Cerere de contestare a măsurii izolării pe Legea nr.136/2020- Judecătoria Târgu Mureș

Cerere de contestare a măsurii izolării pe Legea nr.136/2020

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX
Sentința civilă nr. 2472

Ședința camerei de consiliu din data de 24.07.2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: Ș______-SCHWARTZ C_____ NA

GREFIER: R_____ M______

Pe rol judecarea cauzei de minori și familie, formulată de petenții L_____ E____, L_____ K_____ V_____, L_____ J____ LENA , în contradictoriu cu intimat DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ M____, având ca obiect C_________ administrativ și fiscal – anulare act administrativ.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă reprezentantul convențional al petenților, av. T______ I___, lipsă fiind intimata.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că procedura de citare este legal îndeplinită, cauza este la primul termen de judecată, s-a depus delegația de asistență juridică obligatorie, DSP M____ a formulat întâmpinare, INSP nu a dat curs solicitării instanței.

Având în vedere Hotărârea nr. 79 din 26.01.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii – secția pentru judecători s-a procedat la verificarea calității avocatului care îi reprezintă pe petenți, de către grefierul de ședință pe portalul e-map, constatându-se că acesta este activ l a acest moment.

Instanța constată că INSP nu a dat curs solicitării instanței.

Instanța învederează că petenții urmează a fi ascultați prin videoconferință.

Instanța în baza art. 131 Cod procedură civilă procedează la verificarea din oficiu a competenței și raportat prevederile Legii nr. 136/2020 constată că Judecătoria Târgu M____ este competentă general, material și teritorial să soluționeze prezenta cauză.

În temeiul art. 238 Cod procedură civilă instanța estimează durata procesului la un termen.

Nemaifiind alte cereri și excepții prealabile, instanța declară deschisă etapa cercetării judecătorești și dă cuvântul părților în probațiune.

Având cuvântul pe probe reprezentantul convențional al petenților solicită încuviințarea probei cu înscrisurile de la dosarul cauzei, deciziile de instituire a carantinei, contestația, solicitând totodată să fie depuse listele de către INSP solicitate și de către instanță, actualizate, în vigoare la data de 23.07.2020.

Petentul învederează instanței că pe site-ul Centrului European care se ocupă de această pandemie există și alate informații.

La interpelarea instanței petentul arată că a listat de pe site lista actualizată la data de 22.07.2020.

Instanța învederează că s-a atașat la dosarul cauzei o listă din data de 23.07.2020, nefiind identificată o arhivă care să conțină și listele anterioare.

În temeiul art. 255-258 Cod procedură civilă instanța încuviințează proba cu înscrisuri.

Față de lipsa răspunsului din partea Institutului N_______ de Sănătate Publică și având în vedere urgența prezentei cauze și faptul că s-a luat legătura de către grefierul de ședință și telefonic în două rânduri, în temeiul art. 187 alin. 2 lit. g Cod de procedură civilă dispune amendarea conducătorului acestei instituții, respectiv a doamn ei P____ S_____, în cuantum maxim, cu suma de 700 lei, cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare.

La întrebarea instanței dacă dețin situația pe ultimele 14 zile petentul arată că situația este actualizată la data de 23.07.2020.

Inst anța, având în vedere urgența cauzei, nu va mai reveni cu adresă la Institutul N_______ de Sănătate, cauza urmând a fi soluționată în baza actelor de la dosarul cauzei.

Petentul învederează instanței că în Hotărârea Comitetului N_______ pentru Situații de Urgență se face referire la țări , dar și la zone, arătând că zona din care vin are o rată de infectare de 5-9/xxxxxx locuitori.

P___________ completului de judecată întreabă dacă mai sunt alte cereri sau excepții de formulat.

Nemaifiind alte cereri de s oluționat, potrivit art. 392 Cod procedură civilă, instanța declară deschise dezbaterile asupra fondului și acordă cuvântul părților în ordinea și în condițiile prevăzute la art. 216 Cod procedură civilă.

Reprezentantul petenților, având cuvântul pe fond, solicită anularea deciziilor de carantinare nr.1, 2, 3 emise la data de 23.07.2020, apreciind că acestea sunt nefondate și nelegale, fiind emise în baza unei liste mai vechi.

Reprezentantul petenților arată că aceștia au intrat în țară în data de 20.07.2020, iar lista în baza căreia s-au emis deciziile de carantinare este cu 16 zile anterior intrării lor în țară, fiind din data de 06.07.2020.

