Cerere de ordonanță președințială pentru plata unei pensii lunare de întreținere

Cerere de ordonanță președințială pentru plata unei pensii lunare de întreținere

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. _____________

SENTINȚA CIVILĂ NR. 1063/2021

Ședința publică din data de 11.03.2021

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: A_____ M____ C______

GREFIER: D_____-I_____ STRETE

Pe rolul instanței se află judecarea cererii formulată de către reclamanta A___ A___ A____, în contradictoriu cu pârâtul B___ B_____ B____, având ca obiect ordonanță președințială.

La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă personal părțile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței următoarele:

– Primăria Mun. Târgu M____ a răspuns solicitărilor instanței;

– Pârâta nu a depus întâmpinare;

Se constată depus la dosarul cauzei referatul întocmit de grefier, conform prevederilor Hot. CSM nr. 1375/2015, din care rezultă că nu mai există pe rolul instanței altă cerere formulată între aceleași părți și având același obiect.

În temeiul art. 219 Cod procedură civilă, se procedează la identificarea reclamantei A___ A___ A____, având CI ________ nr. ______, CNP _____________, cu domiciliul în Târgu M____, ______________________, ______________________ și a pârâtului B___ B_____ B____ având CI ________ nr. ______, CNP _____________, cu domiciliul în Acățari, nr. 132, jud. M____.

Fiind primul termen de judecată, instanța pune în discuție competența instanței de a soluționa prezenta cauză și estimarea duratei procesului.

Părțile arată că instanța este competentă să judece prezenta cauza, estimând durata procesului la un singur termen de judecată.

În temeiul art. 131 Cod procedură civilă, instanța verifică din oficiu competența generală, materială și teritorială, constatând că este competentă să soluționeze cauza, sub toate aspectele, prin prisma prevederilor art. 998 Cod procedură civilă coroborat cu art. 94 alin. 1 lit. a Cod procedură civilă și 107 Cod procedură civilă.

În conformitate cu prevederile art. 238 Cod procedură civilă, instanța estimează durata necesară soluționării prezentei cauze la un singur termen de judecată.

Pârâtul arată faptul că nu cunoaște limba română, iar traducerea a fost asigurată de către dna. grefier Benedekfi R_____ din cadrul Judecătoriei Târgu M____.

Instanța, aduce la cunoștința pârâtului faptul reclamanta a introdus o acțiune de divorț, iar până la soluționarea procesului de divorț în dosarul de ordonanță președințială, reclamanta solicită ca locuința minorului să fie stabilit la reclamantă, cu obligarea acestuia la plata unei pensii de întreținere în favoarea minorului.

Pârâtul arată faptul că este de acord ca locuința minorului să fie stabilită la reclamantă și să achite pensie de întreținere în favoarea minorului.

La întrebarea instanței, părțile arată faptul că nu sau înțeles la o sumă cu privire la plata pensiei de întreținere pe care o datorează pârâtul.

La întrebarea instanței, pârâtul arată faptul că lucrează la Salubriserv S.A. și încasează suma de 1800 lei/lună.

La întrebarea instanței, părțile arată faptul că sunt de acord a se stabili suma de 450 lei/lună cu titlu de pensie de întreținere în favoarea minorului. De asemenea, pârâtul arată faptul că nu mai are alți copii în întreținere.

În temeiul art. 255 coroborat cu 258 Cod procedură civilă, instanța va încuviința proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind această probă ca fiind concludentă, pertinentă și utilă soluționării cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat și probe de administrat, în temeiul dispozițiilor art. 244 Cod procedură civilă instanța, considerându-se lămurită, declară încheiată cercetarea procesului și procedează la dezbaterea fondului, în continuare, în ședința publică, la același termen de judecată.

În temeiul dispozițiilor art. 392 Cod procedură civilă, instanța declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei.

Reclamanta solicită a se admite cererea astfel cum aceasta a fost formulată, iar pârâtul solicită a se dispune admiterii cererii de chemare în judecată conform acordului exprimat în fața instanței de judecată la acest termen.

Considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, instanța, în temeiul dispozițiilor art. 394 alin.1 Cod procedură civilă, închide dezbaterile și reține cauza în pronunțare.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 19.02.2021, sub nr. _____________, reclamanta G___-A___ A____, a solicitat instanței în contradictoriu cu pârâtul B___ B_____-Gyozo, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună

– în baza art. 400 C.civ., stabilirea locuinței minorului, G___ Richard- A_____, născut la data de 09 ianuarie 2018, conform actului de naștere nr. 130 din 12 ianuarie 2018, înregistrat la Tîrgu M____, la locuința reclamantei, până la soluționarea procesului de divorț.

