Anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare emis de A.P.D.R.P.

Cuvinte cheie: curtea de apel, jurisprudenta, practica judiciara, recurs, anulare proces verbal A.P.D.R.P., creante bugetare, actiune contencios administrativ, cerere de chemare in judecata, oug, avocat, targu mures, avocat mures proces verbal, avocat targu mures contencios administrativ.

 

CURTEA DE APEL TÂRGU M____

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2018:006.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

SENTINȚA NR. 134

Ședința publică din data de 06 iulie 2018

Completul compus din:

P_________: A______ M____ A______

Grefier: A_____ C_____ S______

Pe rol se află pronunțarea asupra cauzei de contencios administrativ, aflată în rejudecare, privind pe reclamanta ____________________., cu sediul social în localitatea Cristești, ____________________/A, județul M____, avân d JXXXXXXXXXXX și CUI xxxxxxxx, prin l_________ j_______ S.M.D.A. M____ Insolvency S.P.R.L., cu sediul în Târgu M____, ___________________ A________, nr. 4, județul M____, având sediul procesual ales la Cabinet de avocat V_______ D_____ din București, _______________________. 7, ______________, _____________, sector 3, în contradictoriu cu pârâta AGENȚIA P_____ FINANȚAREA INVESTIȚIILOR R_____ , cu se diul în București, _____________________. 43, sector 1, având ca obiect anulare act administrativ.

În lipsa părților.

Se constată că mersul dezbaterilor și susținerile pe fond ale pârâtei au fost consemnate în Î ncheierea din data de 22 iunie 2018, care fac e parte integrantă din prezenta sentință, pronunțarea fiind amânată p_____ data de astăzi, 06 iulie 2018 .

Se constată că la data de 3 iulie 2018 pârâta a depus la dosar concluzii scrise, în original, într-un singur exemplar.

CURTEA DE APEL,

Deliberând asupra acțiunii de contencios administrativ, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curții de Apel Târgu M____ la data de 17.04.2014 sun nr. XXXXXXXXXXX, reclamanta ____________________., a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța în contradictoriu cu pârâta Agenția p_____ Finanțarea Investițiilor R_____, să se dispună anularea Deciziei xxxxx/18.11.2013 de soluționare a contestației formulate și pe cale de consecință anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare emis de A.P.D.R.P. nr. xxxxx/06.09.2013 privind proiectul „Dotarea cu utilaje de construcție la B________ S.R.L. p_____ lucrări de pregătire a terenului, _____________________________”, cu cheltuieli de judecată.

Pârâta Agenția de Plăți p_____ Dezvoltare Rurală și Pescuit a formulat întâmpinare, la data de 2 iunie 2014, solicitând respingerea ca neîntemeiată a acțiunii promovate.

Prin sentința nr. 32 din 13 martie 2015, pronunțată de Curtea de Apel Târgu M____ – secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în acest dosar, a fost respinsă ca neîntemeiată acțiunea în contencios administrativ având ca obiect anularea Deciziei xxxxx/18.11.2013 și a procesului-verbal de constatare a neregulilor xxxxx/06.09.2013 formulată de reclamanta ____________________. în contradictoriu cu pârâta Agenția p_____ Finanțarea Investițiilor R_____.

Prin Decizia nr. 1501 din 16 aprilie 2018 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXX, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul declarat de reclamanta ________________ împotriva sentinței nr. 32/13.03.2015, a casat sentința recurată și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță.

În considerentele deciziei de casare s-a reținut că este incident motivul de casare întemeiat pe dispozițiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, sentința fiind pronunțată cu aplicarea greșită a prevederilor art. 36 din OUG nr. 66/2011. S-a reținut că interpretarea primei instanțe, în sensul că simpla intrare în insolvență a beneficiarului este suficientă p_____ a constitui o neregulă ce conduce la recuperarea finanțării nerambursabile, este contrară definiției neregulii prevăzute de OUG nr. 66/2011, care alătură condiția restituirii finanțării de existența unei abateri constând într-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului dar și a unui prejudiciu produs sau potențial adus bugetului Uniunii Europene și/sau fondurilor publice naționale.

Prin decizia de casare s-a stabilit că instanța de rejudecare va analiza și stabili în concret dacă în activitatea beneficiarului contractului s-au înregistrat nereguli de natură să prejudicieze bugetul UE, distinct de simplul fapt al deschiderii procedurii insolvenței, cum s-a arătat și prin Decizia Curții Constituționale nr. 342/2013, în raport de motivația actelor administrative a căror anulare s-a cerut.

Totodată, s-a dispus ca instanța fondului să analizeze și apărările formulate de recurenta-reclamantă cu privire la neregulile rezultate din declararea de date false/incomplete, așa cum aceste apărări sunt dezvoltate la punctul 1 și 2 din cererea de chemare în judecată.

