Cerere de plată a despăgubirilor pentru exproprierea unui teren în suprafață de 2675 mp în contradictoriu cu Compania Națională de Căi Ferate CFR

Cerere de plată a despăgubirilor pentru exproprierea unui teren în suprafață de 2675 mp în contradictoriu cu Compania Națională de Căi Ferate CFR

C_____ DE A___ TÂRGU M____

SECȚIA I CIVILĂ

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:001.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA Nr. 257/A

Ședința publică din 09 Iulie 2020

Completul constituit din:

PREȘEDINTE C______ R___

Judecător G_______ O_____

Grefier M____ C_______

Cu participarea Ministerului Public, reprezentat de d-na procuror R___ N______, din cadrul Parchetului de pe lângă C_____ de A___ Târgu-M____.

Pe rol judecarea apelului declarat de pârâta C_______ Națională de C__ F_____ „C.F.R” SA, cu sediul în București, ________________________. 38, sector 1 și a apelului incident formulat de reclamanta ___________________, cu sediul procesual ales la Cabinet Individual de avocat C_____ V_____, în Târgu-M____, _____________________, județul M____, împotriva Sentinței civile nr. 1439 din 17 decembrie 2019, pronunțată de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns reprezentanții apelantei reclamante ___________________, d-nii avocați C_____ V_____ și M______ C_______, lipsă fiind apelanta pârâtă C_______ Națională de C__ F_____ C__ SA.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că cele două apeluri au fost declarate în termenul prevăzut de lege, fiind scutite de plata taxei judiciare de timbru.

Neformulându-se alte cereri în probațiune, instanța acordă cuvântul asupra apelurilor declarate în cauză.

Reprezentanta apelantei reclamante, d-na avocat M______ C_______ solicită respingerea apelului principal formulat de către pârâtă , apreciind că prin memoriul de a___ se reiterează a s pecte din legislație fără să se arate cum această legislație nu a fost interpretată în mod corect de către prima instanță. De aceea, consideră că hotărârea primei instanțe este legală și temeinică în ceea ce privește apelul principal. Solicită a se constata că din actele depuse la dosar rezultă faptul că suprafața întreagă desfășurată a clădirii C6 este de 912 mp, nu de 432 mp , așa cum a considerat expropriatorul. În acest sens, instanța de fond a acordat în mod clar și just despăgub iri pentru întreaga construcție . În ceea ce privește cuan tum u l despăgubirilor care au fost acordate pentru teren, solicită a se avea în vedere că hotărârea instanței care a fost ghidată de raportul de expertiză întocmit în cauză a avut în vedere o valoare minimă a terenului de 55 lei/mp , s tabilit ă la valorile de circulație a imobilelor pentru anul 2014, anul în care s-a și făcut exproprierea terenul ui și a construcției. Solicită a se avea în vedere că prin Hotărârea Guvernului nr. 25/2014, prin care s-a declanșat procedura de expropriere , s-a stabilit o despăgubire de 2 lei/mp, în condițiile în care es te vorba de un teren intravilan, nu despre un teren arabil , așa cum în m od greșit a fost catalogat de către expropriator. Terenul societății apelante se află în vecinătatea unui teren al Unității Administrativ Teritoriale, încadrat cu aceeași categorie – teren intravilan construibil, iar expr opriatorul a stabilit pentru U.A.T. aceeași valoare de 55 lei/mp. Printr-o hotărâre ulterio ară de Guvern din 2018, prin care se mai ia o suprafață de teren din același teren al societății C______, se acordă despăgubiri de 80 lei/mp. În ceea ce privește expr oprierea de fapt, solicită a se constata că în mod corect instanța a arătat faptul că ________________________ unde urmează să fie construit un tro nson de cale ferată, desparte terenul societății C______ în încă trei parcele care nu au fost expropriate în drept, dar care au fost expropriate în fapt. ______________ su nt parcele adiac ente tronsonului de cale ferată, sunt lipite de accesul la calea publică și se arată că nu există nici un fel de acces la aces te c__, la acest moment fiind un drum înfundat. În ceea ce privește apelul incident declarat de reclamantă, apreciază că instanța t rebuia să acorde despăgubiri și pentru corpurile de clădire aferente aces tor parcele de teren, dacă terenul este expropriat, evident că și constru cțiile atașate terenurilor nu mai prezintă nici un fel de utilitate, trebuind să fie expropriate în fapt și solicită aceleași despăgubiri care au fost acordate și pentru corpul de construcție C6, respectiv 1.000 lei/mp. Pentru aceste considerente solicită admiterea apelului incident strict pentru petitul 7 din cererea de chemare în judecată.

