Anularea deciziei de pensionare și obligarea Casei Județene de Pensii la recalcularea pensiei

R O M Â N I A

TRIBUNALUL A___

SECȚIA I CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ NR . 1336/2020

Ședința publică d in 09 Septembrie 2020

Completul compus din:

PREȘ EDINTE L_______ V_____

Asistent judiciar S________ N____

Asistent judiciar M____ P____

Grefier A_______ C_____

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe reclamantul U___ A____ împotriva pârâtei C___ JUDEȚEANĂ DE P_____ A___, a vând ca obiect recalculare pensie.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă av.M____ P____ pentru reclamant, lisă fiind părțile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:

Se constată că la termenul anterior a fost comunicată precizarea de acțiune formulată de reclamant cu pârâta .

Mandatarul reclamantului nu mai are alte cereri de formulat.

Instanța se socotește lămurită, declară cercetarea procesului încheiată, deschide dezbaterile asupra fondului cauzei și acordă cuvântul părților prezente.

Mandatarul reclamantului solicită admiterea acțiunii așa cum a fost formulată și precizată la f.47-48 din dosar.

Cu cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocațial, dovedite prin chitanța depusă la dosar.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei civile de față;

Prin acțiunea formulată și înregistrată pe rolul acestei instanțe sub dosar nr.2 03 /107/2020, astfel cum a fost precizată la filele 47-48, reclamantul U___ A____ a chemat în judecată pârâta C___ JUDEȚEANĂ DE P_____ A___ solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună:

1.Anularea deciziei nr.xxxxxx/22.05.2020 emis ă de către pârâtă, iar pe cale de consecință obligarea acesteia de a emite o nouă decizie de recalculare a drepturilor de pensie, prin valorificarea la stabilirea punctajului mediu anual a adeverinței nr. 1610/11.10.2019 . eliberata de ___________________________ A___, privind veniturile b rute realizate de reclamant ;

2.Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate;

În expunerea de motive arată următoarele:

In fapt, prin cererea nr.xxxxx/19.12.2019 a solicitat pârâtei a proceda la recalcularea drepturilor sale de pensie prin valorificarea adeverinței nr. 1610/11.10.2019 , însă , prin decizia s us enun țată pârâta a dispus recalcularea drepturilor de pensie, f ără a valorifica veniturile realizate de reclamant , conform adeverinței sus enun țată .

Susțin e c ă î n mod nelegal, p ârâta CJP A___ nu a emis o nouă decizie de pensie prin care să valorifice la stabilirea punctajului mediu anual și a adeverinței nr. 1610/11.10.2019 , eliberat ă de ___________________________ A___ , apreciind că aceasta în mod neleg al a procedat la refuzul valorificării adeverinței susenuntate.

Potrivit principiului contributivității. principiu consacrat prin dispozițiile art. 2 din L. 263/2010, pârâta avea obligația, raportat la conținutul adeverinței susenun ț ata de a pro c eda la luarea în calcul a acestor venituri cu ocazia recalculării drepturilor mele de pensie și s ta bilirii punctajului mediu anual.

Practica recentă a Î naltei Curți de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 19/2011 și nr. 19/2012 în interesul legii, a statuat, corespunzător principiul contributivității, că venitul î n acord global, precum si celelalte venituri pentru care s-a contribuit la pensie, se valorifica la calcularea punctajului.

Unul dintre principiile de bază, care guvernează organizarea și funcționarea sistemului public, este cel al contributivității, în conformitate cu care fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice, participante la s sternul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite, așa cum a statuat art. 2 lit. e) din Legea nr. 19/2000 și în prezent art. 2, lit. c din L. nr. 263/2010.

Î n condițiile în care se constată că pentru sumele salaria l e, reprezentând venituri suplimentare, angajatorul a plătit contribuția de asigurări sociale la sistemul public de p_____, că bugetul asigurărilor sociale a fost alimentat cu contribuția de asigurări sociale plătită de către angajator, aferentă veniturilor salariale suplimentare obținute de către salariați, este firesc ca o parte din această contribuție să revină foștilor salariați, în prezent pensionați, și să fie avută în vedere la recalcularea drepturilor de pensie, conform Legii nr.19/2000, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 și în prezent L. nr. 263/2010.

