Cerere de rectificare/modificare a suprafeței unui imobil înscris în Cartea Funciară. Admiterea cererii

Cerere de rectificare/modificare a suprafeței unui imobil înscris în Cartea Funciară. Admiterea cererii

JUDECĂTORIA A___

JUDEȚUL A___

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 564/2020

Ședința publică de la 01 Iulie 2020

Completul compus din:

PREȘEDINTE A___ M_______ – judecător

Gre fier N_______ C_____

Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pe reclamant Ș_______ E___, reclamant Ș_______ R_______ F______ și pe pârât V____ I____, pârât S______ G____, pârât U_______ A____________ T__________ M_________ A___ R__________ PRIN PRIMAR , având ca obiect rectificare carte funciară.

Mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunțării din data de 24.06.2020, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, dată la care, având nevoie de timp pentru a delibera, instanța a dispus amânarea pronunțării la data 01.07.2020, când a hotărât următoarele:

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 29.01.2020, sub dosar nr. XXXXXXXXXXXX, reclaman ții Ș_______ E___ și Ș_______ R_______ F______ au solicitat, în contradictoriu cu pârâ ții V____ I____, S______ G____ și UAT A___, ca prin hotărâre judecătorească să se constate că suprafața de 234 mp a imobilului înscris în cartea funciară nr. xxxxx A___, cu nr. top. 174/2, imobil situat a____________ în localitatea Aiudul de Sus – mun. A___, _______________________. 43, jud. alba, proprietatea acestora, nu mai este una reală, aceasta fiind mai mare cu peste 10%, respectiv este de 460 mp, așa cum rezultă din măsurătorile efectuate de către expertul topograf autorizat P____ G_______, să se dispună rectificarea, respectiv modificarea suprafeței imobilului înscris în Cartea funciară nr. xxxxx A___ cu nr. top. 174/2, de la suprafața înscrisă în cartea funciară de 234 mp la suprafața reală măsurată de 460 mp rezultată în urma măsurătorilor expertului topograf P____ G_______, să se dispună ca OCPI A___ prin BCPI A___ să efectueze cuvenitele mențiuni în cartea funciară cu privire la rectificarea, respectiv modificarea suprafeței de la cea de 234 mp la cea de 460 mp, după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii.

În motivare, reclamanții au arătat că în anul 2006 au dobândit prin cumpărare imobilele înscrise în cartea funciară nr. xxxxx sub nr. top. 174/2 – A1, teren în suprafață de carte funciară de 234 mp și A1.1 – casă, imobile situate a____________ în loc. Aiudul de Sus – mun. A___, _______________________. 43, jud. A___. Datorită faptului că, după cumpărarea imobilelor, aceștia au măsurat cu metrul lungimea și lățimea imobilului și au constatat că suprafața este mai mare, au procedat la contactarea unui expert tehnic autorizat pentru a identifica suprafața imobilului în raport cu cartea funciară și cu vecinii, întrucât imobilul era și este pe toate laturile împrejmuit. Din măsurătorile și identificarea expertului topograf autorizat P____ G_______ a reieșit că imobilul are o suprafață reală măsurată de 460 mp în loc de 234 mp cum este menționată în cartea funciară, sens în care expertul topograf prin documentația efectuată a propus rectificarea suprafeței de carte funciară de la cea înscrisă în carte la cea reală măsurată și rezultată în urma măsurătorilor, procedând și la încheierea proceselor verbale de vecinătate cu vecinii imobilului. Față de faptul că înscrierea în cartea funciară în ceea ce privește suprafața imobilului nu mai este în concordanță cu situația reală a imobilului și pentru faptul că modificarea în plus a suprafeței este peste procentul legal pentru care este prevăzută posibilitatea rectificării pe cale administrativă, a procedat la promovarea prezentei cereri de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâții indicați, vecini ai imobilului teren.

În drept, reclamanții au invoc at dispozițiile art. 907, art. 908 pct. 4, art. 914 C.civ. coroborate cu art. 109 pct. 2 din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014, art. 194 și urm. C.proc.civ.

În probațiune, reclamanții au solicitat proba cu înscrisuri, proba cu expertiza tehnică extrajudiciară și proba testimonială cu martorii O___ P____ și G____ P____.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 437,5 lei, stabilită conform art. 3 alin. 2 lit. b) raportat la art. 3 alin. 1 lit. c) pentru primul petit și conform art. 20 din OUG nr. 80/2013 pentru al doilea petit, astfel cum rezultă din chitanța de la fila 29 din dosarul cauzei.

