Cerere de anulare a unei ordonanțe de plata. Respingerea cererii.

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

CIVIL

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 3281/2021

Ședința publică de la 01 Septembrie 2021

Completul compus din:

PREȘEDINTE A________ A____

JUDECĂTOR A________ B_____-V______

Grefier M____ M_______

Pe rol fiind soluționarea acțiunii în anulare formulată de creditorul-reclamant A_____ A_____ A__________ A_ A_ în contradictoriu cu debitorul-pârât B__ B B B__.

La apelul nominal făcut în ședință publică, se constată lipsa părților.

Procedura de citare este legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care arată că:

– s-a depus din partea creditorului-reclamant, dovada achitării taxei de timbru.

– s-a depus din partea debitorului-pârât întâmpinare.

Instanța verificându-și competența, conform dispozițiilor art. 131 alin. (1) din Codul de procedură civilă, și art. 1023, alin. 4 Cod procedură civilă, instanța constată că este competentă general, material și teritorial să judece prezenta cauză.

Potrivit art. 238 alin. (1) din Codul de procedură civilă, instanța estimează durata necesară cercetării procesului la un termen de judecată.

Instanța, în temeiul dispozițiilor art. 258 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 255 alin. (1) din Codul de procedură civilă, încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă și concludentă pentru justa soluționare a cauzei.

Față de împrejurarea că nu mai sunt alte cereri în probațiune de formulat, instanța, potrivit art.244 alin.1 Cod procedură civilă, constată cercetarea judecătorească terminată și socotindu-se lămurită, în conformitate cu prevederile art.394 alin 1 Cod Procedură Civilă, reține cauza în pronunțare.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub numărul de mai sus, creditorul-reclamant A_____ A_____ A__________ RO S.A., în contradictoriu cu debitorul – pârât M__ M & C S.R.L., a solicitat:

– Anularea ordonanței de plată nr. 2273/2021, pronunțata în data de 28.05.2021 de către Judecătoria Târgu M____, în dosarul nr. _____/320/2019, prin care solicită să se dispună schimbarea în totalitate a Ordonanței atacate, cu consecința admiterii capetelor de cerere privind plata:

contravalorii serviciilor de telecomunicații în cuantum de 1318,87 RON;

despăgubirilor pentru încetarea prematura a contractului, în cuantum de 7512,63 RON;
restului rămas de plata din prețul dispozitivului achiziționat în rate, în cuantum de 1336,24 RON;
penalităților de întârziere calculate de la scadenta până la data cesiunii de creanța și menționate în facturi, în cuantum de 104,71 RON;
penalităților de întârziere în cuantum de 0.5%/zi calculate de la data cesiunii de creanța până la data plății integrale a debitului;
cheltuielilor de judecata, constând în taxa de timbru integrala aferenta primului ciclu procesual, taxa de timbru integrala aferenta cererii de apel, precum și orice alte cheltuieli de judecata generate de prezentul litigiu, inclusiv cele avansate de către creditorul-reclamant (onorariu curator, cheltuieli aferente procedurii de citare prin publicitate, onorariu expert judiciar), cu excepția onorariului avocațial pentru care le rezervare dreptul sa îl solicită pe cale separata.

– obligarea intimatei pârâte la plata cheltuielilor de judecata generate de prezentul litigiu.

În motivarea cererii formulate, s-au arătat, în esență, următoarele:

I. S_____ prezentare a situației de fapt:

________________________.A., în calitate de prestator de servicii și client, intimatul-paratul din prezenta cauza, au fost încheiate contractele de servicii de telefonie înregistrate sub nr. de cod abonat _________.

La data semnării contractelor de servicii, intimatul a fost înștiințat și de cuprinsul Clauzelor contractuale principale (CCP) și de Termenii și condiții generale (TCG), aspect dovedit de faptul ca intimatul a semnat contactul în care erau menționate expres Clauzele contractuale principale, precum și faptul ca societatea Vodafone Romania S.A. a pus la dispoziția intimatului Termenii și condițiile generale pe care acesta confirma ca le-a citit, înțeles și acceptat.