Reprezentantul petenților arată că rata de infectare în Suedia este de 47,13, iar în România este de 48,99. Reprezentantul petenților apreciază că prin aceste decizii le este încălcat petenților dreptul la libera circulație, aceștia având nevoie să se deplaseze pentru întocmirea cărții de identitate care a expirat.

În concluzie reprezentantul petenților solicită admiterea contestației, anularea deciziilor de carantinare, cu cheltuieli de judecată în sarcina Statului.

Petenții, având cuvântul pe fond, arată că pentru emiterea unei astfel de decizii se iau în considerare ultimele 14 zile cumulative. Petenții precizează că rata de infectare în România este de 51,44, iar în Suedia este de 45,49.

Petenții mai arată că la trecerea de frontieră li s-a spus că în baza listei din data e 06.07.2020 se recomandă intrarea în carantină, fapt ce i-a indus în eroare, apreciind că nu există o obligativitate, din moment ce este o recomandare.

Petenții arată că la data plecării lor din Suedia nu aveau cunoștință de intrarea în vigoare a acestei legi. Petenta arată că este un pacient oncologic și că era programată pentru analize aici în România, un control de șase luni.

Petenții arată că vor rămâne pe teritoriul României până pe data de 10.

În baza art. 394 Cod procedură civilă, instanța considerându-se lămurită asupra tuturor împrejurărilor de fapt și temeiurilor de drept ale cauzei, declară închise dezbaterile asupra fondului și reține cauza pentru deliberare și pronunțare.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată ce constituie obiectul prezentului dosar, petenții L_____ E____, L_____ K_____ V_____ și L_____ J____ au solicitat anularea Deciziilor nr. 1,2 și 3 din data de 23.07.2020, considerând aceste decizii ca fiind în neconcordanță cu legea.

Invocă prevederile art. 2 alin. 2 și art. 3 alin. 2 din Hotărârea Comitetului N_______ pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020.

Lista pe baza căreia DSP a emis decizia de carantinare a fost emisă de Institutul N_______ de Sănăyate Publică la data de 06.07.2020, adică cu 16 zile înainte de data intrării lor în România (22.07.2020), și se referă la o perioadă anterioară datei de 06.07.2020.

Conform datelor furnizate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 100.000 locuitori în data de 22.07.2020 pt Suedia a fost de 47,13 lei în timp ce pentru România 48,99.

Consideră lista învechită și nu este în concordanță cu legea, blocând dreptul la liberă circulație în vederea efectuării și rezolvării unor probleme de sănătate și administrative.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

În fapt, petenții L_____ J____, L_____ E____ și L_____ K_____ V_____ s-au întors din Suedia în data de 22.07.2020.

Prin Deciziile nr. 1, 2 și 3, toate din data de 23.07.2020 Direcția de Sănătate Publică M____ a dispus confirmarea carantinării petenților pentru intervalul 22.07.xxxxxxxxxxxxx20, în spațiul special desemnat aflat la adresa din Tg. M____, ______________________. 23, jud. M____.

Petenții contestă această măsură, afirmând că lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat este mai veche de 14 zile, aspect care contravine prevederilor art. 2 alin. 2 și art. 3 alin. 2 din Hotărârea nr. 36/21.07.2020 a Comitetului N_______ pentru Situații de Urgență . Totodată, relevă împrejurarea conform căreia la data de 22.07.2020, respectiv data intrării lor în România rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 100.000 locuitori a fost de 47,13 în Suedia, în timp ce în România este de 48,99, aspect care ar genera o lipsă de încadrare la criteriul de carantinare prevăzut de art. 2 alin. 2 din Hotărârea mai sus amintită.

Cu titlu introductiv instanța remarcă împrejurarea conform căreia, în acord cu art. 11 din Legea nr. 136/2020 prin Hotărârea nr. 36/21.07.2020 a Comitetului N_______ pentru Situații de Urgență s-a instituit la nivel național carantina pentru persoanele care sosesc în România din zone cu risc epidemiologic ridicat pe baza criteriului prevăzut la alin. 2 a art. 2 din aceeași hotărâre.

