Cerere de anulare a unor titluri de proprietate. Respingerea acțiunii ca lipsită de interes

cuvinte cheie Anulare titlu de proprietate, anulare titlu de proprietate jurisprudenta, anulare titlu de proprietate suprapunere, anulare titlu executoriu, anulare titlu de proprietate prescriptie, anulare titlu de proprietate intrat in circuitul civil, anulare titlu de proprietate pe cale administrativa, anulare titlu de proprietate legea 18/1991, motive de anulare a titlului de proprietate, titlu de proprietate pierdut, titlu de proprietate model, titlu de proprietate cu mai multi mostenitori, titlu de proprietate apartament, titlu de proprietate gresit, titlu de proprietate comun, titlu de proprietate vechi, titlu de proprietate definitie, nulitatea absoluta a titlului de proprietate, anularea parțială a titlului de proprietate, model titlu de proprietate, unde se face titlu de proprietate, titlu de proprietate, duplicat titlul de proprietate, ce este titlu de proprietate, ordinul prefectului este titlu de proprietate, nu am titlu de proprietate, titlu de proprietate fals, titlu de proprietate online, lege titlu de proprietate, lipsa de interes in promovarea actiunii, lipsa de interes ncpc, lipsa de interes sinonim, lipsa de interes exceptie de ordine publica, lipsa de interes in promovarea apelului, lipsa de interes sau lipsa de obiect, lipsa de interes pentru orice, lipsa de interes exceptie, lipsa de interes a actiunii,

Cerere de anulare a unor titluri de proprietate. Respingerea acțiunii ca lipsită de interes

TRIBUNALUL M____

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

DECIZIA CIVILĂ Nr. 621/2015

Ședința publică de la 22 Octombrie 2015

Completul constituit din:

P_________ L____ Dumi trescu

Judecător M______ F________

Grefier C______ S____

Pe rol fiind pronun ț area asupra apelului declarat de apelanta S_____ T_____ , având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în _______________________, ________________________, jud. Mu re ș , î mpotriva sentin ț ei civile nr. 710 din data de 18.02.2015, pronun ț at ă de Judec ă toria Tg. M___ ș î n dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

Se constată că apelanta a depus la data de 20 octombrie ș i la data de 22 octombrie, prin fax, respectiv prin registratura inst an ț ei, concluzii scrise.

Intimatul D____ I___ a depus la data de 20 octombrie 2015 prin registratura instan ț ei, concluzii scrise.

Mersul dezbaterilor ș i sus ț inerile î n f___ ale p ă r ț ilor sunt consemnate î n încheierea de ș edin ț ă din data de 8 octombrie 2015, care face parte integrantă din prezenta ș i c â nd instan ț a a dispus am â narea pronun ț ă rii deciziei pentru data de azi, 22 octombrie 2015.

TRIBUNALUL ,

Asupra apelului declarat de reclamanta S_____ T_____ constată,

Prin sentința civilă nr. 710 din 18.02.2015 Judecătoria Tg. M____ a a nula t cererea formulată de reclamanta S_____ T_____, în contradictoriu cu pârâții D_____ I___, C______ Județeană M____ de aplicare a l____ f_______ f______ și C______ L_____ de f___ f______ B___, având ca obiect constatarea nulității absolute a tuturor titlurilor de proprietate eliberate pârâtului D_____ I___ și numitei D_____ Veselina. A fost respinsă în rest cererea ca neîntemeiată. S-a luat act de faptul că pârâții nu au solicitat obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

A reținut prima instanță că, p otrivit certificatului de naștere ________ nr. xxxxxx(f. 6) reclamanta S_____ T_____ este fiica defuncților D____ I___, născut la 13. 04.1907 și decedat la data de 06.05.1982 și a defunctei D____ M____.

Pârâtul D____ I I___, este de asemenea fiul defunctului D____ I___, rezultat din căsătoria subsecventă a acestuia cu numita D____ Veselina.

Potrivit arborelui genealogic depus la fila 182 la dosar, ascendenții comuni ai părților din prezenta cauză, pe linie paternă, sunt defunctul D_____ C_________ I___ și defuncta S_________ M____.

