Admiterea excepției prescripției dreptului de a cerere executarea silită

Admiterea excepției prescripției dreptului de a cerere executarea silită

JUDECĂTORIA REGHIN

CIVIL-PENAL-CC

Cod ECLI ECLI:RO:JDREG:2020:002.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3084

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 557/2020

Ședința publică din data de 28 iulie 2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: M____-C_______ DORNAUER

GREFIER: L______-M____ V_____

Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată promovată de contestatorul M_____ C_____ în contradictoriu cu intimații B____ T___________ S.A. și B_______ S.A., având ca obiect contestație la executare.

În lipsa părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează instanței că mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din 22 iulie 202 0, încheiere care face parte integrantă din prezenta și prin care s-a dispus amânarea pronunțării hotărârii judecătorești pentru data de 28 iulie 2020.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 06.05.2019 pe rolul Judecătoriai Tg. M____, contestatorul M_____ C_____ a solicitat în contradictoriu cu intimații B_______ S.A. și B____ T___________ S.A, admiterea contestației la executare, constatarea perimării executării silite în dosar nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______ și să se constate prescrierea dreptului de a pune în executare titlul executoriu constând din contractul de credit nr. HL36363/25.05.2010 și accesoriile acestuia; anularea somației imobiliare din dosar nr. 188/E/2019, a procesului-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare încheiate la data de 18.04.2019, precum și a tuturor actelor de executare silită efectuate de B__ V______ M_____-A_____ în dosarul execuțional nr. 188/E/2019 ca fiind abuzive, neîntemeiate și nelegale.

Contestatorul a mai solicitat să se constate prescrierea dreptului de a pune în executare titlul executoriu constând în contractul de credit nr. HL36363/25.05.2010 și accesoriile acestuia și să se anuleze formele de executare pornite de B__ V______ M_____-A_____ în dosar execuțional nr. 188/E/2019, precum și obligarea intimaților la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat faptul că p in sentința civilă nr. 1330/2013 a Judecătoriei Reghin, creditorul B_______ S.A. a pornit executarea silită și a solicitat executorului judecătoresc M____ D____ G_______ demararea procedurilor de executare silită în dosarul de are nr.245/E/2013.

Prin procesul verbal din 15.07.2014 s-a vândut la licitație publică imobilul situat în Tg. M____, __________________, __________________, înscris în CF. nr.xxxxxx-C1-U3 a localității Tg. M____, la data de 27.07 2017 îs-a încheiat actul de adjudecare, iar la data de 17.10.2014 s-a încheiat procesul verbal de distribuire a sumelor rezultate din vânzarea imobilului.

De asemenea, a evidențiat faptul că, după data de 17.10.2014 nu s-a mai efectuat niciun act de executare care să-i fie comunicat de către B__ M____ D____ G_______ în dosarul nr.245/E/2013. Încheierea de încetare a executării silite din data de 13.06.2018 emisă de B__ M____ D____ G_______ nu reprezintă un act de executare care întrerupe termenului de perimare și prescripție, întrucât nu este efectuat în scopul continuării executării silite.

Conform art. 696 Cod proc. civ., dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără a fi urmat alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept și orice parte interesată poate cere desființarea ei.

Astfel, solicită perimarea executării silite dat fiind faptul că de la ultimului act de executare a trecut o perioadă mai mare de 6 luni.

Potrivit dispozițiilor art. 705 alin. 1 Cod proc. civ. „dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel”, sens în care este prescris dreptul de executare a titlului executoriu reprezentat de contractului de credit nr. HL363 $3/25.05.2010 precum și a accesoriilor acestuia.

Contestatorul a mai precizat faptul că prin încheierea civilă nr. 989/2019 a Judecătoriei Reghin pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX creditoarea B____ T___________ S.A. a pornit executarea silită a titlului executoriu constând din contractul de credit nr. HL36363/25.05.2010, solicitând executorului judecătoresc V______ M_____-A_____ demararea procedurilor de executare silită.

Dispozițiile art. 6 din Decretul 167/10.04.1958 și art. 705 alin. 1 Cod procedură civilă privitor la prescripția extinctiva statuează faptul că „dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani”.

S-a mai arătat faptul că, în conformitate cu prevederile art. 706 al. 2 Cod proc.civ. “prescripția stinge dreptul de a obține executarea silită și orice titlu executoriu își pierde puterea executorie”. Astfel, titlul executoriu și-a pierdut puterea executorie, iar creditoarea și-a pierdut dreptul de a cere executarea silita în baza contractului de credit.

Contestatorul a invocat dispozițiile art. 631 alin. 1, art. 642, 703, 662 Cod procedură civilă.

