Cerere de chemare în judecată pentru obligarea la plata investițiilor efectuate la un imobil

Cuvinte cheie Chemare în judecata, chemarea în judecată a altor persoane, cerere de chemare în judecată, cerere de chemare în judecată model, cerere de chemare în judecată proz, cerere de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei, cerere de chemare în judecată privind încasarea datoriei, cerere de chemare în judecată cu privire la desfacerea căsătoriei, chemare in judecata, investitii imobil inchiriat, investitii imobile, cont investitii imobiliarecarte investitii imobiliare, impozit anual tir, impozit anual casa, impozit anual autoutilitara, impozit anual pfa, impozit anual rulota, impozit anual autorulota, impozit anual auto hibrid, impozit anual srl, calcul impozit anual, impozit anual, impozit anual pentru autoturisme,

Cerere de chemare în judecată pentru obligarea la plata investițiilor efectuate la un imobil

TRIBUNALUL M____

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 2991

DECIZIA CIVILĂ Nr. 20/2015

Ședința publică de la 2 f ebruarie 2015

Completu l constituit din:

P reședinte : Al ina A______-B____

Judecător : R___ I____

Judecător : A_____ B_______

Grefier : C______ M______ P__

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de recurenta-reclamantă B___ J____, cu domiciliul în S_________ de P_____, ______________________. 111, jud. M____, împotriva sentinței civile nr. 466 din 21 martie 2014 pronunțată de Judecătoria Sighișoara în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut ref eratul cauzei , după care:

Se constată depuse concluzii scrise din partea intimatului Poloțca Stefa.

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de ședință din 27 ianuarie 2015, dată la care s-a dispus amânarea pronunțării asupra cauzei pentru data de 2 februarie 2015, încheierea amintită făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

Față de actele și lucrările dosarului, instanța reține cauza în pronunțare.

T R I B U N A L U L,

Prin sentința civilă nr. 466 din data de 21 martie 2014 pronunțată de Judecătoria Sighișoara s-a respins acțiunea formulată și precizată de reclamanții BAKO J____ și D____ M_____ ( d______ în timpul procesului ), continuată de moștenitoarea acestuia O_____ F______, în contradictoriu cu pârâții POLOȚCA Ș_____, B_____ M________ și B_____ Z_____ ( d______ în timpul procesului), continuată împotriva moștenitorilor acestuia B_____ M________ și B_____ E________ și au fost obligate reclamantele BAKO J____ și O_____ V______, moștenitoare ale reclamantului d______ D____ M_____, la 6.500 lei cheltuieli de judecată către pârâtul POLOȚCA Ș_____.

Pentru a pronunța această hotărâre judecătoria a reținut că la data de 03.10.2007 s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1704 la B.N.P. C____ O_____ din Sovata prin care B_____ Z_____ și B_____ M________ au vândut lui Poloțca Ș_____, dreptul de nudă proprietate, iar lui D____ M_____ și Bako J____, dreptul de uzufruct viager asupra imobilului intravilan situat în S_________ de P_____, ______________________. 111, jud. M____, compus din una casă de locuit cu două camere, bucătărie, cămară, șopron, pivniță, curte și grădină, intravilan în suprafață de xxxxx m.p., înscris în CF nr. 539 S_________ de P_____, A+1, fără nr. topografic.

La aceeași dată reclamanții D____ M_____, Bako J____, pe de o parte și pârâtul Poloțca Ș_____, pe de altă parte, au încheiat un înscris intitulat „Contract de întreținere”, prin care pârâtul și-a asumat obligația să plătească impozitul anual pentru imobilul descris mai sus, restul cheltuielilor ( gaz, lumină, apă, telefon, etc), urmând a fi achitate de către reclamanți. De asemenea pârâtul s-a angajat ca, în situația în care reclamanții nu mai au putere de a lucra, se îmbolnăvesc, să aibă grijă de ei, adică să plătească o persoană pentru îngrijire corespunzătoare iar în caz de deces să îi înmormânteze. Astfel cum rezultă din cuprinsul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1704/03.10.2007 prețul vânzării declarat de părți și stabilit potrivit voinței acestora, de 40.000 lei, a fost achitat întainte de semnarea și autentificarea actului. Cu ocazia încheierii contractului s-a menționat că suma de 40.000 lei a fost primită în întregime de către vânzători de la cumpărători. În realitate, prețul a fost plătit prin contribuția exclusivă a reclamanților.

