Anularea unui contract de vanzare cumparare pentru lipsa procurii date de coproprietar

Cuvinte cheie : Anulare contract vanzare cumparare, anulare contract vanzare cumparare auto, anulare contract vanzare cumparare cu clauza de intretinere, anulare contract vanzare auto, anulare contract vanzare cumparare teren, anulare contract vanzare cumparare vicii ascunse, anulare contract vanzare cumparare pret neserios, anulare contract vanzare-cumparare neplata pretului, anulare contract de vanzare cumparare, procura cod civil, proprietar si coproprietar, declaratie coproprietar, ce este coproprietar, codebitorul este si coproprietar, dex coproprietar, procura notariala pret, procuratura tg mures, procura notariala online, procura speciala, procura auto, procura notariala minor, procuratura, procura minor iesire din tara 2020, a procura sinonim,

Anularea unui contract de vanzare cumparare pentru lipsa procurii date de coproprietar

TRIBUNALUL M____

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1120/2013

Ședința publică de la 20 Decembrie 2013

Completu l constituit din:

P reședinte A drian B_______

Judecător R___ I____

Judecător A____ A______-B____

Grefier M____ T____

Pe rol pronun ț area asupra recursului declarat de reclamantul Paizs I___, domiciliat în comuna Păsăreni, ______________, nr.209, etaj II, jude ț ul M___ ș ș i domiciliul proces ual a___ la Cabinet avoca ț ial S ă r ă cu ț iu E____ din Tg. M___ ș , ____________________/B, etaj II, jude ț ul M___ ș , î mpotriva sentin ț ei civile nr. 9397/13.12.2012 pronun ț at ă de Judec ă toria Tg.-M___ ș î n dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședinț a publică se constată lipsa păr ț ilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Se constată că mersul dezbaterilor ș i sus ț inerile p ă r ț ilor au fost consemnate î n î ncheierea de ș edin ț ă din 12 decembrie 2013, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, dată la care instan ț a a am â nat pronun ț area hot ă r â rii pentru data de 19 decembrie 2013 ș i apoi pentru termenul de azi.

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cauzei, constată următoar ele:

Prin sentința civilă nr.9379/13.12.2012 pronunțată de Judecătoria Tg. M____ în dosar nr.XXXXXXXXXXXXX a fost respinsă excepția de lucru judecat și a fost, de asemenea, respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul Paiz s I___ în contradictoriu cu pârâții S_____ M________, M__ G_______ și M__ S_______.

Reclamantul a fost obligat să plătească pârâților M__ suma de 500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

S-a stabilit că cheltuielile judiciare în cuantum de 1.170,8 lei de plata cărora a fost scutit reclamantul prin admiterea cererii de ajutor public judiciar, rămân în sarcina statului.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că la data încheierii contractului autentificat sub nr. 1321/28.12.2005 la BNP O_____ V________, reclamantul avea calitatea de proprietar tabular codevălmaș împreună cu fosta soție-parata S_____ M________ (fosta Paizs), asupra imobilului situat în Tg.M____, ______________.2 A, jud. M____, identificat în CF nr. 7599/IV Tg.-M____, nr.top. A+1, nr. 3920/2/5, nr. 3921/5/2, nr.cad. 2365/2.

S-a mai reținut că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1321/28.12.2005 la BNP O_____ V________, pârâții M__ G_______ si Mât S_______, in calitate de cumparatori, au cumpărat de la parata Szark a M________ (fosta Paizs) si de la reclamantul Paizs I___ reprezentat in baza Incheierii de legalizare a semnaturii traducatorului de catre sotia Paizs M________, terenul intravilan în suprafața de 600 mp situat in Tg.M____, ________________. 2A, cu nr. t op 3920/2/5/2, 3021/5/2, nr.cad. 2365/2; pretul de vanzare-cumparare, in cuantum de 17.568 lei a fost achitat integral de catre cumparatori.

Prin sentința civila nr.9060/30.11.2011 a Judecatoriei Tg-M____, s-a respins ca neintemeiata exceptia lipsei de in teres a reclamantului Paizs I___, invocata de parata S_____ M________ si s-a admis exceptia prescriptiei dreptului material al actiune invocata de paratii si s-a respins, ca fiind prescrisa, cererea formulata de reclamantul Paizs I___ in contradictoriu cu paratii M__ G_______, Mât S_______ si S_____ M________.

