Contestatie la executare prin care se repun în discuție motivele unei hotărâri judecătorești definitive. Inadmisibilitate

JUDECATORI A CLUJ-Napoca

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

 

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 2795/2020

Ședința publică din data de 01.07.2020

 

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt , la data de 28.11.2007 între BANCPOST SA, în calitate de împrumutător, și intimații S_____ T_____ și S_____ G_______, în calitate de împrumutați, s-a încheiat contractul de credit nr. HL16490/28.11.2007, având va obiect contractarea unui împrumut în valoare de 81.000 CHF, rambursabil în 276 luni.

La data de 15.07.2010, între intimați, Bancpost SA și EFG New Europe Funding II BV a fost încheiat Actul adițional nr. 1/15.07.2010 la contractul de credit nr. HL16490/28.11.2007, în baza căruia s-a confirmat ca la data de 20.10.2008, Bancpost SA a cesionat creanța către EFG New Europe Funding II BV, iar parțile de comun acord au decis modificarea întregului conținut al contractului inițial (f. 14 verso).

La data de 01.09.2016, intimații din prezenta cauză au înregistrat pe rolul Judecătoriei Sector 2 București cererea având ca obiect constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit precitat, cerere ce a făcut obiectul dosarului nr. xxxxx/300/2016. Prin Sentința civilă nr. 6156 din data de 24.05.2017 pronunțată de Judecătoria Sector 2 București, în dosar nr. xxxxx/300/2016, instanța a admis în parte cererea formulată de reclamanții S_____ G_______ și S_____ T_____, în contradictoriu cu pârâții BANCPOST SA și EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V., a constatat caracterul abuziv și nulitatea absoluta partiala a clauzei privind rata anuala a dobânzii inserata art. III pct. 2 din Actul aditional nr. 1/15.07.2010 la contractul de credit nr. HL16490/28.11.2007, în partea privind „plus marja fixa”, a obligat pârâtele să emită noi grafice de rambursare și a respins cererea în rest (f. 14-20).

Prin încheierea civilă din data de 20.09.2017 pronunțată de Judecătoria Sector 2 în dosar nr. xxxxx/300/2016/a1, instanța a admis cererea formulată de S_____ G_______ și S_____ T_____ și a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinței civile nr. 6156/24.05.2017 pronunțată de Judecătoria Sector 2 București în dosarul xxxxx/300/2016, în sensul ca obliga paratele să restituie reclamanților sumele încasate cu titlu de dobânda excedentara, respectiv marja băncii începând cu data de 15.07.2010 și pana î n prezent, mențiune omisă din eroare (f. 22).

Prin Decizia civilă nr. 5545 din data de 05.12.2018 pronunțată de Tribunalul București-Secția a VI-a Civilă, în dosar nr. xxxxx/300/2016, tribunalul a respins apelul formulat de către apelanta-pârâtă BANCPOST SA, împotriva sentinței civile nr. 6156/24.05.2017 pronunțată de către Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr. xxxxx/300/2016 în contradictoriu cu intimații-reclamanți S_____ și S_____ T_____ CNP xxxxxxxxxxxxx și intimata-pârâtă EFG NEW EUROPE FUNDING II B.V și a obligat apelanta să plătească intimaților suma de 1200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel (f. 126).

Prin Decizia civilă nr. 30/17.01.2020, Curtea de Apel București a respins ca inadmisibil recursul formulat de recurenta – pârâtă ERB NEW EUROPE FUNDING II BV, a respins cererile de introducere în cauză a Eurobank Ergasias S.A, a respins excepția nulitătii recursului formulat de recurenta – pârâtă B____ T___________ S.A., ca neîntemeiată și a respins recursul formulat de recurenta – pârâtă B____ T___________ S.A., ca nefondat (f. 117).

La data de 03.01.2019 a intervenit fuziunea dintre Bancpost și contestatoarea B____ T___________ (f. 33)

Ca urmare a nerestituirii sumelor încasate cu titlu de dobândă excedentă, la data de 28.08.2019, creditorii S_____ T_____ și S_____ G_______ a înregistrat pe rolul B__ R___ C_____ cererea de executare silită împotriva debitoarei B____ T___________, în baza titlului executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. 6156/24.05.2017 pronunțată de Judecătoria Sector 2 București și a dispozițiilor încheierii de îndreptare a erorii materiale din data de 20.09.207, pentru executarea silită a obligației de plată a sumelor încasate cu titlu de dobândă excedentară, respectiv marja fixă a bancii începând cu 15.07.2010 și până în prezent (f. 60-61).