Neluarea în considerare a unor sume care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale echivalează cu o încălcare a principiului contributivității, având drept finalitate nerealizarea scopului avut în vedere de legiuitor (drepturi de pensie calculate conform contribuției de asigurări sociale) și crearea unei discriminări între persoanele care au realizat stagii de cotizare anterior și ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, Legii nr. 263/2010, iar acest principiu al contributivității fiind instituit în considerarea atingerii scopului fundamental al înlăturării inechităților dintre persoanele pensionate sub imperiul Legii nr. 3/1977, în raoort cu cele pensionate sub imperiul legii noi, Legea nr. 19/2000 și Legea nr. 263/2010 în ceea ce privește cuantumul acestor drepturi.

În drept invocă dis pozițiile art.2, lit. c din L.Nr. 26:/2010, Decizia nr. 19/2011, Decizia nr. 19/2012 a ÎCCJ în interesul legii , disp. art. 453 NCPC .

Pârâta a formulat întâmpinare la acțiunea inițială prin care solicită respingerea acțiunii ca fiind netemeinică și nelegală, pentru următoarele motive:

Referitor l a veniturile realizate în acord global/reg i e din Adeverința nr. 1610/2019 depus ă c u cererea nr. xxxxx/19.12.2019 înveder ează următoarele:

Anexa 15 dm H.G. 257/2011» normele de aplicare a L.263/2010 prevede care sunt SPORURILE, INDEMNIZAȚIILE ȘI MAJORĂRILE DE RETRIBUȚII TARIFARE care, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor și care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual cu următoarea MENȚIUNE: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001:

• formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale, Decr . 46/1982;

Referitor la Decizia 19/17.10.2011 a Î.C.C.L înveder ează faptul că, a fost pronunțată ulterior intrării în vigoare a L.263/2010, motiv pentru care, în activitatea de documentare pentru fundamentarea acesteia nu a putut fi avută în vedere practica Î.C.C. J.

Î n opinia sa , instanțele se conformează interpretării legii realizate de Î.C.C.J, numai pentru litigiile nesoluționate, aflate pe rolul acestora înainte de intrarea în vigoare a L.263/2010 sau asupra cererilor de chemare în judecată introduse ulterior împotriva deciziilor de pensionare emise în conformitate cu prevederile L.19/2000.

Susține aceste aspecte ținând cont de actele normative la care se referă Decizia nr. 19/2011, respectiv L, 19/2000 și-O.U.G, 4/2005. Cit ează : „ Î n interpretarea dispozițiilor art.2 lit. E , art.78 și art.164 alin. 1 și 2 din L. 19/2000 și ale art .1 și 2 din O.U.G. 4/2005 stabilește că: Formele de retribuire obținute în acord global, prevăzute de art . l2 alin, 1 lit. A din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerarea la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut și, pentru acestea, s-a plătit contribuția asigurărilor sociale la sistemul public de p_____”.

În drept invocă art.205 Cod pr.civilă.

Analizând actele și înscrisurile depuse în probațiune la dosarul cauzei civile instanța de judecată reține următoarele:

Instanța de judecată în prezenta cauză civilă dedusă spre competentă și legală soluționare,reține faptul că reclamantul,văzând cele menționate în cererea introductivă astfel precizată la fila 47,comunicată inclusiv cu pârâta potrivit celor evidențiate la fila 53,și potrivit deciziei inițiale de pensie emisă în dosarul administrativ de pensie, începând cu data de 19.12.2018,are beneficiul plății pensiei lunare pentru limită de vârstă,în prezent în cuantum lunar de 1.580lei, ulterior la data de 22.05.2020 a fost emisă și pusă în plată începând cu data de 1.01.2020, având în vederea cererea de recalculare nr.xxxxx/19.12.2019 depusă la fila 5,pensia fiind în sumă de 1.829 lei. Potrivit mențiunilor lit.H fila 49, adeverința nr.1610/11.10.2019 depusă la fila 7-11 nu a fost valorificată prin decizia de pensie menționată, fiind evidențiate motivele acestei atitudini omisive. Prin cererea de restabilire/recalculare a dreptului material cu titlu pensie,formulată și înregistrată cu nr. xxxxx/19.12.2019 menționată în cuprinsul deciziei de pensie nr. xxxxxx/22.05.2020,act de dispoziția a cărei anulare se solicită de către reclamant potrivit precizării de acțiune,acesta a solicitat expres restabilirea și implicit punerea în plată a pensiei lunare în sensul valorificării adeverinței nr. 1610/11.10.2019.Potrivit celor evidențiate de cătr e pârâtă în cuprinsul întâmpinării depusă la fila 37-38,s-a apreciat în sensul că nu poate fi restabilită/recalculată pensia lunară prin reținerea veniturilor salariale cuprinse în adeverința menționată,deoarece nu se pot reține alte venituri realizate la stabilirea punctajului mediu anual,decât veniturile ți formele de retribuire în acord,astfel că și din aceste motive în mod deplin just s-a solicitat de către partea interesată, reținerea prin valorificare efectivă și deplin justă a veniturilor brute, a sporurilor salariale astfel dovedite neechivoc și cert, potrivit adeverinței.