In considerentele sentintei civile s-a retinut ca prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 26.05.2010 sub nr.XXXXXXXXXXXXX , reclamantul Paizs I___ a chemat în judecată pârâții S_____ M________ , M__ G_______ si Mât S_______ , solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

– anularea contractului autentic de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 132/28.12.2005 la BNP O_____ V________ din Tg.M____;

– radierea din carte funciara a paratilor si retranscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului in favoarea vechilor proprietari, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca nu a mandatat-o pe sotia sa sa vanda imobilul , insa aceasta s-a prezentat la un notar cu un act denumit ,,incheiere de legalizare a semnaturii traducatorului,, care nu continea semnatura reclamantului si nu o indr eptatea sa vanda fara acordul sau terenul intravilan în suprafața de 600 mp. situat in Tg.M____, ________________. 2A, cu nr. top 3920/2/5/2, 3021/5/2, nr.cad. 2365/2.

La admiterea exceptiei prescriptiei dreptului material al actiune si respingerea cereri i reclamantului, instanta a avut in vedere , in principal, cauza de nulitate invocata de reclamant – lipsa consimtamantului sau la incheierea actului de dispozitie de catre celalalt sot , caci lipsa unei procuri este echivalentul unei lipse a consimtamantului), conditiile in care poate fi exercitat dreptul la actiune, termenul de prescriptie si momentul de la care acesta a inceput sa curga.

Instanta a stabilit cu putere de lucru judecat (a nu se confunda cu autoritatea de lucru judecat) ca sanctiunea care intervine in cazul incheierii actelor de instrainare sau gravare a bunurilor imobile de catre unul din soti, fara consimtamantul celuilalt sot este nulitatea relativa; fata de acest motiv de nulitate, instanta a apreciat ca cererea reclamantului este prescrisa.

In cauza pendinte, instanta a analizat cu prioritate excepția autorității lucrului judecat invocata de paratii M__ G_______ si Mât S_______, prin intampinare, în raport de prevederile art.1201 C.civ.

S-a reținut că în prezenta cauza, reclamantul solicita sa se constate nulitatea absoluta a contractului autentic de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 132/28.12.2005 la BNP O_____ V________ din Tg.M____ , pentru motiv ilicit, încălcarea condițiilor de fond și de formă solemnă, acest contract fiind rezultatul unei infracțiuni, precum și încălcarea imperativa a prev. art. 59 pct. 2 din Legea nr. 36/1995 rep. cu restabilirea situației anterioare încheierii acestui contract de vânzare- cumpărare, in CF nr. 7599/IV Tg.M____, nr.top. A+1, nr. 3920/2/5, nr. 3921/5/2, nr. cad. 2365/2, situat în Tg.M__ es, _____________. 2A, jud M____, cu cheltuieli de judecata .

Cum obiectul si cauza invocata de reclamant in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX sunt diferite de cele invocate in dosarul nr.XXXXXXXXXXXXX al Judecatorieie Tg-M____ in care s-a pronuntat sentinta civila nr.9060/30.11.2011 a Judecatoriei Tg-M____, instanta a apreciat ca nu sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de art.1201 C.civ. respectiv identitate de obiect, parti si cauza asa incat a respins excepția autorității lucrului judecat, invocata de paratii M__ G_______ si Mât S_______, ca neîntemeiată.

Analizand fondul dreptului dedus judecatii prin prisma sustinerilor reclamantului si a apararilor paratilor, instanta a apreciat ca cererea r eclamantului este neintemeiata pentru urmatoarele considerente:

Reclamantul solicita sa se constate nulitatea absoluta a contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 132/28.12.2005 la BNP O_____ V________ din Tg.M____ , pentru motiv ilicit, încălcarea condițiilor de fond și de formă solemnă, acest contract fiind rezultatul unei infracțiuni, precum și încălcarea imperativa a prev. art. 59 pct. 2 din Legea nr. 36/1995 rep.