– în baza art. 402 și 499 C. civ., obligarea pârâtului să contribuie la cheltuielile de creștere, învățătură și pregătire profesională a minorului, până la soluționarea procesului de divorț.

În motivarea cererii, s-a arătat că părțile, s-au căsătorit la data de 23 decembrie 2017 iar din căsătorie a rezultat minorul G___ Richard-A_____, născut la data de 09 ianuarie 2018. De la data de 06.11.2020, părțile sunt separați în fapt, reclamanta împreună cu minorul părăsind locuința conjugală. face cunoscut instanței faptul că din cauza geloziei patologice a pârâtului, a agresiunilor fizice, amenințărilor și umilințelor la care pârâtul mă supune, a impunerii izolării reclamantei de familie și comunitate, relația dintre părți a devenit imposibilă. În acest context, a survenit părăsirea domiciliului conjugal de către reclamantă și minor și adăpostirea lor, pentru o perioadă, într-o instituție de protecție a victimelor violenței domestice. Dată fiind situația descrisă, reclamanta a înregistrat pe rolul judecătoriei Tîrgu M____ o cerere având ca obiect divorțul.

Consideră că pârâtul, prin comportamentul și atitudinea mai mult decât inadecvată de care a dat dovadă, atât față de aceasta, cât și față de minor, nu este în măsură să îi asigure acestuia climatul necesar unei dezvoltări fizice și psihice armonioase, să se ocupe de creșterea și îngrijirea lui. De asemenea, copilul îi este profund atașat sufletește, fiind singura în măsură să se ocupă de îngrijirea de care are nevoie. Date fiind cele arătate mai sus și având în vedere prevederile art. 996 C. pr. civ. alin.(l) Instanța, stabilind că în favoarea reclamantului există aparență de drept, va putea să ordone măsuri în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s- ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări, consideră necesar ordonarea de urgență, de către instanță, a unor măsuri care să vizeze interesul superior al minorilor prin stabilirea locuinței minorilor la locuința reclamantei și obligarea pârâtului să contribuie la cheltuielile de creștere, învățătură și pregătire profesională a minorului, până la soluționarea procesului de divorț, fără somație și fără trecerea vreunui termen.

În mod concret, în situația arătată mai sus sunt constituite condițiile de admisibilitate cerute de procedura ordonanței președințiale, în sensul în care:

– există aparenta dreptului, în baza faptului că reclamanta, în calitate de părinte al minorului, are dreptul de a solicita stabilirea în mod legal a locuinței la adresa sa, în măsura în care nu mai locuiesc împreună cu pârâtul și, totodată, are obligația de a se asigura că creșterea, învățătura și pregătirea profesională a minorului să nu fie periclitate.

– sunt necesare măsuri urgente pentru salvgardarea interesului superior al minorului, în măsura în care păstrarea unei ambiguități în ceea ce privește întreținerea și situația lui locativă ar putea fi sursa unor acțiuni ale părinților care să-l afecteze fizic și emoțional.

– măsura este una provizorie, adică până la soluționarea dosarului de divorț, care va conține o soluție definitivă în ceea ce privește părintele cu care va locui în viitor minorul,

În drept, își întemeiază acțiunea pe dispozițiile art. 996 C. pr. civ.

În probațiune a solicitat proba cu înscrisuri, ancheta psihosocială și proba testimonială cu martorii B___ M____-M_______ și B___ Richard.

Pe parcursul cercetării procesului, instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele considerente:

Părțile din prezenta cauză s-au căsătorit la data de 23.12.2017 în urma mariajului acestora rezultând minorul G___ Richard A_____ născut la data de 09.01.2018 conform certificatului e naștere de la fila nr. 5. În prezent astfel cum rezultă din raportul de anchetă psihosocială de la fila nr. 20 din dosar părțile sunt separate în fapt. Reclamanta locuiește alături de fratele acesteia precum și de copilul minor pe care îl are cu pârâtul într-un imobil închiriat situat în Târgu M____, ________________________, _________________. Pârâtul locuiește în continuare în fosta locuință comună a părților. Pe rolul Judecătoriei Târgu M____ a fost promovată o acțiune având ca obiect desfacerea căsătoriei părților ce formează obiectul dosarului nr. _____________.

