Cerere privind emiterea unei ordonanțe de plată

UDECĂTORIA TÂRGU M___ Ș

CIVIL

Sentin ț a civilă nr. 1890/2020

Ș edin ț a publică din data de 24.06.2020

Instan ț a constituită din:

PRE Ș EDINTE: Ș EULEAN-SCHWARTZ C_______

GREFIER: ROXA NA M___ Ș AN

Pe rol judecarea cauzei Litigii cu profesioni ș tii privind pe creditor __________________ ș i pe debitor _______________________ , având ca obiect ordonan ț ă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 C__ ș .u.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă reprezentantul creditoarei, av. G_______ L____ D_____, lipsă fiind debitoarea.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că procedura de citare este legal îndeplinită, creditoarea a formulat un punct de vedere.

Având în vedere Hotărârea nr. 79 din 26.01.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii – secția pentru judecători s-a procedat la verificarea calității avocatului care îl reprezintă pe creditor , de către grefierul de ședință pe portalul e-map, constatându-se că acesta este activ la acest moment.

Reprezentantul creditoarei arată că nu s-a efectuat o plată parțială, biletele la ordin fiind o nouă promisiune de plată.

Nemaifiind alte cereri de solu ț ionat, potrivit art. 392 Cod procedură civilă, instan ț a declară deschise dezbaterile asupra fondului ș i acordă cuvântul păr ț ilor în ordinea ș i în condi ț iile prevăzute la art. 216 Cod procedură civilă.

Reprezentant ul creditoarei , având cuvântul pe fond, solicită admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată și obligarea debitoarei la plata debitului principal și a accesoriile aferente.

În baza art. 394 Cod procedură civilă, instan ț a considerându-se lămurită asupra tuturor împrejurărilor de fapt ș i temeiurilor de drept ale cauzei, declară închise dezbaterile asupra fondului ș i re ț ine cauza pentru deliberare ș i pronun ț are.

INSTAN Ț A

Deliberând asupra cauzei civile de fa ț ă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată ce constituie obiectul prezentului dosar, creditoarea _____________________., în temeiul prev. art. 1015 Cod Procedură Civilă, a solicitat EMITEREA ORDONAN Ț EI DE PLATĂ împotriva debitoarei: S.C.C_____ S________ S.R.L.,

-pentru achitarea în favoarea subscrisei reclamante-creditoare a sumei de 35.958 lei, cu penalită ț ile de 0,1%/zi de întârziere, de la data scaden ț ei fiecărei facturi (30 de zile de la data emiterii) ș i până la plata integrală a crean ț ei, penalită ț i convenite conform prev. art. ll din contractul încheiat între subscrisele, crean ț ă rezultată din raporturile juridice intervenite între subscrisele, constând în livrarea ș i montarea produselor de tâmplărie PVC, conform contractului de furnizare nr. 2 din 22.01.2019 ș i a comenzilor debitoarei, marfa livrată conform facturilor nr. 90 din data de 21.03.2019 ș i respectiv 95 di n data de 6.05.2019, crean ț ă certă, lichidă ș i exigibilă, rămasă neachitată inclusiv până la această dată,

Totodată solicită ș i obligarea debitorilor la plata cheltuielilor de judecată provocate subscrisei, constând în taxă judiciară de timbru-200 lei, onorariu de avocat -1.000 lei ș i cheltuielile cu notificarea prealabilă procedurii prin executor judecătoresc-50 lei.

În fapt, între creditoare ș i debitoare a intervenit un contract de furnizare a produselor specifice activită ț ii lor lucrative, respectiv elemente de tâmplărie din PVC, pentru construc ț ii.

Conform raporturilor juridice intervenite între ei, au fost livrate de către creditoare ș i recep ț ionate de către debitoare mărfuri specifice, conform facturilor nr. 90/21.04,2019 ș i respectiv 95/6.05.2019 (ane xate în copie prezentei), în cuantum total de 35. 958 lei.

De ș i termenul de plată a produselor livrate a fost depă ș it substan ț ial (30 de zile de la data emiterii fiecărei facturi), de ș i s-a procedat la aten ț ionarea telefonică a reprezentantului legal al debitoarei cu solicitări insistente de plată a crean ț elor restante, de ș i s-a procedat la punerea în întârziere prin intermediul executorului judecătoresc, debitoarea nu a în ț eles să procedeze la plata contravalorii produselor achizi ț ionate de la ei, nici măcar până la aceasta dată, invocând faptul că nu ar fi încasat crean ț e proprii de la beneficiarul final al lucrării în care au fost încorporate produsele lor. A ș a după cum se poate constata din răspunsul la notificarea lor nr. 90/N/2019, debitoarea a avansat posibilitatea de a achita crean ț ele restante datorate nouă la începutul acestui an. Dar, de ș i sunt aproape de finele lunii februarie, datoria fa ț ă de subscrisa nu a fost achitată, nici măcar în privin ț a debitului principal ș i cu atât mai pu ț in a penalită ț ilor de întârziere la plată.

