Constatarea nulității absolute a titlului de proprietate. Inadmisibilitate recurs. Curtea de apel Targu Mures

Cuvinte cheie: spete fond funciar, anulare titlu de proprietate, nulitate absoluta titlu de proprietate, comisia judeteana de fond funciar, inadmisibilitate recurs, practica judiciara, jurisprudenta, Curtea de apel Targu Mures, avocat fond funciar targu Mures, legea nr. 18/1991, exceptia inadmisibilitatii, harghita, comisia locala de fond funciar, recurs, teren.

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL TÂRGU M____

SECȚIA I CIVILĂ

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2017:002.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA Nr. 101/R

Ședința publică din 18 octombr ie 2017

Completul compus din:

P_________ F_____ D___

Judecător L____ G_______ G________

Judecător M______ P______ I___

Grefier C_____ M______ C_______

Pe rol judecarea recursului declarat de pârâtul D____ P____, domiciliat în Tulgheș, nr. 751, județul Harghita, împotriva Deciziei civile nr. 361 din 26 aprilie 2017, pronunțate de Tribunalul Harghita în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă intimații U____ V____ și S___ M____, lipsă fiind pârâtul recurent D____ P____ și intimații A____ G_______, A____ D____, A____ P____, A____ V_____, M_______ M______, precum și reprezentanții legali ai intimaților C______ Județeană p_____ S_________ D________ de P__________ Privată asupra Terenurilor Harghita, C______ L_____ p_____ S_________ D________ de P__________ Privată asupra Terenurilor Bilbor și C______ L_____ p_____ S_________ D________ de P__________ Privată asupra Terenurilor T______.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că, recursul este declarat împotriva unei decizii definitive pronunțate de Tribunalul Harghita, fiind scutit de la plata taxei judiciare de timbru iar la data de 27.09.2017, recurentul D____ P____ a depus la dosarul cauzei un răspuns la întâmpinare.

Instanța constată că, prin împuternicirea avocațială aflată la fila 58, intimații U____ V____, A____ D____, A____ P____, S___ M____, A____ V_____ și M_______ M______ o împuternicesc pe d-na avocat S____ E__ doar p_____ redactarea întâmpinării.

Instanța constată că, prin întâmpinările formulate, intimații U____ V____, A____ D____, A____ P____, S___ M____, A____ V_____ și M_______ M______, prin avocat, precum și C______ Județeană p_____ S_________ D________ de P__________ Privată asupra Terenurilor Harghita, au invocat excepția inadmisibilității recursului declarat de pârâtul D____ P____.

Instanța pune în discuție excepția inadmisibilității invocată de intimați, prin întâmpinările formulate.

Intimații U____ V____ și S___ M____ lasă la aprecierea instanței soluționarea excepției.

Față de excepția invocată, instanța reține cauza în pronunțare, pronunțarea urmând a avea loc la ora 11,00.

CURTEA DE APEL

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

La data de 23 iulie 2014, Judecătoria T______ a fost investită cu cererea formulată de reclamanții A____ G_______ și U____ V____ , prin care aceștia au solicitat constatarea nulității absolute a Titlului de p__________ nr. xxxxx/1.03.1995 emis de C______ județeană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor Harghita.

Reclamanții au invocat în principiu faptul că, deși s-a urmat procedura unui partaj succesoral, p_____ același teren a fost emis ulterior un titlu de p__________.

Prin Sentința civilă nr. 811 din 18.10.2016, pronunțată de Judecătoria T______, a fost admisă acțiunea formulată de reclamanții A____ G_______ și U____ V____ și, în consecință, s-a constatat nulitatea absolută a Titlului de p__________ nr. xxxxx din 13 martie 1995, emis de C______ Județeană de fond funciar Harghita.

P_____ a pronunța această sentință, prima instanță a reținut că, titlul de p__________ emis de C______ județeană de fond funciar este nul, deoarece asupra terenului în litigiu s-a pronunțat deja o instanță de judecată, Judecătoria T______, în dosarul nr. 7/1992, în care s-a stabilit că P______ F______ nu avea dreptul decât la cota de ¼ parte din întregul teren.

Hotărârea Judecătoriei T______ a fost atacată cu apel, fiind sesizat în acest sens Tribunalul Harghita, care prin decizia civilă nr. 361/26 aprilie 2017 a respins apelul declarat de pârâtul D____ P____ și l-a obligat pe acesta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 800 lei în favoarea pârâtului U____ V____.

Și împotriva acestei decizii pârâtul a formulat o cale de atac extraordinară, recursul, solicitând casarea deciziei atacate și în rejudecarea cauzei p e fond, respingerea acțiunii ca nefondată.