În cadrul contractului, părțile au stabilit tipul serviciului achiziționat, valoarea acestuia, durata minima contractuala, precum și de beneficiile suplimentare primite de către Client pe durata determinata de contract. Pentru fiecare serviciu prestat, respectiv număr de telefon/terminal de telecomunicații, Vodafone Romania S.A. a emis facturi lunare, reprezentând contravaloarea acestora, cu obligația pentru intimat de a efectua plata în termenul agreat conform contractului. Insa, acesta din urma nu a înțeles sa-și respecte obligația asumata, astfel încât Vodafone Romania S.A. a decis încetarea contractului. Ca urmare a încetării contractului, Vodafone Romania S.A. a emis facturi pentru prejudicul cauzat ca urmare a încetării premature a contractului, precum și pentru contravaloarea dispozitivului achiziționat în rate la momentul încheierii contractului.

În data de 27.07.2018 a fost încheiat contractul de cesiune de creanțe între Vodafone Romania S.A. În calitate de creditor cedent și A_____ A_____ A__________ RO S.A. în calitate de creditor cesionar, prin care s-a cesionat creanța deținuta împotriva intimatului. În conformitate cu prevederile legale, în temeiul art. 1578 Cod civil, debitorul cedat, intimatul, a fost înștiințat cu privire la cesiune încheiata, prin transmiterea notificării de cesiune, cesiunea de creanța fiind înscrisa și în Registrul N_______ de Publicitate Mobiliara. Cesiunea a fost comunicata și conform art. 1580 Cod civil, inclusiv odată cu acțiunea intentata împotriva debitorului.

Având în vedere cesiunea intervenita, A_____ A_____ A__________ RO S.A. s-a subrogat în drepturile și obligațiile deținute anterior de Vodafone Romania S.A. față de parat, fiind, astfel, îndreptățită sa efectueze toate demersurile legale necesare pentru recuperarea creanței preluate, existenta în sarcina pârâtului.

Având în vedere ca intimatul a refuzat sa își îndeplinească obligațiile de bunăvoie, creditorul-reclamant a introdus cererea de chemare în judecata ce face obiectul prezentului dosar.

I. ARGUMENTAREA în D____:

❖ Instanța a respins în mod greșit capătul de cerere privind contravaloarea serviciilor de telefonie:

Înscrisurile atașate cererii de chemare în judecata fac dovada prejudiciului suferit de creditorul-reclamant, astfel ca suma pretinsă, este reprezentata de o creanța certa-existenta acesteia rezultând din contractele semnate de părți și facturile fiscale emise de cedent și necontestate de parat.

În situația în care instanța considera necesara detalierea debitorului, cere sa pună în vedere creditorului cedent, Vodafone Romania SA să le depună la dosarul cauzei.

❖ Instanța în mod greșit nu a acordat taxa de reziliere-despăgubiri pentru încetarea prematura a contractului deoarece nu a fost făcuta dovada rezilierii contractului de telefonie:

În ceea ce privește greșita reținere a instanței privind faptul ca nu a fost făcuta dovada rezilierii contractului de telefonie, învederează ca cedentul și-a îndeplinit obligația de notificare a rezilierii contractului prevăzuta de art. 9.2 din Termeni și Condiții Generale, întrucât debitorul a fost notificat cu privire la reziliere prin ultima factura-VDF_________ din data de 27.09.2017.

Aceasta notificare este prevăzuta în contract ca o condiție de opozabilitate, iar nu ca una dintre condițiile sine qua non, de valabilitate ale pactului comisoriu, rezilierea operând “de drept, fără vreo alta formalitate” conform clauzelor contractuale.

Doresc să sublinieze ca ultima factura transmisa care cuprinde despăgubiri echivalente privind taxa de reziliere constituie o notificare (NOTIFICĂ, notific, vb. I. Tranz. A aduce la cunoștința în mod oficial; a înștiința în scris; a trimite o notificare) valabila a încetării contractului, sumele facturate reprezentând obligații contractuale, debitorul fiind pus în întârziere cu privire la acestea, de la data comunicării respectivei facturi.

