Anularea deciziei privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale

Cuvinte cheie: Recuperarea sumelor incasate necuvenit din salarii, recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale, recuperarea sumelor incasate necuvenit, anularea deciziei de pensionare, anularea deciziei de concediere, anularea deciziei de impunere, anularea deciziei de sanctionare disciplinara, anularea deciziei de pensie, anularea deciziei de pensionare anticipata, anularea deciziei de concediere de catre angajator, anularea deciziei de impunere din oficiu, asigurări sociale de sănătate, asigurări sociale de stat, asigurari sociale (cas), asigurari sociale cas ce inseamna, asigurari sociale 2019, asigurari sociale definitie, asigurari sociale cipru, asigurari sociale 2020,

Anularea deciziei privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale

TRIBUNALUL M____

SECȚIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2019:002.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Sentința civilă nr. 760/2019

Ședința publică din data de 06 iunie 20 19

Completul constituit din:

Președinte: C______ S________

Asistent Judiciar: A_____ A______

Asistent Judiciar: C_________ E_____-U___

Grefier: M____ M__

Pe rol fiind judecarea litigiului de asigurări sociale formulat de reclamanta G_______ S____ , cu domiciliul în Sighișoara, __________________________, __________________, având CNP: xxxxxxxxxxxxx, în contradictoriu cu pârâta C___ Județeană de P_____ M____ , cu sediul în Tg. M____, ___________________________. 60, jud. M____, având ca obiect nulitate act.

Fără citarea părților.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de ședință din data de 09 mai 2019, când instanța a dispus amânarea pronunțării asupra cauzei pentru data de 23 mai 2019, apoi pentru data de 04 iunie 2019, iar apoi pentru data de azi, 06 iunie 2019, încheieri care fac parte integrantă din prezenta.

I N S T A N Ț A,

Deliberând asupra prezentei cauze civile, constată că prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 29 octombrie 2018 la Tribunalul M____, sub nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamanta G_______ S____ a solicitat în contradictoriu cu pârâta C___ Județeană de P_____ M____, ca prin hotărâre judecătorească:

– să se anuleze decizia nr. xxxxxx/20.07.2018 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale;;

– să se dispună repunerea în drepturi începând cu luna iunie 2018;

– să fie obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că la data de 12.10.2018 i-a fost comunicată decizia nr. xxxxxx/20.07.2018 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale prin care a fost obligată la plata sumei de 3.240 lei, reprezentând drepturi de pensie necuvenite aferente perioadei 01.02.2018 – 31.07.2018, decizie motivată de faptul că în această perioadă ar fi cumulat pensia cu alte venituri din activități profesionale, fiind încadrată cu mai mult de 4 ore, încălcându-se astfel prevederile art. 114 lit. f din Legea nr. 263/2010.

De asemenea, s-a arătat că într-adevăr la data de 27.01.2018 a fost încadrată la ____________________ Sighișoara, însă la data de 14.05.2018 și-a încetat activitatea conform deciziei de încetare a Contractului individual de muncă nr. 16/14.0 5.2018.

În această situație perioada pentru care ar fi trebuit să returneze pensia primită ar fi 01.02.2018 – 31.05.2018 și nu 01.02.2018 – 31.07.2018. S-a mai arătat că nu a primit pensia în lunile august și septembrie.

Astfel, din moment ce condiția privind suspendarea drepturilor a încetat în luna mai 2018, este în drept să își primească drepturile conform prevederilor art. 115 lit. a din Legea nr. 263/2010.

Totodată, s-a arătat că în sistemul public de p_____, reluarea plății pensiei se face, la cerere, după cum urmează: a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plății pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată.

În drept, s-au invocat dispozițiile art. 226, 260, 261 Cod procedură fiscală, art. 49 lit. a, art. 82, art. 115 lit. a, art. 153, art. 154 din Legea nr. 263/2010.

În probațiune, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisurile anexate cererii de chemare în judecată.

