Anularea Certificatului de încadrare în grad și emiterea unui certificat de încadrare în grad de handicap accentuat

TRIBUNALUL MURES

SECȚIA C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

SENTINȚA Nr. 233/2020

Ședința publică de l a 02 Iulie 2020

Completul compus din:

PREȘEDINTE C______ B_____ R___

Grefier C_______ T____

Pe rol se află judecarea cauzei formulate în contencios administrativ și fiscal privind pe reclamanta R___ E__ în contradictoriu cu pârâta C______ DE E_______ A P ERSOANELOR A_____ CU H_______ M____ , având ca obiect anulare act administrativ.

Fără citarea părților.

Mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale părților sunt consemnate în încheierea de ședință din data de 18 .0 6 .2020, când s-a amânat pronunțarea pentru data de astăzi , încheiere ce face parte integrantă din prezenta .

INSTANȚA

Cererea de chemare în judecată

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 09.01.xxxxx sub nr. dosar XXXXXXXXXXX, reclamanta R___ E__ a chemat în judecată pârâta Consiliul Județean M____-C______ de E_______ a p__________ A_____ cu H_______ M____ solicitând instanței anularea Certificatului de încadrare în grad de h_______ nr. xxxxx/29.11.2019, emis de C______ de E_______ a P__________ A_____ cu H_______ M____ și obligarea Comisiei la emiterea unui nou certificat de încadrare în grad de h_______ accentuat.

În motivarea cererii , reclamanta a arătat că nu au fost analizate în totalitate actele medicale prin care a dovedit problemele sale de sănătate.

În drept cererea nu a fost motivată.

În probațiune au fost depuse înscrisuri medicale (filele 2-17) .

Poziția pârâtei

Pârâta C______ de E_______ a P__________ A_____ cu H_______ M____ – organ de specialitate al Consiliului Județean M____ a depus întâmpinare prin care a solicitat instanței respingerea cererii ca neîntemeiată și nefondată.

S-a susținut, în ceea ce privește Certificatul de încadrare în grad de h_______ contestat, că în mod legal, C______ de E_______ a P__________ A_____ cu H_______ M____ a stabilit neîncadrarea reclamantei în vreun grad de h_______, întrucât aceasta nu se încadrează în criteriile medico-psihosociale prevăzute în Ordinul nr.XXXXXXXXXXXXX al Ministrului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al Ministrului Sănătății Publice, pentru aprobarea criteriilor medico-psihoso ci ale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de h_______, cu modificările și completările ulterioare.

La analizarea criteriilor medico-psihosoc i ale reglementate de actul administrativ cu caracter normativ mai sus arătat, solicită instanței să aibă în vedere diagnosticul afecțiunilor de care suferă reclamanta, astfel cum rezultă d i n Certificatul de încadrare în grad de h_______ atacat și din concluziile Serviciului de E_______ Complexă a Persoanel or Adu l te cu H_______ M____.

Î n urma evaluării medicale se constată că, reclamanta este diagnosticată din data de 01 . 01 . 2017 cu neoplasm renal operat, rinichi unic chirurgical, fără tratament oncologic. Acuză dureri lombare, astenie, fat i gabilitate. În prezent nu prezintă recidivă locală sau determinări secundare, fără simptomatologie urologică/nefrologică, fără modificări patologice conform rezultatelor investigațiilor imagistice. Suferă de diabet zaharat tip II din anul 2011, urmând tratament cu antidiabetice orale, nefiind semnalate complicații ( neurologice sau oftalmologice) ale diabetului .

Î n primul rând, raportat la afecțiunea de neoplasm renal, potrivit criteriilor de încadrare din Ordinul nr . XXXXXXXXXXXXX, Capitolul 6 . 11 . 1 . – Neoplasme urogenitale operate cu recidive locoregionale sau la distanță sau inoperabile, în faze de generalizare, o persoană poate fi încadrată în gradul accentuat sau grav de h_______ î n funcție de apariția recidivelor locoregionale sau determinărilor la distanță, precum și de starea de nutriție – obligatorie, ancheta socială, cu obiective precizate de comisie în anul 2017, după efectuarea operației de nefrectomie dreaptă pentru tumoare renală, reclamanta a fost încadrată potrivit criteriilor medico – legale în gradul de h_______ a ccentuat .

Î nsă, ce l e constatate în anul 2017 nu au tranșat în mod definitiv încadrarea reclamantei în gradul de h_______ ACCENTUAT, întrucât nu se poate susține că, deși au trecut doi ani, reclamanta a rămas în același stadiu de evoluție a stării de sănătate și că există același grad de dependență fizică și psihică, iar capacitatea de autoservire este la fel de pierdută. Așa cum reiese din ancheta socială, reclamanta este autonomă, realizează singură toate activitățile zilnice, neavând nevoie de ajutor.