La data de 28.08.2019, B__ R___ C_____ a înregistrat cererea de executare silită și a dispus deschiderea dosarului de executare silită nr. 2070/2019 împotriva debitoarei B____ T___________ (f. 73), iar prin Încheierea civilă nr. xxxxx/CC/2019 pronunțată de Judecătoria Cluj-N_____ în dosar nr.xxxxx/211/2019, instanța a încuviințat executarea silită împotriva debitoarei B____ T___________ SA, în baza titlului executoriu Sentința Civilă nr. 6156 din data de 24.05.2017 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosar nr. xxxxx/300/2016 și Încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de 20.09.2017 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosar nr. xxxxx/300/2016/a1, privind obligarea debitoarei la plata sumelor încasare cu titlu de dobândă excedentară, respectiv marja băncii începând cu data de 15.07.2010 și până în prezent, obligarea debitoarei la emiterea unor noi grafice de rambursare, precum și obligarea debitoarei la modificarea contractului de credit HL xxxxx/28.11.2007 în sensul că rata dobânzii se calculează după formula LIBOR CHF la 6 luni, marja băncii fiind 0 (f. 78).

Prin încheierea din data de 30.09.2019, executorul judecătoresc a numit pe C_______ I__ expert în vederea stabilirii sumelor încasate cu titlu de dobândă excedentară, respectiv marja băncii începând cu data de 15.07.2010 și până în prezent (f. 79), iar prin raportul de expertiză contabilă înregistrat pe rolul executorului judecătoresc la data de 22.10.2019 s-a concluzionat că dobânda excedentară achitată este în valoare de 35.663, 65 CHF (f. 84-89)

Prin încheierea din data de 23.10.2019, executorul judecătoresc a stabilit cheltuielile de executare silită până la acel moment, în valoare de 16.801,60 lei (f. 93), iar prin somația mobiliară din data de 23.10.2019, executorul judecătoresc a pus în vedere debitoarei B____ T___________ ca în termen de o zi să achite creditorilor suma de xxxxx,65 CHF (la cursul BNR din ziua plății) și suma d 16.801, 60 lei cheltuieli de executare silită (f . 91).

La data de 23.10.2019, executorul judecătoresc a emis adresa de înființare a popririi tuturor conturilor debitoarei B____ T___________, până la încasarea sumei de xxxxx,65 CHF (la cursul BNR din ziua plății) și suma d e 16.801, 60 lei cheltuieli de executare silită (f. 94)

În drept, potrivit art. 712 alin. 1 C. pr. civ., Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii.

Totodată, conform art. 713 alin. 1 C. pr. civ., 1) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestație motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă. (2)În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desființarea lui, inclusiv o acțiune de drept comun.

În speță , analizând contestația la executare prin prisma motivelor de fapt și de drept invocate în susținerea sa, instanța apreciază că aceasta este nefondată, pentru următoarele motive.

Mai întâi, instanța arată că pe calea contestației la executare nu se pot invoca motive de fond care să repună în discuție o hotărâre judecătorească definitivă, care a dobândit autoritate de lucru judecat. Asemenea motive se pot invoca numai pe calea mijloacelor de atac, prin exercitarea cărora, înăuntrul termenelor legale, partea poate obține reformarea ori casarea hotărârii ce o prejudiciază. Cu atât mai mult, în cadrul contestației la executare nu pot fi invocate motive de fond care ar repune în discuție calitatea de debitor stabilită printr-o hotărâre definitivă. Motivele ce se invocă într-o contestație la executare nu se pot referi la chestiuni de fond, care să repună în discuție o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, deoarece aceasta ar duce la încălcarea principiului autorității de lucru judecat. Deci, în cadrul contestației la executare, instanța nu este îndreptățită să examineze fondul raporturilor juridice dintre părți, ci trebuie să se conformeze hotărârii puse în executare, neputând stabili o altă stare de fapt cu privire la calitatea părților stabilită prin hotărârea pusă în executare.

În doctrină s-a arătat că atunci când titlul executoriu este o hotărâre judecătorească, singurele apărări de fond care pot fi invocate pe calea contestației la executare sunt cele care vizează cauze de stingere a obligației care nu puteau fi valorificate în procesul în care s-a pronunțat hotărârea ce constituie titlu executoriu, deoarece au intervenit la un moment la care nu mai erau în curs nici judecata în primă instanță, nici judecata într-o cale de atac în care, potrivit legii, ar fi posibilă invocarea lor.