Prin aceasta, prestatorul de servicii își manifesta în mod clar și incontestabil voința în vederea încetării raporturilor contractuale cu pârâtul-intimat.

Arată instanței ca la punctul 9.2 din TCG-aplicabil prestatorului de servicii, spre deosebire de punctul 9.1 din TCG-aplicabil clientului, se menționează în mod expres faptul ca notificarea de încetare a contractului trebuie sa îndeplinească doar condiția ca aceasta sa fie scrisa, iar nu și o anumita forma de transmitere-scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Aceasta diferența dintre cele doua modalități de notificare a intervenției pactului comisoriu sa făcut având în vedere natura raporturilor contractuale.

Spre exemplu, prestatorul de servicii trimite cel puțin lunar corespondenta (facturi, oferte promoționale, etc), pe când beneficiarul nu are aceasta obligație, singura sa obligație fiind aceea de a achita contravaloarea serviciilor la timp și în totalitate.

De aceea s-a impus reglementarea mai amănunțita a formei acesteia.

Notificarea privind manifestarea unilaterala de voința în ceea ce privește încetarea contractului-rezilierea unilaterala a contractului-reiese în mod clar și cert din faptul ca aceasta ultima factura emisa cuprinde taxa de reziliere. Aceasta poate îmbrăca și forma unui act al cărei titlu nu este “NOTIFICARE DE REZILIERE”.

În plus, legea nu impune ca notificarea sa fie transmisa printr-un act distinct.

Deopotriva, prin nicio dispoziție contractuala nu a fost interzisa notificarea prin factura, atât timp cât esența se păstrează-rezilierea sa fie adusa la cunoștința consumatorului cu 15 zile înainte.

Doresc să precizeze faptul ca notificarea rezilierii unilaterale s-a făcut și în format electronic, prin intermediul serviciului My Vodafone, serviciu pentru care debitorul a optat la momentul semnării contractului.

Potrivit art. 9.3, „Încetarea contractului în cazurile enumerate la pct. 9.2. se va produce de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești competente, fără drept la compensație sau despăgubiri.”Art 9.2: “(1) Clientul nu-și respecta în mod repetat obligația de plata a sumelor datorate; (2) Pierderea credibilității Clientului în cazul întârzierilor repetate la plata facturilor;” Astfel, apreciază ca aceste clauze contractuale reprezintă un pact comisoriu de gradul patru.

Prin urmare, încetarea contractului s-a produs în 15 zile de la emiterea ultimei facturi, respectiv la data de 12.10.2017 de la care s-a calculat taxa de reziliere, conform clauzelor contractuale.

În susținerea celor expuse menționează Sentința civila nr. 498/01.02.2019, pronunțata de Judecătoria T____, astfel: „Potrivit contractului încheiat de părți acesta încetează prin reziliere, la inițiativa Vodafone Romania (…) la data menționata în notificarea scrisă de reziliere trimisa de către Vodafone Romania, iar prin factura nr. VDF_________ din data de 08.07.2016 (f.48) pârâtului i s-a adusa la cunoștința despre rezilierea contractului, prin aceasta îndeplinind condiția notificării, luând astfel la cunoștința despre rezilierea contractului înainte de expirarea perioadei contractuale, factura fiind trimisa în format electronic, așa cum este prevăzut în contractul încheiat între părți, în aplicația contul său iar obligația de plata este independenta de accesarea contului (conform clauzelor contractuale principale-partea I). Cum, potrivit contractului încheiat între părți, perioada minima contractuala este de 24 de luni, contractele fiind reziliate înainte de termen ca urmare a neachitării facturilor restante, reclamanta este îndreptățită la plata sumei de 1926,13 lei calculată în conformitate cu dispozițiile art. 5 din contract.”