Analizand primul motiv de nulitate absoluta invocat de reclamant ,, respectiv motiv ilicit, încălcarea condițiilor de fond și de formă solemnă, acest contract fiind rezultatul unei infracțiuni,, instanta va avea in vedere dispozitiile art.948 C.civ. care prevad condițiile esențiale pentru validitatea unei convenții.

In privinta consimțământului valabil al reclamantului instanta a reținut ca s-a stabilit cu putere de lucru judecat (a nu se confunda cu autoritatea de lucru judecat) ca sanctiunea care intervine in cazul incheierii actelor de instrainare sau gravare a bunurilor imobile de catre unul din soti, fara consimtamantul celuilalt sot este nulitatea relativa prin urmare, lipsa consimtamantului reclamantului la incheierea contractului autentic de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 132/28.12.2005 la BNP O_____ V________ din Tg.M____ nu atrage nulitatea absoluta a acestui contract.

Potrivit art. 968 C .civ. ,, Cauza este nelicită când este prohibită de legi, când este contrarie bunelor moravuri și ordinii publice.,,

Reclamantul invoca faptul ca exista un motiv ilicit, contractul fiind rezultatul unei infracțiuni insa pana la solutionarea acestei cauze nu s-a pronuntat vreo hotarare penala care sa constate savarsirea vreunei infractiuni in legatura cu contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 132/28.12.2005 la BNP O_____ V________ din Tg.M____.

Instanta a mai reținut ca la incheierea contractului partile au avut capacitatea de a contracta iar contractul are un obiect determinat, prin urmare acesta a fost incheiat cu respectarea conditiilor de validitate prevazut de art.948 C.civ.

Analizand al doilea motiv de nulitate absoluta invocat de reclamant respectiv încălcarea imperativa a prev. art. 59 pct. 2 din Legea nr. 36/1995 rep. Instanta a reținut ca la data incheierii contractului – 28.12.2005 art. 59 d in Legea nr. 36/1995 avea urmatorul cuprins „ c ând notarul public are îndoieli cu privire la deplinătatea facultăților mintale ale vreuneia dintre părți, procedează la autentificare numai dacă un medic specialist atestă în scris că partea poate să-și exprime în mod valabil consimțământul în momentul încheierii actului.,,

Conform art. 8 lit.b) si art. 58 din Legea nr.36/1995 in vigoare la data autentificarii contractului autentic de vânzare – cumpărare nr. 132 la BNP O_____ V________ din Tg.M____ respectiv 28.12.2005

,, Notarul public îndeplinește următoarele acte notariale:

b) autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;,,

,, Pentru autentificarea unui act, notarul public verifică și stabilește, în prealabil, identitatea părților.

Părțile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procură specială autentică.,,

S-a apreciat că nici art.58 si nici art.59 din Legea nr.36/1995 in vigoare la data autentificarii contractului autentic de vânzare – cumpărare nr. 132 la BNP O_____ V________ din Tg.M____ respectiv 28.12.2005 nu prevedea obligatia notarului de a verifica în Registrul național notarial dacă procura a fost revocată.

Pe de alta parte, Legea nr.36/1995 in vigoare la data autent ificarii contractului autentic de vânzare – cumpărare nr. 132 la BNP O_____ V________ din Tg.M____ respectiv 28.12.2005 nu sanctioneaza cu nulitatea absoluta incalcarea art.58 din Legea nr.36/1995 si cum incheierea de autentificare a contractului de vânzare – cumpărare nr. 132 cuprinde toate mențiunile obligatorii prev de art. 65 din Legea nr.36/1995 in vigoare la data autentificarii contractului, instanta retine ca au fost respectate toate conditiile de formă solemnă in ceea ce priveste autentificar ea contractului.

Față de cele expuse, instanța a apreciat ca neîntemeiata actiunea formulata, respingând-o în consecință.

În temeiul art. 274 Cod procedura civila instanta a obligat reclamantul să platească pârâților M__ G_______ si Mât S_______ suma de 5 00 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata constand in plata onorariului avocatial achitat cu chitanta depus ala fila 35 dosar.