Cauza a fost înregistrată în rejudecare la data de 16 mai 2018 sub nr. XXXXXXXXXXXX.

În rejudecarea cauzei, ambele părți au depus note scrise.

Prin notele scrise, reclamanta a invocat nelegalitatea Procesului-verbal de constatare a neregulilor pe motiv că a fost întocmit cu încălcarea dispozițiilor art. 45 alin. 4 din OUG nr. 66/2011, în condițiile în care neregulile constatate reprezintă fapte de natură penală ce fac obiectul Dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX, aflat pe rolul Curții de Apel Târgu M____.

Procedând la rejudecarea cauzei, în baza actelor și lucrărilor dosarului, instanța apreciază că acțiunea în contencios administrativ formulată este neîntemeiată, p_____ următoarele considerente:

Între părți s-a încheiat contractul de finanțare nr. C312Mxxxxxxxxxxxx/07.07.2010 având ca obiect acordarea unei finanțări nerambursabile de către Autoritatea Contractantă p_____ implementarea proiectului cu titlul „Dotarea cu utilaje de construcție la ____________________. p_____ lucrări de pregătire a terenului, _________________________”, în cadrul Programului N_______ p_____ Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013, măsura 312 (f. 11-18 dos. XXXXXXXXXXX). Contractul a fost modificat prin actul adițional nr. 1/22.10.2010 (f. 32-34 dos. XXXXXXXXXXX).

Prin procesul-verbal de constatare a neregulilor nr. xxxxx/06.09.2013, contestat de reclamantă, s-au consemnat ca nereguli depunerea de înscrisuri cu privire la care există indicii că sunt false, faptul că ofertele depuse în etapa depunerii cererii de finanțare și în faza de evaluare emană de la societăți relaționate între ele, că a achiziționat un utilaj (autograder) care prezintă indicii că nu era nou cât și faptul că beneficiarul a intrat în faliment (f.82-89 dos. XXXXXXXXXXX).

Contestația formulată de reclamantă împotriva acestui proces-verbal a fost respinsă prin Decizia nr. xxxxx/18.11.2013 (f.5-9 dos. XXXXXXXXXXX).

Cu privire la o parte din aceste constatări și anume cele referitoare la utilizarea de documente conținând date false/incomplete și la caracterul de nou sau second-hand a autograderului, au fost sesizate organele penale, acestea formând obiectul dosarului penal nr. XXXXXXXXXXXXX, aflat în prezent în faza procesuală a apelului, pe rolul Curții de Apel Târgu M____, în primă instanță fiind pronunțată o soluție de condamnare.

Instanța apreciază că nu au fost încălcate dispozițiile art. 45 alin. 4 din OUG nr. 66/2011 (care prevăd suspendarea de drept a emiterii titlului de creanță până la obținerea deciziei definitive a instanței privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate), în condițiile în care au fost constatate și aspecte ce constituie nereguli și care nu formează obiectul sesizării penale.

Conform dispozițiilor art. 3(1) din anexa 1 – Prevederi generale la contractul de finanțare, beneficiarul se obligă să respecte pe toată durata contractului criteriile de eligibilitate și selecție înscrise în cererea de finanțare.

Art. 11(3) din prevederile generale ale contractului stabilește că: „În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura insolvenței precum și în situația în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanții săi, nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/ incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității, Autoritatea Contractantă poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței judecătorești. In aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanțare nerambursabilă, împreună cu dobânzi și penalități în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare”.

Neregula este definită de art. 16(1) din prevederile generale ca fiind: „orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate, precum și orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanțare, acordurilor de finanțare, reglementărilor în vigoare privind asistența financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum și a prevederilor contractului de finanțare, caz în care cheltuiala este neeligibilă și are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităților Europene sau a bugetelor administrate de acestea ori în numele lor și a bugetului național”.

Conform Manualului de procedură p_____ evaluarea și selectarea cererilor de finanțare p_____ proiecte de investiții cod M 01-02 – Fișa de verificare a eligibilității E 3.1, pct. 4 – Fișa de verificare a rezonabilității prețurilor, unul din aspectele verificate vizează prezentarea de trei oferte p_____ bunuri și servicii a căror valoare este mai mare de xxxxx Euro. În urma verificărilor sub acest aspect în etapa analizării cererii de finanțare, s-a constatat că această cerință este îndeplinită, fiind prezentate trei oferte p_____ bunuri, proiectul fiind declarat eligibil în urma constatării îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate (f.173 verso-174 verso dos. XXXXXXXXXXX).

