Anularea certificatului de urbanism și eliminarea acordului autentic al vecinilor din acesta

Anularea certificatului de urbanism și eliminarea acordului autentic al vecinilor din acesta

TRIBUNALUL A___

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV, FISCAL ȘI DE INSOLVENȚĂ

 

SENTINTA Nr. 134/ C__/ 2020

Ședința   publică de la 20 Mai 2020

Analizând actele și lucrările cauzei, instanța a reținut următoarele:

Reclamantul este nemulțumit de faptul că, deși a solicitat emiterea certificatului de urbanism pentrut efectuarea unei împrejmuiri la o distanță de 0,6 metri de vecini, în vederea emiterii autorizației de construire i se solicită printre altele și  acordul vecinilor.

Instanța reține că, urmare cererii nr.xxxxx/09.05.2019, reclamantului D         M     , i-a fost emis Certificatul de Urbanism nr.333/18.06.2019, în  scopul:  construire împrejmuire cu  stâlpi tip spalieri vie din 3 m  în 3 m, cu respectarea distanței de 60 cm., față de  proprietățile vecine pe latura de vest și sud  a proprietății-fl.36-37, dosarul Judecătoriei S    .

Emiterea Certificatului de urbanism antemenționat s-a făcut urmare solicitării exprese a reclamantului, care prin cererea nr. xxxxx/09.05.2019, a specificat scopul, anume: construire împrejmuire cu stâlpi tip spalieri vie din 3 în 3 m, cu respectarea distanței de 0,60 cm, față de proprietățile vecine pe latura de vest și sud  a proprietății . Prin aceeași cerere, reclamantul și-a justificat această solicitare prin aceea că, nu cunoaște actualii proprietari, pentru a-i chema la notar, potivit art.612 –fl.42, dosarul Judecătoriei S    .

Și în formularul tipizat al Certificatului de urbanism se menționează că scopul emiterii acestuia, este conform precizării solicitantului, formulată în cerere.(fl.37 verso, dosarul Judecătoriei S    )

Potrivit art. 612 din Codul Civil (Noul Cod Civil)- care reglementează distanța minimă în  construcții- orice construcții, lucrări sau plantații, se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul părților, exprimat prin înscris autentic.

Cu toate acestea, la pct.5 al Certificatului de urbanism nr.333/18.06.2019, se menționează că  Cererea de emitere a autorizației de construire va fi însoțită și de acordul vecinilor în formă legalizată. (fl.37, dosarul Judecătoriei S    )

Instanța reține că această condiție impusă reclamantului, prin Certificatul de urbanism nr.333/18.06.2019, în vederea obținerii autorizației de construire, este lipsită de orice fundament juridic, fiind în deplină  contradicție cu scopul emiterii acestuia, anume: construire împrejmuire cu  stâlpi tip spalieri vie din 3 m  în 3 m, cu respectarea distanței de 60 cm., față de  proprietățile vecine pe latura de vest și sud  a proprietății.

Contrar apărărilor pârâților, instanța reține că premisele emiterii Certificatului de urbanism nr.333/18.06.2019, nu sunt similare celor ale emiterii Certificatului de urbanism nr.323/13.06.2018, (fl.65, dosarul Judecătoriei S    ), întrucât Certificatul de urbanism nr.323/13.06.2018, a fost  emis în  scopul: Construire împrejmuire, deci nu în scopul: Construire împrejmuire cu  stâlpi tip spalieri vie din 3 m  în 3 m, cu respectarea distanței de 60 cm., față de  proprietățile vecine pe latura de vest și sud  a proprietății – pentru care a fost  emis Certificatul de urbanism nr.333/18.06.2019.

Ca atare, diferența esențială dintre cele două Certificate de urbanism, rezidă în aceea că, spre deosebire de Certificatul de urbanism nr.323/13.06.2018-  emis în  scopul: Construire împrejmuire, Certificatul de urbanism nr.333/18.06.2019, a fost emis în scopul:  Construire împrejmuire cu  stâlpi tip spalieri vie din 3 m  în 3 m, cu respectarea distanței de 60 cm., față de  proprietățile vecine pe latura de vest și sud  a proprietății .

