Apel împotriva hotărârii prin care s-a admis cererea de ordin de protecție. Respingerea apelului

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtul B___ S____ solicitând în principal anularea sentinței civile atacate în sensul respingerii cererii de chemare în judecată privind emiterea ordinului de protecție. In subsidiar , solicită schimbarea în parte a hotărârii apelate în sensul înlocuirii unei dintre măsurile impuse în sarcina intimatului, respectiv măsura prevăzută de art. 23 alin.1 lit.a, cu măsura prevăzută la lit.c din legea 217/2003.

In motivarea apelului, pârâtul susține următoarele:

„ Apreciem că în mod greșit instanța a reținut că sunt îndeplinite dispozițiile legale pentru emiterea ordinului de protecție.

În primul rând, realitatea faptică arată că pârâtul nu a săvârșit acte de violențe care să fie în măsură să pună în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertate petentei B___ L_____ E____ sau a minorului D_____ C_____ V_____. Comportamentul subsemnatului din data de 23.08.2020 a reprezentat o reacție la adresa evenimentelor din acea zi, o acțiune de apărare.

Astfel, în cursul zilei de 23.08.2020 nepotul subsemnatului, D_____ C_____ V_____, s-a îndreptat spre intimat cu un topor în mână, spunând că o să îl omoare, iar acesta speriat de evoluția comportamentului nepotului său, i-a luat toporul și l-a atins cu o intensitate redusă cu palmele în apropierea picioarelor. în aceeași zi, după ce intimatul s-a pus la somnn, a fost trezit de țipetele fiicei lui, care a intrat în camera unde dormea subsemnatul înarmată cu o bară metalică (rangă) cu care l-a lovit, iar acesta în intenția de apărare a lovit-o pe fiica sa cu palma peste față.

Acest mod de derulare a faptelor arată că intimatul a acționat cu intenția de a se apăra, prin folosirea palmelor, ceea ce indică că faptele săvârșite nu pot constitui acte de violență în măsură să pună în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea.

Intimatul a fost conștient de raportul de forțe dintre el și cei doi și a fost capabil să se controleze față de gravitatea celor petrecute.

De asemenea, nu a existat nici o stare de pericol actuală care să fie înlăturată prin aplicarea uneia dintre măsurile specifice emiterii ordinului de protecție, întrucât intimatul a respectat întru-totul obligațiile impuse de ordinul de protecție provizoriu, sens în care a părăsit locuința comună și în prezent locuiește la mama lui.

Raportat la gradul de risc și periculozitate, considerăm că intimatul nu prezintă un real pericol pentru fiica și nepot, fapt care poate fi confirmat așa cum am arătat de comportamentul acestuia.

În al doilea rând, apreciem că la baza emiterii ordinului de protecție nu au stat probe temeinice din care să rezulte îndeplinirea dispozițiilor legale, prevăzute la art. 23 din Legea 217/2003. Declarațiile din prezenta cauză sunt caracterizate de subiectivitate, pe de o parte declarația petentei, care își dorește evacuarea intimatului (așa cum aceasta i-a comunicat intimatului, fiind dispusă să îi cumpere o garsonieră), iar pe de altă parte declarația soției intimatului, cu care acesta se află în relații tensionate.

Ordinul de protecție reprezintă o măsură gravă, restrictivă de dreptului, care poate fi luată în cazul în care există probe certe și lipsite de orice dubii. Raportat la probatoriul administrat în cauză, această exigență nu a fost respectată de către instanța care a dispus emiterea ordinului.

Apreciem că există dubiu în privința săvârșirii actelor de violență în măsură să pună în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertate petentei și a minorului, iar acest dubiu trebuia să profite presupusului agresor, în conformitate cu prevederile art. 6 din Convenția Europeana a Drepturilor Omului și principiului in dubio pro reo.

In al treilea rând, rațiunea textului de lege este de a proteja persoana care are nevoie de protecție și nicidecum acea de a se transforma într-un instrument pentru deposedarea unuia dintre copoprietari de folosința bunului, fiica-petenta fiind cea care a afirmat în repetate rânduri că „dorește ca tatăl ei să se mute din casă și că îi va cumpăra o garsonieră”.

Apreciem că în atare situații ordinul de protecție emis reprezintă o imixtiune în dreptul la viață privată și de familie, care în prezenta cauză nu este justificat prin nici im pericol. Astfel, ordinul de protecție nu este justificat prin realitatea faptică constatată în cauză, necesar pentru înlăturarea stării de pericol în care se află victima și proporțional cu situația concretă reținută în cauză.

In subsidiar, prin înlăturarea măsurii de evacuare din locuința comună cu permisiunea acestuia de a locui în două camere separate, s-ar asigura o protecție efectivă atât a petentei și a minorului cât și a vieții private a intimatului, care la momentul actual nu are unde să locuiască, mama acestuia nu mai este dispusă să îi permită șederea pentru odihnă întrucât în casa acesteia locuiesc mai multe persoane.

