Cerere de declarare ca nul a unui bilet la ordin. Admiterea cererii

Cerere de declarare ca nul a unui bilet la ordin. Admiterea cererii
JUDECĂTORIA TÂRGU M____

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

ORDONANȚA CIVILĂ NR. 1374

Ședința publică din data de 25.05.2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE – A________ A____

GREFIER – R_____ A______ M______

Pe rolul instanței se află judecarea cererii formulată de către petenta B_______ R______ SRL în contradictoriu cu intimatele C__ G__ SA și O__ B___ R______ SA având ca obiect anulare bilet la ordin.

La apelul nominal făcut în ședință publică, se constată lipsa părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează următoarele:

Procedura de citare este legal îndeplinită
Societatea petentă a depus cerere de judecare a cauzei în lipsă și precizare de acțiune;
Intimatele au depus întâmpinări

În baza dispozițiilor art. 131 alin. (1) din Codul de procedură civilă, instanța își verifică din oficiu competența generală, materială și teritorială, și constată că este competentă cu soluționarea cauzei sub toate aspectele, prin prisma prevederilor art. 89 alin. (1) din Legea nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin coroborat cu prevederile pct. 437 Normelor Cadru ale B.N.R. nr. 6/1994 privind comerțul făcut de instituțiile de credit cu cambii și bilete de ordin.

În temeiul dispozițiilor art. 238 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanța va estima ca și durată de soluționare a cercetării procesului la două termene de judecată.

În temeiul dispozițiilor art. 255 alin. 1 raportat la art. 258 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanța încuviințează înscrisurile depuse la dosarul cauzei de petentă, considerându-le utile, concludente și pertinente cu privire la justa soluționare a cauzei.

Nemaifiind alte cereri de soluționat sau probe de administrat, în baza prevederilor art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanța declară închisă cercetarea judecătorească și, în temeiul dispozițiilor art. 392 din Codul de procedură civilă, deschide dezbaterile asupra fondului cauzei.

În baza actelor și lucrărilor dosarului, instanța se declară lămurită și în temeiul dispozițiilor art. 394 alin. 1 din Codul de procedură civilă, declară închise dezbaterile și reține cauza în pronunțare.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub numărul de mai sus, petenta B_______ R______ S.R.L., în contradictoriu cu intimata S.C. C__ G__ S.A. și intimata O__ B___ R______ S.A., a solicitat:

– să se declare ca fiind nul în mâinile oricui s-ar afla biletul la Ordin ________ PV3AA nr. xxxxxxx emis la data de 12.03.2020.

În motivarea cererii formulate, s-au arătat, în esență, următoarele:

S.C. C__ G__ S.A. i-a trimis biletul la ordin _____________ nr. xxxxxxx la data de 18.03.2020, Biletul la Ordin în cauza nu a ajuns la firma lor, acesta a fost pierdut de către firma de curierat.

Biletul la Ordin a fost emis în data de 12 martie de către societatea C__ G__ S.A pentru suma de 12.852 lei, contravaloarea facturii cu nr. xxxxxxxx/12.03.2020, cu scadența la data de 01.04.2020.

Până în prezent instrumentul de plată nu a putut fi găsit. Despre acest eveniment a anunțat societatea C__ G__ S.A. sub forma unei notificări.

În drept își întemeiază cererea pe dispozițiile art. 89 și urm. din Legea nr. 58/1934

Pentru dovedirea celor susținute , s-a solicitat încuviințarea și administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Cererea a fost legal timbrată , fiind depusă la dosarul cauzei dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 20 lei.

O__ B___ R______ S.A. a depus ÎNTÂMPINARE prin care a solicitat admiterea cererii de chemare în judecată, fără cheltuieli de judecată.

ANALIZÂND ASPECTELE ȘI ÎMPREJURĂRILE CAUZEI, REȚINE URMĂTOARELE:

Dispoziții legale aplicabile

LEGEA 58/1934

ART. 89

În caz de pierdere, sustragere sau dist rugere a unei cambii, posesorul poate înștiința despre aceasta pe tras și poate solicita anularea titlului printr-o cerere adresată președintelui judecătoriei locului în care cambia este plătibilă.

