Cerere de repunere a părților în situația anterioară încheierii contractului de împrumut. Respingerea cererii

Cerere de repunere a părților în situația anterioară încheierii contractului de împrumut. Respingerea cererii
JUDECĂTORIA TÂRGU M___ Ș

CIVIL

SENTIN Ț A CIVILĂ Nr. 1462/2020

Ș edin ț a publică de la 03 Iunie 2020

Completul compus din:

PRE Ș EDINTE A________ A____

Grefier M____ M eszaros

Pe rol fiind solu ț ionarea ac ț iunii civile formulată de reclaman ț ii B________ I___ ș i B________ C_____ în contradictoriu cu pârât B____ V_____ având ca obiect preten ț ii.

La apelul nominal făcut în ș edin ț ă publică, se prezintă reprezentantul reclama n ț ilor av. L____ B_____( înscris în tabloul avoca ț ilor din România) ș i reprezentanta pârâtului, av. M______ C_______( înscrisă în tabloul avoca ț ilor din România), lipsă fiind păr ț ile.

Procedura de citare este legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care arată că :

– s-a u depus din partea reclaman ț ilor, note de ș edin ț ă ș i răspuns la întâmpinare.

Instan ț a verificându- ș i competen ț a, conform dispozi ț iilor art. 131 alin. (1) din Codul de procedură civilă, ș i art. 1023, alin. 4 Cod procedură civilă, instan ț a constată că este competentă general, material ș i teritorial să judece prezenta cauză.

Instan ț a constată că excep ț ia lipsei calită ț ii procesuale pasive invocată de pârât prin întâmpinare reprezintă în fapt apărări pe fondul cauzei, ur mând a fi tratate ca atare.

Potrivit art. 238 alin. (1) din Codul de procedură civilă, instan ț a estimează durata necesară cercetării procesului la un termen de judecată.

Instan ț a, în temeiul dispozi ț iilor art. 258 alin. (1) coroborat cu dispozi ț iile art. 255 alin. (1) din Codul de procedură civilă, încuviin ț ează proba cu înscrisurile depuse la dosar , apreciind-o ca fiind legală, pertinentă ș i concludentă pentru justa solu ț ionare a cauzei.

Reprezentanta pârâtului arată că î ș i men ț ine cererea formulată prin întâmpinare, apreciind că este utilă audierea martorului S___ R_____ având în vedere raportul obliga ț ional care leagă reclamanta de acest martor.

Instan ț a re spinge, ca nefiind utilă, proba cu martorii propu ș i de pârât, apreciind că înscrisurile existen te la dosarul cauzei ș i sus ț inerile păr ț ilor sunt suficiente.

Reprezentanta pârâtului depune la dosar delega ț ie de reprezentare pe numele av. M______ C_______ pentru pârât ș i dovada cheltuielilor de judecată.

Fa ț ă de împrejurarea că nu mai sunt alte cerer i în proba ț iune de formulat, instan ț a, potrivit art.244 alin.1 Cod procedură civilă, constată cercetarea judecătorească terminată ș i acordă cuvântul în fond.

Reprezentantul reclaman ț ilor arată că executarea silită începută de către ter ț ul S___ R_____ în a nul 2016 , în baza unui contract de împrumut.

Banii au fost da ț i executorului care i-a dat creditorului aparent. In executarea silită sunt acte autentice prin care B__ sus ț ine că i-a predat creditorului aparent.

Banii dacă au fost al unui alt proprietar re vin al proprietarului real, adică al pârâtului din prezenta cauză, pentru că altfel nu mai are efecte hotărârea judecătorească de constatare a nulită ț ii.

Arată că adevăratul împrumutator a fost pârâtul din prezenta cauză. Altfel rămâne hotărârea fără efec te ș i reclaman ț ii din prezenta cauză au o hotărâre pe care nu o mai pune în executare. Nu î ș i mai pot redobândi drepturile anterioare.

Arată că există o prezum ț ie că banii s-au întors la adevăratul proprietar. A existat un raport obliga ț ional între cei doi . Reclaman ț ii vor să î ș i recupereze banii care printr-o hotărâre judecătorească s-a constatat că i-au fost da ț i nelegali.

Reprezentanta pârâtului solicită respingerea ac ț iunii . Se vorbe ș te despre efectele puterii de lucru judecat al unei hotărâri în simula ț ia unui act autentic între alte păr ț i, reclaman ț i ș i S___ R_____. Deci ceea ce s-a anulat prin hotărârea judecătorească este actul ș i raportul juridic dintre S___ R_____ ș i reclaman ț ii B________. Ceea ce s-a stabilit adevărul pur juridic, pentru că nu este adevărul faptul.

Pe adevărul juridic rezultă că B____ este împrumutătorul, el dă banii, 3 05 0 0 de euro. Nu apare nici un raport juridic între B____ ș i B________. Raportul juridic care rezultă ș i care a fost anulat prin hotărârea judecătorească este între Soss ș i B________ ș i B________ se poate întoarce împotriva lui S___.

Arată că B____ dă banii ș i tot el trebuie să dea banii către so ț ii B________. Executarea silită se pune în executare în 2015, simula ț ia se introduce în 2016. S___ R_____ a încasat banii arată executorul s-au virat banii în contul lui S___ iar din contul lui S___ nu au ie ș it niciodată către contul lui B____.

Pe adevărul juridic aveau două contracte autentice ș i anume B____ dă banii către S___, S___ dă banii către Budeleanu, B________ dă banii către Federall Auto cu garan ț ie imobiliară.

Arată că actele din dosarul judecătoresc nu au fost contestate ș i nu există nici un minim de prezum ț ie că acei bani au intrat în contul lui B____. Deci B____ este împrumutător ș i acum se cer încă odată tot de la B____.

Instan ț a socotindu-se lămurită, în conformitate cu prevederile art.394 alin 1 Cod Procedură Civilă, re ț ine cauza în pronun ț are.

