Cerere de ordonață președințială în vederea reducerii termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la perioada de 90 zile

Cerere de ordonață președințială în vederea reducerii termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la perioada de 90 zile

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ nr. 2692/2020

Ședința publică din data de 04 august 2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: S_______ M____ D________

GREFIER: T____ A__ C_______

Pe rolul instanței se află judecarea cererii formulată de către reclamantul G____ I_____, în contradictoriu cu pârâtul I____________ de Poliție Județean M____ , având ca obiect ordonanță președințială .

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Procedura de citare a părților nu a fost urmată.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Se constată că dezbaterile în cauza de față au avut loc în ședința publică din 03.08.2020, fiind consemnate în încheierea de ședință din acea zi – care face parte integrantă din prezenta, când instanța, în vederea deliberării, a amânat pronunțarea pentru data de 04.08.2020.

I N S T A N Ț A,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de ordonanță președințială formulată și înregistrată pe rolul acestei instanțe la data 28.07.2020, sub nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamanta G____ I_____ a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul I____________ de Poliție Județean M____, să se dispună obligarea pârâtului, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cererii pentru obligația de a face (dosar nr. /320/2020), privind soluționarea litigiului asupra fondului, să îi reducă termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la perioada de 90 zile, precum și de a-l planifica în acest termen la Serviciul poliției rutiere, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, în condițiile art. 106 din O.U.G. nr. 195/2002.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, la data de 19.06.2020, a sosit la domiciliul procesual ales din ________________________, ______________________, jud. M____, decizia civilă nr. 144, prin care s-a respins recursul promovat împotriva sentinței civile nr. 530 din 08 februarie 2019 a Judecătoriei Piatra-N____, decizia rămânând definitivă.

Reclamantul a învederat că, în ziua de 25.06.2020 (la 5 zile de la primirea hotărârii), s-a prezentat la ghișeul de permise, pentru a preda permisul de circu lație. Un lucrător de la ghișeu i-a spus că permisul său este suspendat din data de 06.02.2020 și, mai mult, are și un dosar penal întocmit împotriva sa pentru faptul că a circulat având permisul de conducere suspendat, situație în care nu poate beneficia de prevederile legale pentru a fi testat în vederea reducerii termenului de suspendare a permisului.

Întrucât legea prevede că măsura complementară se dispune după comunicarea hotărârii definitive, la data de 01.07.2020, reclamantul a depus la sediul pârâtului somație și notificare de punere în întârziere, solicitând să-i comunice modalitatea de rezolvare a situației privind suspendarea dreptului de a conduce, pârâtul având calitate procesuală pasivă, întrucât permisul de conducere a fost eliberat de către pârât și acesta este singurul care poate decide asup ra cererii sale.

Contrar prevederilor legale, la data de 17.07.2020, pârâtul i-a comunicat la domiciliu adresa nr. xxxxxx din 08.07.2020, prin care i se aducea la cunoștință „faptul că, potrivit art. 19 din Ordinul 33/2020, privind activitățile de soluționare a petițiilor …, s-a procedat la redi re cționarea petiției d-voastră către I____________ de Poliție Județean N____, spre competentă soluționare”. Reclamantul a învederat că art. 19 din Ordinul nr. 33/2020 prevede imperativ că „Petițiile greșit îndreptate către conducerea M.A.I. …, sunt redirecționate … ”, or această petiție a fost corect adresată pârâtului, deoarece reclamantul este în evidenta sa și nu a altei unități teritoriale.

Reclamantul a mai menționat că, la data de 23 iulie 2020, a primit la domiciliu adresa nr. xxxxx, eliberată la data de 29.06.2020 de către I.P.J. N____, care nu face nicio referire la petiția reclamantului adresată către pârât, dar care îi aduce la cunoștință că această instituție a dispus suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 120 zile, începând cu data de 26.06.2020, și că, în această perioadă, să nu se prezinte la serviciul poliției rutiere unde este înregistrat în evidență (sediul pârâtului), pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație.

Reclamant ul a arătat că este greu de înțeles cum de I.P.J. N____ i-a eliberat această adresă anterior formulării notificării către pârât, precum și faptul că s-a pronunțat într-o cauză în care nu este cu permisul de circulație în evidența sa și nu avea voie să se pronunțe, având în vedere competența. Reclamantul a învederat că nu numai că nu a adresat notificarea către I.P.J. N____, dar această instituție nici nu a motivat adresa pe care nu i-o solicitase nimeni, fiind emisă anterior petiției reclamantului.

Reclaman tul a mai menționat faptul că nu deține mijloace electronice, iar, după primirea hotărârii definitive, s-a prezentat în termenul legal la organele de poliție pentru predarea permisului.

