Cerere de restituire taxă timbru. Respingerea cererii. Judecătoria Cluj Napoca

JUDECĂTORIA CLUJ-N_____

CIVIL

SENTINTA CIVILA NR . 3126/2020

Ședința Came rei de Consiliu de la 14 i ulie 2020

Completul compus din:

PREȘEDINTE E________-E____ P____

Grefier T______ A_____

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentii M______ D___-A____ si M______ E____ având ca obiect compensare taxa de timbru cu obliga tii fiscale

Judecarea cererii s-a făcut în camera de consiliu..

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

În temeiul art. 394 alin. (1) N.C.P.C., instanța reține cauza în pronunțare pe baza înscrisurilor depuse la dosar.

I N S T A N Ț A,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea introdusă pe rolul acestei instanțe la data de 10 iunie 2020 sub nr. de mai sus, petentii M______ D___ A____ si M______ E____ au solicitat instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună restituirea taxei judiciare de timbru achitată in cuantum de 750 lei.

In motivare, petentii arata ca prin Decizia civila nr 831/2019 a Tribunalului Comercial Cluj a fost admisa in totalitate contestatia la executare ca t si la titlu si s-a dispus restituirea taxei de timbru, motiv pentru care au formulat cerere de restituire a taxei de timbru la data de 23 august 2019 iar prin raspunsul emis de Primaria Municipiului Cluj-N_____ a fost exprimat acordul in sensul restituirii taxei de timbru cu mentiunea faptului ca se va proceda la compensarea obligatiilor fiscale ale petentei M______ Eelena, conditionat de prezentarea chitantelor in original

Cererea nu a fost motivata in drept.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt , Prin Decizia Civila nr. 831/A/2019 a Tribunalului Specializat Cluj a fost admis apelul declarat de petenti in contradictoriu cu intimata S________ S___, dispunandu-se restitu irea catre contestatori a taxei judiciare de timbru in cuantum total de 500 lei achitat in fata primei instantei precum si suma de 250 lei achitata in apel.

În drept , conform art. 45 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru , Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, după caz, integral, parțial sau proporțional, la cererea petiționarului, în următoarele situații:

a) când taxa plătită nu era datorată;

b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;

c) când acțiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziții legale;

d) când acțiunea corect timbrată a fost anulată în condițiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă sau când reclamantul a renunțat la judecată până la comunicarea cererii de chemare în judecată către pârât;

e) când, în procesul de divorț, părțile au renunțat la judecată ori s-au împăcat;

f) când contestația la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas definitivă;

g) în cazul în care instanța de judecată se declară necompetentă, trimițând cauza la un alt organ cu activitate jurisdicțională, precum și în cazul respingerii cererii, ca nefiind de competența instanțelor române;

h) când probele au fost administrate de către avocați sau consili eri juridici;

i) în cazul în care participantul la proces care a fost recuzat se abține sau dacă cererea de recuzare ori de strămutare a fost admisă;

j) în alte cauze expres prevăzute de lege.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), e) și i) se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proporțional cu admiterea contestației. În cazul prevăzut la alin. (1) lit. h) se restituie jumătate din taxa plătită, indiferent de modalitatea în care a fost soluționat procesul, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

(3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data nașterii sale

Potrivit art.2 din OMFP Stabilirea sumelor de restituit se face de către instanța judecătorească prevăzută de art. 45 alin. (4) din ordonanță, denumită în continuare instanță judecătorească competentă, iar compensarea și/sau restituirea se fac/face de către organul fiscal competent din cota‐parte a taxei care i se cuvine.

Potrivit art 3 din acelasi act normative ” În vederea restituirii sumei cuvenite, contribuabilul solicitant depune în cadrul termenului legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire, în original, la registratura unității administrativ‐teritoriale, denumită în continuare organul fiscal local, cererea de restituire soluționată de instanța judecătorească competentă. Pe cererea de restituire solicitantul înscrie numele și prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, modalitatea de restituire a banilor: în contul bancar, în numerar sau prin mandat poștal, după caz, și atașează documentul de plată al taxei judiciare de timbru”

Potrivit art 6 din ordinul mentionat mai sus “ În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la pct. 3, organul fiscal local transmite organului fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumit în continuare organul fiscal central competent, cererea solicitantului, decizia instanței judecătorești competente și documentul de plată a taxei judiciare de timbru, în copie, precum și certificarea faptului că suma în cauză a fost încasată și nu a mai fost restituită, în original

Potrivit art 11 “. În cazul în care se constată existența unor obligații fiscale restante ale solicitantului, sumele solicitate se restituie numai după efectuarea compensării cu obligațiile bugetare existente în evidența analitică pe plătitori, cu respectarea prevederilor art. 116 și 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare”

În speță , verificând actele de la dosar, avand in vedere cele mentionate mai sus, se constată că procedura pe care petentii o aveau de urmat , nu este cea care face obiectul prezentei cereri, motiv pentru care instanta urmeaza a respinge cererea formulata ca inadmisibila.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Respinge cererea formulate de petentii M______ D___ A____ si M______ Eelena ambii cu domiciliul in Cluj-N_____, __________________, __________, _______________.

Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare, la Judecatoria Cluj-N_____,

Pronuntata azi, 14.07.2020 si pusa la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei.

Leave a Reply