INSTAN Ț A

Deliberând asupra cauzei civile de fa ț ă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul aces tei instan ț e sub numărul de mai sus, reclaman ț ii B________ I___ ș i B________ C_____, în contradictoriu cu pârâtul B____ V_____, a solicitat:

– Repunerea păr ț ilor în situa ț ia anterioară încheierii contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 în sensul obligării pârâtului de a restitui suma de 30.500 euro presupusă împrumutată ș i executată în baza titlului executoriu ulterior desfiin ț at

– Obligarea pârâtului la plata sumei de 6.764,98 lei reprezentând cheltuieli de executare în dosar nr. 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____

– Obligarea pârâtului la plata dobânzii legale aferentă sumei de la data introducerii ac ț iunii ș i până la data restituirii integrale

– Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată generate de prezentul litigiu

În motivarea cererii formulate, s-au arătat, în esen ț ă, următoarele:

La data de 19.03.2013, între reclaman ț ii ș i numitul S___ R_____ (împrumutător aparent) a fost încheiat contractul de împrumut autentificat sub nr. 320 de către BNP C______ Drago ș , prin care reclaman ț ii ar fi fost împrumuta ț i cu suma de 30.500 euro de către S___ R_____, împrumut garantat prin ipotecă imobiliară.

La data de 18.03.2016, reclaman ț ii au fost notifica ț i de către Biroul executorului judecătoresc Ia________ G_____ cu privire la dosarul de executare silită, prin care creditorul aparent solicită executarea sumei de 30.500 euro.

Pentru a evita scoaterea la licita ț ie a imobilului garantat, reclaman ț ii au fost de acord să achite suma de 30.500 euro în dosarul de executare silită nr. 14/E/2016.

La d ata de 27.09.2016, reclaman ț ii au înregistrat dosarul nr. xxxxx/320/2016 la Judecătoria Tg-M___ ș având ca obiect constatarea simula ț iei prin interpunere de persoane, respectiv constatarea inopozabilită ț ii contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19,03.2013 de către BNP C______ Drago ș ș i constatarea nulită ț ii absolute a contractului autentificat sub nr. 320/19.03.2013.

Prin Sentin ț a nr. 4393/11.10.2018 s-a dispus admiterea ac ț iunii formulate în contradictoriu cu S___ R_____, B____ V_____ ș i S____ Gh eorghe-A_____ ș i în consecin ț ă s-a constatat că există o simula ț ie prin interpunere de persoane din care rezultă că adevăratul împrumutător este B____ V_____ ș i nu S___ R_____, astfel că suma executată în baza contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 a fost de fapt ajunsă în contul lui B____ V_____.

Sentin ț a nr. 4393/11.10.2018 a rămas definitivă, prin Decizia nr. 4/16.01.2020 de respingere a recursului formulat împotriva Deciziei nr. 658/04.07.2019 de respingere a apelului din prezentul dosar.

În considerentele Sentin ț ei se re ț in următoarele: „Din probele administrate în cauză rezultă existen ț a unei în ț elegeri secrete între păr ț i conform căreia adevăratul împrumutător era pârâtul B____ V_____, iar adevăratul împrumutat pârâtul S____ Gheo rghe A_____, în ț elegere derogatorie de la situa ț ia juridică aparentă reflectată de cele două contracte succesive de împrumut.

În consecin ț ă s-a tran ș at în mod definitiv faptul că suma de 30.500 euro care a făcut obiectul contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 fost remisă în realitate de către B____ V_____ ș i mai mult decât atât s-a constatat că acest act juridic este lovit de nulitate absolută, deoarece împrumutul masca o presupusă infrac ț iune de camătă, prin perceperea unei dobânzi mult prea mari decât dobânda legală.

Potrivit art. 1246 alin. (1) din Codul civil: „Orice contract încheiat cu încălcarea condi ț iilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilă este supus nulită ț ii, dacă prin lege nu se prevede o altă sanc ț iune”.

Prezenta ac ț iune reprezintă o repunere a păr ț ilor în situa ț ia anterioară încheierii raportului juridic constatat ca fiind nul absolut. Efectul juridic al acestei institu ț ii îl reprezintă revenirea la situa ț ia în care contractul nu ar fi fost niciodată încheiat.

Astfel, dacă acest contract de împrumut nu ar fi fost încheiat niciodată, prin care B____ V_____ i-ar fi împrumutat suma de 30.500 euro, nu ar fi fost obliga ț i în cadrul dosarului de executare silită nr. 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____ să achite suma de 30 .500 euro ș i suma de 6.764,98 lei cu titlu de cheltuieli de executare.

De fapt, suma de 30.500 euro nu a intrat niciodată în posesia lor, ci a lui S____ G_______ astfel cum s-a stabilit prin Sentin ț a nr. 4393/11.10.2018 pronun ț ată în dosar nr. xxxxx/320/20 16.

Într-adevăr, executarea silită a fost demarată de către numitul S___ R_____, iar suma de bani a ajuns în contul acestuia, însă nu pot ignora faptul că acesta a fost doar un intermediar care a ac ț ionat conform dispozi ț iilor pârâtului B____ V_____.

Or, atât timp cât s-a constatat definitiv faptul că S___ R_____ nu a avut niciun rol în încheierea contractului, ci doar de persoană interpusă, se prezumă faptul că nici în dosarul de executare silită nu a avut nicio rol decât cel de persoană interpusă, iar per soana care a beneficiat de suma de 30.500 euro a fost de fapt B____ V_____.

Astfel, suma de 30.500 euro care a fost executată silit în Dosarul nr. 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____ trebuie restituită reclaman ț ilor, deoarece aceasta a fost executată în baza unui contract lovit de nulitate absolută.

Învederează instan ț ei că prezenta ac ț iune, de ș i a fost formulată separat, reprezintă un petit subsidiar cererii de constatare a nulită ț ii absolute a contractului de împrumut care a făcut obiectul dosarului nr. 11 XXXXXXXXXXXX solu ț ionat definitiv.

În aceste împrejurări, în ț elege să invoce efectul pozitiv al autorită ț ii de lucru judecat reglementat de codul de procedură civilă.