Astfel, instanța a reținut că la 20.09.2007, deci anterior încheierii celor două acte menționate, reclamanta Bako J____, în calitate de promitent vânzător cu încheiat cu numitul Koncz R___, în calitate de promitent cumpărător, o promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare, prin care s-a obligat să vândă prin contract de vânzare cumpărare promitentului cumpărător imobilul situat în Cluj N_____, __________________, apt. 4, înscris în CF nr. xxxxxx, cu nr. topografic 9882-2-IV, prețul de vânzare cumpărare de 35.000 euro ( echivalentul a 118.020 lei), fiind achitat integral de către promitentul cumpărător la data semnării antecontractului. Cu

banii obținuți, s-a cumpărat imobilul situat în S_________ de P_____, ___________________, nr.111, jud. M____

Pârâtul Poloțca Ș_____ a recunoscut, răspunzând la interogatoriu, că nu a participat la discuții și nu s-a discutat cu el asupra posibilității de a dobândi dreptul de nudă proprietate asupra imobilului, că prețul a fost plătit de către reclamanți. De asemenea și pârâta B_____ M________ a precizat, răspunzând la interogatoriu, că pârâtul nu a participat la discuții și că reclamanții au fost cei care le-au dat banii în fața notarului.

Instanța a apreciat că nu se poate reține lipsa contraprestației constând în neachitarea prețului, din probe rezultând cu certitudine că acesta a fost plătit. Nu are relevanță faptul că pârâtul Poloțca Ș_____ nu a avut o contribuție la achitarea acestuia, reclamanții acceptând de bunăvoie și fără a exista vreo presiune asupra lor să achite exclusiv prețul imobilului. S-a considerat că important este faptul că prețul a fost plătit în întregime fără a conta care dintre cumpărători a făcut-o. În privința pretinsei fictivități a vânzării s-a considerat că nu s-a făcut dovada unei vânzări fictive. Actul intitulat „ contract de întreținere” încheiat între reclamanți și pârâtul Poloțca Ș_____ nu este apt de transmitere a dreptului de proprietate, deoarece se referă și la teren și nu a fost încheiat în formă autentică. Reclamanții nu au solicitat obligarea pârâtului la încheierea contractului în formă autentică iar, în caz de refuz, hotărârea să țină loc de act autentic ci au recunoscut că la sugestia notarului public de a încheia un contract de întreținere cu pârâtul, au răspuns negativ, pe considerentul că acesta nu are venituri să îi întrețină.

S-a considerat că atât timp cât contractul nu este valabil din punct de vedere al formei, nu se pune problema de a se analiza dacă părțile contractante și-au îndeplinit obligațiile asu mate.

Chiar și în situația în care actul ar fi fost valabil încheiat, transformarea în bani a obligației de întreținere nu poate avea loc decât dacă se dovedește imposibilitatea, ca ea să fie executată în natură datorită atitudinii culpabile a debitorului și doar sub forma unor prestații periodice. Ori această dovadă nu a fost făcută.

Astfel din declarațiile martorului C______ F_____ I___, Szekely B____ Szilard a reie ș it că dimpotrivă, pârâtul i-a dus la spital când erau bolnavi, le-a adus lemne pentru foc, uneori mâncare, alimente, le-a dus porumb în pod, martorii confirmând, de asemenea, cele susținute de pârât în sensul că reclamanții aveau un comportament recalcitrant.

S-a mai constatat că din declarațiile martorilor P___ C____ L______, D_______ Jeno, V eress A____, P__ Szabolcs, a reie ș it că reclamanții au efectuat o ________ investiții la imobil.

Astfel, martorul P___ C____ L______ a declarat că aceste investiții au constat în tencuieli interioare, repararea gardului, lucrări de zugrăvire în cameră, bucătărie și baie, montare de conducte de gaz, demolat soba veche din cameră și montarea uneia noi, vopsirea geamurilor, schimbarea WC-ului vechi din lemn cu altul tot din lemn, montarea de faianță, gresie și instalații în baie, tras țeavă de gaz și modificarea vechilor instalații, montat parchet în bucătărie și în cameră.

