Admiterea cererii de validare a popririi

Validare poprire tert poprit, validare poprire respinsa, validare poprire jurisprudenta, validare poprire ncpc, validare poprire ramasa fara obiect, validare poprire taxa de timbru, validare poprire apel, validare poprire vechiul cod, validare poprire angajator, validare poprire aparari tert poprit, validare poprire anaf, validare poprire asociatie de proprietari, validare poprire admisa, validare poprire art, validare poprire autoritate de lucru judecat, validare poprire bancara, validare poprire competenta teritoriala, validare poprire cod procedura civila, validare poprire conditii, 94,<10,0, validare poprire competenta.

Admiterea cererii de validare a popririi

JUDECĂTORIA ALBA IULIA
Dosar nr.

Sentința Civilă Nr. 2084/2020

Ședința publică din 27 Octombrie 2020

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Conform art. 781 Cod procedură civilă sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani urmăribile datorate debitorului de către o terță persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente .

Potrivit art. 784 alin. (1) Cod procedură civilă din momentul comunicării adresei de înființare a popririi către terțul poprit sunt indisponibilitate toate sumele și bunurile poprite. De la indisponibilizare și până la achitarea integrală a obligațiilor prevăzute în titlul executoriu, terțul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operațiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate. În cazul în care terțul poprit nu-și îndeplinește obligațiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, se poate solicita instanței de executare validarea popririi conform prevederilor art. 790 Cod procedură civilă.

Poprirea înființată se validează de instanță dacă din probele administrare rezultă că terțul poprit îi datorează sume de bani debitorului, astfel cum reglementează prevederile art. 790 alin. (4) cod procedură civilă.

Potrivit dispozițiilor art. 790 alin. (6) cod procedură civilă, dacă sumele sunt datorate periodic , poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadență, cât și pentru cele care vor fi scadente în viitor, în acel ultim caz validarea producându-și efectele numai la data când sumele devin scadente.

În prezenta cauză, prin încheierea din data de 31.10.2018 executorul a dispus înregistrarea cererii în registrul general și deschiderea dosarului de executare silită numărul 2032/2018, iar prin încheierea nr.1216 din data de 12.11.2018, pronunțată de Judecătoria Aiud în dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX s-a încuviințat executarea silită împotriva debitorului.

Prin adresa din data de 10.02.2020, executorul a dispus înființarea popririi asupra veniturilor pe care debitoarea le primește de la terțul poprit S.R.L. până la concurența sumei de 2.495,52 lei (fila 14).

Având în vedere că această societate nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, devin incidente prevederile art. 79 0 Cod procedură civilă, motiv pentru care instanța va admite cererea formulată de executorul pentru creditoarea , în contradictoriu cu debitoarea și cu terțul poprit și , în consecință , va d ispune validarea popririi înființate în dosarul de executare nr. 2032/2018 al până la concurența sumei de 2495,52 lei, reprezentând debit restant, penalități de întârziere și cheltuieli de executare.

În baza art. 453 C .proc.civ. va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată de către creditoare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea formulată de executorul  și în consecință:

Dispune validarea popririi înființate în dosarul de executare nr. 2032/2018 al până la concurența sumei de 2495,52 lei, reprezentând debit restant, penalități de întârziere și cheltuieli de executare.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată de către creditoare.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cerere ce se depune la Judecătoria  sub sancțiunea nulității.

Pronunțată azi, 27.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

Leave a Reply