Cerere de obligare a pârâtei sîn vederea radierii datelor negative transmise biroului de credit.

Cerere de obligare a pârâtei sîn vederea radierii datelor negative transmise biroului de credit.

Cuvinte cheie Radiere biroul de credit, radiere biroul de credit srl, cerere radiere biroul de credit, radiere birou de credit, radiere birou credit, radiere birou credite, radiere biroul de credite, radiere din biroul de credit,

JUDECĂTORIA TÂRGU M___ Ș

SEC Ț IA CIVILĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

SENTIN Ț A CIVILĂ NR. 3983/2020

Ș edin ț a publică din data de 4 noiembrie 2020

Instan ț a constituită din:

PRE Ș EDINTE: R_____ M____ G____

GREFI ER: E____ A____ TAC

Pe rolul instan ț ei se află pronun ț area asupra cauzei civile privind pe reclamantul V____ G____, în contradictoriu cu pârâta B____ T___________ SA, având ca obiect obliga ț ie de a face.

În lipsa păr ț ilor.

Se constată că mersul dezbaterilor este consemnat în încheierea de ș edin ț ă pronun ț ată la data de 20 octombrie 2020, când instan ț a, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronun ț area pentru data de azi, 4 noiembrie 2020, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTAN Ț A,

Deliberând asupra cauzei de fa ț ă, instan ț a constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu M___ ș la data de 26.02.2020 sub numărul XXXXXXXXXXXXX, reclamantul V____ GYUL a solicitat instan ț ei ca, prin hotărârea pe care o va pronun ț a, în contradictoriu cu pârâta B____ T___________ S.A., să dispună obligarea pârâtei să efectueze demersurile necesare în vederea radierii datelor negative transmise biroului de credit. De asemenea, au solicitat obligarea pârâtei la plata che ltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat, în esen ț ă, că nu a fost respectată legisla ț ia aplicabilă, nefiind în ș tiin ț at cu cel pu ț in 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii datelor.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozi ț iile legale invocate pe parcursul acesteia.

În proba ț iune, reclamantul a solicitat încuviin ț area probei cu înscrisuri.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată arătând cu au fost respectat e dispozi ț iile legale în vigoare, inclusiv notificarea prealabilă a consumatorului.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozi ț iile legale invocate pe parcursul acesteia.

În proba ț iune, pârâta a solicitat încuviin ț area probei cu înscrisuri.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare.

În proba ț iune, instan ț a a încuviin ț at înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele ș i lucrările dosarului, instan ț a re ț ine următoarele:

Astfel cum reiese din raportul de credit anexat la dosarul cauzei (f.8-1 0), la data de 15.09.2016 s-au înregistrat date negative cu privire la contul reclamantului, respectiv existen ț a unei restan ț e în cuantum de 6.289 lei.

Prin notificarea depusă la fila 11, reclamantul a solicitat radierea datelor negative, însă pârâta, prin adresa înregistrată sub nr.52.8/xxxxxxxx/1/11.07.2018 (f.22), i-a răspuns că nu poate da curs solicitării pentru motivele expuse, men ț inându- ș i acest punct de vedere ș i prin adresa înregistrată sub nr. 52.8/xxxxxxxx/1/06.08.2018 (f.23).

În acest context faptic, reclamantul a formulat prezenta cerere prin care a solicitat instan ț ei să dispună radierea datelor negative.

Din această situa ț ie de fapt decurge ș i interesul reclamantului, care urmăre ș te ș tergerea datelor pe care le consideră înscrise nelegal ș i care îl prejudiciază prin faptul că nu mai poate acces alte forme de creditare.

Fa ț ă de data transmiterii datelor negative, în acord cu pârâtul, instan ț a re ț ine că sunt aplicabile dispozi ț iile Legii nr. 677/2001 ș i Decizia nr. 105/2007 a Autorită ț ii Na ț ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Conform art. 8 alin. (2) din Decizia nr. 105/2007, datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit către sistemele d e eviden ț ă de tipul birourilor de credit numai după în ș tiin ț area prealabilă, realizată de către participan ț i în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail , a persoanei vizate cu privire la întârzierea la plată ș i transmiterea datelor, realizată cu cel pu ț in 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii.

Din probele prezentate de pârâtă, instan ț a apreciază că nu s-a făcut dovada în ș tiin ț ării prealabile a reclamantului despre inten ț ia de transmitere a datelor negative către biroul de credit.

Astfel, din dovezile prezentate rezultă cel mult că, a fost predată comunicarea serviciului po ș tal pentru a fi expediată, dar nu există dovada recep ț ionării efective a acesteia. În aceste condi ț ii, nu se poate sus ț ine că reclamantul a fost efectiv în ș tiin ț at prealabil de spre inten ț ia de transmitere a datelor negative către biroul de credit.