Martorul Donahide Jeno a precizat că la cererea reclamanților a refăcut tencuielile, a efectuat lucrări de finisare, a montat gresie și faianță în baie, a rașchetat podina, a lăcuit, a reparat instalația electrică, a reparat acoperișul în spatele casei, a făcut canal la baie, a turnat 2-3 m beton în fața casei, a văruit în cămară, a schimbat ușa de la intrare în cămară, a vopsit lemnăria de la geam și uși, a demolat soba de teracotă și a ridicat una nouă, a montat inelele cumpărate de reclamanți pentru canalizare, obiecte sanitare, coturi, PVC, țevi la instalația de gaze. S-au schimbat jgheaburile, s-au folosit tuburi de beton pentru canalizarea de apă, s-a zidit un perete între baie și cămară .

Martorul V____ A____ a lucrat și el la imobil și anume a tencuit, a zugrăvit în camere și bucătărie, a rașchetat parchetul într-o cameră, a vopsit, a pus în baie gresie, faianță, ghips – carton, a făcut canalizarea pentru baie, a gletuit, din baie a făcut un spațiu pentru cămară prin zidire, a turnat un trotuar mic în fața porții, a montat o ușă, la intrarea în cămară dinspre baie la soba de teracotă a desfăcut partea de sus, a curățat și a montat la loc, a înlocuit țevile vechi la baie.

Conform declarației dată în fața instanței martorul P__ Szabolcs a ajutat la montarea scândurilor pentru gard, a turnat împreună cu fratele lui P__ C____ L______ trotuarul.

Din raportul de expertiză întocmit de expertul B______ D_____ a reie ș it că valoarea investițiilor efectuate la imobil se ridică la 14.026 lei RON, iar aceste investiții au fost necesare și utile. Scopul ca urmare a investițiilor efectuate la imobil ( ponderea investițiilor făcute la imobil) este raportul procentual al investițiilor față de valoarea totală a imobilului: 14.026 lei ( investiții = : 41.331 lei ( casă de locuit) + 3676 lei ( anexe gospodărești) = 31 % .

S-a considerat de către prima instan ț ă că uzufructuarul ( calitate pe care o au reclamanții D____ M_____ și Bako J____ ) are obligația să se folosească de lucru ca un bun proprietar conform art. 541 Cod civil. Aceasta înseamnă că este în sarcina sa, de a face, reparațiile de întreținere” , iar „reparațiile mari„ cad în seama nudului proprietar. Uzufructuarul are obligația de a face acte de conservare și întreținere a lucrului ( reparații mici și chiar unele reparații mari dacă facerea lor rezultă din lipsa de întreținere adică din neefectuarea reparațiilor mici care cad în sarcina lor. Nudului proprietar îi revine obligația de a efectua reparațiile mari ale bunului ( art. 545-546 Cod civil).

S-a considerat astfel că reclamanții, ca uzufructuari, nu au dreptul să ceară obligarea pârâtului care a dobândit dreptul de nudă proprietate asupra imobilului, la plata îmbunătățirilor aduse bunului chiar dacă sporesc valoarea lui.

Împotriva hotărârii a declarat recurs reclamanta cerând, în principal, casarea hotărârii ș i trimiterea cauzei spre rejudecare la prima instan ț ă iar în subsidiar modificarea hotărârii în tot, în sensul admiterii ac ț iunii, a ș a cum a fost formulată, adică în principal constatarea nulită ț ii absolute a contractului de vânzare cumpărare iar în subsidiar constatarea dreptului de crean ț ă pe care îl au reclamn ț ii în cuantum de 14.026 lei ș i obligarea pârâtului de rând 1 la plata acesteia precum ș i constatarea dreptului de crean ț ă reprezentat de dreptul la între ț inere ș i la înmormântare conform obiceiului locului, în cuatuum de 40.000 lei ș i obligarea pârâtului de rând 1 la plata acestei sume.

S-a cerut ș i obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea căii de atac s-a arătat că hotărârea pronun ț ată este nelegală ș i netemeinică.

Astfel s-a sus ț inut că prima instan ț ă a solu ț ionat din cererea principală doar petitul privind nulittea absolută a contractului de vânzare cumpărare lăsând nesolu ț ionate capetele de cerere accesorii iar din cererea subsidiară a solu ț ionat numai cererea având ca obiect obligarea pârâtului la restituirea contravalorii investi ț iilor efectuate de reclaman ț i.

S-a arătat astfel că instan ț a nu a ana lizat ș i cererile având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului de către reclaman ț i, radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al pârâtului ș i întabularea în cartea funciară a dreptului de prpprietate în fa voarea reclaman ț ilor, capete de cerere din ac ț iunea principală.