D____ urmare, solicită a emite ordonan ț a de plată pentru sumele men ț ionate mai sus, în contradictoriu cu pârâta debitoare, în vederea încasării crean ț elor datorate de către aceasta, debit principal, penalită ț i de întârziere la plată ș i cheltuieli de judecată.

În drept, î ș i întemeiază prezenta cerere pe prevederile art. 1.166- 1.170 din Noul cod civil, ale art. 451-453 ș i respectiv 1014-1025 din Noul Cod de procedură civilă.

În proba ț iune anexează prezentei cereri copii certificate ale contractului de furnizare încheiat cu debitoarea-pârâtă, copiile facturilor emise ș i recep ț ionate de către debitoare precum ș i dovada somării prealabile a debitoarei conform prev. art. 1015 N.C.P.C, a împuternicirii avoca ț iale de reprezentare ș i a cheltuielilor de judecată efectuate în realizarea prezentei proceduri.

Întrucât crean ț a lor este certă – fiind cuprinsă în înscrisuri (contract, facturi), lichidă – fiind exprimată în bani ș i exigibilă – termenul de restituire fiind depă ș it considerabil, solicită cu respect admiterea prezentei cereri astfel cum a fost formulată.

Solicită judecarea cauzei ș i în eventualitatea lipsei lor de la dezbateri.

Debitoarea nu a depus întâmpinare.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele ș i lucrările dosarului, re ț ine următoarele:

Relativ la starea de fapt, instan ț a re ț ine că între păr ț ile prezentului litigiu s-au desfă ș urat rela ț ii comerciale în baza contractului de furnizare înregistrat sub nr. 2/22.01.2019.

În concret, creditorul, a efectuat lucrări de tâmplărie PVC, fiind emise un număr de două facturi, iar debitorul s-a obligat să achite contravaloarea acestora conform art. 10 din contract.

De ș i creditorul ș i-a îndeplinit în mod corespunzător obliga ț iile asumate, emi ț ând în acest sens facturil e eviden ț iate la filele 10 ș i 11 din dosar, debitorul a omis plata integrală, la scaden ț ă, a facturilor emise, rămânând neachitată suma de 35.958 lei.

De re ț inut este faptul că procedura ordonan ț ei de plată este reglementată de dispozi ț iile art. 1014 ș i 1025 Cod procedură civilă.

În concret, conform art. 1014 alin. 1 Cod procedură civilă Prevederile prezentului titlu se aplică crean ț elor certe, lichide ș i exigibile constând în obliga ț ii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil , incl usiv din cele încheiate între un profesionist ș i o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris , însu ș it de păr ț i prin semnătură ori în alt mod admis de lege .

În continuare, dispozi ț iile art. 1015 statuează împrejurarea potrivit căreia Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată , cu con ț inut declarat ș i confirmare de primire , o soma ț ie , prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Relativ la prevederile de drept material incidente în cauză, instan ț a apreciază ca fiind relevante dispozi ț iile art. 1350 Cod Civil, care reglementează răspunderea contractuală, stabilind, în mod lipsit de echivoc faptul că: (1) Orice persoană trebuie să î ș i execute obliga ț iile pe care le-a contractat.

(2) Atunci când, fără justificare, nu î ș i îndepline ș te această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte păr ț i ș i este obligată să repare acest prejudiciu, în condi ț iile legii.

Revenind la spe ț a dedusă judecă ț ii, instan ț a constată că procedura prealabilă a fost îndeplinită, S___ ț ia fiind comunicată debitorului prin notificarea nr. 90/N/14.11.2019 prin intermediul B__ O______ R___ .

În ceea ce prive ș te crean ț a principală pretinsă de creditor, instan ț a, în urma analizării condi ț iilor privind caracterul cert, lichid ș i exigibil al acesteia conform art. 663 Cod Procedură Civilă, iar ulterior a condi ț iilor referitoare la caracterul obliga ț iei, sursa acesteia ș i modul de însu ș ire a obliga ț iei asumate, apreciază că sus ț inerile creditorului în acest sens sunt întemeiate, fiind îndeplinite în mod cumulativ condi ț iile prevăzute de lege, respectiv:

Sub aspectul certitudinii crean ț ei, instan ț a re ț ine că aceasta presupune existen ț a neîndoielnică a crean ț ei, rezultată din titlul executoriu.