După cum se poate observa din Decizia nr. 105/2007, modalită ț ile de comunicare a în ș tiin ț ării sunt alternative (scris/telefonic/SMS/e-mail), doar în ș tiin ț area telefon ică punând probleme sub aspectul proba ț iunii. În schimb, în cazul celorlalte forme de în ș tiin ț are, există posibilitatea prezentării dovezii, iar această prezentare este obligatorie pentru a se dovedi respectarea formalită ț ilor prevăzute de lege. În cazul în ș tiin ț ării telefonice, este problema participantului la biroul de credite modalitatea în care dovede ș te efectuarea în ș tiin ț ării. Însă, în condi ț iile în care a optat pentru în ș tiin ț area în scris, prezentarea dovezii de comunicare era obligatorie pentru a dovedi respectarea procedurii reglementate de Decizia nr. 105/2007.

În altă ordine de idei, în lipsa dovezilor de comunicare, instan ț a se află în imposibilitate de a calcula dacă înscrierea datelor negative s-a efectuat după expirarea celor 15 zile de la data în ș tiin ț ării.

În sensul celor re ț inut mai sus, a statut ș i Tribunalul Specializat Cluj prin Decizia nr. 654/2020. Tribunalul a re ț inut că, raportat la modalitatea în care s-a realizat în ș tiin ț area prealabilă a intimatului în legătură cu transmiterea datelor negative, nu a fost respectat termenul de 15 zile men ț ionat anterior. În condi ț iile în care înscrierea datelor negative s-a realizat la data de 15.09.2016, în ș tiin ț area prealabilă a persoanei vizate trebuia realizată până la data de 31.08.2016. Din dovada de comunicare a scrisorii recomandate rezultă că intimatul a luat cuno ș tin ț ă de con ț inutul notificării la data de 08.09.2016, astfel că nu a fost respectat termenul de 15 zile impus de Autoritatea Na ț ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Tribunalul a mai subliniat că în ș tiin ț area prealabilă cu cel pu ț in 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii datelor are în vedere ca persoana vizată să fie informată în mod efectiv în cadrul acestui termen, motiv pentru care se impune ca termenul să fie calculat de la data la care în ș tiin ț area a ajuns la destinatar, iar nu se la data expedierii acestei în ș tiin ț ări.

Fa ț ă de toate considerentele expuse, instan ț a constată că nu au fost respectate condi ț iile prevăzute de lege pentru înscrierea datelor negative, motiv pentru care se va dispune radierea acestora.

În ceea ce prive ș te cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, instan ț a are în vedere dispozi ț iile art. 1.032 alin. (1) C.pr.civ. raportat art. 453 alin. (1) C. pr. civ. care prevăd, în esen ț ă, că partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea păr ț ii care a câ ș tigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată, dar ș i pe cele ale art. 452 C.pr.civ., conform cărora partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condi ț iile legii, dovada existen ț ei ș i întinderii lor, cel mai târziu până la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei. De asemenea, instan ț a are în vedere ș i prevederile art. 451 alin. (1) C.pr.civ. care stabilesc că în cuantumul cheltuielilor de judecată se include ș i taxa judiciarǎ de timbru ș i onorariul avoca ț ial.

În raport de dispozi ț iile legale men ț ionate anterior, de cererea expresă a reclamantului în sensul obligării pârâtei la plata de cheltuieli de judecată, ț inând cont de solu ț ia de admitere în parte a cererii de chemare în judecată, constatând culpa procesuală a pârâtei, instan ț a va obliga pârâta la plata către reclamant a sumei de 550 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avoca ț ial, achitat conform facturii aflat la fila nr. 93 din dosarul cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂ Ș TE:

Admite ac ț iunea civilă exercitată prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul V____ G____ (CNP xxxxxxxxxxxxx), cu domiciliul în Târgu M___ ș , ____________________. 16, _____________ ul M___ ș , în contradictoriu cu pârâta B____ T___________ (CUI xxxxxxx), cu sediul social în Cluj-N_____, __________________ iu, nr. 8, jude ț ul Cluj ș i pe cale de consecin ț ă:

Obligă pârâta să efectueze demersurile necesare în vederea radierii din eviden ț ele Biroului de Credit a datelor negative cu privire la reclamant, înscrise la data de 15.09.2016 (categoria de întârziere G).

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 550 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Judecătoria Târgu M___ ș , sub sanc ț iunea nulită ț ii acesteia.

Pronun ț ată la Judecătoria Târgu M___ ș , astăzi 04.11.2020, prin punerea solu ț iei la dispozi ț ia păr ț ilor prin mijlocirea grefei instan ț ei.

PREȘEDINTE

GREFIER

R_____ M____ G____

E____ A____ TAC

Leave a Reply