Reprezentantul apelantei reclamante, dl. avocat C_____ V_____ solicită a se constata , cu privire la apelul pârâtei, că valoarea terenului de 55 lei/mp stabilită de instanță este prea mică și solicită menținerea hotărârii instanței de fond, iar cu privire la apelul declarat de recl am antă, admitere a petitului 7 al acțiunii intr oductive .

Reprezentanta Parchetului solicită admiterea apelului declarat de C_______ N ațională de C__ F_____ C__ SA, desființarea parțială a sen tinței atacate și în rejudecare , să se respingă petitu l referitor la constatarea exp roprierii de fapt și să se acorde dobânzi doar de la data pronunțării hot ărâ r ii, având în vedere Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 31/2020, cu menținerea celorlalte dispoziții ale hotărârii atacat e. De asemenea, solicită resp ingerea apelului incident declarat de ________________ nefo ndat .

In s tan ța reține cauza în pronunțare, aceasta u r mând a avea loc în jurul orei 11,00.

C_____ DE A___

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin Sentința civilă nr. 1439 din 17.12.2019 a Tribunalului M____, pronunțată în dosarul n r. XXXXXXXXXXXXXX s-a admis în parte acțiunea civilă formulată de reclamanta C______ M____ SA în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Transporturilor, prin C_______ Națională de C__ F_____ C__ SA și s-a dispus obligarea pârâtului la plata către reclamantă a sumei de 1.338.580 lei , reprezentând despăgubiri pentru exproprierea suprafeței totale de teren de 7756 mp și construcția C6 în suprafață desfășurată de 912 mp ., identificate în CF xxxxx Sighișoara.

De asemenea, s-a dispus obligarea pâr âtului la plata către reclamantă a dobânzii legale aferente despăgubirilor stabilite, de la data evacuării imobilului, respectiv 30 aprilie 2014 și până la achitarea efectivă a despăgubirilor către reclamantă.

Tribunalul a respins celelalte pretenții și a obligat pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 2160 lei , cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța a reținut că la data de 29.04.2014 s-a emis Decizia nr.1/2444 de expropriere a imobilelor proprietate privată din UAT Sighișoara, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes n ațional Reabilitarea liniei de cale ferată B_____-S______, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu-Sighișoara și Coșlariu-S______” iar printre terenurile expropriate, la poziția 63 se regăsește și suprafața de 2675 mp . T eren , în valoare de 5.350 lei și construcții de 463 m.p. , în valoare de 46.300 lei, proprietatea reclamantei.

Tribunalul a mai reținut că reprezentantul reclamantei a comunicat pârâtei că nu este de acord cu despăgubirea stabilită, însă expropriatorul nu a emis hotărâre de stabilire a despăgubirilor, fiind înlăturate argumentele referitoare la prematuritatea acțiunii pe considerentul încălcării art. 1 din Protocolul 1 la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și art. 6 din aceeași convenție.

În consecință, constatând că despăgubirea propusă de expropriator este inferioară valorii reale a imobilului expropriat, prima instanță a procedat la stabilirea cuantumului real al despăgubirilor la care este îndreptățită reclamanta, în raport de criteriile stabilit e de art. 26 al. 2 din Legea nr. 33/1994. Astfel, în baza expertizei efectuate în cauză și a catalogului privind valorile ori entative ale bunurilor imobile din județul M____ pentru anul 2014 , a stabilit valoarea de 55 lei/m.p. pentru teren și 1000 lei/m.p. pentru construcția C6, a cărei suprafață desfășurată este de 912 m.p., apreciind că reflectă valoarea de piață a imobilelor la data exproprierii.