Totodată, a menționat faptul că creanța nu este certă, deoarece existenta ei neîndoielnica nu rezulta din titlul executoriu. Contractul de credit a fost încheiat pentru suma de 40.000 euro, achitându-se suma de 27.933 euro prin vânzarea la licitație publică, iar executarea silită a fost începuta pentru o sumă mult mai mare, respectiv pentru suma de 43.543,77 euro.

De asemenea, creanța nu este lichidă, deoarece obiectul ei nu este determinat prin titlul executoriu si nici nu există elemente care permit stabilirea lui.

S-a mai învederat faptul că creanța este exigibila daca obligația debitorului este ajunsă la scadentă sau aceasta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

În drept, contestatorul și-a întemeiat acțiunea pe dispozițiile art. 631 alin. 1 Cod proc.civ., art. 642 Cod proc.civ., art. 662, art. 703-719 Cod proc.civ.

La cerere, contestatorul a anexat înscrisurile aflate la filele 8-68 dosar.

La data de 29.05.2019, intimata B____ T___________ S.A a depus întâmpinare la dosarul cauzei prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a excepției perimării executării silite invocată în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______, precum și să se constate faptul că dreptul de a cere executarea silită nu era prescris la data sesizării B__ V______ M_____-A_____ cu cererea de executare silită ce formează dosarul execuțional nr. 188/E/2019.

Pe fondul cauzei, intimatul a solicitat respingerea contestației la executare ca nefondată și menținerea actelor de executare silită întocmite de B__ V______ M_____-A_____ în dosarul execuțional nr. 188/E/2019 ca fiind temeinice și legale, precum și respingerea cererii de obligare la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, s-a arătat faptul că debitorul nu a respectat obligațiile contractuale asumate și nu a plătit la termenele convenite sumele datorate în temeiul contractului de credit, astfel că B_______ S.A. a trecut creditul integral în restanță și a inițiat procedura de executare silită, în vederea recuperării integrale a debitelor.

Prin urmare, în dosarul execuțional nr. 245/E/2013, B.E.J. M____ D____ G_______ a fost valorificat imobilul aparținând contestatorului în baza procesului verbal de vânzare la licitație din data de 15.07.2014 și a distribuit prețul către creditoarea B_______ S.A.

Ulterior, procedura de executare silită a încetat datorită lipsei veniturilor sau bunurilor urmăribile.

La data de 01.01.2019, în cadrul procedurii fuziunii prin absorbție, B_______ S.A. a fuzionat cu B____ T___________ S.A., fiind absorbită de această din urmă instituție de credit, care a devenit succesoarea în drepturi și obligații a celei dintâi, dobândind cu titlul universal drepturile și obligațiile patrimoniale ale B_______ S.A.

Referitor la neincidența perimării executării silite în dosarele execuționale, intimata a precizat faptul că procedurile de executare silită derulate împotriva contestatorului în dosarele execuționale nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______ și 188/E/2019 al B__ V______ M_____ A_____ cad sub incidența dispozițiilor noului Cod de procedură civilă, fiind aplicabile dispozițiile art.24 Cod procedură civilă.

Astfel, cererea de executare silită din dosarul execuțional nr. 245/e2013 a fost înregistrată la data d e 02.09.2013, iar cererea de executare silită din dosarul execuțional nr. 18/E/2019 a fost formulată la data de 02.04.2019.

Prin urmare, în ambele dosarele execuționale sunt aplicabile dispozițiile legii noi referitoare la procedura de executare silită și contestația la executare, precum și cele care reglementează excepția perimării executării silite.

De asemenea, intimata a susținut faptul că în niciunul dintre dosarele execuționale, executării judecătorești nu au solicitat, în scris, efectuarea uni act sau demers necesar executării silite, pe care b____ să nu le fi îndeplinit, astfel că perimarea nu avea cum să intervină.

Intimata a invocat dispozițiile art. 697 alin. 1 Cod procedură civilă.

Cu privire la faptul că dreptul de a cere executarea silită nu este prescris, intimata a evidențiat faptul că, potrivit dispozițiilor art. 706 alin. 1 Cod procedură civilă, dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, iar potrivit dispozițiilor art. 709 Cod procedură civilă, cursul prescripției se întrerupe pe data depunerii cererii de executare, însoțită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent sau pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare sau pe data depunerii cererii de reluare a executării. Efectul întreruperii cursului prescripției este acela că după întrerupere, începe să cursă un nou termen de prescripției.

De asemenea, potrivit art. 709 alin. 3 Cod procedură civilă, prescripția nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renunțat la ea.