Pârâtul M_________ A___ a depus întâmpinare, prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive a acestuia, raportat la obiectul acțiunii formulate. A invoc at dispozițiile art. 96 alin. 1 – alin. 3, art. 109 și art. 106 din OUG nr. 57/2019 în susținerea excepției. În privința imobilului dedus judecății, a solicitat să se rețină faptul că, corespunzător prevederilor art. 87 din OUG nr. 57/2019, autoritățile administrației publice locale administrează și după caz dispun de bunurile proprietate publică sau privată a unităților a____________ teritoriale, care constituie patrimoniu al acestora. În privința atributului de administrare a domeniului public și privat al unității a____________ teritoriale, art. 129 alin. 2 lit. c din Noul Cod A____________, această competență a fost acordată de legiuitor în sarcina consiliului local. A apreciat că nu există nicio justificare în ceea ce privește chemarea sa în judecată și a menționat că imobilul ce face obiectul prezentei acțiuni nu se află în proprietatea publică sau privată a Municipiului A___.

Pe fondul cauzei, în măsura în care sunt întrunite condițiile prevăzute de Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, a înțeles să lase la aprecierea instanței admisibilitatea acțiunii în măsura în care în urma probelor ce se vor administra se va constata temeinicia cererii și nu le va fi afectat dreptul de proprietate.

În drept, pârâtul a invocat dispozițiile art. 205-208 C.proc.civ., art. 248 C.proc.civ., OUG nr. 57/2019 privind Codul A____________.

Pârâții V____ I____ și S______ G____ nu au depus întâmpinare.

Reclamanții nu au depus răspuns la întâmpinare.

Sub aspectul probatoriului, instanța a admis proba cu înscrisuri și proba testimonială cu martorul O___ P____, apreciind că acestea sunt utile, concludente și pertinente soluționării cauzei.

La termenul din data de 24.06.2020, instanța a dispus unirea cu fondul a excepției lipsei calității procesuale pasive a pârâtului M_________ A___ (filele 48 – 49 dosar).

Analizând întregul material probatoriu administrat în cauză , instanța reține următoarele:

C onform art. 248 alin. 1 C .proc.civ., instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. Întrucât a fost invocată de către pârâtul M_________ A___ prin întâmpinare excepția lipsei calității procesuale pasive a acestuia, instanța apreciază că este necesară soluționarea cu prioritate a excepției, întrucât în funcție de soluționarea acesteia, depinde dacă instanța va soluționa fondul cauzei sau nu în contradictoriu cu acest pârât. Potrivit art. 36 C .proc.civ., calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. Conform art. 40 alin. 1 C .proc.civ., în cazul lipsei calității procesuale, instanța va respinge cererea ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate.

Față de dispozițiile legale invocate de pârât în susținerea excepției, instanța reține că potrivit art. 96 alin. 1 din Codul a____________, unitățile a____________- teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, acestea fiind titulare ale drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care acestea sunt parte, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii (alin. 3). Prezenta cerere de chemare în judecată vizează reglementarea situației juridice a imobilului proprietatea reclamanților din perspectiva suprafeței de carte funciară, care în realitate se susține a fi mai mare decât cea înscrisă în cartea funciară, iar pârâtul are calitatea de vecin al imobilului, astfel că solicitarea reclamantului vizează raporturi cu alte persoane juridice, astfel că se bucură de calitate procesuală pasivă.

Totodată, instanța reține că unitățile a____________- teritoriale sunt cele care au capacitate juridică deplină, și nu consiliul local, astfel cum invocă pârâtul M_________ A___. La o lecturare a Codului a____________, se poate observa că printre atribuțiile Consiliului Local în privința administrării domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului prevăzute în art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu alin. 6 nu se regăsește nicio atribuție care să vizeze raporturi juridice precum cel de față.

Pentru aceste considerente, instanța va respinge ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului M_________ A___, invocată de acesta prin întâmpinare. Pe fondul cauzei, în fapt , din extrasul CF nr. xxxxx A___, nr. CF vechi 982/Aiudul de Sus, nr. top. 174/2, de sub A1, rezultă că proprietari asupra imobilului teren intravilan în suprafață de carte funciară de 234 mp sunt reclamanții Ș_______ E___ și Ș_______ R_______ F______ (fila 16 dosar).

Din raportul de expertiză tehnică extrajudiciară întocmit în cauză de expert P____ G_______, depus la filele 8 – 22 în dosar, rezultă că imobilul teren aparținând reclamanților are ca vecinătăți la nord _______________________ sud pe pârâtul V____ I____, la est pe pârâtul V____ I____ și ________________________ la vest pe pârâtul S______ G____. Urmare a măsurării terenului, a rezultat că suprafața reală a imobilului teren nu este cea înscrisă în cartea funciară, de 234 mp, ci de 460 mp, sens în care expertul a formulat propunere de rectificare de carte funciară și înscriere a suprafeței reale.

Instanța reține că s-a întocmit proces-verbal de vecinătate, care a fost semnat de toți vecinii imobilului în cauză, care sunt și părți pârâte în litigiu (fila 22 dosar). Din audierea martorului O___ P____, a rezultat că imobilul teren este situat în Valea Aiudului, la nr. a____________ 43, are ieșire la drum, imobilul reclamanților fiind îngrădit și neștiind să fi existat probleme de vecinătate (fila 47 dosar).