În motivarea recursului, pârâtul a arătat că partajarea terenului prin sentința civilă nr. 689/1994 a Judecătoriei T______ a fost eronată, având în vedere c ă terenul în litigiu nu se afla în posesia defunctului P______ I___ la data decesului său. Acesta a fost motivul p_____ care în procedura prevăzută de Legea nr.18/1991 a fost emis titlul de p__________ nr. xxxxx/13.03.1995, fiind respectată, în întregime, procedura legii fondului funciar.

În apărările formulate, intimații U____ V____, A____ D____, A____ P____, S___ M____, A____ V_____ și M_______ M______, au invocat pe cale de excepție inadmisibilitatea recursului, având în vedere că în raport de natura cauzei, hotărârea pronunțată de instanța de fond nu poate fi atacată decât cu apel, decizia Tribunalului M____, fiind definitivă.

Pe fond, intimații au arătat că cererea de chemare în judecată este întemeiată, titlul de p__________ fiind emis cu încălcarea hotărârii pronunțată de Judecătoria T______ în 1994.

La rândul său, intimata C______ județeană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor Harghita, a invocat în întâmpinare excepția inadmisibilității recursului, arătând că, potrivit art. 5 din Titlul XIII din Legea nr. 247/2005 și art. 7 alin. 1 și 2 din Legea nr. 76/2012 p_____ punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, decizia pronunțată de Tribunalul Harghita este definitivă și nu este supusă recursului.

Analizând actele și lucrările dosarului, Curtea reține următoarele:

Obiectul litigiului dedus judecății îl constituie cererea de anulare a unui titlul de p__________ emis în temeiul Legii nr. 18/1991. Titlul XIII din Legea nr. 247/2005 instituie reguli speciale în ceea ce privește judecata cererilor care au ca obiect litigii referitoare la aplicarea Legii nr. 18/1991. Art.5 din acest titlu, stabilește că hotărârile pronunțate în această materie nu pot fi atacate decât cu recurs, stabilind astfel două grade de jurisdicție în soluționarea cererilor din materia denumită generic fond funciar.

Aplicarea Noului Cod de procedură civilă a fost reglementată de Legea nr. 76/2012 care, la art. 7 alin. 2 stabilește că, începând cu data intrării în vigoare a noilor norme de procedură civilă, hotărârile care potrivit legilor speciale puteau fi atacate numai cu recurs, sunt atacate doar cu apel.

Așadar, din interpretarea legii speciale și a legii de punere în aplicare a Noul Cod de procedură civilă, hotărârea pronunțată în această cauză de Judecătoria T______ nu este supusă decât apelului. În aceste împrejurări, calea de atac extraordinară a recursului cu care pârâtul D____ P____ a investit Curtea de Apel, este inadmisibilă.

Reținând și că, potrivit dispozițiilor art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă, cercetarea fondului este inutilă atunci când instanța a admis excepția inadmisibilității, Curtea va respinge recursul formulat de pârâtul D____ P____.

În cauză, în întâmpinarea formulată, intimații au solicitat obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată efectuate cu ocazia judecătorii recursului. Potrivit înscrisului de la fila 57 dosar recurs intimatul U____ V____, a achitat suma de 500 lei, cu titlu de onorariu avocațial.

Prin urmare, în temeiul art. 451 alin. 1 și 453 alin. 1 Cod procedură civilă, Curtea urmează să oblige recurentul la plata cheltuielilor de judecată suportate de intimatul U____ V____.

P_____ ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite excepția inadmisibilității recursului invocată de intimații A____ D____, domiciliat în ______________________/A, A____ P____, domiciliat în ______________________, S___ M____, domiciliată în ______________________, A____ V_____, domiciliat în ______________________, M_______ M______, domiciliată în comuna P_____, ______________________________, U____ V____, domiciliat în ______________________/A, respectiv de pârâta C______ Județeană p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor Harghita, cu sediul în Miercurea C___, Piața Libertății, nr. 5, județul Harghita.

Respinge recursul formulat de pârâtul D____ P____, cu domiciliul în _______________________, județul Harghita, împotriva deciziei civile nr. 361 din 26.04.2017, pronunțată de Tribunalul Harghita în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX.

Obligă pârâtul D____ P____ la plata sumei de 500 lei în favoarea reclamantului U____ V____, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 18 octombrie 2017.

P_________,

F_____ D___

Judecător,

L____ G_______ G________

Judecător,

M______ P______ I___

Grefier,

C_____ M______ C_______

Red. F.D.

Data concept: 19.10.2017

Data tehnored.19.10.2017/13 ex.

Jud. fond: A. Ț_____

Jud. apel: B.R. J____/Banyai E.

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania p_____ Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Leave a Reply