Tribunalul a mai constatat că diferența de 5081 m.p. suprafață de teren este afectată de expropriere în fapt, stabilind îndreptățirea reclamantei la despăgubiri de 55 lei/m.p. și pentru această suprafață.

Cu privire la dobânzile legale aferente despăgubirilor astfel stabilite, Tribunalul a reținut că acestea se cuvin de la momentul evacuării imobilului, reținând incidența prevederilor art. 1535 alin. 1 din Codul civil.

Capetele de cerere subsidiare, nu au mai fost analizate,Tribunalul constatând că au rămas fără obiect, ca urmare a admiterii petitelor principale.

Împotriva acestei hotărâri a declarat a___ pârâta , solicitând schimbarea sentinței atacate, în sensul respingerii capetelor principale admise din acțiunea reclamantei.

În motivarea căii de atac promovate, apelanta a arătat că hotărârea atacată este nelegală, fiind dată cu aplicarea greșită a dispozițiilor imperative ale Legii nr. 255/2010 și cu interpretarea eronată a probatoriului administrat în cauză.

Apelanta a subliniat că instanța nu putea acorda alte despăgubiri reclamantei în lipsa anulării deciziei de expropriere, iar cuantumul despăgubirilor a fost corect stabilit, raportul de evaluare fiind întocmit conform legii.

În ceea ce privește diferența de teren deținută de reclamantă, apelanta a arătat că aceasta nu a fost expropriată, prima instanță constatând fără temei legal exproprierea în fapt. Împrejurarea că antreprenorul s-a folosit de parcelele învecinate pentru organizarea de șantier nu poate echivala cu o expropriere, fiind vorba de o situație temporară, utilajele și materialele de construcții urmând a fi ridicate iar terenul eliberat la momentul finalizării lucrărilor.

Apelanta a mai precizat că sumele aferente despăgubirilor au fost consemnate iar transferul dreptului de proprietate a operat de drept la data emiterii deciziei de expropriere.

În drept, s-au invocat dispozițiile art. 466 și urm. din Codul de procedură civilă, Legea nr. 255/2010, Legea nr. 33/1994, HG nr. 581/1998, HG nr. 53/2011, HG nr. 25/2014.

Reclama nta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea căii de atac declarate de pârâtă, arătând că aceasta nu a e efectuat o evaluare corectă a imobilului expropriat și că despăgubirile cuvenite au fost corect stabilite de prima instanță.

Cu privir e la exproprierea în fapt, intimata a arătat că parcelele nr. 1, 3 și 4 sunt ocupate de utilaje grele și materiale de construcții, fiind folosite în vederea realizării lucrării de utilitate publică, iar parcelele 3 și 4 au rămas fără acces la drumul public și la utilități, astfel că în mod legal prima instanță a constatat exproprierea în fapt.

Cu privire la daunele moratorii s-a arătat că au fost acordate în mod legal de la data evacuării, respectiv 30 aprilie 2014, prin raportare la art. 26 din Legea nr. 33/1994.

Reclamanta a formulat și a___ incident, prin care a solicitat schimbarea hotărârii atacate, în sensul admiterii și petitului principal nr. 7 din cererea de chemare în judecată, respectiv acordarea de despăgubiri pentru construcțiile în suprafață de 396 m.p., evaluate tot la suma de 1000 lei/m.p..

În acest sens, s-a arătat că pe terenul cu privire la care instanța a constatat exproprierea în fapt sunt edificate mai multe construcții C1 – C5 și C7 – C9 pentru care se justifică acordarea de despăgubiri în același cuantum ca și pentru construcția C6 expropriată în drept, tot la valoare de 1000 lei/m.p.

În drept, s-au invocat prevederile art. 471 ind. 1 alin. 3, art. 472 și art. 474 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Analizând sentința atacată din perspectiva motivelor invocate și în limitele efectului devolutiv al căii de atac, reglementat prin dispozițiile art. 476 – 478 din Codul de procedură civilă , instanța de control judiciar constată următoarele:

În fapt, prin HG nr. 25 din 15 ianuarie 2014 s-a declanșat procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes na țional „Reabilitarea liniei de cale ferată B_____-S______, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu – Sighișoara și Coșlariu – S______”, expropriator fiind Statul R omân, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin C_______ Națională de C__ F_____ „C.F.R. S.A.”