În ceea ce privește cererea privind constatarea nulități absolute a tuturor titlurilor de proprietate eliberate pârâților D_____ I___ și D_____ Veselina, emise pentru imobilele terenuri aparținând numitului D_____ C_________ I___, înscrise în registrul cadastral al localității Fânațe, totalizând aproximativ 14 ha teren, situate în extravilanul comunei B___, instanța a rețin ut că potrivit dispozițiilor art. 196 alin (1) Cod proc civ “ cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele și prenumele, sau după caz, denumirea oricăreia dintre părți, obiectul cererii (…) este nulă ”. Rezultă așadar că sancțiunea care intervine pentru nesocotirea dispozițiilor legale care prevăd în sarcina reclamantului obligația de a indica obiectul cererii de chemare în judecată, este nulitatea absolută, în cadrul căreia vătămarea este prezumată relativ de lege.

În cauza de față, raportat la cele anterior menționate, instanța a rețin ut că vătămarea constă în imposibilitatea definirii cadrului procesual, inclusiv sub aspectul părților care trebuie să stea în judecată, atâta timp cât analiza titlurilor de proprietate emise în aplicarea legilor reparatorii ale f_______ f______, se face în contradictoriu cu per soanele titulare ale dreptului de proprietate sau cu succesor i i persoanelor în favoarea cărora s-au emis titlurile în discuție.

În ceea ce privește cererea reclamantei privind anularea titlurilor de proprietate nr. xxxxx/2002, nr. 11.935/1993 nr. xxxxx/1993 și 13.867/2002 , instanța a reținut că sub aspectul normei de drept substanțial, cererii formulate îi sunt aplicabile dispozițiile art. 27 alin (2^2) din Legea nr. 18/1991 republicată și că p otrivit textului de lege invocat sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispozițiilor legislației civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor L____ f_______ f______ nr. 18/1991, L____ nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare: „ a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptățite, potrivit l____, la astfel de reconstituiri sau con stituiri, cum sunt: (ii) actele de reconstituire și constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foștilor proprietari , solicitate de către aceștia, în termen legal, libere la data solicitării, în baza L____ nr. 18/1991 pentru ter enurile intravilane, a L____ nr. 1/2000 și a prezentei legi, precum și actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop ”.

Raportat la dispozițiile legale menționate, precum și la cele ce reies din înscrisurile depuse la dosar, instanța a rețin ut că în cauză nu este incident motivul de nulitate invocat de către reclamantă, cu privire la niciunul din titlurile de proprietate indicate în cuprinsul cererii de chemare în judecată.

În acest sens, instanța a reținut că prin titlul de proprietate nr. xxxxx/2002 (f. 68) s-a reconstituit, în nume propriu dreptul de proprietate cu privire la suprafața de 5800 mp teren, în favoarea numitului D____ I I___, decedat la data de 12.06.2007, persoană care nu se identifică însă cu antecesorul comun al părților din prezenta cauză, numitul D____ I___, decedat la data de 06.05.1982.

În aceeași eroare s -a constatat a fi reclamanta și cu privire la titlul de proprietate nr. xxxxx/04.08.1993, cu privire la care din înscrisurile care au stat la baza emiterii acestuia (f. 143-148) s -a rețin ut că a fost emis în favoarea numitului D____ I I___, născut la data de 06.01.1928, persoană străină atât de părțile din prezenta cauză cât și de antecesorul comun al acestora, defunctul D____ I___, decedat la data de 06.05. 1982.

În ceea ce privește titlurile de proprietate nr. 11.935/1993 și nr. xxxxx/2002 (f. 66-67) instanța a reținut că acestea au fost emise de către pârâta C______ județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor M____, pe baza propunerilor făcute de pârâta C______ L_____ pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor B___, fiind reconstituit dreptul de proprietate al defunctei D____ I Veselina și al pârâtului D____ I___.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, s-a constatat că prin cererea de reconstituire nr. 1547, numita D____ Veselina (mama pârâtului) a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 10 ha teren, menționând că din suprafața totală avută, 6,17 ha teren au fost înscrise în CAP, iar diferența a fost preluată de Statul Român.

