcut în cauză, în intervalul orar stabilit, se prezintă reclamanta personal, lipsă fiind pârâtul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei

Instanța constată că la data de 22.06.2020 s-a d epus la dosarul cauzei din partea pârâtului, prin e-mail, o cerere de judecarea cauzei în lipsa lui de la dezbateri.

Reclamanta depune la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 10 lei aferentă cererii de repunere pe rol a cauzei.

Instanța anulează taxa judiciară de timbru în cuantum de 10 lei achitată potrivit chitanței ___________ nr. xxxxxxxxx din data de 01.07.2020, taxă aferentă cererii de repunere pe rol a cauzei.

Instanța pune în discuția părților cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de reclamantă.

Reclamanta susține cererea de repunere pe rol a cauzei.

Instanța dispune repunerea pe rol a cauzei.

Întrebată fiind de către instanță, reclamanta arată că dorește înmatricularea autoturismului vândut pe numele cumpărătorului. Autoturismul este radiat din evidențele Direcției de Taxe și Impozite dar nu și în evidențele Poliției Rutiere.

În ceea ce privește contractul de vânzare cumpărare încheiat arată că a fost încheiat inițial cu fiul cumpărătorului ca apoi să se încheie un alt contract de vânzare cumpărare cu vânzătorul (tatăl). După ce a radiat autoturismul din evidențele fiscale și i-a spus pârâtului să se întâlnească să îi înmâneze actul fiscal, pârâtul a susținut că nu mai are nevoie de actul respectiv deoarece autoturismul a fost revândut. Autoturismul a fost vândut și predat în mod efectiv pârâtului în anul 2014. Reclamanta dorește a se avea în vedere contractul de vânzare-cumpărare încheiat în data de 25 iulie 2014.

Instanța încuviințează, in temeiul art. 255 si art. 258 Cod de Procedură Civilă, proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat și probe de administrat, instanța încheie faza cercetării judecătorești și acordă cuvântul în dezbateri.

Reclamanta solicită admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată și precizată cu consecința obligării pârâtului să înmatriculeze autoturismul pe numele dânsului.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

Instanța, în temeiul art. 394 și art. 395 Cod de Procedură Civilă, reține cauza în pronunțare

I N S T A N Ț A

Deliberând, reține că prin acțiunea civilă explicitată la termenul de judecată din 1 iulie 2020, reclamanta T____ B____ C______ C______ a solicitat a se dispune obligarea pârâtului M______ A_____ I___ să facă demersurile necesare în vederea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra autoturismului marca BMW cu nr.de înmatriculare WBANA31060B023738 și nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, de pe numele reclamantei, pe numele său. Reclamanta nu a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii formulate se arată că reclamanta a deținut în proprietate autoturismul marca BMW cu nr.de înmatriculare WBANA31060B023738 și nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pe care, în anul 2014, l-a vândut pârâtului. La acel moment nu se solicitase eliberarea certificatului de atestare fiscală. Ulterior, în anul 2017, pârâtul a convins reclamanta să încheie un nou contract de vânzare-cumpărare pentru același vehicul, după obținerea certificatului de atestare fiscală. Reclamanta a făcut acest demers și a acceptat completarea unui nou contract de vânzare-cumpărare, în data de 26 ianuarie 2017, însă, ulterior, pârâtul a refuzat să se prezinte la autoritățile competente pentru transcrierea mașinii pe numele său, pe motiv că ar fi vândut, la rândul său mașina. Reclamanta arată că primește amenzi date pe numele său din diverse țări de pe teritoriul UE și dorește a se reglementa din punct de vedere juridic situația autoturismului pe care l-a vândut în urmă cu mai mulți ani (f.2).

Prin întâmpinarea depusă la fila 14 din dosar pârâtul a arătat că a cumpărat mașina de la reclamantă în anul 2014 și, din motive ce îi incumbă reclamantei, nu a reușit să o înmatriculeze pe numele său. Tocmai lipsa certificatului de atestare fiscală a fost impedimentul inițierii demersurilor de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate pe numele său. A vândut, la rândul său mașina și a informat reclamanta cu privire la datele de identificare ale noului proprietar.