Intimata a evidențiat faptul că în cadrul dosarului execuțional nr. 245/E/2013 procedura de executare silită nu s-a perimat, executarea silită nu s-a prescris, având în vedere faptul că, între actele de executare succesive, nu a trecut un interval de timp mai mare decât termenul prevăzut de lege pentru prescrierea dreptului de a cerere executarea silită.

Ultimul act emis în dosarul execuțional este încheierea prin care s-a dispus încetarea urmării silite, astfel că și aceasta face parte dintre actele ce întrerup cursul prescripției de a obține executarea silită, potrivit dispozițiilor art. 709 alin. 1 pct. 4 Cod procedură civilă. Prin urmare, termenul de prescripției a dreptului de a cere executarea silită a fost întrerupt la data de 13.06.209, dată de la care a începu să curgă un nou termen d 3 ani.

Totodată, a arătat faptul că cererea de executare silită în dosarul nr. 188/E/2019, prin care s-a reluat procedura de executare silită, a fost întocmită și înregistrată la executorul judecătoresc în aprilie 2019, în termen de 10 luni de la data ultimului act de executare.

În ceea ce privește caracterul cert, lichid și exigibil al creanței urmărite, intimata a precizat faptul că creanța a fost urmărită inițial în dosarul execuțional nr. 245/E/2013, având caracter cert, lichid și exigibil din data de 22.08.2013.

La data la care B_______ S.A. a solicitat inițierea procedurii de executare silită, aceasta a solicitat recuperarea sumei de 46.600,63 euro, sumă la care s-au adăugat dobânzile penalizatoare contractuale convenite de părți prin clauzele contractului de credit.

Astfel, actualizarea creanței a fost realizată de executorul judecătoresc potrivit dispozițiilor art. 628 al. 3 Cod procedură civilă.

Contestatorul a avut posibilitatea de a accesa extrasele de cont, putând verifica cuantumul sumei datorate, precum și modul în care s-a realizat imputația plăților efectuate de acesta.

În drept, au fost invocate dispozițiile legale menționate în întâmpinare.

Prin încheierea civilă nr. 3635/01.10.2019 s-a admis excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Tg. M____ și s-a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Reghin.

La Judecătoria Reghin, dosarul a fost înregistrat la data de 11 noiembrie 2019.

La data de 09 ianuarie 2020, contestatorul a depus la dosar precizare de acțiune prin care a arătat faptul că renunță la considerentele privind constatarea clauzelor abuzive prevăzute în contract.

Contestatorul a solicitat a se constata perimarea executării silite în dosarul nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______, executare silită făcută la cererea creditoarei B_______ S.A. și să se constate prescrierea dreptului de a pune în executare titlul executoriu constând din contractul de credit nr. HL36363/25.05.2010 și accesoriile acestuia; anularea somației imobiliare din dosar nr. 188/E/2019, a procesului-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare încheiate la data de 18.04.2019, precum și a tuturor actelor de executare silită efectuate de B__ V______ M_____-A_____ în dosar execuțional nr. 188/E/2019 ca fiind abuzive, neîntemeiate și nelegale.

Contestatorul a mai solicitat să se constate prescrierea dreptului de a pune în executare titlul executoriu constând în contractul de credit nr. HL36363/25.05.2010 și accesoriile acestuia și să se anuleze formele de executare pornite de B__ V______ M_____-A_____ în dosar execuțional nr. 188/E/2019 la cererea creditoarei B____ T___________, succesoarea în drepturi a B_______ S.A..

Analizând actele dosarului, instanța constată următoarele:

Potrivit mențiunilor contractului de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 și ale contractului de ipotecă autentificat sub nr. 613/25.05.2010 de către BNP D_____ C______, încheiat între B_______ S.A., în calitate de creditor ipotecar, și M_____ C_____, în calitate de debitor și garant ipotecar, creditoarea a pus la dispoziția împrumutatului suma de 40.000 euro pe o perioadă de 300 luni (filele 35-42, Vol. I).

Conform înscrisurilor aflate la dosarul execuțional nr. 245/E/2013, transmise în copie certificată pentru conformitate cu originalul la dosarul cauzei de către executorul judecătoresc, la data de 02 septembrie 2013, creditoarea B_______ S.A. a solicitat executarea silită a contractului de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 (fi la 179, Vol. II).

Prin Încheierea din data de 02 septembrie 2013, executorul judecătoresc M____ D____ G_______ a admis cererea formulată de creditoarea B_______ S.A. și a dispus deschiderea dosarului de executare silită nr. 245/E/2013 (filele 206-207, Vol. II).

Prin Încheierea Civilă nr. 1330 din data de 10 septembrie 2013 pronunțată de Judecătoria Reghin în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX a fost admisă cererea executorului judecătoresc M____ D____ G_______ și s-a încuviințat executarea silită a dispozițiilor din titlu executoriu constând în contractul de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 împotriva debitorului-garant ipotecar M_____ C_____ (filele 217-218, Vol. II).