De asemenea din cererea subsidiară nu a fost analizat ș i instan ț a nu s-a pronun ț at asupra cererii având ca obiect constatarea dreptului de crean ț ă al reclaman ț ilor reprezentat de echivalentul valoric al dreptului la între ț inere ș i la înhumare conform obiceiului locului.

S-a precizat că potrivit art. 312 Cod de procedură civilă în situa ț ia în care instan ț a a solu ț ionat procesul fără a ____________________________ cauza se trimitere instan ț ei de fond spre rejudecare, după casarea hotărârii.

În privin ț a cererii având ca obiect constatarea nulită ț ii absolute par ț iale a contractului de vânzare cumpărare s-a arătat că este relevant faptul că pre ț ul a fost plătit în întregime de către reclaman ț i însă instan ț a a trecut peste acest lucru considerând că ceea ce este relevant este doar plata pre ț ului, indiferent de cine a făcut-o.

S-a mai subliniat că între pârâtul de rând 1, în calitate de dobânditor al dreptului de nudă proprietate ș i pârâ ț ii de rând 2, vânzătorii imobilului, nu s-a realizat acordul de voin ț ă spre a constitui sau stinge un raport juridic întrucât între ace ș tia nu a avut loc nicio discu ț ie, ace ș tia până la semnarea actului nici nu s-au cunoscut. În această situa ț ie este evident că în pr ivin ț a pârâtului Polo ț ca Ș tefan obliga ț ia fa ț ă de vânzători este lipsită de cauză ori fondată pe o cauză falsă, neputând avea niciun efect. Lipsa cauzei ori falsitatea cauzei atrage sanc ț iunea nulită ț ii absolute a contractului de vânzare cumpărare.

S-a ma i sus ț inut că obliga ț ia pârâtului de rând 1 de a asigura în favoarea reclaman ț ilor între ț inerea asumată în baza contractului de între ț inere sub semnătură privată din 3 octombrie 2007 este lipsită de cauză câtă vreme reclaman ț ii recuren ț i nu ș i-au asumat vr eo obliga ț ie corelativă însă are valoarea juridică a unui act juridic unilateral generator de obliga ț ii.

Recuren ț ii au mai precizat că analiza validită ț ii contractului de între ț inere este străină de natura pricinii câtă vreme instan ț a nu a fost investită să se pronun ț e iar actul juridic analizat este un act juridic unilateral.

În această situa ț ie se impune desfiin ț area par ț ială a efectelor juridice ale contractului de vânzare cumpărare în privin ț a dreptului de nudă proprietate dobândit de pârâtul de rând 1 ș i în consecin ț ă consolidarea în patrimoniul recuren ț ilor a dreptului deplin de proprietate asupra întregului imobil, în cote egale.

În privin ț a cererii subsidiare s-a precizat că respingerea acesteia este nelegală contravenind atât prevederilor art. 545-546 Cod civil cât ș i principiului îmbogă ț irii fără justă cauză, în cauză fiind dovedită efectuarea lucrărilor de repara ț ii ș i îmbunătă ț ire a imobilului.

Referitor la obligarea reclaman ț ilor la plata cheltuielilor de judecată s-a sus ț inut că onorariul avoca ț ial în cuantum de 6.500 lei este exagerat fa ț ă de valoarea pricinii ș i munca depusă de avocat impunându-se reducerea acestuia conform art. 274 alin. 3 Cod de procedură civilă.

S-a mai sus ț inut că este nelegală obligarea la plata cheltuielilor de judecată a succesoarei lui D____ M_____, aceasta dobândind calitatea de parte în urma decesului acestuia în cursul procesului, astfel că nu are nicio culpă procesuală.

Intimatul Polo ț ca Ș tefan a depus întâmpinare cerând respingerea recursului ca nefondat, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

S-a arătat de către intimat că recurenta critică în mod nefondat hotărârea primei instan ț e întrucât acesta a analizat temeinic toate capetele de cerere ș i a motivat solu ț ia de respingere. Astfel, instan ț a a re ț inut starea de fapt ș i împrejurările în care s-au încheiat actele juridice invocate de păr ț i, a analizat îndeplinirea condi ț iilor de validitate ale contractului de vânzare cumpărare din perspectiva criticilor formulate de reclaman ț i precum ș i ale contractului de între ț inere.