Astfel, litigiul este tran ș at în mod definitiv cu privire la implicarea pârâtului în acordul simulatoriu, fiind practic persoana care a împrumutat suma de bani către S____ G_______, pârâtul fiind ș i persoana care a beneficiat de suma de bani executată nelegal în baza unui titlu executoriu simulat ș i lovit de nulitate absolută.

În aceste condi ț ii, hotărârea prin care s-a constatat nulitatea absolută îi este opozabilă acestuia, fiind obligat în consecin ț ă să restituie suma de 30.500 euro pe care acesta împreună prin persoana interpusă S___ R_____ a încasat-o în mod nelegal de la reclaman ț ii.

În c eea ce prive ș te suma de 6.764,98 lei reprezentând cheltuieli de executare în dosar nr. 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____, solicită obligarea pârâtului ș i la această sumă de bani, deoarece prin punerea în executare a unui contract nul, au fost obliga ț i să achite ș i aceste sume de bani.

Temeiul acestei răspunderi fiind cea delictuală, fiind îndeplinite cele 4 condi ț ii pentru răspunderea delictuală, conform art. 1357 alin. (1) din Codul civil; „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvâr ș ită cu vinovă ț ie, este obligat să îl repare

Fapta ilicită constă în punerea în executare prin persoana interpusă S___ R_____, a unui titlu executoriu lovit de nulitate absolută.

Prejudiciul constă în suma de 6.764,98 lei reprezentând cheltuieli de exec utare în dosar nr. 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____ pe care reclaman ț ii au achitat-o în vederea evitării scoaterii la licita ț ie publică a locuin ț ei lor.

Legătura de cauzalitate, este dovedită prin Sentin ț a nr. 4393/11.10.2018 pronun ț ată în dosar nr. 1181 XXXXXXXXXX prin care s-a constatat existen ț a unei simula ț ii prin interpunere de persoane, precum ș i nulitatea absolută a titlului executoriu.

Vinovă ț ia este neîndoielnică, aceasta rezultând din Sentin ț a nr. 4393/11.10.2018 pronun ț ată în dosar nr. xxxxx/320/2016. Potrivit art. 1357 alin. (2) din Codul civil: „Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai u ș oară culpă”.

În drept , au fost invocate dispozi ț iile art. 1247 alin. (1) din Cod civil, art. 1254 din Codul civil, art. 1639 din Cod civil:

Pentru dovedir ea celor sus ț inute , s-a solicitat încuviin ț area ș i administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Cererea a fost legal timbrată , fiind depusă la dosarul cauzei dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 300 lei.

Pârâtul a depus ÎNTÂM PINARE prin care a solicitat:

– Admiterea excep ț iei lipsei calită ț ii procesuale pasive a pârâtului;

– Respingerea cererii care face obiectul cauzei alegate prezentei judecă ț i ca fiind nefondată;

– Cu cheltuieli de judecată

În motivarea cererii formulate, s-au arătat, în esen ț ă, următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată, reclaman ț ii B________ I___ ș i B________ C_____ solicită o repunere a păr ț ilor în situa ț ia anterioară încheierii contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 în sensul de a obliga pârâtul la „restituirea sumei de 30.500 euro cu titlul de sumă „presupus împrumutată ș i executată în baza titlului executoriu ulterior desfiin ț at” ș i totodată pe un alt temei, ac ț iune în răspundere delictuală, solicită acordarea sumei de „6.764,98 lei reprezentând cheltuieli de executare în dosarul nr. 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____”.

Ab jove principium, apreciază relevant a pune emfază pe faptul că pârâtul nu a avut nicio implicare în ceea ce prive ș te punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de Contractul de împrumut autentificat sub nr. 320 de BNP Drago ș C______, nu a avut nici un raport juridic încheiat cu reclaman ț ii ș i NU a primit nicio sumă de bani rezultată din dosarul de executare nr. 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____ nici direct, nici indirect prin intermediul numitului S___ R_____, astfel cum în mod nefondat se încearcă a se acredita prin cererea de chemare în judecată.

Or în cauză nu există o identitate între păr ț ile litigante ș i subiectele raportului juridic.

Contractul ‘ de împrumut nr. 320/2013 a fost încheiat astfel cum sus ț in chiar reclaman ț ii, ș i cum rezultă din materialitatea înscrisului, între numitul S___ R_____ ș i so ț ii B________.

Mai mult urmărind firul cronologic al evenimentelor, relatate tot de către reclamantă ș i care rezultă din actele dosarului, pârâtul NU a avut nicio implicare în punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de Contractul de împrumut.

În esen ț ă:

– la data de 18.03.2016 reclaman ț ii au fost notifica ț i de către B__ Ia________ G_____ cu privire la dosarul de executare silită, prin care creditorul (S___ R_____) solicită executarea sumei de 30.500 euro;

– reclaman ț ii plătesc suma de 30.500 euro în dosarul de executare în vederea stingerii crean ț ei;

– abia ulterior, după 6 luni, la data de 27.09.2016 reclaman ț ii Introduc ac ț iunea în simula ț ie (dosarul nr. xxxxx/320/2016 pe rolul Judecătoriei Tg M___ ș ).

Admiterea ac ț iunii în simula ț ie ș i desfiin ț area contractului de împrumut nr. 320/19.03.2013, are loc 3 ani ș i jumătate mai târziu, solu ț ie rămasă definitivă prin Decizia nr. 4/A a Cur ț ii de Apel Tg M___ ș din data de 16 ianuarie 2020, nu vorbe ș te despre executarea silită a so ț ilor B________.

– după aproape 4 ani de la executare, nu există nicio legătură între declan ș area executării în dosarul de executare silită pornit de către S___ R_____ ș i ac ț iunile pârâtului.

De altfel chiar reclaman ț ii arată ferm: „într-adevâr, executarea silită a fost demarată de către numitul S___ R_____, iar suma de bani a ajuns în contul acestuia

Prin urmare, pârâtul nu are calitate procesuală pasivă în sensul prevederilor art. 36 din. Codul de Procedură civilă, neavând niciun rol în demararea procedurii de executare silită, în Contractul încheiat între S___ R_____ ș i so ț ii B________ ori în încasarea sumelor de bani r ezultate din executare.