Prin Hotărârea nr. 90/09.09.1991, pârâta C______ județeană de f___ f______ M____, a validat anexa 3 poziția 122, pentru suprafața de 6,17 ha teren, iar prin Hotărârea nr. 82/L/08.03.2001 s-a validat propunerea pârâtei C______ L_____ de f___ f______ B___, pentru suprafața de 4,02 ha teren.

Urmare a cereri i formulate de defuncta D_____ Veselina și a validărilor de mai sus, s-a emis titlul de proprietate nr. xxxxx/28.06.2002, prin care s-a reconstituit, în nume propriu, dreptul de proprietate al defunctei D____ Veselina (mama pârâtului) pentru suprafața de 4,2 ha teren și titlul de proprietate nr. xxxxx/25.03.1993, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate al defunctei D____ Veselina și al fiului acesteia D____ I___, pentru suprafața de 6,17 ha teren, de pe urma defunctei S_________ M____.

Prin cererea formulată la data de 01.03.1991 (f.16) reclamanta a solicitat stabilirea dreptului de proprietate după defunctul D____ I___, în calitate de fiică a acestuia, pentru suprafața de 6,38 ha teren, suprafață înscrisă în anexa 3 Fânațe, poziția 257 (f.137) și validată integral prin Hotărârea nr. 90/09.09.1991 a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor M____, iar ulterior reclamanta nu a mai depus nicio altă cerere de reconstituire.

Potrivit celor de mai sus, instanța reține că reclamanta nu justifică nicio îndreptățire la emiterea titlului de proprietate nr. xxxxx/28.06.2002, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate al defunctei D____ Veselina cu privire la suprafața de 4,2 ha teren, atâta timp cât acesta s-a reconstituit direct în patrimoniul defunctei D____ Veselina, în calitatea sa de fost proprietar al terenului preluat de Statul Român, față de care reclamanta nu are calitatea de moștenitor legal.

De asemenea se mai reține că prin soluționarea cererii formulate de către reclamantă în temeiul L____ nr. 18/1991, acesteia i-au fost satisfăcute în integralitate pretențiile formulate, pe de o parte, iar pe de altă parte, prin emiterea titlului de proprietate nr. 11.935/1993 pe seama defunctei D_____ Veselina și a pârâtului D_____ I___, nu s-a adus atingere dispozițiilor legale din materia f_______ f______, mai sus indicate, a căror nerespectare este sancționată cu nulitatea absolută a titlului de proprietate, deoarece persoanele în cauză sunt îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate de pe urma antecesoarei acestora, defuncta S_________ M____.

Întru-cât reclamanta nu a făcut dovada îndreptățirii sale la reconstituirea dreptului de proprietate, în cote părți egale, pentru suprafața de 14 ha teren, înscris în registrul cadastral al localității Fânațe, instanța a respin s ca neîntemeiată și cererea formulată de reclamantă în acest sens.

Împotriva acestei soluții a declarat apel reclamanta prin care a solicitat desființarea integrală a hotăr ârii atacate, rejudec area cauzei în f___, constatarea nulității absolute a titlurilor de proprietate nr. xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx eliberate pârâtului D_____ I___ și D_____ Veselina, emise pentru imobilele teren aparținând tatălui reclamantei, anularea titlurilor de proprietate nr. xxxxx, xxxxx, xxxxx și xxxxx emise de C______ l_____ B___ și C______ Județeană M____, obligarea acestora la reconstituirea și emiterea unui nou titlu de proprietate pe numele reclamantei și al pârâtului D_____ I___ prin reconstituirea dreptului de proprietate în cote egale pentru suprafața de 14 ha teren arabil și fânațe.

A apreciat apelanta că nu se impunea admiterea excepției lipsei calității pasive a pârâtei D_____ Veselina, acțiunea fiind în mod corect introdusă în contradictoriu cu moștenitorul unui pârât decedat la momentul învestirii instanței.

A fost criticată și soluția de anulare a cererii ca fiind lipsită de obiect, apreciind că motivarea anulării cererii este cel puțin bizară.

Cu privire la soluția de respingere ca neîntemeiată a cererii, a susținut că aceasta nu are la bază argumente raționale, nefiind bazată pe probe.