Se reține faptul că reclamantul a produs dovada certă a faptului că potrivit cererii din data de 19.12.2019 anterior menționată,deci anterior primului termenului de judecată stabilit și comunicat părților pentru data de 25.03.2020,a depus la dosarul de pensie în original adeverința menționată, solicitând a se reține și valorifica aceste script care evidențiază neechivoc și cert atât compunerea veniturilor salariale lunare potrivit celor evidențiate expres,dar și realizarea evidentă a cerinței și a condiției de contributivitate – aliniatul 2 fila 11.Veniturile lunare și evident situația și compunerea acestora precum și felul acestora cuprinse în adeverință,se regăsesc în mod evident inclusiv în statele de plată deci în documentele de salarizare ale emitentei. Pârâta, văzând inclusiv cele învederate în întâmpinarea depusă susține menținerea pensiei lunare astfel stabilită,deci în mod restrictiv și limitativ,fiind astfel ignorată cererea de recalculare,aceasta strict sub aspectul condițiilor de nevalorificare a veniturilor și sporurilor salariale dovedite prin adeverința depusă în original la dosarul de pensie. Astfel, nu a fost reținută de către entitatea juridică care are deplină legitimitate procesuală pasivă,aplicabilitatea justă a dispozițiilor incidente și cuprinse în legea 263/2010 modificată,în sensul evidentei excluderi conform celor anterior reținute,a valorificării corecte și deplin juste a veniturilor salariale avute și dovedite cert de către reclamant,pe perioada raportului juridic de muncă,iar această atitudine de omisiune injustă nu poate fi primită de către instanța de judecată. Se concluzionează de către instanța de judecată în sensul că nu există nici o limitare,restrângere sau interdicție și nici imposibilitate de ordin legal de valorificare a veniturilor lunare realizate de către reclamant,urmând a se dispune în consecință,reclamantul trebuind a avea satisfacția recunoașterii prin valorificare efectivă a veniturilor brute realizate efectiv. Astfel, se reține necesitatea aplicabilității și incidenței dispozițiilor legale cuprinse atât în legea nr.263/2010, modificată, dar și normele cuprinse în HG nr. 257/2011,sens in care pirita nu a procedat in consecință, prin interpretarea injustă a acestor norme legale. În aceste condiții,instanța de judecată conform și prevederilor art.125 din HG nr.257/2011 modificată,urmează a dispune în sensul valorificării juste și în integrum a acestor mențiuni dispozitive,certe și fără echivoc,văzând inclusiv data la care a fost realizată evidențierea și dispunerea acestora, raportat la data intrării în circuitul civil ca urmare a comunicării acestui script doveditor respectiv anul 2019,deci data posesiunii acestei adeverințe dar și a depunerii la dosarul administrativ de pensie anexată în original cererii scrise de restabilire a pensiei pentru limită de vârstă.