Întâmpinarea a fost comunicată reclamantei care, în răspunsul la întâmpinare depus la fila 21 din dosar, a arătat că primul contract de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu M______ R___ A_____, fiul, iar apoi pârâtul M______ An drei I___ i-a spus că dorește refacerea contractului pe numele său. M______ R___ A_____ i-a comunicat reclamantei că nu dorește actul fiscal, iar aceasta bănuiește că vânduse deja vehiculul altei persoane datorită taxei de mediu de 2300-2700 euro pe care trebuia să o achite. Reclamanta a decis să radieze mașina de la Primăria Cluj și a sunat pârâtul de câteva ori, însă acesta nu a dorit să o audă. În tot acest interval reclamanta a achitat impozitul și îi sunt comunicate diverse amenzi primite. De aceea dorește ca mașina să nu mai figureze înmatriculată pe numele său.

Din analiza înscrisurilor depuse în probațiune la dosar, instanța reține că reclamanta a deținut în proprietate autoturismul marca BMW cu nr.de înmatriculare WBANA31060B023738 și nr. de înmatriculare XXXXXXXXX (f.6).

În data de 25 iulie 2014 a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit cu pârâtul M______ A_____ I___, având CI ________ nr.xxxxxx. A fost achitat prețul de 4600 euro, iar mașina a fost predată cumpărătorului (f.16).

Așa cum afirmă pârâtul și recunoaște reclamanta, la momentul înstrăinării vehiculului, acesta nu deținea certificat de atestare fiscală emis de Primăria Municipiului Cluj-N_____. Abia în data de 31 ianuarie 2017, la solicitarea reclamantei și după achitarea impozitelor datorate, a fost emis certificatul de atestare fiscală nr.xxxxx/2017 depus în copie la fila 4 din dosar.

Reclamanta afirmă că, la solicitarea pârâtului, a fost încheiat un al doilea contract de vânzare-cumpărare, în data de 26 ianuarie 2017.

Instanța constată că în actul depus în copie la fila 5 din dosar data încheierii este, în mod evident, completată ulterior momentului în care au fost înscrise celelalte mențiuni. Apoi, se observă că aceeași persoană este menționată în calitate de cumpărător, respectiv pârâtul M______ A_____ I___, identificat CI ________ nr.xxxxxx, contrar susținerilor reclamantei referitoare la „refacerea” contractului de vânzare-cumpărare pe numele fiului acestuia.

Ca urmare, se constată că reclamanta a predat în luna iulie 2014 autoturismul marca BMW cu nr.de înmatriculare WBANA31060B023738 și nr. de înmatriculare XXXXXXXXX pârâtului și a încasat prețul convenit.

În conformitatre cu prevederile art.11 alin.4 din OUG nr.195/2002, în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidențele autorităților competente simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării al fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

Or, pârâtul M______ A_____ I___ nu și-a îndeplinit obligația stabilită prin textul legal menționat.

Pârâtul a depus la dosar copia unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în data de 11 septembrie 2014 cu numitul U____ R____ V_____ cu privire la același autovehicul, aspect ce nu prezintă relevanță în soluționarea prezentului dosar.

Raportul juridic direct este cel încheiat între reclamanta T____ B____ C______ C______ și pârâtul M______ A_____ I___ și, ca urmare, în baza art.11 alin.4 din OUG nr.195/2002, instanța va admite cererea formulată și va obliga pârâtul să facă demersurile în vederea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra autoturismului marca BMW cu nr.de înmatriculare WBANA31060B023738 și nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, de pe numele reclamantei, pe numele său.

Reclamanta nu a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată în prezentul dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite acțiunea civilă formulată de reclamanta T____ B____ C______ C______, având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în Cluj-N_____, _______________, _______________ împotriva pârâtului M______ A_____ I___, având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Z____, ____________________ nr.8, ____________, ________________ și în consecinjță:

-obligă pârâtul să facă demersurile în vederea transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra autoturismului marca BMW cu nr.de înmatriculare WBANA31060B023738 și nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, de pe numele reclamantei, pe numele său.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Calea de atac exercitată și motivele invocate se înregistrează la Judecătoria Cluj-N_____.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 1 iulie 2020.

JUDECĂTOR GREFIER

A____ N____ Z___-E___ F____

Leave a Reply