In baza art.19 din OUG nr.51/2008 cheltuielile judiciare in cuantum de 1.165,8 lei reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar de 5 lei de la plata carora a fost scutit reclamantul prin admiterea cererii de ajutor public judiciar raman in sarcina statului.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamantul Paiz s I___ solicitând modificarea integrală a sentinței atacate în sensul constatării nulității absolute a contractului de vânzare cumpărare nr.1321/28.12.2005 pentru motiv ilicit , respectiv încălcarea condițiilor de fond și formă solemnă, contractul fiind rezultatul unei infracțiuni; de asemenea, un alt motiv de nulitate îl constituie și încălcarea prevederilor art.59 pct.2 din legea nr.36/1995.

Se mai solicită și restabilirea situației anterioare de carte funciară.

Recurentul solicită modificarea integrală a dispoziției privind plata cheltuielilor de judecată stabilite în sarcina sa.

Arată recurentul în esență că nu și-a dat niciodată consimțământul pentru vânzarea imobilului care constituia coproprietatea devălmașă a sa și a soției sale, că nu a mandatat-o niciodată pe soția sa în vederea încheierii acestui contract.

Apreciază că încheierea contractului de vânzare cumpărare, de către notarul public, în baza unei încheieri de legalizare a semnăturii notarului public s-a făcut cu nerespectarea prevederilor art.58 al.2, art.59, art.8, art.51 din Legea nr.36/1995.

Se mai arată că notarul public nu a solicitat nici certificat fiscal la data încheierii actului autentic translativ de proprietate și nici nu a avut în vedere faptul că imobilul era grevat de o sarcină de 10.000.000 de lei în favoarea CEC Tg. M____, aspecte care nu rezultă din cuprinsul contractului.

În continuare recurentul a reiterat toate motivele de nulitate a contractului de vânzare cumpărare arătate în cuprinsul acțiunii introductive.

Se mai arată că hotărârea atacată cuprinde motive străine de natura pricinii atunci când instanța de fond analizează încălcarea imperativă a prevederilor art.59 pct.2 din Legea nr.36/1995.

Solicită recurentul obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată pe care le-a efectuat în primă instanță.

În drept invocă prevederile art.299 al1, 304 pct.7,8,9, 274 al.1 Cod de procedură civilă, art.45 al.1, 51 al.1 lit. a,b,c, art.58 al.2, art.59 al.1 și 2 din legea nr.36/1995, art.35 din Codul familiei, art.967, art.1536 Cod civil.

Prin întâmpinarea înregistrată la dosarul cauzei în data de 05.08.2013 intimații M__ G_______ și M__ S_______ au solicitat respingerea recursului și menținerea ca temeinică și legală a hotărârii atacate.

Se arată că notarul public nu avea, la momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare obligația de a face verificări în Registrul național notarial cu privire la revocarea unei procuri; de asemenea prin rezoluția din 07.06.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. M____ s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de intimați, confirmând faptul că încheierea contractului nu este rezultatul săvârșirii unei infracțiuni.

Mai arată că sunt cumpărători de bună credință deoarece întreaga procedură ce a stat la baza întocmirii contractului de vânzare cumpărare s-a desfășurat fără să aibă vreo suspiciune și nici o persoană autorizată sau terț nu le-a semnalat existența vreunui risc de orice natură pentru dobândirea acestui teren.

Susțin intimații că au intrat în posesia terenului în litigiu începând cu data întocmirii actului autentic de vânzare cumpărare și se comportă din acel moment ca niște adevărați proprietari, inclusiv în prezent, proprietatea lor fiind publică.

În drept se invocă prevederile art.115 și urm. și 274 Cod de procedură civilă.

Intimata S_____ M________ nu a formulat întâmpinare.

Analizând recursul declarat, prin prisma motivelor invocate, tribunalul îl apreciază ca fondat, pentru următoarele considerente:

Prin acțiunea introductivă de instanță reclamantul a invocat ca și motive de nulitate a contractului de vânzare-cumpărare lipsa consimțământului la încheierea contractului, nerespectarea condițiilor de fond și formă la întocmirea actului de către notarul public și fraudarea legii.

Instanța de fond a dat o greșită interpretare prevederilor legale pe care și-a sprijinit soluția, fiind incident în cauză motivul de recurs prevăzut de art.304 pct.9 Cod de procedură civilă.

