Cerere de anulare a deciziei de pensie pentru invaliditate

JUDECĂTORIA TÎRGU-M____

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ NR. 3195

Ședința publică din data de 14 septembrie 2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: A____ V______ C______

GREFIER: L_______ EMANUE LA L___

Pe rolul instanței se află judecarea cererii formulată de reclamantul L___ C_______ în contradictoriu cu pârâta C___ JUDEȚEANĂ DE P_____ M____, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal făcut în ședință publică, se prezintă constată lipsa părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează că procedura de citare este legal îndeplinită și că la data de 03.08.2020 reclamantul a depus răspuns la întâmpinare.

Instanța constată că acesta este primul termen de judecată și că procedura de citare este legal îndeplinită.

În continuare, instanța învederează că s-a invocat de către intimată excepția necompetentei materiale a Judecătoriei Tg.M____, și pune în discuție excepția invocată.

Reține cauza în pronunțare asupra excepției invocate de intimată prin întâmpinare.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile, constată :

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 20.03.2020 reclamantul a solicitat instanței să se pronunțe asupra contestației formulate asupra deciziei de pensie pentru invaliditate nr. xxxxxx/01.01.2020, emisă de CJP M____ și primită de către acesta la 06.02.2020, apreciind că punctajul mediul anual este nejustificat de mic în raport cu veniturile sporurile și adaosurile realizate de-a lungu l întregii perioade de activitate.

Anexat cererii de chemare în judecată, s-au depus copii după carnetul de muncă al reclamantului, după decizia de pensionare, etc

În drept s-au invocat prevederile art. 139 alin.1 din Legea nr. 127/2019.

La data de 25.05.2020 reclamantul a depus un email prin care arată că nu a primit până la această dată confirmarea de către Judecătoria Tg. M____ a faptului că a fost înregistrată cererea sa de chemare în judecată.

La data de 1506.2020 pârâta a depus întâmpinare prin care a invocat excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Tg .M____ și a solicitat declinarea competenței în favoarea Tribunalului M____.

La 03.08.2020 reclamantul a depus răspuns la întâmpinare, solicitând printre altele și judecarea cauzei în lipsă.

Analizând cu prioritate excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Târgu-M____ invocată din oficiu, astfel cum prevăd dispozițiile art. 248 C. pr. civ., instanța reține următoarele considerente:

Potrivit art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă, instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Conform art. 132 alin. 1 Cod procedură civilă, când în fața instanței de judecată se pune în discuție competența acesteia, din oficiu sau la cererea părților, ea este obligată să stabilească instanța judecătorească competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicțională competent.

În prezenta cauză , reclamantul înțelege să conteste Decizia de pensie pentru invaliditate nr. xxxxxx/07.01.2020, emisă de C___ Județeană de P_____ M____ în ce privește punctajul mediul anual reținut la calcul pensiei.

Prin întâmpinarea formulată pârâta C___ Județeană de P_____ M____ a invocat excepția necompetentei materiale a Judecătoriei Târgu-M____, raportat la dispozițiile art. 153 din Legea 263/2010 în conformitate cu care:

“ Tribunalele soluționează în primă instanță litigiile privind:

a) modul de calcul și de depunere a contribuției de asigurări sociale, în cazul contractului de asigurare socială;

b) modul de stabilire a dobânzilor și penalităților de întârziere, în cazul contractului de asigurare socială;

c) înregistrarea și evidența contribuției de asigurări sociale, în cazul contractului de asigurare socială;

d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestații privind deciziile de p_____;

e) deciziile comisiilor medicale regionale de contestații date în soluționarea contestațiilor privind deciziile medicale asupra capacității de muncă;

f) *** Abrogată

g) deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de p_____;

h) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenție încheiate în baza prezentei legi;

i) *** Abrogată

j) *** Abrogată

k) deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale;

l) alte drepturi și obligații născute în temeiul prezentei legi.”

Având în vedere obiectul prezentei cauze, respectiv contestație împotriva Deciziei de pensie pentru invaliditate nr. xxxxxx/07.01.2020, emisă de C___ Județeană de P_____ M____ instanța va admite excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Târgu M____ invocată de pârâtă și va declina competența de soluționare a prezentei cereri în favoarea în favoarea Tribunalului M____.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite excepția necompetenței materiale a Judecătoriei Târgu-M____, invocată de intimata C___ Județeană de P_____ M____.

Declină competența de soluționare a cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul L___ C_______, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Germania, ____________________________ 5, xxxxx, Frankfurt am Main, în contradictoriu cu pârâta C___ JUDEȚEANĂ DE P_____ M____, C__ xxxxxxxx, cu sediul în Tîrgu M____, ___________________________.60, jud. M____, în favoarea Tribunalului M____.

Fără cale de atac.

Pronunțată prin punerea la dispoziția părților de către grefa instanței, astăzi, 14.09.2020.

PREȘEDINTE, GREFIER,

A____ V______ C______ L_______ E_______ L___

Leave a Reply