În combaterea celor reținute de prima instanță, apelanta a susținut că, deși a formulat o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafața de teren de 6,38 ha, după tatăl D_____ I___, pârâtele nu au soluționat favorabil această cerere, așa cum a reținut prima instanță, căci anexa 3 Fânațe, poziția 257, de la fila 137 din dosar indică doar faptul reconstituirii, nu și că cererea a fost soluționată favorabil. La cercetarea amănunțită a acestui înscris s-ar fi constatat că rubricile care indică suprafața agricolă stabilită în proprietate precum și numărul titlului nu sunt completate, ceea ce înseamnă că suprafața solicitată nu a fost restituită.

Cu referire la titlul de proprietate nr. xxxxx/1993 prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate defunctei D_____ Veselina a menționat că aceasta nu avea c alitatea de succesoare a defunctei S_________ M____ , nefiind deci îndreptățită în sensul l____ la reconstituire.

Pârâta C______ L_____ de F___ F______ B___ și-a exprimat poziția procesuală în sensul că susține toate răspunsurile comunicate anterior.

La termenul din 08.10.2015 a fost invocată de instanța de apel ca motiv de ordine publică lipsa de interes cu privire la anularea titlurilor de proprietate, în raport de hotărârea nr. 90 din 1991 a Comisiei Județene, prin care s-a validat tabelul anexa 3.

A pel anta și î ntimatul D____ I___ au formulat și concluzii scrise.

Analizând actele și lucrările dosarului, tribunalul apreciază că apelul declarat este întemeiat pentru următoarele motive:

Cu referire la soluția de anulare a cerer ii formulat e de reclamanta S_____ T_____, în contradictoriu cu pârâții D_____ I___, C______ Județeană M____ de aplicare a l____ f_______ f______ și C______ L_____ de f___ f______ B___ , soluție criticată în cadrul apelului, tribunalul o apreciază ca fiind dată în aplicarea art. 196 C. pr. civ , obiectul indicat de reclamantă nefiind apt să i nvest ească instanța.

Cel care se adresează instanței trebuie să supun ă analizei o pretenție concretă, obiectul trebuie să fie cel puțin determinabil, însă din redactarea acestui petit care urmărea „constatarea nulității absolute a tuturor titlurilor de proprietate eliberate pârâtului D_____ I___ și D_____ Veselina, emise pentru imobilele teren aparținând tatălui D_____ C_________ I___, înscrise în registrul cadastral al localității Fânațe” urmată de identificarea în raport de numele topografice, nu se bucură de acest caracter determinabil. Obiectul cererii de chemare în judecată reprezintă un element esențial în cadrul cererii de chemare în judecată, de aici și sancțiunea stabilită pentru lipsa sa. Or, chiar caracterul nedeterminabil al acestuia echivalează cu lipsa sa.

Reclamanta avea obligația de a indica numărul acelor titluri de proprietate, altele decât cele indicate în cel de-al doilea petit, în privința cărora dorea să se constate nulitatea absolută.

Faptul că în apel se complinește această lipsă este prohibit de art. 478 alin.3 C. pr. civilă.

De altfel, se constată că prima instanță a și analizat în f___ cererea de anulare a acestor titluri de proprietate indicate în mod expres în cererea de apel, rezultând că , în fapt, nu există alte titluri de proprietate în privința cărora reclamanta să fi urmărit anularea și ele să nu fi fost analizate din această perspectivă.

În privința soluției date excepției lipsei calității procesuale pasive a pârâtei D_____ Veselina tribunalul constată că aceasta a primit dezlegare printr-o încheiere interlocutorie care nu a fost apelată (f. 156, încheierea din 19.11.2014) motiv pentru care, în raport de dispozițiile art. 479 alin.1 aceste motive de apel nu pot fi primite, deci această soluție va rămâne necercetată.

În privința petitului de anulare a celor patru titluri de proprietate enumerate în cererea precizată tribunalul a invocat lipsa interesului reclamantei și are în vedere următoarele.

Prin hotărârea nr. 90 din 09.09.1991 C______ Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor M____ a hotărât validarea propunerilor de reconstituire și constituire a dreptului de proprietate cuprinse în anexele 2a, 2b, 3,4 s.a. enumerate în cuprinsul acesteia (f. 98 dosarul judecătoriei).