Reține tribunalul că potrivit art.45 din Legea nr.36/1995 (facem mențiunea că toate referirile la Legea nr.36/1995 vor avea în vedere forma legii în vigoare la data încheierii contractului, respectiv 28.12.1995) „notarul public are obligația să deslușească raporturile reale dintre părți cu privire la actul pe care vor să-l încheie, să verifice dacă scopul pe care îl urmăresc este în conformitate cu legea și să le dea îndrumările necesare asupra efectelor lui juridice; de asemenea, el trebuie să ceară părților, ori de câte ori este cazul, documentele justificative și autorizațiile necesare pentru încheierea actului sau, la cererea acestora, va putea obține el însuși documentația necesară.”

Potrivit art.58 al.2 „părțile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procură specială autentică ”.

În speță, notarul nu și-a îndeplinit obligațiile imperative anterior enunțate.

Nerespectarea formei ad validitatem, cerută pentru valabilitatea actului juridic încheiat, atrage nulitatea actului și se extinde și asupra actului aflat în interdependență cu actul solemn care și el trebuie să îmbrace forma specială cerută pentru actul principal; în speță, în condițiile în care contractul de vânzare cumpărare trebuia să fie unul autentic (având în vedere că avea ca obiect vânzarea unui teren) și procura trebuia să îmbrace aceeași formă, autentică; în cazul neîndeplinirii acestei cerințe expres și imperativ impuse de art.58 al.2 din Legea nr.36/1995 sancțiunea nu poate fi decât nulitatea întregului act.

Mai mult decât atât, reține tribunalul că reclamantul a invocat și caracterul ilicit al contractului astfel încheiat, apreciind că este rezultatul săvârșirii unei infracțiuni, în condițiile în care acesta a susținut în mod constant că nu el este cel care a semnat procura, procură care, de altfel nu a putut fi prezentată în instanță de nici un din părți, neexistând nici în arhiva notarului public.

Datorită acestei împrejurări, susținerile reclamantului, sub aspectul nerecunoașterii semnăturii sale nu pot fi analizate, însă acestuia în mod evident nu i se poate opune un înscris care nu mai există în materialitatea sa și pe care nu îl recunoaște.

Mai mult decât atât, așa cum se poate observa din cuprinsul încheierii nr.xxxxx/27.07.2005, traducătorul I____ B_____ nu a făcut altceva decât să certifice exactitatea traducerii cu originalul actului prezentat în limba maghiară, iar notarul public T____ I_____ nu a făcut altceva decât să legalizeze semnătura traducătorului.

În acest context este evident că nu se mai poate stabili nici cine a redactat înscrisul sub semnătură privată ce a făcut obiectul traducerii și nici cine a semnat acest înscris.

În cauză, cu concursul notarului public, a avut loc o eludare a prevederilor legale imperative ce condiționează valabilitatea unui act de încheierea sa în formă solemnă, notarul dând în mod nelegal unei procuri sub semnătură privată eficiența unei procuri autentice.

Faptele notarului public nu au îmbrăcat forma unor infracțiuni însă aceasta nu conduce la concluzia că actele întocmite în acest mod sunt licite și conforme cu legea, știut fiind că ilicitul nu îmbracă doar formă penală.

Problema în discuție nu vizează lipsa consimțământului ci încercarea vânzătoarei pârâte de a masca, în mod fraudulos, inexistența acestui consimțământ.

Frauda la lege poate fi definită ca încălcarea intenționată de către părți, adesea prin utilizarea unor mijloace viclene, a dispozițiilor imperative ale legislației în vigoare, cu ocazia încheierii sau executării unui act juridic; de asemenea, frauda la lege poate fi privită și ca un caz particular de cauză ilicită (în sensul de scop mediat contrar unor norme juridice imperative).

În speța existența fraudei este de necontestat, la fel și încălcarea de către notarul public a atribuțiilor ce îi revin; toate acestea se repercutează asupra validității actului încheiat în aceste condiții, act viciat și care nu își mai poate produce efectele.