În acest context, solicită admiterea excep ț iei invocate ș i respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind introdusă împotriva unei persoane câte nu are calitate procesuală pasivă.

II. Pe fondul cauzei aduc următoarele argumente edificatoare ce dezvăluie caracterul nefondat ș i neîntemeiat a întregii construc ț ii logico-juridice a cererii de chemare în judecată

În concret, din adevărul pur juridic rămas prin solu ț ia definitivă a instan ț ei, s-a statuat faptul că pârâtul ar fi remis suma de 35.000 EUR cu titlu de împrumut în favoarea numitului S____ G_______ A_____, acesta fiind singurul raport juridic în care pârâtul pot fi angrenat în tot acest joc de culise.

A ș adar, la acest moment realitatea faptică în acord cu cea juridică, stab ile ș te pe de-o parte că pârâtul a dat deja 30.500 euro împrumut, iar pe de altă parte reclaman ț ii solicită tot pârâtului suma de 30.500 euro cu toate că aceasta a fost executată de către S___ R_____, iar banii nu au ajuns la pârât.

Nu există nicio prezum ț ie legală pe care reclaman ț ii să o acceseze (precum nu există nicio dispozi ț ie legală invocată în acest sens) ș i care să sus ț ină ipoteza afirmată de reclaman ț i respectiv: dacă o instan ț ă a stabilit într-un adevăr juridic (nu faptic) că pârâtul a dat suma de bani către dl S____, ș i contractul cu nr. 320/2013 a fost desfiin ț at ca efect al simula ț iei prin interpunere de persoane, automat, executarea demarată cu 4 ani anterior declarării nulită ț ii Contractului de împrumut nr. 320/2013 (în care pârâtul nu a fost parte) a generat încasarea sumelor rezultate din executare în contul său.

Această ipoteză invocată de reclaman ț i este pe cât de falsă, pe atât de nedovedită

De altfel, în chiar cuprinsul Sentin ț ei civile nr. 4393/2018 din dosarul nr. xxxxx/320/2016 se re ț ine că: „prin urmare rezultă că pârâtul S___ R_____ a avut reprezentarea opera ț iunii juridice complexe perfectate, a fost pate a acordului simulatoriu ceea ce denotă implicarea activă a numitului S___ R_____, acesta neac ț ionând doar ca o simplă fa ț adă, ci a avut reprezentarea în plan a întregului lan ț al evenimentelor. A ș adar, modalitatea în care dl S___ R_____ a în ț eles în cursul anului 2016 să pună în executare Contractul de împrumut autentificat sub nr. 320/2013 este străină de orice ac ț iune a pârâtului.

Arată că nu a avut nicio implicare în dosarul de executare ș i nu a luat banii încasa ț i în urma executării silite demarată în dosarul nr. 14/E/2016.

Cu privire la efectele declarării simula ț iei în dosarul nr. xxxxx /320/2016 ș i raportându-se la dispozi ț iile legale invocate de către reclaman ț i, arată că nu pot fi re ț inute în sensul dorit de ace ș tia.

În cererea de chemare în judecată se face trimitere la dispozi ț iile art. 1254 din Codul Civil, ce reglementează principiul restituirii presta ț iilor în cazul declarării nulită ț ii unui contract, respectiv restabilirea situa ț iei anterioare: „în cazul în care contractul este desfiin ț at, fiecare parte trebuie să restituie celeilalte, în natură sau prin echivalent, presta ț iile primite, potrivit prevederilor art. 1.639-1.647 chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter continuu

Or, în esen ț ă, păr ț ile din Contractul de împrumut nr. 320/2013, au fost S___ R_____ ș i so ț ii B________, ceea ce înseamnă că reclaman ț ii au la îndemână o ac ț iune împotriva pârâtului

La pagina 3 din cererea de chemare în judecată, dispune „ restituirea presta ț iilor se face în natură prin înapoierea bunului primit”, or pârâtul nu a luat niciun bun(creantă) so ț ilor B________ ș i nu a avut cristalizat niciun raport juridic genera tor de efecte, cu ace ș tia.

Prin urmare nu pot vorbi despre repunerea păr ț ilor în situa ț ia anterioară atât timp cât:

— pârâtul nu a fost partea la contractul 320/2013;

— pârâtul nu a avut niciun rol (nu există nicio dovadă) în raport de dosarul execu ț ional nr. 14/E/2016.

Totodată, nu se poate re ț ine că prin efectul pozitiv al puterii de lucru judecat:, care s-a invocat, a hotărârilor judecătore ș ti asupra raportului obliga ț ional reprezentat de Contractul de împrumut nr. 320/2013 se poate conchide că. pârâtu l ar fi fost persoana care a executat reclaman ț ii ș i care a încasat suma de 30.500 euro.

Ceea ce s-a re ț inut a fost practic faptul că în esen ț ă pârâtul ar fi împrumutat suma de 30.500 euro către numitul S____ G_______ A_____.

A ș adar nu există nicio legătură între considerentele invocate în hotărârile emise raportat la dosarul civil nr. xxxxx/320/2016 ș i preten ț iile evocate în prezenta ac ț iune.

II. În raport de restituirea cheltuielilor de executare în dosarul nr. 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____, apreciază că nu sunt în prezenta unei ac ț iuni în răspundere delictuală, în sensul art. 1357 din Codul Civil, nefiind îndeplinite condi ț iile prevăzute de lege.

Astfel cum a sus ț inut, ș i la punctul anterior, pârâtul nu a pus în executare prin numitul S___ R_____ Contractul de împrumut autentificat sub nr. 320/2013, acesta a ac ț ionat independent, fără implicare sa ș i fără ca pârâtul să aibă vreun beneficiu.