Verificând, în limitele declara ț iei de recurs, precum ș i din oficiu, conform ar. 304 indice 1 Cod de procedură civilă, legalitatea ș i temeinicia hotărârii primei instan ț e, tribunalul apreciază că recursul declarat este fondat.

Judecătoria a stabilit corect starea de fapt ș i a determinat corect voin ț a păr ț ilor la încheierea celor două acte juridice, contractul de vânzare cumpărare ș i contractul de între ț inere.

Critica recurentei, privitoare la neanalizarea tuturor cererilor formulate de reclamn ț i, este nefondată.

Referitor la cererea principală, având ca obiect constarea nulită ț ii absolute a contractului de vânzare cumpărare, prin respingerea acesteia ca nefondată s-au solu ț ionat implicit ș i cererile accesorii referitoare la radierea din cartea funciară a dreptului de nudă proprietate înscris în favoarea pârâtului ș i întabularea dreptului de proprietate în favoarea reclaman ț ilor. Cererile respective fiind accesorii cererii principale, solu ț ionarea lor depinde de modul de solu ț ionare a acesteia din urmă. Din moment ce cererea principală a fost respinsă ca nefondată nu se mai impunea motivarea separată a solu ț iilor de respingere a cererilor accesorii.

În privin ț a cererii subsidiare, care are două capete de cerere, unul privind constatarea dreptului de crean ț ă relativ la investi ț iile, repara ț iile, îmbunătă ț irile aduse imobilului ș i unul relativ la contravaloarea dreptului de între ț inere ș i la înmormântare, instan ț a de asemenea s-a pronun ț at asupra ambelor.

În ceea ce prive ș te prima cerere s-a apreciat că lucrările la imobil de mare importan ț ă cad în sarcina nudului proprietar iar cele de între ț inere ș i repara ț ii în sarcina uzufructuarului astfel că a respins cererea.

Cea de-a doua cerere a fost respinsă cu motivarea că contractul de între ț inere, nefiind încheiat în formă autentică, nu îndepline ș te condi ț ia de formă astfel că fiind nul nu poate produce efecte.

Tribunalul apreciază astfel că prima critică a recurentei, conform cărei se impune casarea hotărârii ș i trimiterea cauzei spre rejudecare, este nefondată.

Legat de fondul cauzei, recurenta a sus ț inut că în mod gre ș it prima instan ț ă a respins cererea de constatare a nulită ț ii absolute par ț iale a contractului de vânzare cumpărare motivată de falsitatea, lipsa cauzei obliga ț iei, justificată de neplata de către pârâtul de rând 1 a pre ț ului imobilului.

Critica este de asemenea nefondată. În mod corect a apreciat prima instan ț ă că plata întregului pre ț de către uzufructuari nu poate conduce la nulitatea absolută par ț ială a contractului de vânzare cumpărare. Împrejurările în care s-a încheiat actul de înstrăinare au fost pe deplin lămurite de către instan ț ă, acestea reie ș ind din chiar declara ț iile păr ț ilor. Pârâtul de rând 1 a fost inclus în contractul de vânzare cumpărare ca nud proprietar, de ș i nu a contrbuit la achitarea pre ț ului, în considerarea calită ț ii sale de între ț inător din celălalt act juridic încheiat de păr ț i, contractul de între ț inere. Aceasta a fost voin ț a voin ț a reală a păr ț ilor, de care a luat act notarul public. Acesta a sugerat inserarea în contract a unei clauze de între ț inere însă reclaman ț ii s-au opus, cu justificarea că pârâtul de rând 1 nu are posibilitatea de a-i între ț ine. De altfel obliga ț ia de între ț inere, conform contractului din 3 octombrie 2007, nu era scadentă la data sesizării instan ț ei. În acesta s-a men ț ionat că ”În caz dacă ei nu mai au putere de a lucra, se îmbolnăvesc ( sunt legat de pat ), Polo ț ca Ș tefan are datoria să aibă grijă de ei, adică plăte ș te pe cineva pentru îngrijire corespunzătoare. În caz de deces are datoria să înmormânteze”.

Astfel, cele două acte juridice încheiate au reflectat voin ț a păr ț ilor de la acea dată. Pentru a interveni nulitatea unui act este necesar ca motivul nulită ț ii să existe la data încheierii actului. În cauză nu s-a invocat vreun motiv concomitent cu încheierea actului. Faptul că ulterior, după aproape 4 ani rela ț iile dintr epăr ț i s-au degrat nu justifică nulitatea actului.