Printre t erenurile expropriate se află și suprafața de 2675 m.p. teren și o construcție în suprafață de 463 mp., identificate în CF xxxxx Sighișoara, care constituie proprietatea reclamantei, conform extrasului de carte funciară aflat la fila 18 în dosarul primei instanțe.

Prin Notificarea nr. 17/2/xxxxx din data de 13.03.2014 , C_______ Națională de C__ F_____ C.F.R. SA (fila 22) a înștiințat reclamanta cu privire la declanșarea procedurii de expropriere, informând-o că despăgubirea pentru imobilul expropriat , stabilită conform art.5 al.1 din Legea nr.255/2010, prevăzută în anexa 2 la HG 25/15.01.2014 , este în sumă de 468.350 lei.

De asemenea, la data de 29.04.2014 s-a emis Decizia nr.1/2444 de expropriere a imobilelor proprietate privată din UAT Sighișoara, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes n ațional Reabilitarea liniei de cale ferată B_____-S______, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunile Coșlariu-Sighișoara și Coșlariu-S______”, aceasta constituind titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea bunurilor.

În cuprinsul deciziei se menționează faptul că sumele aferente despăgubirilor au fost consemnate iar transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexă, din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea expropriatorului, operează de drept, la data e miterii deciziei de expropriere (fila 36 în dosarul Tribunalului).

Reclamanta a comunicat în scris pârâtei faptul că nu este de acord cu despăgubirea stabilită, conform înscrisului aflat la fila 24, în dosarul primei instanțe.

La data de 30.04.2014 construcția expropriată a fost demolată, conform înștiințării aflate la fila 35. Potrivit extrasului de carte funciară anterior menționat aceasta avea o suprafață desfășurată de 912 m.p.

Suprafața de teren de 2675 mp ce a fost expropriată, face parte din terenul în suprafață totală de 8158 m.p. înscris în CF xxxxx Sighișoara, proprietatea reclamantei.

Potrivit raportului de expertiză ce a fost efectuat în cauză, acesta este împărțit în patru parcele: ______________________ de 1328 m.p. neexpropriat, având intrare din __________________________ care este suprafața expropriată, ce va fi traversată de o cale ferată , împiedicând trecerea la parcelele 3 și 4 , în suprafețe de 2718 m.p., respectiv de 1574 m.p., care rămân fără acces la utilități și care au accesul asigurat de drumul delimitat de _________________ continuă până la ____________________________________ însă un ocol de 700 m .

Pentru suprafața de teren expropriată, respectiv pentru construcția situată pe aceasta, Tribunalul a stabilit în mod corect cuantumul despăgubirilor, C_____ urmând a respinge criticile apelantei sub acest aspect.

În acest sens, constată că prima instanță a avut în vedere catalogul privind valorile orientative ale bunurilor imobile din județul M____ pentru anul 2014, precum și raportul de expertiză efectuat în cauză.

Potrivit catalogului anterior menționat, imobilul expropriat se situează în zona D a localității Sighișoara, iar valoarea construcțiilor comerciale administrative a spațiilor cu alte destinații decât locuință fiind de 1000 lei/mp ., iar pentru terenul aferent acestor construcții de 55 lei/mp. Prin raportul de expertiză s-a stabilit aceeași valoare pentru teren și o valoare de circulație mai ridicată pentru construcție. Constatând că valoarea stabilită de expropriator este sub nivelul anterior arătat, Tribunalul a stabilit în mod corect o valoare de 1000 lei/m.p. pentru construcție și 55 lei/m.p. pentru teren.

C_____ va înlătura argumentele pârâtei apelante potrivit cărora cuantumul despăgubirilor a fost stabilit legal și corect de către expertul evaluator, singura metodă de evaluare aplicabilă în cauză fiind metoda raportării la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, acestea fiind valori de referință minimale la care se apelează în faza administrativă a procedurii de expropriere, potrivit art. 5 din Legea nr. 255/2010.