În cauza dedusă judecății, așa cum a susținut și intimata, alegația contestatoarei în sensul că nu ar avea calitatea de debitor deoarece nu a primit banii pentru sine nu poate fi primită. Aceasta întrucât lipsa calității de debitor putea fi invocată doar în dosarul nr. xxxxx/300/2016, o astfel de apărare fiind inadmisibilă în prezentul cadru procesual astfel cum rezultă din analiza art. 713 alin. 1 C. pr. civ.

D____ urmare, instanța va r espinge, ca inadmisibil, motivul de contestație la executare privind lipsa calității de debitor a contestatoarei.

În continuare, contrar susținerilor contestatoarei, creanța executată silit este certă și exigibilă. Astfel, r aportat la condiția caracterului cert al creanței, instanța reține că certitudinea creanței presupune că existența sa neîndoielnică rezultă din înscrisurile depuse la dosar, conform art. 663 alin. 2 C. pr. civ., iar în speță existența neîndoielnică a creanței rezultă din titlul executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească definitivă. De asemenea, conform art. 663 alin 4 C. pr. civ., creanța este exigibilă dacă creanța debitorului este ajunsă la scadență, iar în cauza dedusă judecății acesta este exigibilă la data pronunțării Deciziei civile nr. 5545 din data de 05.12.2018 pronunțată de Tribunalul București-Secția a VI-a Civilă, în dosar nr. xxxxx/300/2016, conform art. 663 alin. 1 C. pr. civ.

Nici susținerea contestatoarei în sensul că dobânda ar fi mai mică nu are suport probator, acesta menționând doar că potrivit evidențelor sale cuantumul dobânzii ar fi mai mic. Or, acesta nu a arătat care ar fi cuantumul dobânzii din punctul său de vedere, nu a depus evidențele la care face referire și nu a solicitat efectuarea unei expertize contabile judiciare pentru a dovedi că modul de calcul reținut în raportul de expertiză extrajudiciară, dispus de executorul judecătoresc în cadrul executării silite, este eronat, deși conform art. 249 C. pr. civ. cel ce face o susținere în cursul judecății trebuie să o dovedească.

În fine, relativ la alegațiile contestatoarei cu privire la cheltuielile de executare silită, instanța apreciază că acestea sunt nefondate. Astfel, instanța a reținut în cele ce preced faptul că executarea silită din dosarul execuțional nr. 2070/2019 al B__ R___ C_____ s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale. Prin urmare, contrar susținerilor contestatoarei, cheltuielile de executare silită nu vor fi înlăturate urmare a constatării carac t erului nel e gal al executării silite. De asemenea, onorariul executorului se încadrează în limitele prevăzute de Ordinul Ministrului Justiției nr. 2550/2006, privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, și este proporțional cu activitatea desfășurată de acesta. Asadar, nu se impune diminuarea onorariului executorului judecătoresc, astfel cum a solicitat contestatoarea.

Pentru aceste considerente, instanța va respinge, ca inadmisibil, motivul de contestație la executare privind lipsa calității de debitor a contestatoarei. De asemenea, apreciind că actele de executare sunt legal întocmite, instanța va respinge, ca neîntemeiată, contestația la executare pentru celelalte motive formulată de contestatoarea B____ T___________ SA, în contradictoriu cu intimații S_____ T_____ și S_____ G_______.

În baza art. 453 alin. 1 C. pr. civ., având în vedere că intimații nu sunt în culpă procesuală, instanța va respinge, ca neîntemeiată, cererea contestatoarei de obligare a intimaților la plata cheltuielior de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE :

Respinge, ca inadmisibil, motivul de contestație la executare privind lipsa calității de debitor a contestatoarei.

Respinge, ca neîntemeiată, contestația la executare formulată de contestatoarea B____ T___________ SA , J12/4155, CUI xxxxxxx, cu sediul în Cluj-N_____, _______________________. 8, județul Cluj, cu sediul procesual ales în București, sector 2, ________________________. 6A, clădirea Olympus House, etaj 4, în contradictoriu cu intimații S_____ T_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, și S_____ G_______, CNP xxxxxxxxxxxxx, ambii cu domiciliul procesual ales în București, _____________________. 53/55, ap. 1A, ______________.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea contestatoarei de obligare a intimaților la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Cluj-N_____, sub sancțiunea nulității.

Pronunțată astăzi, 01.07.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Leave a Reply