Sus ț inerile reclamantei recurente potrivit căreia în privin ț a pârâtului de rând 1 obliga ț ia este fără cauză sau fondată pe o cauză falsă nu sunt întemeiate. Falsitatea cauzei sau lipsa cauzei se poate invoca de către una dintre păr ț ile actului împotriva celeilate păr ț i a actului ( în cazul contractului de vânzare cumpărare de vânzător contra cumpărătorului sau invers ). În pricina de fa ț ă, fiind în prezen ț a unui act multilateral, cauza de nulitate este invocată de un cumpărător împotriva altui cumpărător, ceea ce nu este relevant. În ț elegerea dintre nudul proprietar ( pârâtul de rând 1 ) ș i uzufuctuari, referitoare la modalitatea de achitare a pre ț ului nu are nicio relevan ț ă pentru vânzător. Pentru acesta este indiferent cine plăte ș te pre ț ul stabilit, important fiind ca acesta să se achite, ceea ce în cauză nu s-a contestat. Neîn ț elegerile ulterioare apărute între cumpărători nu pot afecta validitatea actului încheiat.

De altfel chiar recurenta a recunoscut prin declara ț ia de recurs că pârâtul Polo ț ca Ș tefan ș i-a asumat obliga ț ia de între ț inere în schimbul dreptului de nudă proprietate constituit în favoarea sa ceea ce reprezintă o cauză suficientă pentru încheierea celor două acte juridice.

Este adevărat că prin neîncheierea contractului de între ț inere în formă autentică construc ț ia juridică pe care inten ț ionau să o ridice păr ț ile a devenit fragilă, dreptul la între ț inere fiind mai mult moral.

În această situa ț ie în mod corect prima instan ț ă a respins cererea de constatare a nulită ț ii contractului de vânzare cumpărare.

În schimb, din cererea reclaman ț ilor formulată în subsidiar, cea având ca obiect constatarea dreptului de crean ț ă reprezentat de contravaoarea investi ț iilor ș i a lucrărilor de repara ț ii efectuate la imobil, este întemeiată ș i se impunea admiterea sa.

În cauză s-a făcut dovada că reclaman ț ii au efectuat lucrări importante de repara ț ii ș i de îmbunătă ț ire la imobil, evaluate de expertul topograf la suma de 14.026 lei.

Judecătoria a raportat valoarea lucrărilor de investi ț ii ș i repara ț ii la valoarea întregului imobil ș i rezultând procentul de 31 % a apreciat că este vorba despre ”lucrări mari” în accep ț iunea Codului civil, care sunt în căderea proprietarului ș i nu a uzufructuarului. Nu s-a ț inut însă seama de împrejurările în care au fost realizate lucrările, de în ț elegerea dintre păr ț i. A considera că uzufructuarii nu erau îndreptă ț i ț i la efectuarea acestor lucrări ș i astfel le-au realizat pe riscul lor, fără posibilitatea recunoa ș terii unui drept de crean ț ă înseamnă a pune în sarcina lor o obliga ț ie prea oneroasă.

Nerecunoa ș terea unui drept de crean ț ă ar contraveni atât principiului bunei credin ț e cât ș i celui al îmbăgă ț irii fără just temei.

Solu ț ia care se impune astfel este recunoa ș terea în favoarea reclaman ț ilor a unui drept de crean ț ă ș i obligarea pârâtului Polo ț ca Ș tefan la plata către ace ș tia a sumei de 14.026 lei.

În ceea ce prive ș te recunoa ș terea în favoarea reclaman ț ilor a unui drept de crean ț ă în sumă de 40.000 lei, echivalentul între ț inerii de care au fost lipsi ț i reclaman ț ii, cererea acestora este neîntmeiată astfel că judecătoria în mod corect a respins-o. Contractul de între ț inere invocat, fiind încheiat sub semnătură privată, referindu-se la un imobil compus ș i din teren, nu poate produce efecte. Pe de altă parte din probele administrate nu rezultă o neîndeplinire culpabilă a obliga ț iilor asumate de pârât.

Întrucât ac ț iunea reclaman ț ilor urmează să fie admisă în parte se impune schimbarea ș i schimbarea solu ț iei referitoare la cheltuielile de judecată în primă instan ț ă ale păr ț ilor. În baza art. 275 Cod de procedură civilă acestea urmează să fie compensate astfel că reclaman ț ii vor fi exonera ț i de la plata sumei de 6.500 lei.