În anexa nr. 3 care conținea tabelul nominal al moștenitorilor cooper atorilor decedați, care solicitau în scris stabilirea dreptului de proprietate , conform H.G. nr. 131/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor , la poziția nr. 257 figurează în calitate de moștenitor după tatăl D____ I___ ( membru cooperator care a adus sau i s-a preluat teren în cooperativă/persoană căreia i s-a preluat în orice mod terenuri de cooperativă ), cu suprafața agricolă înscrisă în CAP de 6,38ha, solicitată integral de reclamanta apelantă S_____ T_____, iar coloana destinată suprafeței agricole stabilită în proprietate în condițiile l____, este completat ă prin trasarea unei linii.

Verificând rubricile hotărârii nr. 90/1991 referitoare la contestațiile admise sau respinse de C______ Județeană art. 1:I și 1.II se observă că reclamanta apelantă nu se regăsește printre persoanele care au formulat contestați e în temeiul l____ nr. 18/1991.

În aceeași anexă 3 la o poziție superioară (122, fila 94) se regăsește D_____ Veselina, cu suprafața solicitată de 10 ha după autorii S_________ M____ și D_____ I___, pentru aceasta suprafața agricolă stabilită în proprietate fiind de 6,17 ha.

Art. 28 din .H.G. nr. 18/1991, în vigoare la momentul soluționării nefavorabile a cererii reclamantei /favorabil pentru pârâți, prevedea procedura administrativă de urmat, în pre a labil sesizării instanței judecătorești cu plângere împotriva hotărârii comisiei județene. Astfel, d upă definitivarea tabelelor anexa nr. 2-20 și aprobarea lor prin proces-verbal de către comisiile comunale, orășenești sau municipale, acestea erau afișate la sediul primăriei pentru luarea la cunoștinț ă de cei interesați. Fiecare tabel era semnat de membrii comisiei, cu mențiunea datei afișării. Persoanele nemulțumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orășenești sau municipale aveau posibilitatea de a face, în termen de 5 zile de la comunicare, contestație adresată comisiei județene, pe care o depun eau la secretariatul comisiei comunale, orășenești sau municipale, care e ra obligat ă s ă o înregistreze și s ă o înainteze, prin delegat, la secretarul comisiei județene, în termen de 3 zile. Comisiile comunale, orășenești sau municipale, im ediat după expirarea termenelor , aveau obligația de a înainta documenta ția comisiilor județene, care analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orășenești sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor l____ în legătura cu stabilirea dreptului de proprietate, precum și contestațiile celor care s-au considerat nemulțumiți de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către c______ comunală, orășenească sau municipală. După analizare, c______ județeană, prin hotărâre, soluționa contestațiile și valida sau invalida propunerile și le transmite a , prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor subordonate, care le afișa u imediat la sediul primăriei și comunica u , sub semnătura, persoanelor care au formulat contestații , hotărârea comisiei județene.

De la data comunicării sub semnătur ă , pentru persoanele nemulțumite curgea termenul pentru plângere împotriva hotărârii comisiei județene la judecătorie în termen de 30 de zile.

Petenta nu a parcurs această procedură, neregăsindu-se între persoanele care au formulat contestație împotriva propunerii comisiei locale (conform hotărârii nr. 90/1991) .

L egiuitorul român a prevăzut, în evoluția legislativă a materiei f_______ f______, mai multe modalități de atacare a actelor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate, una dintre ele fiind procedura instituită prin art. 53 din Legea nr. 18/1991 (de verificare a legalității și temeiniciei hotărârilor comisiilor județene de f___ f______), iar cealaltă fiind procedura instituită prin art. III din Legea nr. 169/1997 (de verificare a legalității și temeiniciei actelor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate, în general). â

În ceea ce privește plângerea întemeiată pe dispozițiile art. 53 din Legea nr. 18/1991 se reține că o asemenea procedură nu este facultativă, ci dimpotrivă, ea este obligatorie pentru destinatarii normei.