Din acest punct de vedere buna credință a intimaților cumpărători, pe care nu avem motive să o punem la îndoială, este lipsită de relevanță, deoarece buna-credinta nu poate produce efecte juridice in situatia in care bunul a fost înstrăinat fără acordul vanzatorului, in baza unei procuri sub semnătură privată (procură care nu mai există fizic, nepermițând astfel efectuarea unor verificări suplimentare cu privire la realitatea celor consemnate în respectivul înscris și nici la semnatarul înscrisului).

Așa cum am arătat, nu ne aflăm în prezența unei nulități determinată de lipsa consimțământului ci de existența unui consimțământ aparent, dat într-o formă neconformă cu prevederile legale imperative și contestat de chiar pretinsul său autor.

În prezența unei fraude și a nerespectării condițiilor de formă prevăzute „ad validitatem” sancțiunea nu poate fi decât aceea invocată de reclamant și anume nulitatea actului încheiat în aceste condiții.

Este adevărat, așa cum a reținut instanța de fond, că Legea nr.36/1995 nu sancționează cu nulitatea absolută încălcarea art.58 însă această prevedere legală trebuie coroborată cu art . 2 al.1, din Ttl.X al legii nr.247/2005 (în vigoare la momentul încheierii contractului) potrivit căruia „terenurile cu sau fără construcții, situate în intravilan și extravilan, indiferent de destinația sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate și dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute”.

În aceste condiții, având în vedere doctrina și jurisprudența care au stabilit în mod constant că actul aflat în interdependență cu actul solemn trebuie să îmbrace aceeași formă specială, consecința nerespectării cerinței privind autentificarea procurii invalidează și actul încheiat în baza acestei procuri.

Pentru toate considerentele anterior expuse, reținând incidența în cauză a prevederilor art.304 pct.9 Cod de procedură civilă, tribunalul va admite recursul declarat, în temeiul prevederilor art.312 Cod de procedură civilă.

Pe cale de consecință, va m odifică în tot hotărârea recurată în sensul că va admite acțiunea civilă exercitată de reclamantul Paizs I___ împotriva pârâților S_____ M________, M__ G_______ și M__ S_______;

Va constată nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1321 din 28 decembrie 2005 la Biroul Notarului Public O_____ V________ din Târgu M____.

Va dispune restabilirea situației anterioare în cartea funciară nr.7599/IV Târgu M____, cu privire la imobilul cu număr topografic 3920/2/5, 3921/5/2, (număr cadastral 2365/2) situat în municipiul Târgu M____, ______________. 2/A, jud. M____.

Reținând culpa procesuală a pârâtei S_____ M________ în derularea prezentului litigiu o va obliga, în temeiul art.274 Cod de procedură civilă la plata către reclamant a sumei de 2.165,8 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanță.

În același temei, o va obligă pe aceeași intimată să plătească recurentului suma de 582,9 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de recurentul P____ I___, domiciliat în comuna Păsăreni, ______________, nr.209, etaj II, jude ț ul M___ ș împotriva sentinței civile nr. 9397 din 13 decembrie 2012 pronunțată de Judecătoria Târgu M____ și în consecință :

Modifică în tot hotărârea recurată în sensul că admite acțiunea civilă exercitată de reclamantul Paizs I___ împotriva pârâților S_____ M________, domiciliată în Tg-M___ ș , _____________________.1/A, _________________ ș , M__ G_______ și M__ S_______, ambii cu domiciliul în Tg-M___ ș , _____________________, _______________ ș și :

Constată nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1321 din 28 decembrie 2005 la Biroul Notarului Public O_____ V________ din Târgu M____.

Dispune restabilirea situației anterioare în cartea funciară nr.7599/IV Târgu M____, cu privire la imobilul cu număr topografic 3920/2/5, 3921/5/2, (număr cadastral 2365/2) situat în municipiul Târgu M____, ______________. 2/A, jud. M____.

Obligă pârâta S_____ M________ la plata către reclamant a sumei de 2165,8 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanță.

Obligă intimata S_____ M________ la plata către recurent a sumei de 582,9 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică azi 20 decembrie 2013.

P_________,

A_____ B_______

Judecător,

R___ I____

Judecător,

A____ A______-B____

Grefier,

M____ T____

Leave a Reply