Cererea va trebui să arate condițiunile esențiale ale cambiei și, dacă este vorba de o cambie în alb, elementele suficiente spre a o identifica.

P___________ judecătoriei, după examinarea cererii și a elementelor produse, precum și a dreptului posesorului, va pronunța în cel mai scurt timp posibil o ordonanță pri n care, specificând datele cambiei, o va declara nulă în mâinile oricui se va găsi ea și va autoriza să se facă plata ei după trecerea a 30 de zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial al României, în cazul în care cambia are scadența depășită sau este la vedere, sau în termen de 30 de zile de la data scadenței, dacă aceasta este ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României și numai dacă, între timp, deținătorul nu a făcut opoziție.

Ordonanța trebuie să fie notificată trasului și publicată în Monitorul Oficial, la stăruința și pe cheltuiala petiționarului.

Plata făcută de tras înainte de notificarea ordonanței, cu toată înștiințarea făcută, liberează pe debitor .

ART. 90

În termen de 30 de zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, detentorul cambiei va putea face opoziție în contra acestei ordonanțe , opoziție ce se va comunica atât petiționarului cât și trasului, odată cu citarea lor înaintea instanței locului de plată.

ART. 92

După trecerea termenului prevăzut de art. 89 , fără a se fi făcut opoziție, sau după respingerea opoziției printr-o hotărâre rămasă definitivă, cambia pierdută sau sustrasă nu mai are nici un efect.

ART. 93

Ordonanța sau hotărârea rămasă definitivă stinge orice drept decurgând din cambia anulată , fără a prejudeca eventualele acțiuni ale posesorului față de cel care a obținut anularea.

ART. 106

Sunt aplicabile biletului la ordin , în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, dispozițiunile relative la cambie, privind:

– anularea și înlocuirea titlului (art. 89 – 93).

Soluționarea cererii

Instanța constată că sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile prevăzute de art. 89 din Legea 58/1934 având în vedere că:

– posesorul a înștiințat pe tras despre pierderea Biletului la Ordin _____________ nr. xxxxxxx emis la data de 12.03.2020

– cererea de anulare a fost adresată judecătoriei de la locul plății

– în cadrul cererii de anulare a titlului sunt menționate condițiunile esențiale ale titlului, existând elementele suficiente spre a putea fi identificat, fiind depusă totodată o copie a titlului de credit

Având în vedere cele arătate mai sus, în baza art. 89, alin. 3 din Legea 58/1934, instanța va admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de:

– Petenta B_______ R______ S.R.L., cu sediul în O_______ S_______, __________________, jud. Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. JXXXXXXXXXX, C__ R09195976, reprezentată de administrator-Balazsi Oszkar, email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , în contradictoriu cu

– Intimata S.C. C__ G__ S.A., cu sediul în _______________________, __________________________, J____ M____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. JXXXXXXXXXXX, C__ RO xxxxxxx, email xxxxxxxxxxxxxxxx

– Intimata O__ B___ R______ S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Calea Buzesti, nr. 66-68, Sector 1, tel: 021/xxxxxxx, fax: 021/xxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÎN CONSECINȚĂ

Declară nul, în mâinile oricui se va găsi, Biletul la Ordin _____________ nr. xxxxxxx emis la data de 12.03.2020.

Autorizează să se facă plata titlului arătat anterior după trecerea a 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României , în cazul în care scadența este depășită sau este la vedere, sau în termen de 30 de zile de la data scadenței , dacă scadența este ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României și numai dacă, între timp, deținătorul nu a făcut opoziție.

Prezenta hotărâre va fi notificată atât trăgătorului, cât și trasului și publicată în Monitorul Oficial al României, la cererea și pe cheltuiala petentei.

Cu drept de opoziție în termen de 30 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 25.05.2020.

PREȘEDINTE

A________ A____

GREFIER

R_____ A______ M______

Leave a Reply