Prin Încheierea nr. 2 din data de 10 octombrie 2013 emisă în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 s-a stabilit suma de 7.590,45 lei cu titlu de cheltuieli de executare (filele 220-221, Vol. II).

Prin înștiințarea privind declanșarea urmăririi silite emisă la data de 14 octombrie 2013, respectiv somația nr. 245 din data de 14 octombrie 2013, contestatorului M_____ C_____ i-a fost adus la cunoștință că împotriva lui a fost declanșată urmărirea silită în baza titlului executoriu constând în contractul de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 pentru suma de 46.600,63 euro și 7.590,45 lei cheltuieli de executare (fila 219, Vol. II), înștiințare adusă la cunoștința contestatorului la data de 23 octombrie 2013 (fila 222, Vol. II).

Prin Încheierea civilă nr. 4445 din data de 27 septembrie 2013 pronunțată de Judecătoria Târgu M____ în dosarul nr. xxxxx/320/2013 a fost admisă cererea executorului judecătoresc M____ D____ G_______ și s-a încuviințat executarea silită imobiliară asupra imobilului situat în Târgu M____, __________________, _____________________, înscris în CF nr. xxxxxx C1 U3, cu nr. cadastral 3511/110/XI,constând în apartament cu 3 camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 63,06 mp, împreună cu drept de proprietate asupra cotei indivize de 1/15% ale imobilului __________________________________ ipotecar M_____ C_____ în baza titlurilor executorii constând în contractul de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 și în contractul de ipotecă autentificat sub nr. 613/25.05.2010 de către BNP D_____ C______ (fila 223, Vol. II).

Prin înștiințarea privind declanșarea urmăririi silite imobiliare emisă la data de 08 noiembrie 2013, respectiv somația nr. 245 din data de 08 noiembrie 2013, contestatorului M_____ C_____ i-a fost adus la cunoștință faptul că, în caz de neplată în termen de 15 zile de la primirea somației a sumei de 46.600,63 euro, reprezentând împrumut, plus cheltuielile de executare în sumă de 7.590,45 lei, se va proceda la executarea silită a imobilului descris mai sus, în baza titlurilor executorii constând în contractul de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 și în contractul de ipotecă autentificat sub nr. 613/25.05.2010 de către BNP D_____ C______, înștiințare adusă la cunoștința contestatorului la data de 13 noiembrie 2013 (filele 227-228, Vol. II).

Prin înștiințarea privind declanșarea urmăririi silite emisă la data de 30 ianuarie 2014, contestatorului M_____ C_____ i-a fost adus la cunoștință că împotriva lui s-a dispus poprirea fără somație asupra tuturor sumelor de bani, titlurilor de valoare sau alte bunuri mobile incorporale, existente sau viitoare deținute de acesta, la băncile comerciale din țară, în baza titlului executoriu constând în contractul de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 pâna la concurența sumei de 43.543,77 euro și 8.879,23 lei cheltuieli de executare (fila 243, Vol. II), înștiințare adusă la cunoștința contestatorului la data de 05 februarie 2014 (fila 244, Vol. II).

Prin Încheierea din data de 23 martie 2014 emisă în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 s-a dispus fixarea prețului de pornirea pentru vânzarea la licitație publică imobilul ipotecat descris mai sus, în cuantum de 35.300 euro, conform raportului de expertiză întocmit de Eurobank Property Services prin evaluator autorizat F______ L_______ E______ (filele 268-269, Vol. II).

Prin Încheierea nr. 245 din data de 10 mai 2014 emisă în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 și comunicată contestatorului M_____ C_____ la data de 16 mai 2014 (fila 275, Vol. II) s-a dispus stabilirea termenului pentru vânzare imobilului descris mai sus, respectiv la data de 05 iunie 2014, orele 13.00, la sediul B__ M____ D____ G_______, termen care a fost adus la cunoștința publică prin publicația de vânzare imobiliară nr. 1 din data de 12 mai 2014 (filele 270-271, Vol. II)

Prin procesul-verbal de închidere a licitației emis la data de 05 iunie 2014, ora 13.30, întrucât la data și ora stabilită nu s-a prezentat niciun potențial cumpărător, s-a declarat închisă licitația (fila 285, Vol. II).

Prin publicația de vânzare imobiliară nr. 2 din data de 13 iunie 2014, comunicată contestatorului M_____ C_____ la data de 20 iunie 2014 (fila 292, Vol. II), s-a stabilit un nou termen de vânzare la licitație publică a imobilului ipotecat, respectiv 15 iulie 2014, ora 11.00 și un nou preț de pornire a licitației – 26.475 euro, reprezentând 75% din prețul de pornire al primei licitații (fila 288, Vol. II).