De asemenea, aduc în atenție Sentința civila nr. 5644/30.10.2019, pronunțata de Judecătoria Buzau prin care instanța a dispus următoarele: „In speța, instanța apreciază ca notificarea a fost făcuta prin emiterea VDF_________/08.09.2017(filele 23-24) unde au fost înscrise daunele pentru reziliere în valoare de 448.54 lei. Analizând Clauzele Contractuale Principale-Partea I (f. 12-13), instanța observa ca pârâtul a optat pentru transmiterea facturilor detaliate în format electronic prin intermediul contului My Vodafone. Astfel, având în vedere ca potrivit clauzei 5.5.1.3 din TCG „Obligatia de a plata a Clientului este independenta de accesarea sau nu a contului. Chiar și dacă contul este inactiv, factura se considera primită și suma facturata este datorată”, instanța va considera ca factura care reprezintă și notificarea pârâtului a fost primită de către acesta.”

Înscrisurile atașate cererii de valoare redusă facă dovada prejudiciului suferit de creditorul-reclamant, astfel ca suma pretinsa este reprezentata de o creanța certa-existenta acesteia rezultând din contractele semnate de părți și facturile fiscale emise de cedent și necontestate de parat.

În mod greșit prima instanța a respins capătul de cerere privind restul de plata pentru terminalele achiziționate cu plata prețului în rate.

Arată instanței ca pe ultima factura VDF_________ s-a trecut întreg restul rămas de plata, deoarece contractele au fost reziliat conform celor precizate la punctul precedent, iar din momentul rezilierii din culpa debitorului pentru neplata, acesta este pus în întârziere cu privire la toate obligațiile sale contractuale.

De asemenea, termenul în care trebuiau restituite ratele s-a împlinit, astfel ca până la acest moment pârâtul trebuia sa achite costurile integrale pentru terminalul pe care l-a cumpărat, chiar dacă nu ar fi intervenit rezilierea, având în vedere ca obligația de predare a bunurilor a fost îndeplinita la data încheierii contractelor, fapt necontestat de pârât prin întâmpinare .

În cazul denunțării contractului înainte de Durata minima contractuala, Clientul se obliga sa plătească valoarea ratelor rămase până la expirarea perioadei contractuale, la care se adaugă justa despăgubire/taxa de reziliere (după caz) pentru denunțarea contractului înainte de termen. În cazul cesiunii contractului, Clientul cedent se obliga sa plătească în avans valoarea ratelor rămase pentru achiziționarea terminalului până la achitarea integrala a contravalorii terminalului/terminalelor.

Prin urmare, având în vedere rezilierea prematura a contractului, și modalitatea de calcul a restului rămas de plata din prețul terminalelor, instanța avea toate detaliile necesare calculării acesteia, certitudinea creanței fiind evidenta.

Mai mult, arată instanței ca intimatul pârât a beneficiat de condiții preferențiale în ceea ce privește achiziționarea dispozitivelor folosindu-le și avându-le în proprietate, motiv pentru care se impune obligarea acestuia la plata restului neachitat la data încetării contractului.

În cazul în care instanța considera ca mai sunt necesare și alte înscrisuri sau lămuriri în ceea ce privește serviciile prestate de către cedent și contravaloarea acestora, solicită ca pentru a se înlătura orice fel de dubiu, să se emită o adresa către Vodafone Romania SA, la adresa: Globalworth Tower, _________________________. 201, etaj 8, sector 2,______ București, Romania, prin care sa se solicite relații în legătura cu modul în care a fost contractat fiecare serviciu menționat în facturi și sa depună toate contractele aferente pentru acestea sau solicitările de contractare a serviciilor de către intimatul pârât sau orice alte înscrisuri pe care instanța le considera necesare.