Prin întâmpinare, pârâta C___ Județeană de P_____ M____ a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată .

În motivarea întâmpinării, pârâta a arătat că reclamanta este beneficiară a unei p_____ de invaliditate, corespunzătoare gradului I I de invaliditate, drepturile fiind stabilite prin Decizia nr. xxxxxx/21.05.2003, plata drepturilor începând cu data de 08.01.2003.

Prin Decizia asupra capacității de muncă nr. 2060/06.06.2007 emisă de Cabinetul de expertiză medicală Sighișoara s-a constatat faptul că reclamanta se încadrează în gradul III de invaliditate, ca urmare fiind emisă Decizia nr. xxxxxx/08.01.2008

În conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr.263/2010 “în raport cu gradul de reducere a capacității de muncă , invaliditatea este: a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire; b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire ; c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă”.

Potrivit art. 114 alin.1 lit.b din Legea nr.263/2CU0 „(1) în sistemul public de p_____, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III de invaliditate, precum și copilul pensionar de urmaș, încadrat în gradul III de invaliditate, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;”.

Art.6 din Legea nr.263/2010, menționează în mod expres categoriile de persoane asigurate obligatoriu: I. a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă; b) funcționarii publici; II. persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I ;”

Așa cum rezultă din Adeverința nr. 4118/29.05.2018, privind datele necesare determinării stagiului de cotizare, reclamanta a desfășurat activitate în baza unui contract de muncă cu timp parțial de muncă de 4 ore/zi.

Din textul de lege menționat rezultă fără echivoc că nu este posibilă cumularea pensiei de invaliditate gradul III cu venituri provenite din activități desfășurate în baza unui contract individual de muncă, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv.

În urma unor verificări, s-a reținut de către inspectorii din cadrul CJP M____, că reclamanta a realizat venituri de natura celor prevăzute de art. 6, pct.I, lit.a începând cu data de 01.02.2018.

Conform preve derilor art. 107, din Legea nr.263/2010 „(1) în situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și (sau plătite și cele legal cuvenite, c___ teritorială de p_____, respectiv c___ de p_____ sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun. (2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor. », urmare a acestui fapt s-a emis decizia nr. xxxxxx/05.07,2018 privind suspendarea plății pensiei și decizia de recuperare a debitului nr, xxxxxx/20.07.2018.

De asemenea, s-a mai arătat că în baza Ade verinței nr. 3639/20.11.2018, privind datele necesare determinării stagiului de cotizare și a punctajului mediu, adeverință din care rezultă faptul că reclamanta a desfășurat activitate în temeiul unui contract individual de muncă numai în perioada 01.02.xxxxxxxxxxxxxxx18, a fost emisă Decizia nr. xxxxxx/22.11.2018 privind reluarea pensiei de invaliditate începând cu data de 01.06.2018, precum și Decizia de revizuire a deciziei nr.xxxxxx/20.07.2018, reținând faptul că a desfășurat activitate depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă doar în perioada anterior menționată, debitul stabilit în sarcina reclamantei fiind aferent acestei perioade.

Conform prevederilor art. 179 alin. 4 „Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de p_____ și al caselor de p_____ sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.”, iar potrivit art. 179, alin.1, „Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripție de 3 ani.”

Codul civil prevede, cu privire la îmbogățirea fără justă cauză: „art. 1.345 Cel care, în mod neimputabil, s-a îmbogățit fără justă cauză în detrimentul altuia este obligat la restituire, în măsura pierderii patrimoniale suferite de cealaltă persoană, dar fără a fi ținut dincolo de limita propriei sale îmbogățiri.”, iar art. 1341 prevede că “(1) Cel care plătește fără a datora are dreptul la restituire.”, astfel instituția chiar dacă a achitat din eroare drepturile de pensie reclamantei, va trebui să recupereze sumele achitate necuvenit de la cel care le-a încasat. Ținând cont de cele menționate, consideră că în mod corect s-a procedat la emiterea deciziei contestate și solicită respingerea acțiunii ca neîntemeiate.