Relativ la dispozițiile legale incidente, art. 7 din Legea nr. 136/2020 reglementează carantina persoanelor, statuând următoarele aspecte cu relevanță în cauză:

(1) Carantina persoanelor se instituie pe baza informațiilor științifice oficiale și a definiției de caz, la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau, după caz, într-un spațiu special desemnat de autorități, cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen care:

a) sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu;

(2) În situația în care persoanele menționate la alin. (1) refuză măsura carantinării la domiciliu sau la locația declarată de acestea, precum și atunci când persoanele în cauză încalcă măsura carantinei pe durata acesteia, deși au consimț it-o anterior, medicul sau, după caz, organele de control recomandă, iar reprezentantul direcției de sănătate publică decide carantinarea persoanei în spațiul special desemnat de autorități, dacă aceștia constată riscul de transmitere a unei boli infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară. Medicul sau, după caz, organele de control vor informa de îndată direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, care confirmă sau infirmă, după caz, măsura carantinării persoanei în spațiul special desemnat de autorități, printr-o decizie cu caracter individual. Decizia va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege. Decizia se emite în cel mult 8 ore de la informarea făcută de medic sau de organele de control, după caz, și se comunică de îndată persoanei în cauză. În scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin care se infirmă măsura carantinei recomandate în spațiul special desemnat de autorități sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe, persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locația declarată pentru carantină sau, după caz, spațiul special desemnat de autorități, fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de sănătate publică.

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) și (2) se instituie pe durata perioadei de incubație specifice bolii infectocontagioase suspicionate. Măsura încetează la expirarea termenului specific perioadei de incubație sau anterior, ca urmare a confirmării persoanei ca purtătoare a agentului înalt patogen, cu sau fără semne și simptome sugestive specifice definiției de caz, fiindu-i aplicabile dispozițiile privitoare la măsura izolării din prezenta lege.

Cu relevanță în cauză sunt prevederile art. 2 alin. 2 din Hotărârea nr. 36/21.07.2020 a Comitetului N_______ pentru situații de urgență, conform cărora criteriul pe baza căruia se face stabilirea țărilor/zânelor de risc epidemiologic ridicat, este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 100.000 de locuitori, care trebuie să fie mai mare ca cea înregistrată în România în perioadă similară.

Conform alin. 3 al aceluiași articol, Institutul N_______ de Sănătate Publică întocmește lista țărilor pentru care se instituie măsura carantinei, pentru persoanele care sosesc în România din acestea.

Totodată, potrivit alin. 4, Institutul N_______ de Sănătate Publică actualizează săptămânal , în fiecare zi de luni, lista țărilor pentru care se instituie măsura carantinei, datele fiind publicate pe site-ul insp.gov.ro.

În ceea ce privește procedura aplicabilă litigiului pendinte art 17 din actul normativ mai sus evocat statuează că:

(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 7 sau art. 8 alin. (4) poate introduce, în termen de cel mult 24 de ore de la data comunicării deciziei direcției de sănătate publică, acțiune la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își are reședința ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situat spațiul sau unitatea sanitară în care este carantinată sau, după caz, izolată potrivit art. 7 sau art. 8 alin. (4), solicitând anularea actului administrativ contestat, revizuirea sau încetarea măsurii. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

(2) Judecarea cererilor prevăzute la alin. (1) se face de urgență și cu precădere, în termen de cel mult 48 de ore, dispozițiile art. 200 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nefiind aplicabile.

(3) Părțile vor fi citate potrivit dispozițiilor privind citarea în procesele urgente, astfel încât să se asigure respectarea termenului de judecată prevăzut la alin. (2), asistența juridică a persoanei fiind obligatorie.

(4) Dispozițiile art. 15 alin. (13) – (16) se aplică în mod corespunzător.

(5) Instanța poate amâna pronunțarea cu cel mult 24 de ore, iar redactarea hotărârii se face în aceeași zi.

(6) Până la pronunțarea hotărârii instanței, persoana în cauză va fi monitorizată de către medic, zilnic sau când situația o impune.

(7) Hotărârea primei instanțe este executorie și poate fi atacată cu apel în termen de două zile de la comunicare.

(8) Apelul se soluționează într-un termen ce nu va depăși 24 de ore de la data sesizării instanței, prevederile alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător.

(9) Dacă instanța de fond dispune anularea actului administrativ, măsura contestată încetează de la pronunțare, iar persoana în cauză are dreptul de a părăsi imediat spațiul sau unitatea în care a fost carantinată sau, după caz, izolată.

(10) Comunicarea actelor de procedură, inclusiv înregistrarea acțiunii, se realizează în format și prin mijloace electronice.