Din Biletul de ieșire din spital nr. xxxxxx/16.09.2019, întocmit la Clinica de Urologie din cadrul Spitalului Clinic Județean M____, reiese că reclamanta este vindecată, nu prezintă metastaze locoregionale sau la distanță, din punct de vedere clinic este fără acuze urologice, rinichiul stâng având aspect normal din punct de vedere ecografic, astfel că nu întră sub incidența prevederilor Legii nr.443/2006 privind protecția ș i promovarea drepturilor p__________ cu h_______, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere criteriile medico-legale prezentate mai sus și ținând cont de ameliorarea stării de sănătate a reclamantei și că aceasta nu prezintă metastaze locoregionale și nici la distanță, C______ de E_______ a P__________ A_____ cu H_______ M____, nu a avut posibilitatea legală de a încadra reclamanta în grad de h_______ pentru aceasta boală.

În al doilea rând , arată că, afecțiunea de diabet zaharat de tip 2 nu se încadrează potrivit criteriilor prevăzute la Capitolul 5.II din Ordinul nr.XXXXXXXXXXXXX în grad de h_______. Evaluarea gradului de h_______ în afectarea unor funcții metabolice se realizează doar în cazul diabetului zaharat de tip I, juvenil sau ai adultului tânăr până la vârsta de 26 de ani.

Or, reclamanta suferă de diabet zaharat de tip 2, fiind diagnosticată cu această boală în anul 2011 – la vârsta de 59 de ani.

Se susține că încadrarea în grad de h_______, în cazul diabetului zaharat de tip 2, se realizează în funcție de complicațiile acestei boli, cum ar fi: angiopatia cu amputații, retinopatia diabetică în funcție de valoarea acuității vizuale, nefropatia diabetică în funcție de valoarea parametrilor de laborator, poli neuropatia diabetică în funcție de tulburările motorii pe care le produce, ______________ ischemică diabetică în funcție de gradul decompensării cardiace. Î nsă, din documentele medicale depuse la dosarul de e_______ nu reies aceste complicații.

C______ de E_______ a P__________ A_____ cu H_______ este obligată să ia în considerare toate aspectele relevante care conturează în ansamblu situația persoanei evaluate, cu aplicarea întocmai a prevederilor imperative cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor p__________ cu h_______.

Astfel, în conformitate cu art. 46 alin.(1) din acest act normativ, evaluarea p__________ a_____ cu h_______ este un proces complex și continuu prin care sunt estimate și recunoscute particularitățile de dezvoltare, integrare și incluziune socială a acestora, procesul presupunând colectarea de informații cât mai complete și interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei și intervenției.

Totodată, art . 46 alin . (2) din HG 268/2007 instituie un principiu esențial în această materie, stipulând că evaluarea este subordonată principiului interesului persoanei cu h_______, potrivit căruia orice decizie sau măsură este luată numai în interesul acestei persoane.

De ase menea, art.47 stipulează că, din punct de vedere al caracteristicilor sale, evaluarea este axată pe potențialul de dezvoltare, integrare și incluziune socială al adultului, evidențiază ce știe și ce poate face adultul cu h_______, ce abilități și deprinderi are sau poate dezvolta, este bazată pe modelul social al abordării dizabilității, presupunând o abordare integratoare a elementelor relevante: sănătate, grad de adaptare psihosocială, nivel de educație, grad de dezvoltare a abilităților profesionale și este unitară, în sensul că operează cu aceleași obiective, criterii, metodologii, încadrarea într-un anumit grad de h_______ nu ține în mod exclusiv de diagnosticul medical, ci presupune și o apreciere subiectivă de ansamblu a situației personale și sociale concrete a persoanei evaluate.

În probațiune a fost administrată proba cu înscrisuri, fiind depusă documentația ce a stat la baza emiterii actelor contestate (f. 42 – 100).

Analizând înscrisurile aflate la dosarul cauzei, precum și susținerile părților, instanța reține următoarele:

Din cuprinsul înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, instanța reține că în data de 26 ianuarie 2017 (f. 86) reclamanta a suferit o intervenție chirurgicală, ocazie cu care s-a practicat nefrectomie, iar din buletinul histopatologic eliberat la data de 10.02.2017 (f. 89) a fost confirmat diagnosticul de carninom renal.

În urma acestei intervenții chirurgicale, la data de 16 iunie 2017, în temeiul raportului de e_______ complexă nr. xxxxx/16.06.2017, realizată în baza referatului medicului de familie și a medicului specialist (f. 73) reclamanta a fost încadrată în grad de h_______ accentuat (f.70), pentru o perioadă de 12 luni.

Anul următor, prin certificatul nr. 6275/22 iunie 2018 (f. 55) s-a reținut că reclamanta nu se mai încadrează în grad de h_______.

De asemenea, la data de 29 noiembrie 2019 C______ de E_______ a P__________ A_____ cu H_______ a constat că reclamanta nu se încadrează în grad de h_______, astfel cum rezultă din certificatul atașat la fila 42 din dosar.

