Cerere de obligare la plata contravalorii analizelor medicale de laborator efectuate de către o persoană care nu avea acest drept și decontate de către CAS

Cerere de obligare la plata contravalorii analizelor medicale de laborator efectuate de către o persoană care nu avea acest drept și decontate de către CAS

JUDECĂTORIA TÂRGU-M___ Ș

SEC Ț IA CIVILĂ

SENTIN Ț A CIVILĂ NR. 3068

Ș edin ț a publică din data de 08 septembrie 2020

Instan ț a constituită din:

PRE Ș EDINTE : I______ R__

GREFIER : LAUREN Ț IU CHIRTE Ș

Pe rolul instan ț ei se află judecarea ac ț iunii civile formulată de către reclamanta C___ DE A________ DE SĂNĂTATE M___ Ș , în contradictoriu cu pârâta R____ A_____, având ca obiect ac ț iune în răspundere delictuală.

La apelul nominal făcut în ș edin ț ă publică, la prima strigare a cauzei, se constată lipsa păr ț ilor.

Având în vedere dispozi ț iile art. 121 alin. (5) din Regulamentul de ordine interioară al instan ț elor judecătore ș ti, instan ț a, constatând că lipsesc păr ț ile, dispune lăsarea cauzei la a doua strigare.

La apelul nominal făcut în ș edin ț ă publică, la a doua strigare a cauzei la sfâr ș itul ș edin ț ei de judecată, se constată lipsa păr ț ilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ș edin ț ă, care învederează faptul că procedura de citare este legal îndeplinită, respectiv că reclamanta a depus la dosar cerere de renun ț are la judecată.

Fiind primul termen de judecată cu procedură legal îndeplinită instan ț a procedează la verificarea competen ț ei ș i constată că este competentă să judece cauza conform art. art. 94 pct. 1 lit. k) Cod de procedură civilă.

Pune în discu ț ie cererea de renun ț are la judecată ș i re ț ine cauza spre solu ț ionare cu privire la această.

I N S T A N Ț A

Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instan ț e la data de 21.05.2020, sub nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamanta C___ DE A________ DE SĂNĂTATE M___ Ș , în contradictoriu cu pârâta R____ A_____ a solicitat instan ț ei ca pe baza motivelor de fapt ș i de drept ce vor fi arătate ș i a probelor administrate să se dispună admiterea cererii de chemare în judecată ș i obligarea pârâtei la plata sumei de 170,82 lei din care:

– 130,92 lei reprezintă contravaloarea analizelor medicale de laborator efectuate de către pârâtă fără a avea acest drept și decontate de către CAS M___ ș furnizorului de servicii medicale ___________________ Tg.M___ ș;

– 39,90 lei reprezintă accesorii (dobânzi ș i penalită ț i de întârziere) calculate până la data de 06.08.2019 (data întocmirii Raportului de control);

Totodată a solicitat obligarea pârâtei la plata dobânzii ș i a penalită ț ilor de întârziere calculate în continuare, până la data achitării integrale a sumei datorată .

În drept a invocat prevederilor art. 30 alin.(1), art.148 alin. (l), art.192 alin.(l) ș i art.194 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ș i completările ulterioare, respectiv dispozi ț iilor art. 1.349 alin. (1) ș i alin.(2) privind răspunderea civilă delictuală, ale art. 1.357, art. 1.381 ș i art. 1.385 alin.(l) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ș i completările ulterioare.

În proba ț iune, a solicitat încuviin ț area probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Pârâta nu a formulat întâmpinare.

La data de 19.06.2020, reclamanta a depus o cerere de renun ț are la judecarea cauzei motivând faptul că pârâta a achitat sumele solicitate prin cererea introductivă.

Analizând cererea de renun ț are la judecată formulată de creditoare, instan ț a re ț ine următoarele:

Potrivit art. 406 alin.1 Cod procedură civilă, reclamantul poate să renun ț e oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în ș edin ț a, fie prin cerere scrisă, iar dacă reclamantul renun ț ă la judecată la primul termen la care păr ț ile sunt legal citate sau ulterior acestui moment, renun ț area nu se poate face decât cu acordul expres sau tacit al celeilalte păr ț i.

Cererea formulată de reclamantă la data de 19.06.2020 prin care renun ț ă la judecată, îndepline ș te condi ț iile prevăzute de art. 406 alin. 4 Cod procedură civilă, astfel că, în temeiul acestuia ș i ț inând cont de acordul tacit al pârâtei cu privire la cererea de renun ț are, instan ț a urmează să ia act de renun ț area la judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂ Ș TE:

Ia act de cererea de renun ț are la judecată formulată de către reclamanta C___ DE A________ DE SĂNĂTATE M___ Ș , CUI xxxxxxxx, cu sediul în Târgu M___ ș , ______________________. 19, jud. M___ ș , în contradictoriu cu pârâta R____ A_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Sâncraiu de M___ ș , ____________________, jud. M___ ș , având ca obiect ac ț iune în răspundere delictuală.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Târgu-M___ ș .

Pronun ț ată prin punerea solu ț iei la dispozi ț ia păr ț ilor prin mijlocirea grefei instan ț ei azi, 08.09.2020.

PREȘEDINTE, GREFIER, I______ R__ L________ C______

Leave a Reply