În prezenta cauză nu se pune problema existen ț ei unui titlu executoriu întrucât cererea ar fi lipsită de interes dacă acesta ar exista, însă adaptând condi ț iile legale la dispozi ț iile specifice materiei ordonan ț ei de plată, crean ț a trebuie să rezulte neîndoielnic urmare a raporturilor stabilite de către păr ț i.

Sub aspectul lichidită ț ii crean ț ei, aceasta presupune că obiectul este determinat sau determinabil.

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că debitorul datorează creditorului suma de 35.958 lei, reprezentând contravaloarea facturilor depuse la dosarul cauzei, fiind a ș adar îndeplinite condi ț iile certitudinii ș i lichidită ț ii crean ț ei, precum ș i a existen ț ei unei crean ț e care să constea în obliga ț ia de plată a unei sume de bani.

Sub aspectul exigibilită ț ii, obliga ț ia debitorului trebuie să fie ajunsă la scaden ț ă.

Ș i această condi ț ie este îndeplinită, având în vedere că, data emiterii facturilor este 21.03.2019, ș i respectiv, 06.05.2019, cu termen de scaden ț ă de 30 de zile de la emitere, conform art. 10 din contractul păr ț ilor.

Relativ la condi ț ia ca obliga ț ia de plată a unor sume de bani să rezulte dintr-un contract civil constatat printr-un înscris ori să fie determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, instan ț a constată ș i această cerin ț ă ca fiind îndeplinită, având în vedere că obliga ț ia de plată rezultă din contractul încheiat între păr ț i ș i din facturile depuse la dosarul cauzei.

Relativ la biletele la ordin depuse de către debitoare la data de 10.06.2020 (f. 22), instan ț a nu le poate acorda decât valen ț a unei recunoa ș tere a datoriei principale, câtă vreme, pe de o parte nefiind scadente nu constituie titlu executoriu, iar pe de altă parte, de ș i comunicate creditoarei aceasta din urmă nu a în ț eles să renun ț e la prezentul demers în a ș teptarea scaden ț ei biletelor la ordin.

Instan ț a constată că sus ț inerile creditorului sunt întemeiate ș i în ceea ce prive ș te penalită ț ile de întârziere pretinse, având în vedere că penalită ț ile în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere sunt prevăzute expres la art. 11 din Contractul cadru de prestări servicii

Având în vedere aceste aspecte, instan ț a va obliga debitorul să achite creditorului penalită ț i de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere , de la data scaden ț ei fiecărei facturi până la plata efectivă.

Fa ț ă de perioada de timp în care debitorul nu ș i-a îndeplinit obliga ț ia de plată, dar ț inând cont ș i de necesitatea de a acorda un termen real în care debitorul să aibă posibilitatea de a achita debitul, în temeiul art. 1022 alin. 3 Cod procedură civilă, instan ț a va stabili un termen de 20 zile de la comunicarea prezentei ordonan ț e, pentru executarea de bună voie a obliga ț iei de plată de către debitor.

În baza art. 453 ș i art. 1018 alin. 2 Cod procedură civilă, instan ț a va obliga debitorul să achite creditorului suma de 1250 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru (200 lei – f.5), cheltuieli aferente transmiterii soma ț iei prealabile (50 lei-f.13), onorariul avoca ț ial aferent procedurii de emitere a ordonan ț ei de plată (1.000 lei-f.7).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Admite cererea de emitere a unei ordonan ț e de plată , cerere formulată de creditorul M__________ SRL , cu sediul în mun. Reghin, ___________________, jud. M___ ș , JXXXXXXXXXXXX, CUI xxxxxxx, reprezentată de administrator M____ M______, prin reprezentant conven ț ional, Cabinetul de Avocat Gîrbule ț L____ D_____, în contradictoriu cu debitorul C_____ S________ SRL , cu sediul în sar Voiniceni, nr. 32, jud. M___ ș , JXXXXXXXXXXXX, CUI RO xxxxxxxx, ș i în consecin ț ă

Ordonă debitorului să achite creditorului :

– suma de 35.958 lei , reprezentând contravaloarea facturilor fiscale depuse la dosarul cauzei ș i emise în intervalul 21.03.xxxxxxxxxxxxx19;

– penalită ț i de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din debitul restant, calculate de la scaden ț a fiecărei facturi, până la achitarea efectivă a debitului.

– 1250 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, constând în taxă de timbru în cuantum de 200 de lei ș i onorariu avoca ț ial în cuantum de 1.000 de lei ș i cheltuieli aferente transmiterii soma ț iei prealabile în sumă de 50 lei.

Stabile ș te termen de 20 zile de la data comunicării prezentei ordonan ț e pentru executarea de către debitor a obliga ț iei de plată către creditor.

Executorie.

Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de anulare se depune la Judecătoria Târgu M___ ș .

Pronun ț ată în condi ț iile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, azi data de 24.06.2020.

Leave a Reply