La emiterea acestuia pârâta a avut în vedere raportul de e_______ complexă nr. xxxxx/28 noiembrie 2019 (f. 44), iar această e_______ a fost realizată în baza scrisorii medicale eliberată de medicul specialist (f. 48), a referatului medical eliberat de medicul primar urolog (f. 49) a biletului de ieșire din spital (f. 50), în baza anchetei sociale realizată de Primăria Comunei Bălăușeri (f. 51).

Prin acțiunea formulată reclamanta a arătat că se impunea menținerea gradului de h_______ accentuat, atribuit prin certificatul inițial, nr. 6186/16.06.2017 de C______ de E_______ a P__________ A_____ cu H_______ din cadrul Consiliului Județean Cluj, afecțiunile medicale de care suferă fiind probate prin documentele medicale atașate care nu au fost analizate la emiterea certificatului de h_______ contestat în prezenta cauză.

Fiind prezentă în instanță la primul termen de judecată aceasta a arătat că solicită admiterea acțiunii și datorită faptului că pensia obținută nu îi este suficientă.

Art. 86 alin. 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor p__________ cu h_______, prevede că gradele de h_______ sunt: ușor, mediu, accentuat și grav, iar potrivit criteriilor medico-psihosociale de încadrare în grad de h_______, cuprinse în anexa la Ordinul nr. XXXXXXXXXXXX, la capitolul 6 pct. II. 1 funcțiile urogenitale – evaluarea gradului de h_______ în afectarea funcțiilor urogenitale, legiuitorul se referă la neoplasme urogenitale operate cu recidive locoregionale sau la distanță sau inoperabile, în faze de generalizare, persoana putând fi încadrată în grad de h_______ accentuat sau grav în funcție de apariția recidivelor precum și de starea de nutriție, fiind obligatorie efectuarea anchetei sociale cu obiectivele precizate de comisie.

Astfel, în ancheta socială nr. 7101 efectuată la data de 01 octombrie 2019 (f. 51) de către Primăria comunei Bălăușeri, s-a menționat că reclamanta desfășoară singură și fără ajutor activitățile de bază de zi cu zi precum și activitățile instrumentale, orientându-se fără probleme, doar memoria fiindu-i afectată parțial.

În continuare, instanța reține că, așa cum am arătat și anterior, încadrarea în gradul de h_______ se realizează prin coroborarea rezultatelor evaluării medicale, sociale, psihologice , vocaționale, educaționale și a evaluării abilităților și a nivelului de integrare socială, urmând ca din corelarea situației personale cu prevederile Ordinului nr. XXXXXXXXXXXX să se dispună încadrarea într-un anumit grad de h_______.

Atât în cuprinsul evaluării medicale realizată în cadrul evaluării complexe nr. xxxxx/28.11.2019 (f. 44) cât și din cuprinsul documentelor medicale atașate la filele 46-100 din dosar se reține că reclamanta a fost diagnosticată în anul 2017 cu neoplasm renal, fiind supusă operației de nefrectomie dreaptă pentru tumoare renală, fără tratament oncologic, diabetică din 2011 și tratament cu ADO, acuzând dureri lombare, astenie, fatigabilitate. În prezent fără recidivă, fără metastaze, fără tratament oncologic.

Prin urmare raportat la diagnosticul reclamantei, instanța constată că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la capitolul 5 pct. II. 1 din anexa la Ordinul nr. XXXXXXXXXXXX, care se referă neoplasme urogenitale operate în faze de generalizare, în prezent aceasta nu prezintă cu recidive locoregionale sau la distanță sau inoperabile, în fază de generalizare.

Analizând probele administrate în cauză respectiv , biletele de externare, raportul de e_______ complexă realizat în anul 2019 precum și concluzia anchetei sociale realizată în aceeași perioadă, raportat la criteriile medico-psihosociale prevăzute în Ordinul comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. XXXXXXXXXXXXX, tribunalul constată că reclamanta nu se încadrează în niciun grad de h_______.

În concluzie, având în vedere cele expuse, instanța apreciază că certificatul nr. 11.397/29 noiembrie 2019 emis de C______ de E_______ a P__________ A_____ cu H_______ din cadrul Consiliului județean M____ a fost emis cu respectarea Ordinului comun nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de h_______, emis de ministrul muncii, familiei și egalității de șanse și ministrul sănătății publice, astfel că, în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, va respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată.

Fără cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

Respinge acțiunea formulată de reclamanta R___ E__, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Agrișteu, _________________________, în contradictoriu cu pârâta C______ de E_______ a P__________ A_____ cu H_______ M____ din cadrul Consiliului Județean M____, cu sediul în Târgu M____, Piața V________, nr. 1, jud. M____, ca neîntemeiată.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul M____

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, azi 02 iulie 2020.

Leave a Reply