Revenind la starea de fapt dedusă judecății instanța observă următoarele:

Conform datelor furnizate de site-ul Institutului N_______ de Sănătate Publică, ultima publicare a listei țărilor pentru care se instituie carantina la sosirea în România s-a realizat la data de 06.07.2020, în baza și sub imperiul Hotărârii nr. 34 a Comitetului N_______ pentru Situații de Urgență, deși conform art. 2 alin. 2 din Hotărârea nr. 33/02.07.2020 a aceluiași organ actualizarea trebuia efectuată săptămânal.

De la acea dată, deși a intrat în vigoare la data de 21.07.2020 Hotărârea nr. 36 a Comitetului N_______ pentru Situații de Urgență, care instituie anumite criterii pentru stabilirea țărilor a căror vizitarea atrage măsura carantinării la întoarcerea în România, precum și obligativitatea actualizării listelor săptămânal, instanța nu a putut identifica o listă nouă (probabil pentru că hotărârea s-a adoptat într-o zi de marți și se așteaptă ziua următoare de luni pentru publicarea noilor liste), măsura carantinării petenților dispunându-se în baza unei listă anexă din data de 06.07.2020 ce constituie parte integrantă a Hotărârii nr. 34/06.07.2020 a Comitetului N_______ pentru Situații de Urgență.

Se remarcă faptul că lista în baza căreia s-a dispus măsura carantinării prin deciziile contestate nu relevă situația actuală și nu respectă exigențele impuse de art. 2 alin. 2 și 3 din Hotărârea nr. 36/21.07.2020 a Comitetului N_______ pentru Situații de Urgență, precum și de art. 1 alin. 1 din Hotărârea nr. 33/02.07.2020 a Comitetului N_______ pentru Situații de Urgență, în condițiile în care listele trebuiau actualizate în fiecare zi de luni, tocmai pentru a se evita carantinarea din zone care nu mai impun o astfel de măsură.

În atari condiții, instanța are obligativitatea de a verifica dacă rata cumulată de incidentă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile în Suedia, calculată de la data emiterii deciziei contestate (în lipsa unei liste actualizate de către autoritățile publice competente), este mai mare decât cea înregistrată în România în aceeași perioadă, sau perioadă similară.

Conform datelor furnizate de Centrul European de Prevenire și Control a Bolilor (f. 9-10) la data de 23.07.2020, rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile în Suedia este de 45,4, în vreme ce în România este de 51,4.

Ca atare, instanța apreciază că în speță nu este împlinită condiția prevăzută la art. 2 alin. 2 din Hotărârea nr. 36 din 21.07.2020 a Comitetului N_______ pentru Situații de Urgență, care instituie criteriile imperative de stabilire a țărilor cu risc epidemiologic ridicat, sens în care deciziile contestate sunt lovite de nulitate.

Având în vedere aspectele ce preced, instanța va admite acțiunea cu consecința anulării Deciziilor nr. 1, 2 și 3 din data de 23.07.2020 ca fiind nelegal întocmite, măsura contestată urmând a înceta de la pronunțarea prezentei.

Totodată, instanța a dispus numirea unui avocat din oficiu pe seama petenților, astfel că, va dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiției în contul Baroului M____ a sumei de 723 lei cu titlu de onorariu al apărătorului din oficiu, av. T______ I___, desemnat pentru reclamanți, onorariul apărătorului din oficiu rămânând în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de petenții L_____ E____, CNP xxxxxxxxxxxxx, L_____ K_____ V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx și L_____ J____, CNP xxxxxxxxxxxxx, carantinați în Tg. M____, ______________________. 23, jud. M____, în contradictoriu cu pârâta DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ M____, cu sediul în Tg. M____, ___________________________. 50, jud. M____ și în consecință

Anulează deciziile nr. 1/23.07.2020, nr. 2/23.07.2020 și nr. 3/23.07.2020 emise de pârâtă ca fiind nelegal întocmite.

Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiției în contul Baroului M____ a sumei de 723 lei cu titlu de onorariu al apărătorului din oficiu, avocat T______ I___ desemnat pentru reclamanți.

Executorie.

Cu drept de apel, la Tribunalul M____, în termen de 2 zile la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Târgu-M____.

Pronunțată în condițiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, azi data de 24.07.2020.

PREȘEDINTE

GREFIER

Ș______-SCHWARTZ C_______

R_____ M______

Leave a Reply