În anexa IV la contractul de finanțare – Instrucțiuni de achiziții p_____ beneficiarii privați ai PNDR se prevede de asemenea, la pct. 4.1, că sunt eligibile costurile dacă beneficiarii au obținut cel puțin trei oferte conforme în cazul aplicării procedurii de selecție de oferte, iar la pct. 4.5 se prevede că există conflict de interese în situația existenței unei legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanți (f.22-26 dos. XXXXXXXXXXX).

Sub acest aspect s-a constatat, prin Raportul de control nr. xxxxx/26.08.2013 întocmit de APDRP – Direcția control și antifraudă (f.130-139 dos. XXXXXXXXXXX) precum și prin Nota de control nr. XXXXXXXXXXX întocmită de Departamentul p_____ lupta antifraudă DLAF (f.140-157 dos. XXXXXXXXXXX), că la cererea de finanțare au fost anexate câte trei oferte p_____ fiecare din cele două utilaje ce urmau a fi achiziționate, oferte depuse de aceleași societăți și anume: ________________________ DE CONSTRUCȚII SRL, ________________ și ________________. În ceea ce privește oferta ________________________ DE CONSTRUCȚII SRL s-au constatat indicii de fals, fiind sesizate organele penale.

Cu privire la ________________ și ________________ s-a reținut că sunt relaționate între ele, în urma verificării datelor transmise de Oficiul N_______ al Registrului Comerțului constatându-se că aceleași persoane au deținut, respectiv dețineau la data depunerii ofertelor, calitatea de administrator și asociat la ambele societăți. Astfel s-a constatat că numitul O____ L_____ L______ a avut până la data de 23.04.2008 calitatea de asociat și administrator la ambele societăți, PROCON 16 SRL și UTIL CONS SRL, iar începând cu data de 23.04.2008 asociat și administrator la cele două societăți a devenit numitul A_______ Z_____. S-a mai constatat că în perioada 17.07.2009 – 22.06.2012 aceleași persoane și anume O____ L_____ L______ și Vass I_____ au fost împuternicite să efectueze operațiuni bancare atât în numele celor două societăți menționate (PROCON 16 SRL și UTIL CONS SRL) cât și în numele beneficiarei reclamante, B________ SRL.

Instanța constată că sunt îndeplinite astfel și condițiile prevăzute de art. 4 ind. 4 alin. 1 și 4 din Legea nr. 346/2004, p_____ ca cele două societăți să fie considerate legate.

Date fiind legăturile între cele două societăți ofertante menționate mai sus, s-a constatat în mod legal prin procesul-verbal atacat că nu era îndeplinit unul dintre criteriile de eligibilitate vizând rezonabilitatea prețurilor, proiectul fiind ca atare neeligibil. În acest sens, ofertele prezentate de aceste societăți nu pot fi considerate independente, ci se poate ușor prezuma că au fost depuse concertat p_____ a face dovada unui anumit preț. În această modalitate, nu se poate verifica rezonabilitatea prețurilor utilizate, neexistând certitudinea că prețurile de achiziție p_____ care s-a acordat finanțarea sunt cele practicate în mod real pe piață, acordarea în aceste condiții a finanțării fiind de natură a prejudicia bugetul Uniunii Europene.

Reclamanta nu a negat legăturile constatate între societățile ofertante, ci a susținut, prin cererea de chemare în judecată, că existența unor relații între societăți nu este un aspect de natură să afecteze eligibilitatea proiectului.

Aceste apărări nu pot fi primite, neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate rezultând, conform celor expuse mai sus, atât din fișa de verificare a eligibilității E 3.1 cât și din anexa IV la contractul de finanțare.

Această neregulă, coroborată cu cea privind neîndeplinirea unui alt criteriu de eligibilitate prin deschiderea procedurii insolvenței, justifică măsura încetării contractului și stabilirii creanței bugetare. Ca urmare, instanța apreciază că analiza celorlalte motive, care formează și obiectul cauzei penale, nu mai este necesară. Instanța constată de asemenea că prin cererea de chemare în judecată reclamanta nu a formulat apărări cu privire la constatările vizând prejudicierea bugetului UE.

Față de aceste considerente, reținând că actele administrative atacate sunt temeinice și legale, în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, acțiunea în contencios administrativ dedusă judecății va fi respinsă ca nefondată.

P_____ ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Respinge acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta B________ SRL (cu sediul social în localitatea Cristești, ____________________/A, județul M____, având JXXXXXXXXXXX , C UI xxxxxxxx și sediul procesual ales la Cabinet de avocat V_______ D_____ din București, _______________________. 7, ______________, _____________, sector 3), reprezentată prin l_________ j_______ S___ M____ INSOLVENCY SPRL, în contradictoriu cu pârâta Agenția p_____ Finanțarea Investițiilor R_____ (cu sediul în București, _____________________. 43, sector 1), ca nefondată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel Târgu M____.

Pronunțată în condițiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, azi 6 iulie 2018.

Leave a Reply