Cerere de autorizare a căsătoriei unui minor. Admiterea cererii

Cerere de autorizare a căsătoriei unui minor. Admiterea cererii

JUDECĂTORIA T____ M___ Ș

CIVIL

Sentin ț a civilă nr. 2943/2020

Ș edin ț a publică din data de 26.08.2020

Instan ț a constituită din:

PRE Ș EDINTE: Ș EULEAN-SCHWARTZ C_______

GREFIER: ROX A__ M___ Ș AN

Pe rol judecarea cauzei Minori ș i familie privind pe petent G____ G___, reprezentant legal G____ D______, reprezentant legal G____ A_______ ș i pe intimat M_____ I____ , având ca obiect căsătorie minor .

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă petenta G____ G___ (identificat prin CI, CNP xxxxxxxxxxxxx) asistată de av. D__ E____ I___, reprezentanții legali ai petentei G____ D______ (identificat prin CI, CNP xxxxxxxxxxxxx), G____ A_______ (identificat prin CI, CNP xxxxxxxxxxxxx), lipsă fiind intimatul M_____ I____.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că procedura de citare este legal îndeplinită, cauza este la primul termen de judecată.

Instanța în baza art. 131 Cod procedură civilă procedează la verificarea din oficiu a competenței și raportat la art. 94 pct. 1 lit. a) și art. 114 Cod procedură civilă constată că Judecătoria T____ M____ este competentă general, material și teritorial să soluționeze prezenta cauză.

În temeiul art. 238 Cod procedură civilă instanța estimează durata procesului la o lună.

La interpelarea instanței reprezentanții legali ai petentei arată că sunt de acord ca minora să se căsătorească cu intimatul.

Petenta arată că dorește să se căsătorească cu intimatul.

Nemaifiind alte cereri de soluționat, potrivit art. 392 Cod procedură civilă, instanța declară deschise dezbaterile asupra fondului și acordă cuvântul părților în ordinea și în condițiile prevăzute la art. 216 Cod procedură civilă.

Reprezentant ul petentei , având cuvântul pe fond, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată și autorizarea căsătoriei minorei care are vârsta de 17 ani.

În baza art. 394 Cod procedură civilă, instanța considerându-se lămurită asupra tuturor împrejurărilor de fapt și temeiurilor de drept ale cauzei, declară închise dezbaterile asupra fondului și reține cauza pentru deliberare și pronunțare.

INSTAN Ț A

Deliberând asupra cauzei civile de fa ț ă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată ce constituie obiectul prezentului dosar reclamanta G____ G___, a solicitat AUTORIZAREA CĂSĂTORIEI SUBSEMNATEI MINORE cu numitul M_____ I____, cu domiciliul în _______________ de Cîmpie, ____________ de Cîmpie nr. 135, CNP xxxxxxxxxxxxx.

Fără cheltuieli de judecată.

Reclamanta este născută la data de 22 noiembrie 2002, împlinind în urmă cu un an ș i 8 luni vârsta de 16 ani.

În urmă cu aproximativ 2 ani ș i 6 luni, între parte ș i sus-numitul M_____ I____ s-a legat o rela ț ie de prietenie ș i de dragoste, în urma acestei rela ț ii în anul 2 018 subsemnata a rămas însărcinată, în data de 25.02.2019 s-a născut fiul lor M_____ Rupi-D____, iar de atunci convie ț uiesc ș i le gospodărim împreună.

Întrucât dore ș te să adereze la o religie care acceptă să oficieze căsătoria religioasă doar după oficierea căsătoriei civile, dar ș i pentru a aduce de acord starea de drept cu starea de fapt, re ț inând, că nu există nici un impediment – fizic, biologic ș i intelectual la încheierea căsătoriei, solicită să se autorizeze căsătoria lor, existând motive temeinice î n sensul art. 272 alin. (2) C.civ.