In plus, intimatul are în locuința comună toate sculele și aparatură staționară necesară pentru desfășurarea activității de muncă cu care acesta își câștigă existența.

Locuința comună este compusă din 9 camere, iar 2 dintre acestea nu comunică cu restul camerelor, există posibilitatea ca intimatul să se gospodărească separat. Astfel, structura imobilului nu necesită lucrări de amenajare, permite partajarea, există 2 intrări separate, iar luarea acestei măsuri este proporțională și suficientă pentru garantarea protecții reale victimei, raportat la gravitatea violențelor.

Mai mult, locuința are două intrări separate, prin urmare chiar dacă s-ar menține cealaltă măsură în sarcina intimatului, respectiv păstrarea unei distanțe minime de 50 m față de petentă și copilul său minor, nu există nici un impediment pentru înlocuirea evacuării cu limitarea dreptului de folosință, întrucât structura locuinței permite respectarea acestei măsuri.

Î n drept, art. 23, art, 30 din Legea 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, art. 457, art.466-482 din Codul de procedură civilă ”

Analizând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în raport de criticile invocate, se con stată că apelul este nefondat, urmând a fi respins.

Conform art. 23 din Legea nr. 217/2003, privind prevenirea și combaterea violenței în familie, persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție.

De asemenea, conform art. 4 alin. (1) lit. b din aceeași lege, violența domestică se poate manifesta și sub forma unor acte de violență psihologică, constând în provocarea de stări de tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, inclusiv prin efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar.

Probele administrate în fața instanței de fond au dovedit că în această familie există o stare de tensiune, între tată, pe de-o parte și fiica acestuia și nepot, pe de altă parte, care s-a manifestat prin acte de violență fizică și psihică , apte în sine să afecteze integ ritatea fizică și emoțională a petentei și a fiului său minor , manifestări care se circumscriu fenomenului de violență în familie, astfel cum aceasta a fost definită de legiuitor în Legea 217/2003 art. 3.

A apreciat corect prima instanță că este necesară o măsură pentru evitarea degenerării conflictului între tată și fiică , în prezent relațiile fiind extrem de tensionate, putând u-se ajunge la fapte mai grave, iar dacă nu s-ar lua nicio măsură actele de violență fizică și psihică ar putea escalada , cu consecințe grave, în special în ceea ce-l privește pe minorul petentei, care a fost deja expus stării conflictuale .

Corect a reținut prima instanță, raportat la probele administrate, că există o stare tensionată între petenta intimată B___ L_____ E____ și apelantul B___ S____ , pe fondul amenințărilor fizice și psihice ale acestuia din urmă, conflict care ar putea avea consecințe deosebite .

De asemenea, susținerile apelantului că măsura de evacuare este excesivă și că ar exista posibilitatea locuirii împreună, întrucât este vorba de o locuință compusă din 9 camere, cu 2 intrări separate, nu se probează , nefiind depus la dosarul cauzei vreun înscris în acest sens. Însă, raportat la probele administrate, Tribunalul apreciază că nu este posibilă o eventuală coabitare, chiar în eventualitatea unei compartimentări a imobilului, având în vedere starea conflictuală existentă între părți și știut fiind că intimatul apelant consumă în mod frecvent băuturi alcoolice, iar pe fondul stării de ebrietate apar aceste episoade violente (declarația martorei B___ A__ – fila 30 dosar fond). Neluarea acestei măsuri ar putea degenera în conflicte mai grave, cu consecințe asupra integrității fizice a părților implicate.

Prin urmare, sentimentul de insecuritate și de temere creat intimatei petente și fiului acesteia este real și în mod corect s-a apreciat de către instanța de fond că este de natură a impune măsuri de protecție în ceea ce-i privește.

Reținându-se că prin măsura luată de prima instanță s-a răspuns scopului preventiv urmărit de Legea 217/2003, pentru considerentele expuse apelul de față se privește a fi nefondat, în baza art. 480 al. 1 Cod pr. Civilă, urmând a fi respins.

În temeiul art. 31 din Legea nr. 217/2003, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei decizii către IPJ A___.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge apelul declarat de apelantul B___ S____ împotriva Sentinței Civile nr. 2834/CC/2020 , pronunțată de Judecătoria A___ I____, în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX .

Fără cheltuieli de judecată.

În temeiul art. 31 din Legea nr. 217/2003, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei decizii către IPJ A___.

Definitivă.

Pronunțată astăzi, 10 septembrie 2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Președinte,

L____ D_____

Judecător,

D_____ F_____ M______

Grefier,

F______ M_______

Leave a Reply