Urmează astfel ca tribunalul, în baza art. 312 Cod de procedură civilă să admită recursul declarat ș i să modifice în parte hotărârea atacată în sensul admite rii în parte a acțiunii civil e exercitate de r eclamanții Bako Iolan și D____ M_____ și a obligării paratul ui Poloțca Ș_____ la plata către reclamante a sumei de 14.026 lei reprezentând investiții efectuate la imobilul situat în S_________ de P_____ _____________________.111, jud. M____, înscris în CF 539 S_________ de P_____.

Se va m enține dispoziția de respingere a acțiunii formulate de aceiași reclamanți în contradictoriu cu pârâții Poloțca Ș_____ și B_____ M________ și B_____ Z_____ d______ în timpul procesului – și continuată împotriva moștenitorilor acestuia – B_____ M________ și B_____ E________.

De asemenea se va înlătura dispoziția de obligare a reclamantei Bako Iolan și a moștenitoarei O_____ F______ la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 6.500 de lei în favoarea paratului Poloțca Ș_____ și se vor compensa cheltuielile de judecată ale părților în primă instanță.

I ntimatul Poloțca Ș_____ va fi obligat să plătească în favoarea Statului suma de 476,28 lei reprezentând parte din ajutorul public judiciar acordat recurentei Bako Iolan, pro porțional cu pretențiile admise iar d iferența de taxa judiciară de timbru de care recurenta a beneficiat de ajutor public judiciar, în forma reducerii și eșalonării, respectiv suma de 2.470 de lei rămân în sarcina recurentei urmând a fi plătite în favoarea Statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de reclamanta Bako Iolan (în S_________ de P_____, ______________________. 111, jud. M____ și CNP xxxxxxxxxxxxx) împotriva Sentinței civile nr.466/21.03.2014 pronunțată de Judecătoria Sighișoara în dosar nr.XXXXXXXXXXXXX.

Modifică în parte hotărârea atacată în sensul că admite în parte acțiunea civilă formulată de reclamanții Bako Iolan și D____ M_____ d______ la data de 01.01.2013, în timpul procesului, acțiune continuată de moștenitoarea acestuia O_____ F______ (cu domiciliul în G____, nr. 548, județul Cluj), în contradictoriu cu paratul Poloțca Ș_____ (cu domiciliul în Sîngeorgiu de P_____, __________________, județul M____ și CNP xxxxxxxxxxxxx).

Obligă paratul Poloțca Ș_____ să plătească reclamantelor Bako Iolan și O_____ F______ suma de 14.026 lei reprezentând investiții efectuate la imobilul situat în S_________ de P_____ _____________________.111, jud. M____, înscris în CF 539 S_________ de P_____.

Menține dispoziția de respingere a acțiunii formulate de aceiași reclamanți în contradictoriu cu pârâții Poloțca Ș_____ și B_____ M________ și B_____ Z_____ d______ în timpul procesului – și continuată împotriva moștenitorilor acestuia – B_____ M________ și B_____ E________.

Înlătură dispoziția de obligare a reclamantei Bako Iolan și a moștenitoarei O_____ F______ la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 6.500 de lei în favoarea paratului Poloțca Ș_____ și compensează cheltuielile de judecată ale părților în primă instanță.

Obligă intimatul Poloțca Ș_____ să plătească în favoarea Statului suma de 476,28 lei reprezentând parte din ajutorul public judiciar acordat recurentei Bako Iolan, proporțional cu pretențiile admise.

Diferența de taxa judiciară de timbru de care recurenta a beneficiat de ajutor public judiciar, în forma reducerii și eșalonării, respectiv suma de 2.470 de lei rămân în sarcina recurentei urmând a fi plătite în favoarea Statului.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică azi, 02.02.2015.

P_________,

A____ A______-B____ ,

aflată în concediu de odihnă, semnează președintele instanței,

Judecător,
I____ D____ L_____

Judecător,

R___ I____ ,

aflată în concediu de odihnă, semnează președintele instanței,

Judecător,
I____ D____ L_____

Judecător,

A_____ B_______ ,

aflată în concediu de odihnă, semnează președintele instanței,

Judecător,
I____ D____ L_____

Grefier,

C______ M______ P__

Leave a Reply