Potrivit dispozi ț iilor art. 272 alin. 2 Cod civil, pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviin ț area părin ț ilor săi ș i cu autorizarea insta n ț ei de tutelă în a cărei circumscrip ț ie minorul î ș i are domiciliul.

Condi ț ia impusă de lege, cu privire la existen ț a unor motive temeinice la încheierea căsătoriei minorului de 16 ani, nu a fost reglementată expres de legiuitor, rămânând în sarcina instan ț ei de tutelă sesizată să le stabilească.

Solicită să se re ț ină că existen ț a între cei doi parteneri de cuplu a respectului ș i a dragostei reciproce, coroborată cu voin ț a liber consim ț ită de a- ș i întemeia o familie, reprezintă un motiv temeinic.

Pe de altă parte, dorin ț a celor doi parteneri de a duce o via ț ă morală, socială ș i religioasă în concordan ț ă cu principiile societă ț ii civile ș i religiei pe care ambii so ț i dore ș te să o urmeze, corespunde principiului general al căsătoriei.

Potrivit dispozi ț iilor ar t. 259, alin. 1, 2 ș i 6 Cod civil căsătoria este uniunea liber consfin ț ită între un bărbat ș i. o femeie, încheiată în condi ț iile legii, în scopul de a întemeia o familie. Fiind un act juridic căsătoria generează raporturi juridice între so ț i, respectiv dre pturi ș i obliga ț ii, atât de natură personal-nepatrimonială, dar ș i de natură patrimonială. Astfel, so ț ii sunt obliga ț i să poarte pe durata căsătoriei numele stabilit de comun acord; rela ț iile dintre so ț i trebuie să se bazeze pe respect, dragoste ș i prieten ie.

Îndatorirea de respect rezultă ș i din dispozi ț iile art. 308 Cod civil, care prevăd că: „so ț ii hotărăsc de comun acord în tot ceea ce prive ș te căsătoria”. Astfel, so ț ii trebuie să se în ț eleagă în ceea ce prive ș te stabilirea sau schimbarea locuin ț ei, suportarea cheltuielilor căsătoriei, alegerea numelui comun al so ț ilor ș i al copiilor, cre ș terea ș i educarea copiilor, etc.

Îndatorirea reciprocă de sprijin moral constă în a acorda celuilalt so ț afec ț iune, devotament ș i ajutor în toate momentele vie ț ii comune, dar mai ales în cele dificile.

Îndatorirea de fidelitate presupune atât o latură activă – care impune so ț ilor să în ț re ț ină rela ț ii intime împreună, cât ș i o latură pasivă – ce le interzice rela ț ii intime în afara căsătoriei.

Îndatorirea de a locui împreună pe durata căsătoriei se referă la faptul că locuin ț a comună reprezintă doar unul dintre aspectele vie ț ii comune pe care la presupune căsătoria ș i care implică multe alte aspecte, cum sunt gospodărirea în comun, împărtă ș irea vie ț ii conjugale, cre ș terea copiilor, etc. Fără această via ț ă comună, rela ț iile de familie nu au finalitate, iar scopul căsătoriei nu este atins.

Precizează că pentru încheierea căsătoriei sale ambii părin ț i î ș i vor da acordul, în fa ț a instan ț ei.

Re ț inând că sunt îndeplinite condi ț iile prevăzute de lege pentru autorizarea căsătoriei, solicită să se admită prezenta cerere.

În drept, î ș i întemeiază cererea pe dispozi ț iile art. 272 alin. (2) Cod Civil , art. 148-151 Cod Procedură Civilă, art. 527-537 Cod Procedură Civilă.

Solicită judecarea cauzei ș i în lipsa sa conform ort. 411 alin. (1) pct. 2 Cod Procedură Civilă.

Analizând actele ș i lucrările dosarului, re ț ine următoarele:

În fapt, minora G____ G___, în vârstă de 17 ani este fiica peten ț ilor.

Din adeverin ț a medicală depusă la dosar (fila 2, volum confiden ț ial ) rezultă că minora este dezvoltată fizic ș i aptă pentru căsătorie .