În consecință, persoanele implicate în mod direct în procedura de restituire, persoane care prin natura atribuțiilor, a drepturilor și obligațiilor pe care le dețin și a rolului pe care îl joacă la luarea hotărârii de către c______ județeană de f___ f______, iau cunoștință ori sunt obligate să ia cunoștință despre conținutul hotărârilor acestei comisii, au în egală măsură îndatorirea să urmeze procedura distinctă, reglementată de art. 53 din Legea nr. 18/1991.

În consecinț ă, această soluție de respingere a cererii reclamantei s-a definitivat, rezultând deci că reclamanta nu mai poate justifica în raport de această soluție un interes în a desființa titlul de proprietate emis pentru o altă persoan ă .

C___, din categoria persoanelor care pot invoca nulitatea absolută, fac parte și acelea care justifică un interes legitim. R ezultă că nu se justifică un interes legitim atât în situația în situația în care reclamanta nu are în curs de soluționare o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, cât și pentru că legea nu mai prevede posibilitatea de a formula o nouă cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate .

Exigența impusă de text (art. III alin. 2 din Legea nr. 169/1997) de a demonstra interesul este firească și decurge din necesitatea ca demersul judiciar să se finalizeze prin procurarea unui folos practic, atingerea unui scop material sau moral. Este firească o astfel de interpretare, căci ce folos practic ar avea reclamanta în situația în care ar obține desființarea titlului pârâtului, de vreme ce ea însăși se află în mod definitiv în situația de a nu putea să obțină reconstituirea dreptului de proprietate. C___ desființarea titlurilor enumerate are drept scop concret, readucerea terenurilor în patrimoniul comisiei locale, în vederea reconstituirii în favoarea sa, însă cererea în favoarea sa a fost deja soluționată în sensul respingerii (f.57).

Pentru aceste motive se impune deci schimbarea în parte a sentinței civile nr. 710/18.02.2015 pronunțate de Judecătoria Tg. M__ eș în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, urmând a fi r espinge ca lipsită de interes cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S_____ T_____ în contradictoriu cu pârâții, având ca obiect anularea titlurilor de proprietate nr. xxxxx din 11.03.2004, xxxxx din 25.03.1993, xxxxx din 04.08.1993, xxxxx din 28.06.2002.

În mod evident cererea accesorie de obligare a pârâtelor C______ L_____ de F___ F______ și C______ Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor M____ la reconstituirea dreptului de proprietate ș i emiter ea unui nou titlu de proprietate apare ca neîntemeiată depinzând în soluționare de cererea principală pentru care s-a relevat lipsa interesului .

Nu în ultimul rând, tribunalul apreciază că r aportat la dispozițiile primei instanțe care a soluționat în f___ cererea referitoare la anularea titlurilor de proprietate și la dispozițiile art. 481 C. pr civilă, soluția de respingere a cererii de anulare a titlurilor de proprietate ca lips i tă de interes , nu constituie o înrăutățire a situației în propria cale de atac.

În consecință, în temeiul art. 480 alin.2 C.pr. civilă

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE L____

DECIDE

Admite apelul declarat de reclamanta S_____ T_____ având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în _______________________, ________________________, jud. M___ ș împotriva sentinței civile nr. 710/18.02.2015 pronunțate de Judecătoria Tg. M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

Schimbă în parte această sentin ț ă , î n sensul c ă :

Respinge ca lipsită de interes cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S_____ T_____ în contradictoriu cu pârâții C______ L_____ de F___ F______ B___, cu sediul în B___, Jud. M___ ș , C______ Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor M____ și D_____ I___, cu domiciliul în com. B___, ____________, nr. 83, jud. M___ ș , având ca obiect anularea titlurilor de proprietate nr. xxxxx din 11.03.2004, xxxxx din 25.03.1993, xxxxx din 04.08.1993, xxxxx din 28.06.2002, emise de pârâte.

Respinge ca neîntemeiată cererea de obligare a pârâtelor C______ L_____ de F___ F______, cu sediul în ____________________ ș , C______ Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor M____ la reconstituirea dreptului de proprietate ș i emiterea unui nou titlu de proprietate.

Definitivă.

Pusă la dispozi ț ia p ă r ț ilor î n 22.10.2015.

Leave a Reply