❖ Instanța a respins în mod greșit capătul de cerere privind acordarea de penalități de întârziere în cuantum de 0,5 %/zi conform contractului, atât cele facturate de cedent cât și în continuare de la data cesiunii până la data achitării debitului:

Arată instanței ca în urma cesiunii conform art. 1568 Cod Civil, se transmit toate drepturile și obligațiile cu privire la creanța cesionata, creditorul-reclamant dobândind dreptul de a solicita penalități de întârziere de 0,5%/zi până la achitarea integrala a debitului. Prin urmare, solicită instanței de control sa acorde creditorului-reclamant dobânda contractuala până la data achitării integrale a debitului.

❖ Instanța a constatat în mod greșit ca cererea creditorului-reclamant a fost probata insuficient:

Contrar celor reținute de prima instanța, creditorul, a îndeplinit în mod integral obligația procesuala de a proba susținerile pe care le-a făcut, iar în cazul în care instanța aprecia ca realitatea de fapt ar fi fost alta, în scopul unei bune administrări a justiției și în îndeplinirea rolului activ al judecătorului, avea posibilitatea de a cere lămuriri și înscrisuri în baza cărora își întemeiază pretențiile.

Facturile au fost emise în baza contractelor de prestări servicii, pe numele debitorului, în partea de sus, dreapta, a fiecărei prime pagini a facturilor depuse, după cum se poate constata.

De asemenea, având în vedere atitudinea procesuala a pârâtului, necontestarea contractelor, facturilor ori a caracterului cert, lichid sau exigibil al creanțelor prin întâmpinare, apreciază aceasta atitudine procesuala ca fiind o recunoaștere tacita a acestora.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei (n.n. contracte prestări servicii, facturi, contract de cesiune și anexa în care este prevăzuta suma cesionata) reiese fără niciun dubiu existenta creanței, aceasta având caracter cert, faptul ca sumele sunt stabilite în bani, fiind astfel lichida, exigibilitatea acesteia reieșind din scandenta depășita a obligațiilor de plata (facturi).

În cazul în care instanța de control judiciar considera ca mai sunt necesare și alte înscrisuri sau lamuriri în ceea ce privește serviciile prestate de către cedent și contravaloarea acestora, solicită ca pentru a se înlătura orice fel de dubiu, să se emită o adresa către Vodafone Romania SA, la adresa: Globalworth Tower, _________________________. 201, etaj 8, sector 2,______ București, Romania, prin care sa solicitați relații în legătura cu modul în care a fost contractat fiecare serviciu menționat în facturi și sa depună toate contractele aferente pentru acestea sau solicitările de contractare a serviciilor de către intimatul pârât sau orice alte înscrisuri pe care instanța le considera necesare.

În drept, au fost invocate dispozițiile 1024 C. Proc. Civ., precum și textele legale invocate.

Pentru dovedirea celor susținute, s-a solicitat încuviințarea și administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Cererea a fost legal timbrată, fiind depusă la dosarul cauzei dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 200 lei.

Creditorul – pârât a depus ÎNTÂMPINARE prin care a solicitat:

– respingerea cererii de anulare cu consecința menținerii ca legală și temeinică a Sentinței civile nr. 2273/28.05.2021 prin care s-a soluționat cererea privind emiterea ordonanței de plată obiect al dosarului

– obligarea creditoarei la plata cheltuielilor de judecată pe care le vor avansa cu soluționarea cererii în anulare.

În motivarea întâmpinării formulate, s-au arătat, în esență, următoarele:

Prin cererea în anulare obiect al prezentului dosar, creditoarea se rezumă a se prevala doar de prezumția instituită de art. 1.548 Cod civil, solicitând instanței competente, în situația în care consideră necesară detalierea debitorului, să pună în vedere terțului cesionar Vodafone S.A. să depună la dosar înscrisuri doveditoare. Or, în raport de prevederile art. 249 Cod procedură civilă sarcina probei incumbă celui ce face o afirmație.