Pe parcursul cercetării procesului s-a încuviințat și administrat proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Examinând actele și lucrările dosarului, instanța constată următoarele:

Reclamanta este beneficiară a unei p_____ de invaliditate, corespunzătoare gradului II de invaliditate, drepturile fiind stabilite prin Decizia nr. xxxxxx/21.05.2003, plata drepturilor începând cu data de 08.01.2003.Prin Decizia asupra capacității de muncă nr. 2060/06.06.2007 emisă de Cabinetul de expertiză medicală Sighișoara s-a constatat faptul că reclamanta se încadrează în gradul III de invaliditate, ca urmare fiind emisă Decizia nr. xxxxxx/08.01.2008

Potrivit art. 114 alin.1 lit.b din Legea nr.263/2010 „(1) În sistemul public de p_____, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III de invaliditate, precum și copilul pensionar de urmaș, încadrat în gradul III de invaliditate, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) și b) sau pct. II, depășind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;”.

Art.6 din Legea nr.263/2010, menționează în mod expres categoriile de persoane asigurate obligatoriu: I. a) persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă; b) funcționarii publici; II. persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I ”

Conform prevederilor art. 107, din Legea nr.263/2010 „(1) în situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și (sau plătite și cele legal cuvenite, c___ teritorială de p_____, respectiv c___ de p_____ sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun. (2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor.”

Astfel s-a emis decizia nr. xxxxxx/05.07.2018 privind suspendarea plății pensiei și decizia de recuperare a debitului nr. xxxxxx/20.07.2018.

Prin decizia nr. xxxxxx/20.07.2018 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale, reclamanta a fost obligată la plata sumei de 3.240 lei, reprezentând drepturi de pensie necuvenite aferente perioadei 01.02.2018 – 31.07.2018, pentru că în această perioadă reclamanta a fi cumulat pensia cu alte venituri din activități profesionale, fiind încadrată cu mai mult de 4 ore, încălcându-se astfel prevederile art. 114 lit. f din Legea nr. 263/2010.

Reclamanta a menționat că la data de 27.01.2018 a fost încadrată la ____________________ Sighișoara iar la data de 14.05.2018 și-a încetat activitatea conform deciziei de încetare a contractului individual de muncă nr. 16/14.05.2018, depusă în copie la fila 5 din dosar.

Reclamanta a formulat cerere de reluare a pensiei (fila 37 din dosar) , reluarea drepturilor fiind făcută conform prevederilor art. 115 lit. a din Legea nr. 263/2010.

La data de 27.11.2018 pârâta a emis decizia nr. xxxxxx/20.07.2018 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale, reclamanta fiind obligată la plata sumei de 2080 lei, reprezentând drepturi de pensie necuvenite aferente perioadei 01.02.2018 – 31.05.2018, pentru că în această perioadă reclamanta a fi cumulat pensia cu alte venituri din activități profesionale, fiind încadrată cu mai mult de 4 ore.

Ca urmare , a emiterii noii decizii cererea reclamantei rămâne fără obiect, fiind respinsă ca atare.

Cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata de cheltuieli de judecată va fi respinsă nefiind făcută dovada avansării unor astfel de cheltuieli.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ș T E :

Respinge acțiunea civilă formulată de reclamanta G_______ S____ , cu domiciliul în Sighișoara, __________________________, __________________, având CNP: xxxxxxxxxxxxx, în contradictoriu cu pârâta C___ Județeană de P_____ M____ , cu sediul în Tg. M____, ___________________________. 60, jud. M____, ca rămase fără obiect.

Respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul M____.

Pronunțată azi, 6 iunie 2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

Președinte,

C______ S________

Asistent Judiciar,

A_____ A______

Asistent Judiciar,

C_________ E_____-U___

aflându-se în concediu de odihnă semnează

P___________ de complet,

C______ S________

Leave a Reply