Se reține de către instanța de judecată că prin decizia nr.19/2012 dată de ÎCCJ, recurs în interesul legii,s-a stabilit că în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) și art. 164 alin. (2) și (3) din legea nr. 19/2000 privind sistemul public de p_____ și alte drepturi de asigurări sociale și pct. V din anexa la OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sporurile și alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislației anterioare,sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverințele eliberate de unități, conform legislației în vigoare, și pentru acestea s-a plătit contribuția de asigurări sociale. Prin urmare, aplicarea principiului contributivității impune luarea în calcul a sporurilor și veniturilor suplimentare utilizate la determinarea punctajelor medii anuale pentru perioade anterioare legii nr. 19/2000, în măsura în care acestea au făcut parte din baza de calcul al pensiilor,au fost înregistrate în carnetul de muncă sau rezultă din adeverință, conform legislației în vigoare, și s-a plătit contribuția de asigurări sociale. În același sens este de precizat că, prin Decizia Curții Constituționale nr.736/ 24 octombrie 2006, Curtea a statuat posibilitatea valorificării veniturilor enumerate în mod exhaustiv de O.U.G. nr. 4/2005. Potrivit dispozițiilor art.2 lit.c din legea nr.263/2010, sistemul public se organizează și funcționează având ca bază principiul contributivității, conform căruia, fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice, participante la sistemul public,drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite. Acest principiu de bază este reluat în modul de calcul al drepturilor de pensie, art.96 alin.1 și 2 din legea nr.263/2010 statuând că punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă. În conformitate cu dispozițiile art. 165 alin. 1 și 2 din legea 263/2010 la determinarea punctajelor anuale, pentru perioadele anterioare datei de 01.04.2001,se utilizează salariile brute sau nete, respectiv sporurile cu caracter permanent, care au făcut parte din baza de calcul a pensiei după data de 01.04.1992.Potrivit prevederilor legii nr.263/2010,trebuie reținut faptul că fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se in temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite. În acest sens, s-a pronunțat și Î.C.C.J. prin decizia nr. 5/2010, respectiv faptul că la stabilirea pensiilor și recalcularea pensiilor din sistemul public vor fi luate în considerare toate veniturile, reprezentând salariu lunar și pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale în sistemul public de p_____.

Pentru aceste considerente si motive de fapt si de drept, și având în vedere incidența și forța juridică aplicabilă și corespondentă datelor și elementelor dispozitiv-imperative cuprinse fără echivoc în înscrisurile menționate respectiv adeverința nr.1610/11.10.2019, urmează a se dispune admiterea acțiunii civile formulată și precizată de către reclamant,cu consecința justă și deplin legală a anulării deciziei nr.xxxxxx/22.05.2020,precum și a dispunerii reconsiderării p_____ lunare aflată în prezent în plată sub aspectul veniturilor salariale începând cu data de 1.01.2020,trebuind a fi determinată restabilirea/recalcularea și plata dreptului la pensie lunară cuvenită reclamantului,aceasta fiind luna următoare cererii de recalculare a pensiei lunare nr.xxxxx/19.12.2019 fila 5,sens în care urmează a se face aplicabilitatea prevederilor art.107 alin.5 din L egea 263/2010 actualizată și art.134 alin.7 din HG 257/2011,pârâta urmând a emite în aceste condiții, un alt script dispozitiv potrivit prezentei. În prezenta cauză civilă sunt aplicabile prevederile art. 451 Cod pr civ. urmând a fi obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 1.000 lei cu titlu cheltuieli de judecată, astfel dovedite la fila 52.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea civilă formulată și precizată de către reclamantul U___ A____, cu domiciliul în A___ I____ ___________________ jud. A___,CNP: xxxxxxxxxxxxx, în contradictoriu cu pârâta C___ Județeană de P_____ A___, cu sediul în A___ I____, ____________________________.61, jud. A___ și în consecință:

Anulează decizia nr.xxxxxx/22.05.2020.

Obligă pârâta să procedeze la recalcularea pensiei lunare și emiterea unei noi decizii de pensie, cu reținerea și valorificarea la determinarea punctajului mediu anual, a veniturilor salariale brute, astfel cuprinse în adeverința nr. 1610/11.10.2019.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 1.000 lei, cu titlu cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul A___.

Pronunțată astăzi,9.09.2020,prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Președinte,

L_______ V_____

Asistent judiciar,

S________ N____

Asistent judiciar,

M____ P____

Grefier,

A_______ C_____

Leave a Reply