În drept, cu privire la acțiunea în constatare , instanța reține că potrivit art. 35 C .proc.civ., cel care are interes poate să ceară constatarea existenței sau inexistenței unui drept, iar cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege. În ceea ce privește capătul de cerere privind rectificarea de carte funciară , instanța reține că sunt aplicabile dispozițiile art. 907 și urm. C.civ. referitoare la rectificarea înscrierilor de carte funciară. Potrivit art. 907 alin. 1 C .civ., când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situația juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia, prin rectificare înțelegându-se radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în cartea funciară – alin. 2. Conform art. 908 C .civ., orice persoană interesată poate cere rectificarea unei întabulări sau înscrieri provizorii, dacă înscrierea în cartea funciară nu mai este, din orice alte motive, în concordanță cu situația juridică reală a imobilului (alin. 1 pct. 4). Potrivit art. 910 C .civ., hotărârea prin care se admite rectificarea unei înscrieri nu va aduce atingere drepturilor înscrise în folosul celor care nu au fost părți în cauză.

Conform art. 107 coroborat cu art. 109 pct. 2 din Ordinul ANCPI nr. 700/2014, modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 10 % inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței, care conține suplimentar anumite documente, la cererea proprietarului, o singură dată, iar modificarea peste procentul de 10 % se poate realiza în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive, în baza documentației cadastrale.

În speță, instanța reține că modificarea de suprafață vizează o diferență între suprafața înscrisă în cartea funciară și cea reală, rezultată urmare a măsurătorilor topografice cu depășirea procentului de 10 % din suprafața înscrisă în cartea funciară, sens în care reclamanții în mod corect au învestit instanța cu o cerere de actualizare date înscrise în cartea funciară. Față de împrejurarea că materialul probatoriu administrat în cauză a confirmat susținerile reclamanților, văzând că pârâții nu au formulat opoziție la cererea de chemare în judecată și nu au înțeles să facă proba contrară în temeiul art. 249 C .proc.civ. care instituie sarcina probei, ci dimpotrivă au încheiat proces-verbal de vecinătate care atestă limitele, granițele imobilului în litigiu, instanța va dispune admiterea prezentei cereri de chemare în judecată.

Pentru aceste considerente, în baza dispozițiilor legale invocate mai sus, instanța va admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții Ș_______ E___ și Ș_______ R_______ – F______, în contradictoriu cu pârâții V____ I____, S______ G____ și M_________ A___, având ca obiect acțiune în constatare, rectificare carte funciară, va constata că suprafața reală a imobilului înscris în CF nr. xxxxx A___, nr. CF vechi 982/Aiudul de Sus, nr. top. 174/2, de sub A1 teren intravilan este de 460 mp și va dispune rectificarea suprafeței înscrise în CF nr. xxxxx A___, nr. CF vechi 982/Aiudul de Sus, nr. top. 174/2, de sub A1, de la suprafața înscrisă de 234 mp la suprafața reală de 460 mp.

Totodată, instanța va dispune OCPI A___- BCPI A___ ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri să efectueze cuvenitele mențiuni în cartea funciară, conform raportului de expertiză extrajudiciară întocmit de expert P____ G_______, raport care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În privința cheltuielilor de judecată, instanța reține că nu au fost solicitate sume cu acest titlu.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

Respinge ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului M_________ A___, invocată de acesta prin întâmpinare.

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanții Ș_______ E___, având CNP xxxxxxxxxxxxx și Ș_______ R_______ – F______, având CNP xxxxxxxxxxxxx, ambii domiciliați în A___, _________________, _______________________. 43, jud. A___, în contradictoriu cu pârâții V____ I____, domiciliat în A___, _________________, _______________________. 41, jud. A___, S______ G____, domiciliat în A___, _________________, _______________________. 45, jud. A___ și M_________ A___, cu sediul în A___, __________________. 1, jud. A___, având ca obiect acțiune în constatare, rectificare carte funciară. Constată că suprafața reală a imobilului înscris în CF nr. xxxxx A___, nr. CF vechi 982/Aiudul de Sus, nr. top. 174/2, de sub A1 teren intravilan este de 460 mp. Dispune rectificarea suprafeței înscrise în CF nr. xxxxx A___, nr. CF vechi 982/Aiudul de Sus, nr. top. 174/2, de sub A1, de la suprafața înscrisă de 234 mp la suprafața reală de 460 mp.

Dispune OCPI A___- BCPI A___ ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri să efectueze cuvenitele mențiuni în cartea funciară, conform raportului de expertiză extrajudiciară întocmit de expert P____ G_______, raport care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Dispune comunicarea prezentei hotărâri la rămânerea definitivă către OCPI A___- BCPI A___. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Judecătoria A___. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței azi, 01.07.2020.

Leave a Reply