Prin urmare în lipsa chiar a primului element necesar a fi analizat, lipsa faptei ilicite, celelalte elemente se diluează ș i nu se mai impun alte argumente suplimentare.

Pe cale de consecin ț ă, fa ț ă de ansamblul aspectelor enun ț ate solicită respingerea cererii introduse de so ț ii B________ ca fiind vădit nefondată.

În drept , au fost invocate dispozi ț iile legale men ț ionate în prezentul script.

Pentru dovedirea celor sus ț inute , s-a solicitat încuviin ț area ș i administrarea probei cu:

– înscrisurile depuse la dosarul cauzei

– martorii

a. S___ R_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Tg M___ ș , _____________________. 4, _______________ ș

Teza probatorie: edificarea stării de fapt în raport de cine a încasat sumele de bani rezultate din titlul executoriu Contract de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013, ș i dacă B____ V_____ a fost implicat în dosarul de executare silită nr. l4/E/20l6 instrumentat de B__ Ia________ G_____ ori a beneficiat de sumele încasate.

b. Ia________ G_____, cu sediul profesional în Tg M___ ș , ______________________, jud. M___ ș ,

Teza probatorie: dacă numitul B____ V_____ a fost vreodată prezent la sediul executorului judecătoresc, dacă s-a interesat de executare, ori ș tie de vreo implicare a acestuia pe parcursul instrumentării dosarului de executare;

Reclaman ț ii B________ I___, CNP xxxxxxxxxxxxx ș i B________ C_____ CNP xxxxxxxxxxxxx, ambii cu domiciliul în Tg-M___ ș , ____________________, jud. M___ ș , cu domiciliul procesual ales la S__ Gu ș atu ș i Asocia ț ii în Tg-M___ ș , _____________________. 14, jud. M___ ș , persoane desemnate cu primirea coresponden ț ei: av. L____ B_____, av. O_____ Drago ș .

Reclaman ț ii au depus RĂSPUNS LA ÎNTÂMPINARE prin care au solicitat:

– Respingerea excep ț iei lipsei calită ț ii procesuale pasive

– Repunerea păr ț ilor în situa ț ia anterioară încheierii contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 în sensul

Obligării pârâtului de a restitui suma de 30.500 euro presupusă împrumutată ș i executată în baza titlului executoriu ulterior desfiin ț at
Obligarea pârâtului la plata sumei de 6.764.98 lei reprezentând cheltuieli de executare în dosar nr. 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____
Obligarea pârâtului la plata dobânzii legale aferentă sumei de la data introducerii ac ț iunii ș i până la data restituirii integrale

– Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată generate de prezentul litigiu

În motivarea cererii formulate, s-au arătat, în esen ț ă, următoarele:

Prin întâmpinarea depusă de către pârât s-a invocat pe cale de excep ț ie lipsa calită ț ii procesuale pasive, iar pe fondul cauzei respingerea ac ț iunii ca neîntemeiate.

1. În ceea ce prive ș te excep ț ia lipsei calită ț ii procesuale pasive

Solicită respingerea excep ț iei motivat de faptul că prin Sentin ț a nr. 4393/11.10.2018 pronun ț ată în dosar nr. xxxxx/320/2016 în contradictoriu cu pârâtul din prezenta cauză, s-a statuat cu putere de lucru judecat faptul că acesta a făcut parte din lan ț ul simulatoriu ș i că adevăratul împrumutător a fost B____ V_____.

Astfel, cererea de executare silită a contractului de împrumut reprezintă un demers accesoriu în condi ț iile în care doar împrumutătorul aparent putea să semneze cererea de executare.

În realitate însă, cel care a beneficiat de sumele de bani executate în dosar nr. 14/E/2016 a fost pârâtul B____ V_____.

O altă interpretare ar fi lipsită de logică, din moment ce s-a stabilit simula ț ia prin interpunere de persoane.

Or, ce interes ar fi avut numitul S___ R_____ în a- ș i „recupera” o sumă de bani care în realitate nu îi apar ț inea.

Din contră, singura explica ț ie logică a fost că executarea silită (demers accesoriu) a fost făcută tot prin interpunere de persoane.

Admiterea excep ț iei ar echivala cu ignorarea considerentelor hotărârii nr. 4393/11.10.2018 ș i a Deciziei nr. 658/04.07.2019 de respingere a apelului, ș i a lipsirii de orice efect juridic al hotărârii judecătore ș ti de repunere în situa ț ia anterioară.

Pentru toate aceste motive solicită respingerea excep ț iei ca fiind neîntemeiată.

2. În ceea ce prive ș te fondul cauzei

Arată faptul că apărările pârâtului fiind similare cu argumentele sus ț inute în invocarea excep ț iei de mai sus, respectiv că pârâtul nu a beneficiat niciodată de suma executată în dosar nr. 14/E/2016.

Or, atât timp cât s-a stabilit simula ț ia prin interpunere de persoane cu putere de lucru judecată, consideră că este obliga ț ia pârâtului de a răsturna prezum ț ia, respectiv că nu ar fi beneficiat niciodată de această sumă.

Explica ț ia (fără nicio justificare) a pârâtului este că de ș i s-a stabilit că suma de 30.500 euro a apar ț inut acestuia, având calitatea de împrumutător, totu ș i aceea ș i sumă de bani nu a fost recuperată niciodată de către el, ci doar de către persoana interpusă.

Or, ceea ce sus ț ine acum pârâtul este că a renun ț at la o sumă destul de mare în favoarea numitului S___ R_____, fără a prezenta o dovadă în acest sens (contract de dona ț ie).

Este greu de crezut (dovedind încă odată strategia de apărare a lui B____ V_____, similară ca în dosar nr. xxxxx/320/2016) că o persoană renun ț ă la o asemenea sumă, fără nicio justificare.

Motivul este desigur sustragerea de la restituirea sumei de bani executate în mod nelegal în baza unui titlu executoriu lovit de nulitate absolută.