Prin procesul-verbal încheiat la data de 15 iulie 2014 s-a consemnat faptul că, întrucât licitația s-a oprit la suma de 29.150 euro, imobilul proprietatea contestatorului M_____ C_____ a fost oferit prin trei strigări succesive, fiind declarat adjudecatar numita Agyagasi C_____ (filele 318-320, Vol. II), iar la data de 23 iulie 2014 s-a încheiat actul de adjudecare, ce constituie titlul de proprietate pentru adjudecatara Agyagasi C_____ (filele 345-346, Vol. II).

Prin Încheierea din data de 15 septembrie 2014 emisă în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 s-a stabilit suma de 382,90 lei cu titlu de cheltuieli de executare silită ulterioare (fila 363, Vol. II).

Prin Încheierea din data 17 octombrie 2014 emisă în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 s-a dispus virarea sumei de 27.933 euro, reprezentând debit, în contul creditoarei B_______ S.A., în timp ce suma de 382 lei, reprezentând cheltuieli de executare, și suma de 5.000 lei, reprezentând parte din onorariul executorului judecătoresc, au fost reținute și virate în contul executorului judecătoresc (filele 367-368, Vol. II), încheiere comunicată contestatorului M_____ C_____ la data de 23 octombrie 2014 (fila 369, Vol. II).

Prin Încheierea din data de 13 iunie 2018 emisă în dosarul execuțional nr. 245/E/2013, în baza dispozițiilor art. 703 alin. (1) punctul 2 Cod procedură civilă, s-a dispus încetarea executării silite declanșate la cererea creditoarei B_______ S.A., în dosarul execuțional nr. 245/E/2013, întrucât executarea nu poate fi efectuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile ale debitorului, precum și restituirea către creditoare a titlului executoriu în original (fila 387, Vol. II), încheiere comunicată contestatorului M_____ C_____ la data de 18 iunie 2018 (fila 389, Vol. II).

Prin Sentința Civilă nr. 1899 din data de 21 noiembrie 2018 a Tribunalului Specializat Cluj, pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX s-a admis cererea formulată de petentele B____ T___________ SA, societate absorbantă și B_______ SA, societate absorbită și s-a dispus efectuarea modificărilor survenite și efectuarea operațiunilor necesare pentru evidențierea fuziunii (filele 106-112, Vol. I).

Conform înscrisurilor aflate la dosarul execuțional nr. 188/E/2019, transmise în copie certificată pentru conformitate cu originalul la dosarul cauzei de către executorul judecătoresc, la data de 02 aprilie 2019, intimata B____ T___________ a solicitat executarea silită a contractului de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 (filele 77-78, Vol. I).

Prin Încheierea din data de 02 aprilie 2019, executorul judecătoresc V______ M_____ A_____ a admis cererea formulată de creditoarea B____ T___________ și a dispus deschiderea dosarului de executare silită nr. 188/E/2019 (filele 142-143, Vol. I).

Prin Încheierea Civilă nr. 989 din data de 10 aprilie 2019 pronunțată de Judecătoria Reghin în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX a fost admisă cererea executorului judecătoresc V______ M_____ A_____ și s-a încuviințat executarea silită prin toate formele prevăzute de lege împotriva debitorului-garant ipotecar M_____ C_____ în baza titlului executoriu constând în contractul de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 (filele 150-151, Vol. I).

Prin Încheierea din data de 18 aprilie 2019 emisă în dosarul execuțional nr.188/E/2109 s-a stabilit suma de 8.879,23 lei cu titlu de cheltuieli de executare (filele 155-156, Vol. I).

Prin înștiințarea privind declanșarea urmăririi silite emisă la data de 18 aprilie 2019, respectiv somația din data de 18 aprilie 2019, contestatorului M_____ C_____ i-a fost adus la cunoștință că împotriva lui a fost declanșată urmărirea silită în baza titlului executoriu constând în contractul de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 pentru suma de 43.543,77 euro și 8.879,23 lei cheltuieli de executare (filele 153-154, Vol. I), înștiințare adusă la cunoștința contestatorului la data de 19 aprilie 2019 (fila 160, Vol. I).

În termenul legal de 15 zile prevăzut de art. 715 alin. (1) Cod procedură civilă, contestatorul M_____ C_____ a formulat contestație la executare, prin care a solicitat anularea executării silite însăși și a tuturor formelor de executare silită efectuate în dosarul execuțional nr. 188/E/2019 a Biroului Executorului Judecătoresc V______ M_____ A_____.

