Cerere privind radierea din evidențele Biroului de Credit a datelor negative cu privire la reclamantă

Cerere privind radierea din evidențele Biroului de Credit a datelor negative cu privire la reclamantă

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

SECȚIA CIVILĂ

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ NR. 2956

Ședința publică din data de 28 august 2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: S________ V_____

GREFIER: M____ D AN

Pe rolul instanței se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamanta D_____ M___ în contradictoriu cu pârâta BT D_____ I__ SA , având ca obiect obligație de a face.

În lipsa părților.

Se constată că mersul dezbaterilor este consemnat în încheierea de ședință pronunțată la data de 30.07.2020, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea asupra cauzei pentru data de 31.07.2020, 14.08.2020, iar mai apoi pentru data de astăzi, încheierile menționate făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei de față, instanța constată următoarele:

Prin cererea formulată în data de 13.03.2020 și înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamanta a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună obligarea pârâtei să efectueze demersurile necesare în vederea radierii datelor negative transmise biroului de credit.

În motivarea cererii, reclamanta a susținut în esență că nu a fost respectată legislația aplicabilă, nefiind înștiințată cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii datelor.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile legale invocate pe parcursul acesteia.

În probațiune, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei interesului. De asemenea, a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată arătând cu au fost respectate dispozițiile legale în vigoare, inclusiv notificarea prealabilă a consumatorului.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile legale invocate pe parcursul acesteia.

În probațiune, pârâta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare.

În probațiune, instanța a încuviințat înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Astfel cum reiese din raportul de credit anexat la dosarul cauzei (f.17-19), la data de 31.03.2016 s-au înregistrat date negative cu privire la contul reclamantei, respectiv existența unei restanțe în cuantum de 3.299,00 lei, încadrată la categoria de întârziere 6.

Ulterior, la data de 15.09.2016 s-au înregistrat din nou date negative cu privire la contul reclamantei, respectiv cesiunea de creanță intervenită.

Prin notificarea înregistrată sub nr. 1269/18.12.2019 (f.9-12), reclamanta a solicitat radierea datelor negative, însă pârâta, prin adresa înregistrată sub nr.1-xxxxxxxxxxxx/20.01.2020 (f.20), i-a răspuns că nu poate da curs solicitării pentru motivele expuse, menținându-și acest punct de vedere și prin adresa înregistrată sub nr. 1-xxxxxxxxxxxx/24.02.2020 (f.24).

În acest context faptic, reclamanta a formulat prezenta cerere prin care a solicitat instanței să dispună radierea datelor negative.

Din această situație de fapt decurge și interesul reclamantei, care urmărește ștergerea datelor pe care le consideră înscrise nelegal și care o prejudiciază prin faptul că nu mai poate acces alte forme de creditare. Prin urmare, excepția lipsei interesului va fi respinsă ca neîntemeiată.

Față de data transmiterii datelor negative, în acord cu pârâta, instanța reține că sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 677/2001 și Decizia nr. 105/2007 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Conform art. 8 alin. (2) din Decizia nr. 105/2007, datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit către sistemele de evidență de tipul birourilor de credit numai după înștiințarea prealabilă, realizată de către participanți în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail , a persoanei vizate cu privire la întârzierea la plată și transmiterea datelor, realizată cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii.

Din probele prezentate de pârâtă, instanța apreciază că nu s-a făcut dovada înștiințării prealabile a reclamantei despre intenția de transmitere a datelor negative către biroul de credit.

Astfel, din dovezile prezentate rezultă cel mult că, a fost predată comunicarea serviciului poștal pentru a fi expediată, dar nu există dovada recepționării efective a acesteia. În aceste condiții, nu se poate susține că reclama nta a fost efectiv înștiințată prealabil despre intenția de transmitere a datelor negative către biroul de credit.

După cum se poate observa din Decizia nr. 105/2007, modalitățile de comunicare a înștiințării sunt alternative (scris/telefonic/SMS/e-mail), doar înștiințarea telefonică punând probleme sub aspectul probațiunii. În schimb, în cazul celorlalte forme de înștiințare, există posibilitatea prezentării dovezii, iar această prezentare este obligatorie pentru a se dovedi respectarea formalităților prevăzute de lege. În cazul înștiințării telefonice, este problema participantului la biroul de credite modalitatea în care dovedește efectuarea înștiințării. Însă, în condițiile în care a optat pentru înștiințarea în scris, prezentarea dovezii de comunicare era obligatorie pentru a dovedi respectarea procedurii reglementate de Decizia nr. 105/2007.

În altă ordine de idei, în lipsa dovezilor de comunicare, instanța se află în imposibilitate de a calcula dacă înscrierea datelor negative s-a efectuat după expirarea celor 15 zile de la data înștiințării.

În sensul celor reținut mai sus, a statut și Tribunalul Specializat Cluj prin Decizia nr. 654/2020. Tribunalul a reținut că, raportat la modalitatea în care s-a realizat înștiințarea prealabilă a intimatului în legătură cu transmiterea datelor negative, nu a fost respectat termenul de 15 zile menționat anterior. În condițiile în care înscrierea datelor negative s-a realizat la data de 15.09.2016, înștiințarea prealabilă a persoanei vizate trebuia realizată până la data de 31.08.2016. Din dovada de comunicare a scrisorii recomandate rezultă că intimatul a luat cunoștință de conținutul notificării la data de 08.09.2016, astfel că nu a fost respectat termenul de 15 zile impus de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Tribunalul a mai subliniat că înștiințarea prealabilă cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii datelor are în vedere ca persoana vizată să fie informată în mod efectiv în cadrul acestui termen, motiv pentru care se impune ca termenul să fie calculat de la data la care înștiințarea a ajuns la destinatar, iar nu se la data expedierii acestei înștiințări.

Față de toate considerentele expuse, instanța constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege pentru înscrierea datelor negative, motiv pentru care se va dispune radierea acestora.

Conform art. 452 C.proc.civ., partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei, iar în conformitate cu dispozițiile art. 453 alin. (1) C.proc.civ. partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

Văzând aceste dispoziții legale și ținând cont de faptul că a fost achitată suma de 20 de lei cu titlu de taxă de timbru judiciar (f.41), instanța urmează să oblige debitorul și la plata cheltuielilor de judecată aferente pretențiilor admise.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge ca neîntemeiată excepția lipsei interesului invocată de pârâtă prin întâmpinare.

Admite acțiunea civilă exercitată prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta D_____ M___ (CNP xxxxxxxxxxxxx), cu domiciliul în Târgu M____, _____________________, județul M____, cu domiciliul procesual ales în Târgu M____, ________________ (parter), județul M____ în contradictoriu cu pârâta BT D_____ I__ SA (CUI xxxxxxxx), cu sediul social în Cluj-N_____, ____________________________. 74-76, ___________________ și pe cale de consecință:

Obligă pârâta să efectueze demersurile necesare în vederea radierii din evidențele Biroului de Credit a datelor negative cu privire la reclamantă, înscrise la data de 31.03.2016 (categoria de întârziere 6) și la data de 15.09.2016 (categoria de întârziere G).

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 20 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Judecătoria Târgu M____, sub sancțiunea nulității acesteia.

Pronunțată la Judecătoria Târgu M____, astăzi 28 august 2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREȘEDINTE GREFIER

S________ V_____ M____ D__

Leave a Reply