Demersul pârâtului B____ V_____ este evident: S-a folosit de o persoană care nu de ț ine bunuri pe numele acestuia drept paravan pentru împrumut cu dobândă ilicită, pentru ca în situa ț ia în care contractul se desfiin ț ează tocmai pentru acest motiv, cel păgubit să nu mai aibă nicio ș ansă de recuperare a sumei de bani.

Or, onorată instan ț ă au rugămintea să sanc ț iona ț i o astfel de conduită ilicită ș i imorală prin obligarea acestuia la restituirea sumei executate, inclusiv cheltuielile de executare din dosar nr. 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____.

3. În ceea ce prive ș te proba ț iune solicitată de către pârât

Învederează instan ț ei că se opun audierii numi ț ilor S___ R_____ ș i executor Ia________ G_____.

Pentru primul martor, consideră că este un conflict de interese în ceea ce prive ș te calitatea acestuia de martor, declara ț ia acestuia fiind clar subiectivă ș i în favoarea pârâtului (s-a dovedit în dosar nr. xxxxx/320/2016 că era „omul” lui B____ V_____.

Pentru al doilea martor, se opun deoarece dl. executor nu ar putea să declare altceva decât că pârâtul B____ V_____ nu s-a prezentat ș i interesat niciodată de actele de executare, deoarece ar echivala cu o recunoa ș tere a nerespectării obliga ț iilor de confiden ț ialitate ale executorului.

Reclaman ț ii au depus NOTE DE Ș EDIN Ț Ă, prin care s-au arătat, în esen ț ă, următoarele:

1. În ceea ce prive ș te depunerea dosarului execu ț ional, învederează faptul că o cerere a fost transmisă în acest sens către B__ Ia________ G_____, cu speran ț a ca până la primul termen să _________________________ dosarului execu ț ional.

2. În ceea ce prive ș te indicarea sumelor de bani încasate de către pârât, arată faptul că suma încasată este de 30.500 euro prin intermediul dosarului de executare deschis de persoana interpusă S___ R_____.

3. În ceea ce prive ș te dovezile prin care a încasat aceste sume, învederează faptul că nu de ț ine înscrisuri care să ateste acest aspect în mod expres.

Or, este de natura simula ț iei, re ț inută prin Sentin ț a nr. 4393/11.10.2018 pronun ț ată în dosar nr. xxxxx/320/2016, că toate încasările au avut un caracter secret (ascuns).

Atât timp cât s-a stabilit cu putere de lucru judecat faptul că S___ R_____ a fost doar o persoană interpusă de către pârâtul B____ V_____, este firesc că ș i cererea de executare silită precum ș i încasarea să fie făcută doar prin persoana interpusă.

Le este imposibil să dovedească prin înscrisuri, ceea ce completul de judecată le solicită, deoarece, după cum a arătat a existat o simula ț ie (în ț elegere secretă) constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Respingerea cererii de chemare în judecată, strict pe motivul că nu pot depune dovezi de încasare de către pârâtul B____ V_____, face imposibilă recuperarea sumei executate în mod nelegal, precum ș i faptul că se lipsesc de efecte hotărârile judecătore ș ti pronun ț ate în dosar nr. xxxxx/320/2016.

Pe parcursul procesului:

– a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei

ANALIZÂND ASPECTELE Ș I ÎMPREJURĂRILE CAUZEI, RE Ț INE URMĂTOARELE:

Starea de fapt

P otrivit Contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 de către B.N.P. Drago ș C______, pârâtul S___ R_____-în calitate de împrumutător, le-a împrumutat reclaman ț ilor B________ C_____ ș i B________ I___ -în calitate de împrumuta ț i, suma de 30.500 euro, ce trebuia restituită până la data de 30.06.2013, fără a fi purtătoare de dobânzi.

Pentru a garanta restituirea împrumutului ob ț inut, reclaman ț ii au constituit în favoarea împrumutătorului un drept de ipotecă asupra apartamentului proprietatea lor, înscris în C.F. nr. xxxxxx-C1-U12-Târgu M___ ș , nr. top 2587/12/XXV, conform Contractului de ipotecă autentificat sub nr. 321/19.03.2013 la acela ș i birou notarial.

De asemenea, potrivit Contractului de împrumut autentificat sub nr. 332/20.03.2013 de către B.N.P. Drago ș C______, reclaman ț ii-în calitate de împrumutători, au împrumutat către Federal Auto S.R.L.-reprezentată prin pârâtul S____ G_______ A_____, suma de 30.500 euro, sumă ce trebuia restituită până la data de 30.06.2013, fără a fi purtătoare de dobânzi

Pentru a garanta restituirea împrumutului, Federal Auto S.R.L. a constituit în favoarea reclaman ț ilor un drept de ipotecă asupra imobilului teren intravilan cu suprafa ț a de 694 mp., înscris în C.F. nr. xxxxxx Târgu M___ ș , nr. top./cad. xxxxxx, conform Contractului de ipotecă autentificat sub nr. 333/20.03.2013 la acela ș i birou notarial

Prin cererea din 07.03.2016, înregistrată sub nr. de dosar execu ț ional 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____ , creditorul S___ R_____ a declan ș at executarea silită împotriva debitorilor B________ I___ ș i B________ C_____ în baza Contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 de către B.N.P. Drago ș C______ în vederea recuperării sumei de:

– 30.500 EUR reprezentând împrumut nerestituit

– 6.764,98 lei reprezentând cheltuieli de executare

În data de 29.05.2017 creditorul S___ R_____ a solicitat încetarea executării silite întrucât s-a realizat integral crean ț a , Încheierea de încetare a executării silite demarate în cadrul dosarul execu ț ional nr. 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____ fiind emisă în data de 30.05.2017.

În cadrul acestei din urmă încheieri s-a re ț inut că au fost plătite în totalitate ș i cheltuielile de executare silită.

Prin Sentin ț a civilă nr. 4393/11.10.2018 pronun ț ată de Judecătoria Târgu M___ ș în dosarul xxxxx/320/2016 (rămasă definitivă prin respingerea căilor de atac), a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de către reclaman ț ii B________ I___ ș i B________ C_____ în contradictoriu cu pârâ ț ii S___ R_____ ș i B____ V_____ ș i S____ G_______ A_____ ș i:

– s-a constatat caracterul simulat ș i pe cale de consecin ț ă inopozabilitatea fa ț ă de reclaman ț i a Contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 de către B.N.P. Drago ș C______.