Analizând contestația la executare formulată, instanța constată următoarele:

Contestația la executare este concepută ca un mijloc procesual de cenzurare a legalității procedurii execuționale, sub aspectul actelor și formelor de executare îndeplinite în vederea realizării dispozițiilor titlului executoriu.

Contestația împotriva executării silite înseși are ca obiect procedura execuțională în ansamblul său, și nu acte de executare în parte. O astfel de contestație se întemeiază pe motive care ar atrage nelegalitatea întregii executări, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru a declanșa executarea silită.

În ceea ce privește cererea contestatorului privind constatarea perimării executării silite în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______ , instanța reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 697 Cod procedură civilă, ,, (1) În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept. (2) În caz de suspendare a executării, termenul de perimare curge de la încetarea suspendării. Termenul de perimare nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată la cererea creditorului. ”.

Instanța arată că, deși sancțiunea perimării intervine de drept, pentru a-și produce efectul, aceasta trebuie să fie constatată de către instanța de executare.

Cu toate că nu este impus vreun termen imperativ pentru invocarea perimării executării silite, ținând cont de faptul că perimarea executării se poate solicita, în primul rând pe calea unei cereri principale și, în secundar, pe calea contestației la executare, instanța apreciază că perimarea poate fi solicitată doar până la terminarea procedurii execuționale, pentru că, după finalizarea acesteia, perimarea va fi acoperită.

În speță, instanța reține că, în temeiul contractului de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010, împotriva contestatorului-debitor M_____ C_____ executarea silită a fost pornită pentru prima dată în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______ de către creditoarea B_______ S.A. (actuala B____ TRANSILVIANIA S.A.).

Așadar, invocarea perimării executării silite în dosarul nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______ nu poate fi făcută pentru prima dată în cadrul contestației la executare formulată împotriva celei de-a doua executări silite ce face obiectul dosarului execuțional nr. 188/E/2019 al B__ V______ M_____ A_____, începută în temeiul aceluiași titlu executoriu, împotriva aceluiași debitor M_____ C_____.

Instanța reține că procedura executării silite în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______ s-a încheiat prin emiterea de către executorul judecătoresc a Încheierii din data de 13 iunie 2018 prin care s-a dispus, în baza dispozițiilor art. 703 alin. (1) punctul 2 Cod procedură civilă, încetarea executării silite declanșate la cererea creditoarei B_______ S.A., întrucât executarea nu a putut fi efectuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile ale debitorului (fila 387, Vol. II), încheiere ce a fost legal comunicată contestatorului în data de 18 iunie 2018, conform procesului-verbal de înmânare a actelor de procedură (fila 389, Vol. II).

Așadar, instanța arată că momentul acestei din urmă comunicări este și ultimul moment de la care începe să curgă termenul legal de decădere de 15 zile pentru atacarea executării silite însăși din dosarul execuțional nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______ și, implicit, pentru invocarea în cadrul unei astfel de contestații a perimării executării silite din acest din urmă dosar execuțional.

Instanța apreciază că, prin formularea unei contestații la executare în termenul legal de 15 zile împotriva celei de-a doua executări silite ce face obiectul dosarului execuțional nr. 188/E/2019 al B__ V______ M_____ A_____, contestatorul M_____ C_____ nu poate să solicite instanței să procedeze la analizarea unei eventuale interveniri a perimării executării silite în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______, având în vedere că procedura executării silite în acest din urmă dosar execuțional s-a încheiat la data de 13 iunie 2018, iar contestatorul M_____ C_____ nu a atacat în termenul legal de decădere de 15 zile executarea silită însăși din dosarul execuțional nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______ și nici nu a invocat în cadrul unei astfel de contestații perimarea executării silite.

Față de cele expuse, având în vedere că momentul formulării prezentei contestații la executare a fost data de 04 mai 2019, dată la care acesteia i s-a acordat dată certă – 06 mai 2019 fiind data la care a fost înregistrată sub nr. XXXXXXXXXXXXX de către Judecătoria Târgu M____ (fila nr. 2, Vol. I), instanța va respinge cererea contestatorului privind constatarea perimării executării silite în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______ ca fiind neîntemeiată.

În ceea ce privește cererea contestatorului privind constatarea intervenirii prescripției dreptului de a cere executarea silită în temeiul contractului de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 , instanța reține următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 706 Cod procedură civilă, dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel, iar termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită.

Instanța reține că excepția prescripției invocată de către contestator în cadrul acestei acțiuni nu este o excepție procesuală propriu-zisă, având în vedere faptul că în cazul contestației la executare, a invoca faptul că executarea silită a început după împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită echivalează cu a invoca un caz de nelegalitate a executării, care atrage nulitatea acesteia.