În ce privește petitul privind obligarea pârâtei debitoare la plata despăgubirilor în caz de încetare a contractului înaintea expirării perioadei minime contractuale, instanța de fond a reținut în moș corect că, raportat la prevederile contractuale, pretenția este neîntemeiată, încetarea unilaterală a contractului anterior împlinirii termenului trebuind a fi notificată în scris, în prealabil, cu cel puțin 15 zile anterior datei încetării. Or, în condițiile în care creditoarea na a depus dovada notificării scrise adresate debitoarei, astfel încât să se poată stabili data de la care debitoarea ar fi în culpa contractuală, respectiv data exigibilității fiecărei sume solicitate cu titlu de despăgubire pentru încetarea prematură a contractului, instanța de fond, în mod corect, a respins ca neîntemeiată cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plata de despăgubiri pentru încetarea prematură a contractului (calculate de creditorul cedent și înregistrate pe facturile lunare).

În raport de aceste clauze contractuale, susținerile creditoarei din motivarea cererii în anulare, întărite de soluții izolate de practică judiciară, nu pot fi primite, factura fiscală neputând substitui notificarea scrisă contractual agreată de părți.

În ce privește petitul privind obligarea pârâtei la achitarea ratelor anumitor echipamente achiziționate de pârâta, prima instanță a reținut la fel de corect, că din cele două contracte depuse în probațiune și anexate cererii introductive reiese că pârâta debitoare a ales să achite în rate prețul pentru echipamentul achiziționat constând în Tabletă Prestigio PMP7110 N_____ în valoare de 168 euro (f. 14) și Telefon Samsung Galaxy J3 2016 N____ valoare de 139 euro. Cu toate acestea, suma solicitată cu titlu de echivalent rate neachitate terminal achiziționat este una de 1.336,24 lei, astfel că față de neconcordanța dintre contractele depuse în probațiune și facturile care includ restul ratelor de achitat care face referire la un contract din altă dată decât cele de la dosar, fără a fi individualizat în concret terminalul propriu-zis la care ratele se referă, pe fondul lipsei notificării privind rezilierea înainte de termen a contratului, instanța de fond a reținut că nici această suma de bani nu are caracter cert, cererea impunându-se a fi respinsă și în ceea ce privește pretențiile reprezentând rest de plată pentru cele două terminale achiziționate cu plata prețului în rate.

Și cu privire la acest aspect, în detrimentul obligației procesuale impuse de prevederile art. 249 Cod procedură civilă, creditoarea înțelege să solicite instanței să obțină înscrisuri de la Vodafone România S.A., persoană juridică de drept privat având calitatea de terț față de procesul pendinte.

Pentru dovedirea celor susținute, s-a solicitat încuviințarea și administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Pe parcursul procesului:

– a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei

ANALIZÂND ACTELE ȘI ÎMPREJURĂRILE CAUZEI, REȚINE URMĂTOARELE:

Hotărârea atacată

Prin Sentința Civilă nr. 2273/28.05.2021 pronunțată în dosarul _____/320/2019 a fost respinsă cererea de emitere a ordonanței de plată.

În cadrul hotărârii, s-au reținut în esență, următoarele:

Între Vodafone România și pârâta din prezenta cauză s-au desfășurat relații comerciale în cadrul cărora Vodafone România a furnizat pârâtei servicii de comunicații electronice, emițând facturile corespunzătoare serviciilor prestate, facturi depuse la dosarul cauzei în baza mai multor contracte anexate cererii introductive după cum urmează: _________ NR. ________-2 din data de 26.04.2014 cu anexe aferente la f. 11-13,15 contractul _________ NR. ________-1 din data de 26.04.2014 de la fila 14 și contractul ____________ nr. ______ din data de 08.12.2016 (f. 16-17) în baza cărora au fost emise facturile atașate cererii introductive.

Instanța nu va avea în vedere și contractul depus la dosarul cauzei după ce s-au solicitat lămuriri suplimentare cu privire la componența debitului restant, respectiv cel cu ____________ nr. ______ din data de 18.01._____ apreciind că pretențiile rezultând din acesta nu au fost deduse judecății prin cererea introductivă.

Prin Contractul de cesiune de creanță din 27.07.2018, Vodafone România a cesionat către reclamanta din prezenta cauză creanța deținută împotriva pârâtei.