– s-a constatat nulitatea absolută a Contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 de către B.N.P. Drago ș C______.

– au fost obliga ț i pârâ ț ii S___ R_____, B____ V_____ ș i S____ G_______ A_____ în solidar să le plătească reclaman ț ilor suma de 3.814 lei cu titlul de cheltuieli de judecată.

În Decizia nr. 4/A/16.01.2020 pronun ț ată de Curtea de Apel Târgu M___ ș în dosarul xxxxx/320/2016 s-au re ț inut, cu putere de lucru judecat, următoarele:

De ș i conform celor două contracte de împrumut reprezentând acte publice ș i aparente, reclaman ț ii au împrumutat o sumă de bani de la pârâtul S___ R_____, pe care au remis-o la rândul lor cu titlu de împrumut către Federal Auto S.R.L, în realitate aceste două tranzac ț ii nu au avut loc, deoarece , a ș a cum rezultă din starea de fapt stabilită de primele două instan ț e în baza probatoriului administrat, în ț elegerea reală a păr ț ilor a fost aceea ca pârâtul B____ V_____ să îi remită o sumă de bani cu titlul de împrumut pârâtului S____ G_______ A_____, în calitate de administrator al Federal Auto S.R.L ., cei doi reclaman ț i fiind introdu ș i în această opera ț iune în scopul garantării restituirii împrumutului acordat de către pârâtul B____ V_____, în condi ț iile în care nici societatea împrumutată ș i nici administratorul acesteia nu de ț ineau o garan ț ie suficientă pentru întreaga sumă împrumutată (respectiv terenul cu care s-a garantat ulterior cel de-al doilea împrumut nereal).

În cauză s-a confirmat existen ț a unei în ț elegeri secrete între păr ț i, potrivit căreia adevăratul împrumutător a fost pârâtul B____ V_____ , iar adevăratul împrumutat a fost pârâtul S____ G_______ A_____ -în ț elegere derogatorie de la situa ț ia juridică aparentă reflectată de cele două contracte succesive de împrumut, fiind astfel îndeplinită condi ț ia existen ț ei actului secret în sensul de negotium juris, specifică simula ț iei, rezultând ș i că rolul pârâtului S___ R_____-ca parte a acordului simulatoriu, a fost acela de persoană interpusă, pentru a disimula identitatea persoanei care a acordat împrumutul.

De asemenea, suma împrumutată ș i dobânda percepută pentru suma împrumutată au fost simulate , deoarece în actul public s-a men ț ionat suma de 30.500 euro ca împrumut, pe când în realitate acesta a fost de doar 17.000 euro , restul banilor reprezentând dobândă ș i comision pentru radierea ipotecii existente la acel moment asupra apartamentului reclaman ț ilor, iar deghizarea pre ț ului contractului de împrumut, în scopul ascunderii dobânzii nelegale percepute de pârâtul B____ V_____, atrage inciden ț a în cauză a dispozi ț iilor legale referitoare la nulitatea contractului.

Întrucât reclaman ț ii au solicitat prin ac ț iune ș i constatarea nulită ț ii absolute a contractului de împrumut în raport de dispozi ț iile art. 1237 din Codul civil, potrivit cărora cauza este ilicită atunci când contractul este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative, arătând în acest sens că suma de 30.500 euro înscrisă în contractul de împrumut încorporează în realitate o dobândă nelegală de aproximativ 44%, astfel că judecătorul cauzei era obligat să identifice ș i să analizeze prevederile legale aplicabile sub acest aspect, fiind lipsit de relevan ț ă faptul că reclaman ț ii au invocat ș i săvâr ș irea infrac ț iunii de cămătărie (cercetată de către organele de urmărire penală în dosarul nr. 3593/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu M___ ș ).

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. de dosar XXXXXXXXXXXXX reclaman ț ii B________ I___ ș i B________ C_____, în contradictoriu cu pârâtul S___ R_____ au solicitat:

– Restabilirea situa ț iei anterioare executării silite în dosar nr. 14/E/2016 a B__ IA________ G_____

– Obligarea debitorului S___ R_____ de a achita suma de 30.500 euro constând în debit principal ș i 6.764,98 lei constând în cheltuieli de executare

– Obligarea debitorului la plata dobânzii legale de la data încasării ș i până la data restituirii integrale

– Obligarea la plata cheltuielilor de judecată generate de prezentul

– Restituirea taxei judiciare de timbru în situa ț ia admiterii prezentei

Acelea ș i capete de cerere se regăsesc ș i în cererea de chemare în judecată ce face obiectul prezentei cauze.

Dispozi ț ii legale aplicabile

ART. 1254

Desfiin ț area contractului ș i a actelor subsecvente

(1) Contractul lovit de nulitate absolută sau anulat este considerat a nu fi fost niciodată încheiat.

(2) Desfiin ț area contractului atrage, în condi ț iile legii, ș i desfiin ț area actelor subsecvente încheiate în baza lui.

(3) În cazul în care contractul este desfiin ț at, fiecare parte trebuie să restituie celeilalte, în natură sau prin echivalent, presta ț iile primite , potrivit prevederilor art. 1.639 – 1.647, chiar dacă acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter continuu.

ART. 1639

Restituirea în natură

Restituirea presta ț iilor se face în natură, prin înapoierea bunului primit .

ART. 1645

Restituirea fructelor ș i a contravalorii folosin ț ei bunului

(2) Atunci când cel obligat la restituire a fost de rea-credin ț ă ori când cauza restituirii îi este imputabilă, el este ț inut, după compensarea cheltuielilor angajate cu producerea lor, să restituie fructele pe care le-a dobândit sau putea să le dobândească ș i să îl indemnizeze pe creditor pentru folosin ț a pe care bunul i-a putut-o procura.

