Cerere de obligare a vânzătorului la predarea certificatului fiscal necesar pentru înmatricularea autovehiculului

Cerere de obligare a vânzătorului la predarea certificatului fiscal necesar pentru înmatricularea autovehiculului

JUDECĂTORIA AIUD

JUDEȚUL A___

SENTINȚA CIVILĂ NR. 612/2020

Ședința publică de la 09 Iulie 2020

Completul compus din:

PREȘEDINTE – C_____ D____ – judecător

Grefi er – M____ P__

Pe rol se află judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant ul I_____ M_____ C_______ și pe pârât a D_____ M______ , având ca obiect obligație de a face .

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

P rocedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:

Instanța, față de pârâta legal citată pentru acest termen de judecată cu mențiunea personal la interogatoriu, reține dispozițiile art. 358 Cod procedură civilă.

În temeiul art. 244 Cod procedură civilă, instanța declară cercetarea procesului încheiată.

În temeiul art. 394 Cod procedură civilă, instanța declară închise dezbaterile și reține cauza în pronunțare.

INSTANȚA

Deliberând a supra cauzei de față , constată următoarele :

Prin acțiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Aiud în data de 06.01.2020, sub dosar nr. XXXXXXXXXX, reclamantul I_____ M_____ C_______ a solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâta D_____ M______, ca prin hotărâre judecătorească să se dispună obligarea pârâtei la înmatricularea certificatului fiscal.

În fapt, reclamantul a arătat că, în data de 09.07.2019 a cumpărat de la pârâtă autoturismul marca Opel Astra pentru care a plătit suma de 2900 euro.

A menționat că, la acel moment a încheiat cu pârâta un contract de mână și i-au fost înmânate actele mașinii emise în Germania.

A precizat că, deși i-a comunicat pârâtei copie de pe cartea mașinii pentru ca aceasta să poată să obțină certificat fiscal, pârâta i-a comunicat telefonic că are datorii și nu îi poate fi eliberat, solicitându-i suma de 500 de lei pentru a plăti datoriile.

A mai precizat că, a efectuat demersuri la primărie și i s-a comunicat că certificat fiscal i-a fost eliberat pârâtei, însă nu a intrat în posesia acestuia până la acest moment.

Acțiunea nu este motivată în drept.

În probațiune, reclamantul a depus înscrisuri (fl. 5, 6, 31).

Pârâta, legal citată, nu a depus întâmpinare și nici nu s-a prezentat în fața instanței de judecată pentru expunere poziție procesuală.

De asemenea, pârâta a fost legal citată cu mențiunea personal la interogatoriu pentru termenul de judecată din 09.07.2020, însă aceasta nu s-a prezentat, motiv pentru care instanța a reținut dispozițiile art. 358 Cod procedură civilă.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, la data de 09.07.2019, reclamantul I_____ M_____ C________ cumpărat de la pârâta D_____ M______ autoturismul marca Opel așa cum reiese din contractul de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport anexat la dosar (f. 6).

În drept, potrivit prevederilor art. 1650 al. 1 Cod civil, vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să-l plătească.

În speță , această transmitere a dreptului de proprietate din patrimoniul pârâtei în cel al reclamantului a operat în baza contractului de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport semnat de ambele părți la data de 09.07.2019, chiar la momentul încheierii acestui contract.

Conform prevederilor art. 11 alin. 4 din O.U.G. nr. 195/2002 în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidențele autorităților competente simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni și emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului. Legiuitorul a statuat în cuprinsul art. 17 alin. 2 din același act normativ că radierea din evidență a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altor persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului.

Potri vit art. 8 alin (1) din Ordinul nr. 1501 din anul 2006 t ranscrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente:

a) cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menționa solicitarea explicită în cerere;

b) fișa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul și noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităților administrației publice locale. În cazul fostului proprietar al v ehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale, situație în care nu mai este necesară depunerea fișei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fișa de înmatriculare completată cu datele acesteia;

c) cartea de identitate a vehiculului, în original și în copie;

d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original și în copie;

e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie. În situația în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă și o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie;

f) dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație, în termenul de valabilitate a acesteia;

h) dovada plății taxei de înmatriculare;

i) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

j) plăcuțele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reședința sau sediul pe raza altui județ decât al fostului proprietar;

k) dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare;

l) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, cu excepția cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;

m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepția autovehiculelor destinate competițiilor sportive și a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;

n) procura specială, după caz.

În consecință, din reglementările legale anterior menționate rezultă că pentru efectuarea procedurii de transcriere a autoturismului este necesară fie prezentarea fișei de înmatriculare a vehiculului, semnată de fostul și noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităților administrației publice locale , fie depunerea certificatul ui de atestare fiscală emis de autoritățile administrației publice locale de către fostul proprietar. Ambele situații impun însă ca fostul proprietar să fi declarat la autoritatea publică local ă autoturismul deținut în vederea impozitării, aspect care nu este însă îndeplinit în cauză, așa care rezultă chiar din răspusul ANPC la solicitarea reclamantului, în care se precizează că nu s-a eliberat certificat fiscal pârâtei pentru vânzarea autoturismului marcă Opel Astra, întrucât acest autoturism nu figurează în evidențele Primăriei Teiuș, deci nu a fost declarat.

Instanța reține că pârâta deși legal citată nu s-a prezentat la interogatoriu, motiv pentru care s- a reținut față de aceasta prevederile art . 358 Cod pro civ, urmând ca în contextul probelor administrate , lipsa acesteia să fie apreciată o mărturisire deplină.

Având în vedere aceste considerente instanța va obliga pârâta să predea reclamantului certificatul fiscal necesar efectuării formalităților de înmatriculare a autoturismului marca Opel Astra având nr. de identificare WOLOAHLxxxxxxxxxx , urmând ca aceasta în prealabil să declare la primăria de domiciliu autoturismul în vedere impozitării.

Instanța aduce la cunoștință părților că în caz de neexecutare a prezentei sentințe se poate trece la executarea silită în condițiile art. 903 și urmt. Cod pro civ, inclusiv cu posibilitatea aplicării de penalități pe fiecare zi de întârziere în sarcina pârât ei .

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea civilă formulată de reclamantul I_____ M_____ C_______, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în București, _____________________, _________________, etaj1, Sector 6 în contradictoriu cu pârâta D_____ M______, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Teiuș, ___________________, jud. A___.

Obligă pârâta să predea reclamantului certificatul fiscal necesar efectuării formalităților de înmatriculare a autoturismului marca Opel Astra având nr. de identificare WOLOAHLxxxxxxxxxx.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Judecătoria Aiud.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței azi, 09.07.2020.

Leave a Reply