Reclamanta NU a făcut dovada că deține împotriva pârâtei o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 1.318,87 RON, reprezentând debit principal – contravaloare servicii de telecomunicații, întrucât după cum rezultă din valoarea cumulată a serviciilor constând în abonamente și extraopțiuni înscrise în cele două facturi depuse la dosarul cauzei la filele 22 și 25 de care se prevalează reclamanta creditoare, acestea au fost emis în executarea unui contract din data de 28.04.2014, nu din data de 26.04.2014, cum este cel depus la dosarul cauzei cu anexele aferente.

Astfel, instanța va reține că creanța nu este certă întrucât existența ei nu rezultă din însuși actul de creanță, reprezentat de contractul existent între părți și facturile emise în baza acestuia.

În consecință, instanța reține că reclamanta nu a făcut dovada existenței drepturilor

În condițiile în care reclamanta creditoare nu a depus dovada notificării scrise adresate pârâtei debitoare conform art. 9.2 din TCG astfel încât să se poată stabili data de la care pârâta ar fi în culpă contractuală, respectiv data exigibilității fiecărei sume solicitate cu titlu de despăgubire pentru încetarea prematură a contractului, instanța va respinge ca neîntemeiată cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata de despăgubiri pentru încetarea prematura a contractului (calculate de creditorul cedent și înregistrate pe facturile lunare).

Din cele două contracte depuse în probațiune și anexate cererii introductivă reiese că pârâta a ales să achite în rate prețul pentru echipamentul achiziționat constând în Tabletă Prestigio PMP7110 N_____ în valoare de 168 euro (f. 14) și Telefon Samsung Galaxy J3 2016 N____ valoare de 139 euro.

Cu toate acestea, suma solicitată cu titlu de echivalent rate neachitate terminat achiziționat este una de 1.336,24 lei, astfel că față de neconcordanța dintre contractele depuse în probațiune și facturile care includ restul ratelor de achitat care fac referire la un contract din altă dată decât cele de la dosar, fără a fi individualizat în concret terminalul propriu-zis la care ratele se referă, pe fondul lipsei notificării privind rezilierea înainte de termen a contratului, instanța reține că nici această suma de bani nu are caracter cert, urmând a respinge cererea și în ceea ce privește pretențiile reprezentând rest de plată pentru cele două terminale achiziționate cu plata prețului în rate.

Dispoziții legale aplicabile

Potrivit art. 1013 Cod procedură civilă, procedura specială a ordonanței de plată se aplică acelor creanțe certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

De asemenea, potrivit art. 1023 coroborat cu art. 1020 Cod Procedură Civilă, împotriva ordonanței de plată precum și împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de ordonanță de plată debitorul poate formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia.

Prin cererea în anulare se poate invoca numai nerespectarea cerințelor prevăzute de prezentul titlu pentru emiterea ordonanței de plată, precum și, dacă este cazul, cauze de stingere a obligației ulterioare emiterii ordonanței de plată.

Dacă debitorul contestă creanța, instanța verifică dacă contestația este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar și a explicațiilor și lămuririlor părților.

Dacă apărările de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decât cele prevăzute mai sus, iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în procedura de drept comun, instanța va respinge cererea creditorului privind ordonanța de plată prin încheiere.

Soluționarea acțiunii în anulare

În speță, instanța de fond a analizat foarte detaliat susținerile creditorului, arătând expres motivele pentru care se impune respingerea cererii de chemare în judecată.

Astfel, în ceea ce privește contravaloarea serviciilor de telecomunicații cele două facturi depuse la dosarul cauzei la filele 22 și 25 de care se prevalează reclamanta creditoare, acestea au fost emis în executarea unui contract din data de 28.04.2014, nu din data de 26.04.2014, cum este cel depus la dosarul cauzei cu anexele aferente. Astfel, creanța nu este certă

Instanța de control judiciar constată ca fiind temeinice concluziile instanței de fond având în vedere că, deși la dosar a fost depuse contractele _________ NR. ________-1/26.04.2014 (SMART NET 12), _________ NR. ________-2/26.04.2014 (RED 29, RED START, EWASY FREE 8) și ____________ nr. ______/08.12.2016 (FLEXIBIL 28), facturile pe care își întemeiază creditorul susținerile și unde este evidențiată suma pretinsă prin cererea de chemare în judecată este din data de 28.04.2014 (după cum se specifică expres pe facturi).