Solu ț ionarea cererii de chemare în judecată

Având în vedere constatarea nulită ț ii Contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 de către B.N.P. Drago ș C______, păr ț ile vor trebui să restituite plă ț ile primite în temeiul acestuia.

Astfel, în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013, S___ R_____ a demarat executarea silită împotriva reclaman ț ilor B________ C_____ ș i B________ I___.

Reclaman ț ii au sus ț inut că prin Sentin ț a nr. 4393/11.10.2018 s-a dispus admiterea ac ț iunii formulate în contradictoriu cu S___ R_____, B____ V_____ ș i S____ G_______-A_____ ș i în consecin ț ă s-a constatat că există o simula ț ie prin interpunere de persoane din care rezultă că adevăratul împrumutător este B____ V_____ ș i nu S___ R_____, astfel că suma executată în baza contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 a fost de fapt ajunsă în contul lui B____ V_____

T___ ș i, din hotărârile pronun ț ate în dosarul xxxxx/320/2016 nu rezultă că suma executată în baza contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 a fost în fapt primită de B____ V_____, iar nu de S___ R_____

În cadrul Sentin ț ei pronun ț ate în dosarul xxxxx/320/2016 s-a re ț inut că voin ț a reală a păr ț ilor a fost aceea ca pârâtul B____ V_____ să împrumute o sumă de bani către pârâtul S____ G_______ A_____ , iar reclaman ț ii să constituie un drept de ipotecă asupra imobilului pe care îl stăpâneau pentru garantarea restituirii împrumutului.

Raportat la în ț elegerea secretă a păr ț ilor pârâtul de rândul 1 (S___ R_____) are în mod evident calitate de persoană interpusă scopul urmărit fiind acela de a disimula identitatea adevăratului împrumutător.

În privin ț a reclaman ț ilor a operat mai degrabă o deghizare a calită ț ii lor , rolul acestora fiind de garan ț i ai împrumutului perfectat conform actului secret ș i nu de împrumuta ț i conform primului act aparent respectiv de împrumutători conform celui de-al doilea act aparent

T___ ș i, în prezenta spe ț ă reclaman ț ii nu au făcut dovada că în cadrul dosarului execu ț ional nr. 14/E/2016 al B__ Ia________ G_____ (ce avea la bază titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013 cu privire la care s-a constatat inciden ț a nulită ț ii absolute) ar fi făcut vreo plată către pârâtul din prezenta spe ț ă (B____ V_____).

Din actele din dosar (Încheierea B__ Ia________ G_____ din 30.04.2017 de închidere a dosarului execu ț ional) rezultă că plă ț ile au fost făcute către creditorul aparent, respectiv S___ R_____ ( persoană care nu este parte în prezenta cauză) ș i către executorul judecătoresc (în ceea ce prive ș te cheltuielile de executare).

Nu există nicio probă din care să rezulte că pârâtul din prezenta spe ț ă (B____ V_____) ar fi primit vreo sumă de bani de la reclaman ț i în temeiul Contractului de împrumut autentificat sub nr. 320/19.03.2013, sumă de bani care să poată fi restituită urmare a constatării nulită ț ii absolute a contractului de împrumut.

Simula ț ia constatată în dosarul xxxxx/320/2016 se referă la calitatea de împrumutător din contractul de împrumut , iar nu la faptul că, în realitate ș i contrar men ț iunilor din înscrisurile autentice emise de executorul judecătoresc (men ț iuni ce nu pot fi combătute decât prin înscrierea în fals), sumele percepute de executorul judecătoresc ar fi fost restituite lui B____ V_____, iar nu lui S___ R_____.

Cu privire la cheltuielile de executare , la fel ca în cazul sumei împrumutate, nu există niciun act juridic în care să fi fost parte pârâtul ș i care să fi fost desfiin ț at, astfel încât reclaman ț ii să poată solicita restituirea acestor cheltuieli.

Respingerea cererii de chemare în judecată, pe motivul că nu pot depune dovezi de încasare de către pârâtul B____ V_____, nu face imposibilă recuperarea sumei executate în mod nelegal ș i nu lipse ș te de efecte hotărârile judecătore ș ti pronun ț ate în dosar nr. xxxxx/320/2016, în condi ț iile în care există înregistrat dosarul XXXXXXXXXXXXX prin care B________ I___ ș i B________ C_____ au solicitat obligarea debitorului S___ R_____ de a achita suma de 30.500 euro constând în debit principal ș i 6.764,98 lei constând în cheltuieli de executare.

Având în vedere cele arătate mai sus, instan ț a va respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată.

Cheltuieli de judecată

În baza art. 453 Cod Procedură Civilă, instan ț a va obliga reclaman ț ii să achite pârâtului suma de 4.760 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avoca ț ial.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂ Ș TE

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de:

– reclaman ț ii B________ I___, CNP xxxxxxxxxxxxx ș i B________ C_____ CNP xxxxxxxxxxxxx, ambii cu domiciliul în Tg-M___ ș , ____________________, jud. M___ ș , cu domiciliul procesual ales la S__ Gu ș atu ș i Asocia ț ii în Tg-M___ ș , _____________________. 14, jud. M___ ș , persoane desemnate cu primirea coresponden ț ei: av. L____ B_____, av. O_____ Drago ș , email xxxxxxxxxxxxxxxxxx , în contradictoriu cu

– pârâtul B____ V_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Tîrgu M___ ș , _______________________, jud. M___ ș , cu sediul procesual ales la C__. Indiv. de avocat C_____ V_____, cu sediul pe ________________, nr. 4A, jud. M___ ș , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , persoana responsabilă cu primirea coresponden ț ei fiind D_____ G_______

Obligă reclaman ț ii să achite pârâtului suma de 4.760 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Judecătoria Târgu M___ ș .

Pronun ț ată prin punerea solu ț iei la dispozi ț ia păr ț ilor de către grefa instan ț ei, 03.06.2020.

PRE Ș EDINTE

A________ A____

GREFIER

M____ M_______

Leave a Reply