Dispoziția legală menționată relevă criterii clare și complete care pot și trebuie să fie avute în vedere de către expropriator în demersul de a stabili și de a plăti despăgubirile aferente măsurii exproprierii, dar legea reglementează și un remediu pentru eventualele erori generate în mod obiectiv de utilizarea respectivelor criterii, remediu reprezentat de acțiunea în justiție prin care expropriatul poate contesta cuantumul despăgubirilor astfel estimate și propuse, în cadrul acestui demers judiciar având posibilitatea de a prezenta argumente și de a dovedi pertinența lor, referitor la valoarea pe care o atribuie imobilului expropriat.

În cadrul procedurii judiciare însă declanșate printr-o astfel de contestație, cuantumul despăgubirii se determină prin raportare la alte criterii și mijloace de probă decât cele pe care legiuitorul le-a pus la dispoziția expropriatorului

În acest sens, instanța reține că potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr. 33/1994, despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului și din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptățite. La calcularea cuantumului despăgubirilor, experții, precum și instanța vor ține seama de prețul cu care se vând, în mod obișnuit, imobilele de același fel în unitatea administrativ-teritorială, precum și de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptățite, luând în considerare și dovezile prezentate de aceștia.

Prin urmare, hotărârea Tribunalului este legală și temeinică sub aspectul cuantificării despăgubirilor cuvenite reclamantei pentru imobilul expropriat, nefiind întemeiate argumentele apelantei sub acest aspect.

Apelul pârâtei este însă întemeiat din perspectiva criticilor referitoare la omisiunea primei instanțe de a soluționa capătul de cerere privitor la anularea Deciziei de expropriere nr. 1/2444 din 29.04.2014.

În acest sens, C_____ constată că, într-adevăr, reclamanta a solicitat anularea parțială a acestei decizii sub aspectul cuantumului despăgubirilor precizate la punctul 63 din anexă, iar față de soluția pronunțată cu privire la despăgubiri, se impunea și anularea parțială a deciziei menționate.

De asemenea, apelul pârâtei este întemeiat și sub aspectul criticilor referitoare la constatarea exproprierii în fapt pentru diferența de teren.

Astfel cum s-a arătat anterior, din probele administrate în fața primei instanțe rezultă că parcelele 1, 3 și 4 neexpropriate sunt afectate de organizarea de șantier, fiind ocupate de utilaje grele și de materiale de construcții. De asemenea, potrivit expertizei efectuate în cauză parcelele 3 și 4 au suferit o diminuare a valorii ca urmare a accesului mai dificil la calea publică și lipsei utilităților. Aceste aspecte însă nu pot echivala cu o expropriere în fapt, cum greșit a concluzionat prima instanță.

Potrivit dovezilor administrate, parcelele 1, 3 și 4 nu sunt afectate de lucrările de utilitate publică pentru care s-a realizat exproprierea iar împrejurarea că ele sunt ocupate temporar de șantierul antreprenorului nu echivalează cu lipsirea de proprietate.

Prin urmare, C_____ urmează a înlătura din cuantumul despăgubirii stabilite de prima instanță suma corespunzătoare suprafeței de teren pentru care s-a constatat exproprierea în fapt.

Pentru aceleași considerente expuse anterior, C_____ urmează a respinge ca neîntemeiat apelul incident, prin intermediul căruia reclamanta a solicitat acordarea de despăgubiri și pentru construcțiile situate pe terenul cu privire la care prima instanță a constatat exproprierea în fapt.