Analizând acest motiv de nulitate, instanța reține că potrivit mențiunilor din Contractul de credit, contractul a fost încheiat pe o perioadă de 25 ani. Instanța mai reține că, potrivit mențiunilor notificării de la fila 184 din volumul II emisă de către creditoarea B_______ S.A. la data de 28 iunie 2013 prin care, în esență, i se solicita contestatorului M_____ C_____ ca în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării să procedeze la rambursarea întregii datorii restante, iar în situația în care nu se va conforma, toate datoriile față de creditoare vor fi considerate exigibile, fără a mai fi necesară o altă formalitate, creditul a fost declarat scadent anticipat.

În plus, și din mențiunile cererii de executare silită formulată la data de 02 aprilie 2019 de către intimata B____ T___________ S.A., succesoarea în drepturi a creditoarei B_______ S.A. (fila 77, Vol. I), reiese faptul că obligația debitorului a ajuns deja la scadență, respectiv creditul a fost declarat scadent anticipat prin notificarea comunicată de către creditoare debitorului.

Astfel, instanța consideră că termenul de prescripție a început să curgă la data împlinirii termenului de 30 de zile calculat de la data comunicării notificării emisă de către creditoarea B_______ S.A. la data de 28 iunie 2013 și s-a împlinit în cursul anului 2016. În acest sens, instanța reține că primul act începător de executare este reprezentat de cererea adresată executorului judecătoresc de începere a executării silite, cerere care a fost formulată de către creditoarea B_______ S.A. la data de 02 septembrie 2013, iar ultimul act a fost realizat în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______ și a constat în încheierea procesului-verbal la data de 15 iulie 2014 prin care s-a consemnat vânzarea la licitație publică a imobilul proprietatea contestatorului M_____ C_____ (filele 318-320, Vol. II).

Instanța mai reține că, fiind vorba despre un contract încheiat în anul 2010 în cauză sunt incidente prevederile Decretului nr. 167/1958, privind prescripția. Astfel, cazurile de întrerupere a termenului de prescripție sunt cele enumerate la art. 16 din decret, și anume : a) prin recunoașterea dreptului a cărui acțiune se prescrie, făcuta de cel în folosul căruia curge prescripția; b) prin introducerea unei cereri de chemare în judecata ori de arbitrare, chiar dacă cererea a fost introdusă la o instanța judecătorească, ori la un organ de arbitraj, necompetent; c) printr-un act începător de executare .

Astfel, aceste cazuri de întrerupere a prescripției sunt expres și limitativ prevăzute de lege. Totodată, instanța reține că nici faptul că s-a emis în dosarul nr. 245/E/2013 al B__ M____ D____ G_______ actul de adjudecare încheiat la data de 23 iulie 2014 (filele 345-346, Vol. II) – acesta constituie titlul de proprietate pentru adjudecatara Agyagasi C_____ (filele 345-346, Vol. II) – și nici emiterea Încheierii din data de 13 iunie 2018 prin care s-a dispus, în baza dispozițiilor art. 703 alin. (1) punctul 2 Cod procedură civilă, încetarea executării silite în același dosar execuțional, nu reprezintă un act începător de executare în sensul art. 16 lit. c) din Decretul 167/1958.

În susținerea acestor din urmă afirmații instanța are în vedere, în primul rând, dispozițiile art. 715 Cod procedură civilă – ,, (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestația privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când: 1. contestatorul a luat cunoștință de actul de executare pe care îl contestă ; 2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înștiințarea privind înființarea popririi. Dacă poprirea este înființată asupra unor venituri periodice, termenul de contestație pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către terțul poprit; 3. debitorul care contestă executarea însăși a primit încheierea de încuviințare a executării sau somația ori de la data când a luat cunoștință de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviințare a executării și nici somația sau executarea se face fără somație. (2)Contestația împotriva încheierilor executorului judecătoresc , în cazurile în care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, se poate face în termen de 15 zile de la comunicare. ”, din interpretarea cărora reiese voința clară a legiuitorului de a se face distincție între actele de executare și încheierile executorului judecătoresc.

În al doilea rând, instanța reține că încetarea executării prin decizia executorului va avea un efect suspensiv pentru executare, deoarece astfel, creditorul este apărat de lege prin faptul că executarea poate fi reluată oricând fără teama că prescripția s-ar împlini, efectul suspensiv al încetării executării silite (ca urmare a lipsei bunurilor în patrimoniul debitorului) profitând creditorului.