În ceea ce prive ș te dispozi ț iile legale aplicabile instan ț a re ț ine următoarele:

Conform prevederilor art. 272 Cod Civil (1) Căsătoria se poate încheia dacă viitorii so ț i au împlinit vârsta de 18 ani.

(2) Pentru motive temeinice , minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical , cu încuviin ț area părin ț ilor săi sau, după caz, a tutorelui ș i cu autorizarea instan ț ei de tutelă în a cărei circumscrip ț ie minorul î ș i are domiciliul. În cazul în care unul dintre părin ț i refuză să încuviin ț eze căsătoria, instan ț a de tutelă hotără ș te ș i asupra acestei divergen ț e, având în vedere interesul superior al copilului .

(3) Dacă unul dintre părin ț i este decedat sau se află în imposibilitate de a- ș i manifesta voin ț a, încuviin ț area celuilalt părinte este suficientă.

(4) De asemenea, în condi ț iile art. 398, este suficientă încuviin ț area părintelui care exercită autoritatea părintească.

(5) Dacă nu există nici părin ț i, nici tutore care să poată încuviin ț a căsătoria, este necesară încuviin ț area persoanei sau a autorită ț ii care a fost abilitată să exercite drepturile părinte ș ti.

După cum rezultă din dispozi ț iile art. 272 Cod Civil, pentru a se putea încuviin ț a căsătoria unui minor, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condi ț ii:

Minorul să fi împlinit vârsta de 16 ani la data pronun ț ării hotărârii
Să existe un aviz medical care să ateste minorul este apt medical să încheie o căsătorie
Să existe, alternativ,:
încuviin ț area părin ț ilor
încuviin ț area părintelui care exercită singur autoritatea părintească
acordul unuia dintre părin ț i ș i aprecierea instan ț ei în sensul că refuzul celuilalt părinte este nejustificat
încuviin ț area tutorelui
încuviin ț area persoanei sau a autorită ț ii care a fost abilitată să exercite drepturile părinte ș ti.

Având în vedere că sunt îndeplinite condi ț iile prevăzute de art. 272 Cod Civil, respectiv vârsta de cel pu ț in 16 ani, existen ț a avizului medical ș i existen ț a acordului peten ț ilor (în calitate de părin ț i), existând totodată ș i un motiv temenic, respectiv na ș terea minorului M_____ Rupi -D____, în temeiul art. 272 Cod civil, raportat la art. 527 ș i următoarele Cod procedură civilă, instan ț a va admite cererea formulată ș i va autoriza încheierea căsătoriei între minora G____ G___ ș i M_____ I____.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂ Ș TE:

Admite cererea formulată de minora G____ G___, CNP xxxxxxxxxxxxx, asistată de ocrotitorii legali, G____ D______, CNP xxxxxxxxxxxxx ș i G____ A_______, CNP xxxxxxxxxxxxx, to ț i cu domiciliul în _______________ de Câmpie, ____________ de Câmpie, nr. 281, jud. M___ ș ș i cu domiciliul procesual la reprezentantul conven ț ional, avocat D_____ C_____, din Tg. M___ ș , _____________. A________, nr. 12, jud. M___ ș ș i în consecin ț ă,

Autorizează încheierea căsătoriei între minora G____ G___, CNP xxxxxxxxxxxxx, ș i M_____ I____ CNP xxxxxxxxxxxxx.

Executorie.

Cu drept de apel la Tribunalul M___ ș în 30 zile de la pronun ț are pentru cei care au fost prezen ț i la ultima ș edin ț ă de judecată, ș i de la comunicare, pentru cei care au lipsit.

Cererea de apel se depune la Judecătoria T____ M___ ș .

Pronun ț ată în condi ț iile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, azi data de 26.08.2020.

PRE Ș EDINTE

Ș EULEAN – SCHWARTZ C_______

GREFIER

M___ Ș AN R_____

Leave a Reply