În drept, reclamantul a solicitat să se rețină că cererea sa îndeplinește toate condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 996 Cod procedură civilă, existând aparența dreptului prin care i se produce o pagubă iminentă și care nu s-ar putea repara altfel decât pe calea ordonanței președințiale. De asemenea, a mai învederat că ordonanța este provizorie, soluționarea litigiului asupra fondului făcând obiectul dosarului nr. /320/2020 al Judecătoriei Târgu M____.

În temeiul art. 998 alin. 2 Cod procedură civilă, având în vedere urgența cauzei, reclamantul a solicitat ca ordonanța să fie dată fără citarea părților, instanța pronunțându-se în aceeași zi asupra măsurilor solicitate pe baza cererii și a actelor depuse.

Față de cele de mai sus, reclamantul a solicitat admiterea ordonanței astfel cum a fost formulată.

În temeiul art . 223 alin. 3 Cod procedură civilă, reclamantul a solicitat judecarea cauzei și în lipsă.

În probațiune, reclamantul a depus la dosarul cauzei copii de pe următoarele înscrisuri: cererea de chemare în judecată privind soluționarea litigiului asupra fondului (f. 6-8), sentința civilă nr. 530/08.02.2019 pronunțată de Judecătoria Piatra-N____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX (f. 9-10), extras din decizia civilă nr. 144/06.02.2020 pronunțată de Tribunalul N____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX (f. 11-13) și plicul în care a fost comunicată această decizie (f. 14), somația înregistrată sub nr. 496/01.07.2020 (f. 15-16), adresa pârâtului nr. xxxxxx/08.07.2020 (f. 17) și plicul în care a fost comunicată această adresă (f. 18), adresa nr. xxxxx/29.06.2020 a I.P.J. N____ (f. 19) și plicul în care a fost comunicată această adresă (f. 20).

Reclamantul a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 50 lei, conform chitanței depuse la fila nr. 5 dosar.

Pârâtul, deși legal citat, nu a formulat întâmpinare.

La dat a de 03.08.2020, reclamantul a depus la dosarul cauzei o precizare, prin care a arătat că aduce la cunoștință unitățile de măsură de care pârâtul înțelege să se folosească în cauze similare. Astfel, reclamantul a arătat că, în cazul său, pârâtul ia ca bază de calcul data pronunțării hotărârii, iar, în alte cazuri (apelul împotriva sentinței civile nr. 1335/09.03.2016), ia ca bază de calcul data comunicării sentinței, deși are specialiști, aparatură, iar apelul în ceea ce privește plângerea contravențională nu este obligatoriu de motivat, apelul putând fi motivat în fața instanței de control. În aceste condiții, reclamantul a considerat că se impune, cu atât mai mult, admiterea cererii de ordonanță președințial ă astfel cum a fost formulată.

În probațiune, reclamantul a depus, în copie, procesul-verbal de contravenție __________ nr. xxxxxxx/22.08.2018 (f. 38) și cererea de apel a pârâtului formulată în dosarul nr. xxxxx/320/2014 (f. 39-40).

La dosarul cauzei, au mai fost depuse extras de pe rolul Tribunalului N____ cu privire la dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX (f. 34), rezultatul interogării bazei de date cu privire la actele de identitate ale reclamantului și cu privire la permisele de conducere ale acestuia (f. 35).

La prezentul dosar, a fost atașat spre studiu și dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Târgu M____.

La termenul de judecată din data de 03.08.2020, instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului invocată din oficiu cu privire la primul petit al cererii de emitere a ordonanței președințiale referitor la obligarea pârâtului la reducerea termenului de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru considerentele care se regăsesc în încheierea de ședință pronunțată la acea dată.

Instanța a î ncuviințat administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele :

Prin sentința civilă nr. 530/08.02.2019 pronunțată de Judecătoria Piatra-N____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX (f. 9-10), rămasă definitivă prin respingerea apelului prin decizia civilă nr. 144/06.02.2020 pronunțată de Tribunalul N____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX (f. 11-13), a fost respinsă plângerea contravențională formulată de către reclamantul din prezenta cauză împotriva procesului-verbal de contravenție __________ nr. xxxxxxx/23.08.2018.

Prin adresa nr. xxxxx/29.06.2020 a Inspectoratului de Poliție Județean N____ (f. 19), i s-a adus la cunoștință reclamantului faptul că, pentru încălcarea, la data de 22.08.2018, a prevederilor art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G. nr. 195/2002, i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile, începând cu data de 26.06.2020. De asemenea, prin aceeași adresă, i s-a adus la cunoștință că, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, nu trebuie să se prezinte la serviciul poliției rutiere unde este înregistrat în evidență pentru verificare cunoașterii regulilor de circulație, în condițiile art. 106 din O.U.G. nr. 195/2002.

La data de 28.07.2020, reclamantul din prezenta cauză a depus o cerere de chemare în judecată având ca obiect obligație de a face, înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu M____ sub nr. XXXXXXXXXXXXX, prin care a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul I____________ de Poliție Județean M____, să se dispună obligarea pârâtului să îi reducă termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la perioada de 90 zile, precum și de a-l prezenta în acest sens la Serviciul poliției rutiere, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, în condițiile art. 106 din O.U.G. nr. 195/2002.