În același context, instanța reține că deși reclamanta a solicitat și acordarea de despăgubiri pentru lipsa de folosință a terenului și construcțiilor neexpropriate, respectiv pentru diminuarea valorii economice a imobilului, aceste capete de cerere au fost formulate în subsidiar iar instanța nu le-a analizat și nu a administrat probe în vederea soluționării lor. C_____ este ținută a se pronunța numai în limitele învestirii prin apelurile promovate, potrivit art. 477 Cod procedură civilă. Or, prin căile de atac declarate, părțile nu au supus analizei instanței de control judiciar petitele subsidiare ale cereri i de chemare în judecată. Din această perspectivă, o eventuală cerere în despăgubiri pentru lipsa de folosință a terenului și pentru diminuarea valorii economice a acestuia ar putea face obiectul altei judecăți, neputându-se opune autoritatea de lucru judecat, întrucât prima instanță nu a analizat și nu a soluționat cererile subsidiare, respingându-le ca rămase fără obiect ca urmare a admiterii petitelor principale.

Soluția Tribunalului este nelegală și sub aspectul datei de la care a dispus acordarea dobânzii legale aferente despăgubirilor stabilite, aceasta nedatorându-se de la data evacuării imobilului, ci de la data pronunțării hotărârii, acesta fiind momentul la care creanța reclamantei a devenit certă, lichidă și exigibilă.

Sub acest aspect instanța reține că obligația expropriatorului devine scadentă la data la care a luat sfârșit procedura specială de cuantificare a despăgubirilor reglementată prin Legea nr. 255/2010. Numai de la această dată pot fi cerute daune interese moratorii în temeiul art. 34 din actul normativ menționat coroborat cu art. 1535 din Codul civil, pentru că dreptul de creanță al expropriatului are ca obiect o sumă certă și exigibilă, stabilită printr-un titlu executoriu.

În același sens s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 31/2020, statuând că despăgubirea stabilită în procedura prevăzută de Legea nr. 255/2010, prin hotărâre judecătorească definitivă, nu este compatibilă cu acordarea de daune moratorii întemeiate pe prevederile art. 1.535 din Codul civil, pentru neplata respectivei sume în perioada cuprinsă între data transferului dreptului de proprietate și data la care s-a finalizat judecata asupra contestației privind cuantumul despăgubirilor.

Pentru considerentele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 480 alin. 2 din Codul de procedură civilă, C_____ va admite apelul pârâtei și va schimba hotărârea atacată, în sensul anulării parțiale a Deciziei nr. 1/2444 din data de 29.04.2014, sub aspectul cuantumului despăgubirilor indicate la punctul 63 din anexă și obligării pârâtei să plătească reclamantei suma de 1.059.125 lei (147.125 + 912.000), reprezentând despăgubiri pentru exproprierea suprafeței de 2675 m.p. teren (2675 m.p. x 55 lei/m.p. = 147.125 lei) și construcția C6, în suprafață desfășurată de 912 m.p. (912 m.p. x 1000 lei/m.p. = 912.000 lei), identificate în CF nr. xxxxx Sighișoara.

De asemenea, va obliga pârâta la plata către reclamantă a dobânzii legale aferente despăgubirilor stabilite începând cu data pronunțării prezentei hotărâri până la data plății efective și va menține celelalte dispoziții ale hotărârii atacate.

Totodată, va respinge ca nefondat apelul incident declarat de reclamanta ___________________ împotriva aceleiași hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de pârâta C_______ Națională de C__ F_____ „C__” SA, cu sediul în București, ________________________. 38, sector 1, împotriva Sentinței civile nr. 1439 din data de 17.12.2019, pronunțate de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX.

Schimbă în parte hotărârea atacată, în sensul că:

Anulează parțial Decizia nr. 1/2444 din 29.04.2014, sub aspectul cuantumului despăgubirilor indicate la punctul 63 din anexă.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 1.059.125 lei, reprezentând despăgubiri pentru exproprierea suprafeței de 2675 m.p. teren și construcția C6, în suprafață desfășurată de 912 m.p., identificate în CF nr. xxxxx Sighișoara.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a dobânzii legale aferente despăgubirilor stabilite începând cu data pronunțării prezentei hotărâri până la data plății efective.

Menține celelalte dispoziții ale hotărârii atacate.

Respinge ca nefondat apelul incident declarat de reclamanta ___________________, cu sediul procesual ales la Cabinet Individual de avocat C_____ V_____, în Târgu-M____, _____________________, județul M____, împotriva aceleiași hotărâri.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 9 iulie 2020.

Leave a Reply