Totodată, în facturile depuse la dosarul cauzei sunt evidențiate servicii care nu au fost contractate de către debitor prin niciunul dintre 3 contracte, respectiv BUSINESS RED FLEXIBIL 42 DATE, BUSINESS WHITE START, BUSINESS BASIC, BUSINESS NELIMITAT, BUSINESS RED EXTRA)

Așadar, facturile sunt emise în baza unui alt contract decât cele 3 anexate cererii de chemare în judecată, iar creditorul nu a depus la dosarul cauzei (nici în fața instanței de fond, nici în fața instanței de control judiciar) vreo probă din care să rezulte încheierea cu debitorul a unui contract în data de 28.04.2014 și nici conținutul unui asemenea contract.

Este obligația reclamantului, iar nu a instanței, de a proba susținerile pe care își întemeiază cererea de chemare în judecată.

Totodată, instanța nu are obligația să solicite unui terț (Vodafone Romania SA) probe în sprijinul susținerilor reclamantului, fiind vorba despre o obligație de a proba ce îi incumbă exclusiv acestuia din urmă.

Așadar, în mod corect au fost respinse pretențiile în ceea ce privește debitul principal și penalitățile de întârziere.

Somația de plată depus de creditor la dosarul cauzei nu face nicio referire la contractul ce a fost reziliat, ci doar la o sumă de bani ce trebuie achitată.

Or, în condițiile în care între Vodafone România și debitor au fost încheiate mai multe contracte (cu termeni și condiții diferite), fără a se evidenția în cadrul somației în mod expres care dintre aceste contracte se reziliază și care sunt clauzele penale care se activează ca urmare a somației primite, nu se poate pretinde debitorului să se conformeze unor dispoziții contractuale incerte și nici să suporte consecințele nerespectării unor asemenea dispoziții.

Nu există nicio dovadă că a fost comunicată debitorului în formă electronică vreo altă notificare de reziliere care să îndeplinească minime condiții de claritate și previzibilitate în ceea ce privește dispozițiile contractuale aplicabile.

În aceste condiții, în mod corect au fost respinse și pretențiile creditorului legate de despăgubirile pentru încetarea prematură a contractului.

În lipsa unui contract din 28.04.2014 din care să rezulte obligația debitorului de plată a ratelor aferente unor echipamente achiziționate de la Vodafone România, , în mod corect au fost respinse și pretențiile creditorului legate de aceste rate.

Având în vedere aceste aspecte, instanța va respinge ca neîntemeiată cererea în anulare.

Cheltuieli de judecată

Întrucât nu s-a făcut dovada acestora în condițiile art. 452 Cod Procedură Civilă, instanța va respinge ca neîntemeiată cererea debitorului – pârât de acordare a cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Respinge cererea în anulare formulată de:

– creditorul-reclamant A_____ A_____ A__________ RO S.A., C.I.F.: RO ________, J___________, cu sediul în București, Sector 3, __________________________, Clădirea Victory Business Center, ________________________ „SCP B____, B_____ și Asociații”, e-mail _______________________________, în contradictoriu cu

– debitorul – pârât M__ M & C S.R.L., CUI ________, având sediul în Jud. M____, Loc. Bărdești, _______________________, nr. 114, prin av. P__ T_____ S____, e-mail ___________________, ________________________

Respinge cererea debitorului – pârât de acordare a cheltuielilor de judecată.

Definitivă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 01.09.2021.

PREȘEDINTE

A________ A____

JUDECĂTOR

A________ B_____-V______

Leave a Reply