Prin cererea de emiterea a ordonanței președințiale formulată de reclamant în prezentul dosar, acesta a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul I____________ de Poliție Județean M____, să se dispună obligarea pârâtului, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cererii pentru obligația de a face, privind soluționarea litigiului asupra fondului, să îi reducă termenul de suspendare a exercitării dreptului de a conduce la perioada de 90 zile, precum și de a-l planifica în acest termen la Serviciul poliției rutiere, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, în condițiile art. 106 din O.U.G. nr. 195/2002.

Având în vedere că, la termenul de judecată din data de 03.08.2020, instanța a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului invocată din oficiu cu privire la primul petit al cererii de emitere a ordonanței președințiale referitor la obligarea pârâtului la reducerea termenului de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, instanța va respinge acest petit al cererii de emitere a ordonanței președințiale formulată de reclamantul G____ I_____, în contradictoriu cu pârâtul I____________ de Poliție Județean M____, ca fiind introdus împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

În drept, cu privire la celălalt capăt de cerere, instanța reține că, potrivit art. 997 din Codul de procedură civilă, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, instanța va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Condițiile emiterii ordonanței președințiale sunt, așadar, aparența dreptului, existența unor cazuri grabnice, caracterul provizoriu al măsurilor și neprejudecarea fondului.

Instanța va analiza mai întâi condiția caracterului provizoriu al măsurilor, care presupune ca măsurile luate pe această cale să nu fie definitive, deoarece, de principiu, ele sunt menite să mențină o situație de fapt până când se va soluționa fondul litigiului. Instanța reține că, între părți, există și un litigiu de fond care are ca obiect obligație de a face, înregistrat în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Târgu M____, în care reclamantul din prezenta cauză a solicitat inclusiv să se dispună obligarea pârâtului să îl prezinte la Serviciul poliției rutiere, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, în condițiile art. 106 din O.U.G. nr. 195/2002. Or, în aceste condiții, instanța constată că hotărârea judecătorească ce se va pronunța în cauză nu va avea un caracter provizoriu, în condițiile în care prezentarea reclamantului la serviciul poliției rutiere pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație, în condițiile art. 106 din O.U.G. nr. 195/2002 nu este o operațiune reversibilă.

Cât privește condiția neprejudecării fondului, instanța constată că nici aceasta nu este îndeplinită, deoarece, în prezenta cauză, prin soluționarea petitului doi al cererii de chemare în judecată, s-ar proceda și la prejudecarea fondului cauzei, deoarece ar trebui analizate aceleași elemente ca și pentru analizarea cauzei pe fondul ei. În aceste condiții, instanța nu va mai analiza nici aparența dreptului, deoarece aceasta ar presupune analizarea fondului cauzei.

Deși condiția existenței unor cazuri grabnice este îndeplinită, reclamantului fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 120 zile, iar, potrivit art. 106 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 invocat de către petent, „Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin. (2) lit. a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), după caz”, instanța nu va admite cererea reclamantului, în condițiile în care primele două condiții analizate nu sunt îndeplinite, or, pentru admiterea cererii de emitere a ordonanței președințiale trebuie îndeplinite cumulativ toate condițiile prevăzute de art. 997 din Codul de procedură civilă.

În aceste condiții, instanța va respinge petitul cererii de emitere a ordonanței președințiale formulată de reclamantul G____ I_____, în contradictoriu cu pârâtul I____________ de Poliție Județean M____, cu privire la obligarea pârâtului la reducerea termenului de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, ca fiind introdus împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă și va respinge în rest cererea de emitere a ordonanței președințiale ca inadmisibilă.

De asemenea, având în vedere principiul disponibilități care guvernează procesul civil, instanța va lua act că părțile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Respinge petitul cererii de emitere a ordonanței președințiale formulată de reclamantul G____ I_____, având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Târgu M____, ____________________/A, jud. M____, în contradictoriu cu pârâtul I____________ de Poliție Județean M____, cu sediul în Târgu M____, _____________________. 16, jud. M____, cu privire la obligarea pârâtului la reducerea termenului de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, ca fiind introdus împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Respinge în rest cererea de emitere a ordonanței președințiale formulată de reclamantul G____ I_____, având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Târgu M____, ____________________/A, jud. M____, în contradictoriu cu pârâtul I____________ de Poliție Județean M____, cu sediul în Târgu M____, _____________________. 16, jud. M____, ca inadmisibilă.

Ia act că părțile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare, cerere de apel care se depune la Judecătoria Târgu M____.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, conform art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, azi, 04.08.2020.

PREȘEDINTE

GREFIER

S_______ M____ D________

T____ A__ C_______

Leave a Reply