Astfel, dacă pentru  emiterea autorizației de construire în baza Certificatului de urbanism nr.323/13.06.2018, se justifică solicitarea acordului vecinilor în formă legalizată, pentru emiterea Certificatului de urbanism nr.333/18.06.2019, nu se justifică solicitarea unui asemenea acord, de vreme ce, scopul emiterii lui nu este construirea unei împrejmuir i oarecare, ci a uneia care să respecte exigențele impuse de art.612 din Noul Cod Civil, anume: Construire împrejmuire ….. cu respectarea distanței de 60 cm., față de  proprietățile vecine pe latura de vest și sud  a proprietății .

Raportat la cele ce preced, instanța reține că emiterea autorizației de construire pentru realizarea scopului menționat în Certificatul de urbanism nr.333/18.06.2019, nu poate fi condiționată de obținerea de către reclamant a acordului vecinilor în formă legalizată, esențial fiind ca reclamantul  să depună o schiță a construcției împrejmuir e cu  stâlpi tip spalieri vie din 3 m  în 3 m, care să respecte exigențele impuse de art.612 din NCC,  exigențe autoimpuse de reclamant prin chiar  cererea de emitere a Certificatului de urbanism, anume: respectarea distanței de 60 cm., față de  proprietățile vecine pe latura de vest și sud  a proprietății .

Pentru ipoteza în care reclamantul nu depune o  schiță a  construcției care să respecte exigențele antemenționate – anume distanț a de 60 cm., față de  proprietățile vecine pe latura de vest și sud  a proprietății –  i se poate  refuza emiterea autorizației de construire, însă nicidecum nu  i se  poate condiționa a priori – prin chiar Certificatul de urbanism-  emiterea acesteia, de acordul vecinilor.

Pentru toate considerentele de fapt și de drept expuse, văzând și prevederile art.6 alin.2 din Legea 50/1991, reținând că este parțial întemeiată,

Va admite în parte acțiunea în contencios administrativ completată, exercitată de reclamantul D         M     ,   în contradictoriu cu pârâții: P        M            S      și P        M            S     și,  în consecință:

Va anula parțial Certificatul de Urbanism nr.333/18.06.2019, emis de pârâtul P        M            S    , anume în ceea ce privește mențiunea privind obligarea reclamantului D         M     , de a obține acordul vecinilor în forma legalizată, în vederea emiterii Autorizației de construire pentru: „Construire împrejmuire cu stâlpi tip spalieri vie din 3M în 3M, cu respectarea distanței de 60 CM, față de proprietățile vecine pe latura de vest și sud a proprietății”.

În consecință, instanța va respinge cererea reclamantului privind emiterea unui nou Certificat de urbanism, reținând lipsa de temei a unei asemenea solicitări, de vreme ce s-a dispus invalidarea Certificatului de urbanism nr.333/18.06.2019, în ceea ce privește mențiunea   privind obligarea reclamantului D         M     , de a obține acordul vecinilor în forma legalizată, în vederea emiterii Autorizației de construire pentru: „Construire împrejmuire cu stâlpi tip spalieri vie din 3M în 3M, cu respectarea distanței de 60 CM, față de proprietățile vecine pe latura de vest și sud a proprietății”, astfel că nu se impune emiterea unui nou Certificat  de urbanism, care să nu mai conțină o asemenea mențiune.

În cauză nu  s-au solicitat cheltuieli de judecată.

  PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

Admite în parte acțiunea în contencios administrativ completată exercitată de reclamantul D         M     , domiciliat în (Lancrăm,                , jud.A   ), în contradictoriu cu pârâții: P        M            S      și P        M            S    , ambii cu sediul în (S    ,                    , jud.A   ) și, în consecință:

Anulează parțial Certificatul de Urbanism nr.333/18.06.2019, emis de pârâtul P        M            S    , anume în ceea ce privește mențiunea privind obligarea reclamantului D         M     , de a obține acordul vecinilor în forma legalizată, în vederea emiterii Autorizației de construire pentru: „Construire împrejmuire cu stâlpi tip spalieri vie din 3M în 3M, cu respectarea distanței de 60 CM, față de proprietățile vecine pe latura de vest și sud a proprietății”.

Respinge cererea reclamantului privind emiterea unui nou Certificat de urbanism.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Recursul și motivele de recurs se depun la Tribunalul A   , sub sancțiunea nulității.

Pronunțată public azi, 20.05.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților, de către grefa instanței.    

Leave a Reply