Așadar, soluția pentru continuarea executării silite în care s-a dispus de către executor, prin Încheiere, încetarea executării silite, este reluarea executării silite. Aceasta este ipoteza legală conferită de Codul de procedură civilă, în cuprinsul căruia, la art. 705 alin. (1) se menționează că ,, se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită ” , dacă aceasta a încetat inițial pe temeiul lipsei de bunuri urmăribile (insolvabilitatea debitorului) .

Astfel că, în cazul în care nu s-a prescris dreptul de a obține executarea silită, aceasta va putea fi reluată de executor, chiar dacă acesta a dispus încetarea ei. Per a contrario , dacă s-a prescris dreptul de a obține executarea silită și dacă prima executare silită a încetat prin Încheierea de încetare emisă de executor, o executare silită pentru respectiva creanță nu mai poate fi nici inițiată nici reluată în aceste situații.

Având în vedere toate aceste aspecte, instanța mai reține pe de o parte faptul că în dosarul execuțional nr. 188/E/2019 al B__ V______ M_____ A_____ nu există aceeași creditoare ca cea din dosarul execuțional nr. 245/E/2013, astfel că intimata nu avea obligația de a solicita reluarea executării silite în vechiul dosar execuțional, având latitudinea de a-și alege executorul judecătoresc la care să își înregistreze cererea de încuviințare a executării silite, iar pe de altă parte faptul că dispozițiile Codului de procedură civilă nu prevăd sub sancțiunea nulității formularea unei noi cereri de executare silită în condițiile în care executarea silită începută într-un alt dosar execuțional a fost încetată.

Prin urmare, instanța constată că, la data formulării de către intimata B____ T___________ S.A. a unei noi cereri de executare silită în baza aceluiași titlul executoriu constând în contractului de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010, în urma căreia s-a dispus deschiderea dosarului execuțional nr. 188/E/2019 al B__ V______ M_____ A_____, respectiv data de 02 aprilie 2019, termenul de prescripție privind dreptul de a cere executarea silită în baza titlului executoriu menționat anterior era de mult prescris.

Mai mult, instanța mai constată și faptul că, inclusiv la data emiterii de către executorul judecătoresc a Încheierii din data de 13 iunie 2018 în dosarul execuțional nr. 245/E/2013 prin care s-a dispus încetarea executării silite declanșate la cererea creditoarei B_______ S.A., dreptul de a cere executarea silită în baza titlului executoriu titlul executoriu constând în contractului de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 era deja prescris.

Pentru toate aceste considerente, instanța va admite contestația la executare formulată de către contestatorul M_____ C_____ și va desființa executarea silită demarată în dosarul de executare nr. 188/E/2019 al B__ V______ M_____ A_____ și, pe cale de consecință, dispune anularea tuturor actelor de executare întocmite în acest dosar – dreptul de a obține executarea silită în temeiul titlului executoriu constând în contractul de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 fiind prescris.

În ceea ce privește cererea contestatorului privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată , instanța o va respinge, având în vedere că s-a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată reprezentând doar taxa de timbru, iar conform dispozițiilor art. 45 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, sumele achitate cu titlul de taxă de timbru se restituie, la cererea petiționarului, în cazul în care contestația a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă.

Astfel, pe de o parte, instanța reține că intimata nu poate fi obligată la plata către contestatoare a sumei reprezentând taxă de timbru cu titlu de cheltuieli de judecată, deoarece legiuitorul a dispus că sumele plătite cu acest titlu se restituie contestatorilor în cazul admiterii contestațiilor prin hotărâri definitive, iar pe de altă parte, instanța reține că, având în vedere faptul că prezenta hotărâre nu este definitivă, rezultă că suma achitată cu titlu de taxă de timbru nu poate fi restituită la acest moment, cererea fiind prematură, atâta timp cât prezenta hotărâre poate fi atacată cu apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite contestația la executare formulată de către contestatorul M_____ C_____, domiciliat în com. B_____, ____________________. 338/D, jud. M____, în contradictoriu cu intimata B____ T___________ S.A. , cu sediul procesual ales la B____ T___________ S.A. – Sucursala Târgu M____, cu sediul în mun. Târgu M____, Blvd-ul 1 Decembrie 1918, nr. 37, jud. M____.

Constată ca fiind prescris dreptul de a cere executarea silită în baza contractului de credit nr. HL36363 din data de 25 mai 2010 și, în consecință:

Anulează executarea silită demarată în dosarul de executare nr. 188/E/2019 al B__ V______ M_____ A_____ și, pe cale de consecință, a tuturor actelor de executare întocmite în acest dosar.

Respinge cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată constând în taxă judiciară de timbru ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Reghin.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 28 iulie 2020 .

PREȘEDINTE, GREFIER,

M____ C_______ DORNAUER L______ M____ V_____

Leave a Reply