Prin cererea de chemare în judecată ce formează obiectul prezentului dosar, mama reclamantă solicită stabilirea la aceasta a locuinței minorului rezultat în urma căsătoriei respectiv obligarea pârâtului la plata unei pensii lunare de întreținere în favoarea fiului său. Măsurile solicitate au un caracter provizoriu producând efecte până la soluționarea definitivă a procesului de divorț.

Potrivit art.996 alin.1 din C.proc.civ., „instanța de judecată, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.”

Având în vedere dispozițiile legale sus menționate, instanța retine ca sunt stabilite trei condiții de admisibilitate a cererii de ordonanță președințială, si anume: urgența, vremelnicia, neprejudecarea fondului.

Potrivit art. 919 C. Proc. Civ. instanța poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanță președințială, măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinței minorilor, la obligația de întreținere, la încasarea alocației de stat pentru copii și la folosirea locuinței familiei.

În situațiile în care textul de lege prevede în mod expres posibilitatea luării unor măsuri pe calea ordonanței președințiale rezultă că se prezumă a fi îndeplinită condiția urgenței ce justifică adoptarea unor măsuri pe această cale, ne mai fiind necesară administrarea de probe în aceste sens.

Totodată potrivit art. 400 al. 1 Cod Civil În lipsa înțelegerii dintre părinți sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, instanța de tutelă stabilește, odată cu pronunțarea divorțului, locuința copilului minor la părintele cu care locuiește în mod statornic.

Potrivit art. 402 alin.1 din Codul civil, instanța de tutela, prin hotărârea de divorț, stabilește contribuția fiecărui părinte la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor. Conform art.512 alin.1 din Codul civil obligația de întreținere exista între soț si soție, rudele în linie dreapta, între frați si surori, precum și între celelalte persoane anume prevăzute de lege. Totuși legiuitorul a stabilit în cuprinsul art.525 din Codul civil că minorul care cere întreținere de la părinții săi se afla în nevoie daca nu se poate întreține din munca sa, chiar daca ar avea bunuri.

Conform art.529 alin. 1 și 2 din Codul civil, întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti, iar
când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul sau lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii si o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii.

Instanța apreciază că potrivit argumentelor expuse anterior, în speță, urgența ce justifică adoptarea măsurilor solicitate pe calea ordonanței președințiale este prezumată. Nici una dintre părți nu a administrat probe pentru răsturnarea acestei prezumții.

Instanța reține că părțile au ajuns la un consens atât în ceea ce privește solicitările formulate pe calea cereri principale. Astfel deși nu a formulat întâmpinare pârâtul s-a prezentat în fața instanței la termenul de judecată din data de 11.03.2021 și a arătat că este de acord ca locuința minorului să fie stabilită la mamă precum și cu plata unei pensii de întreținere în favoarea acestuia. Pârâtul a arătat că este angajat la Sylevy Salubriserv S.A. realizând un salariu lunar net de 1800 lei. Acesta și-a exprimat acordul de plată a unei pensii lunare de întreținere în cuantum de 450 lei în favoarea fiului său minor, reprezentând o cotă de ¼ din venitul lunar realizat de către acesta. Constatând că acordul părților nu contravine interesului superior al minorului instanța va lua act de voința acestora.

Pentru aceste considerente instanța va admite cererea de chemare în judecată astfel cum a fost formulată reținând acordul exprimat de către pârât în acest sens.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea de chemare in judecată având ca obiect ordonanță președințială formulată de către reclamanta A___ A___ A____ CNP _____________, cu domiciliul în Târgu M____, ______________________, ______________________ și cu domiciliul ales în Târgu M____, ________________________, _____________________, in contradictoriu cu pârâtul B___ B_____ B____ CNP _____________, cu domiciliul în Acățari, _____________________, județul M____.

Stabilește locuința minorului G___ RICHARD A_____ CNP _____________ la mama reclamantă în Târgu M____, ________________________, _________________.

Obligă pârâtul la plata unei pensii lunare de întreținere în cuantum de 450 de lei în favoarea minorului G___ Richard A_____, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată (19.02.2021).

Prezenta hotărâre are caracter provizoriu si va produce efecte până la soluționarea definitivă a dosarului numărul _____________ al Judecătoriei Târgu M____.

Executorie.

Cu apel in termen de 5 zile de la pronunțare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Târgu M____.

Pronunțată prin punerea la dispoziția părților de către grefa instanței, astăzi, 11.03.2021.

Leave a Reply