Contestație la executare. Prescripția dreptului de a cerere executarea silită. Judecătoria Cluj Napoca

JUDECĂTORIA CLUJ-N_____

CIVIL

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

ÎNCHEIERE CIVILĂ NR. 3017/2020

Ședința publică din 8 Iulie 2020

Instanța constituită din:

JUDECĂTOR: F______ M_____

GREFIER: M_____ M____

Pe rol fiind soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de contestatorul G______ S_____ M____ în contradictoriu cu intimata P______________ S___, având ca obiect contestație la executare.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă reprezentantul contestatorului av. Ș_____ B____, lipsă fiind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință care învederează instanței că la data de 10 Iunie 2020, s-a depus la dosar, din partea Biroului E___________ Judecătoresc C_________ R____ G______, în copie certificată, dosarul execuțional nr. 3118/2019, respectiv la data de 18 Iunie 2020, s-a mai depus la dosar, din partea contestatorului, răspuns la întâmpinare, iar la data de 19 Iunie 2020, s-a mai depus la dosar, din partea contestatorului, prin email, dovada achitării xerocopierii si comunicării dosarului execuțional instanței.

Instanța reține că îi revine competența de soluționare a cauzei conform prev. art. 714 C. proc. civ. raportat la art. 651 C. proc. civ. și pune în discuție excepția netimbrării acti unii și excepția lipsei dovezii calității de reprezentant, invocate de intimata, și excepția prescripției dreptului de a solicita executarea silită, invocata de contestator.

Reprezentantul contestatorului solicită respingerea excepției netimbrării actiunii având în vedere că dovada achitării taxei judiciare de timbru a fost depusă în original fiind scanată. În ceea ce privește a doua excepție solicită de asemenea respingerea ei având în vedere faptul că există împuternicirea avocațială la dosar care face dovada calității de reprezentant aspect care de altfel a fost verificat. În ceea ce privește a treia excepție arată faptul că o susține solicitând admiterea acesteia invederând instanței că este vorba despre un contract din anul 2007 iar executarea silită a început în 31.01.2020 trecând mai mult de 3 ani de la data scadenței creditului. În plus se susține de intimat faptul că ar fi existat un alt dosar execuțional care s-ar fi stins în anul 2014 dar si prin raportare la acest moment 09.07.2014 până în anul 2020 au trecut mai mult de 3 ani sens în care consideră că executarea silită pentru suma de 3000 lei este prescrisă.

Deliberând, întrucât taxa judiciară de timbru și dovada calității de reprezentant au fost probate cu înscrisurile de la filele 9 și respectiv 8 din dosarul cauzei, instanța reține că excepțiile netimbrării și lipsei calității de reprezentant sunt neîntemeiate motiv pentru care le respinge ca atare.

În ceea ce privește excepția prescripției, instanța reține că pentru soluționarea ei se impune a fi verificate probele în legătură cu fondul cauzei, motiv pentru care, in baza art. 248 C. proc. Civ., unește cu fondul această excepție.

Instanța acordă cuvântul reprezentantului contestatorului asupra probelor.

Reprezentantul contestatorului solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar respectiv a-i fi pus în vedere intimatei să depună dosarul de credit și să specifice data declarației scadenței anticipate. Totodată solicită a fi depusă dovada notificării cesiunii de creanță către contestator, înscrisuri care sunt relevante cât și pentru calitatea de creditor și nu se află la dosarul de executare silită.

Instanța apreciază că dovada cu înscrisuri este pertinentă, utilă și suficientă soluționării cauzei motiv pentru care o încuviințează și respinge ca inutile soluționării cauzei celelalte probe propuse de contestator.

Nemaifiind alte cereri sau dovezi de administrat, instanța declară încheiată cercetarea procesului și acordă cuvântul reprezentantului contestatorului asupra fondului cauzei.

Reprezentantul contestatorului depune la dosar dovada cheltuielilor de judecată si solicită admiterea contestației la executare astfel cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată conform înscrisurilor depuse la dosar și restituirea taxei de timbru achitată de contestator. În continuare învederează instanței solicită admiterea excepției pentru motivele învederate mai sus. Totodată solicită a se constata faptul că potrivit OUG 52/2016, în art. 58, se arată faptul că la momentul efectuării cesiunii de creanță se pierde caracterul executoriu al contractului de credit. În plus solicită a se observa faptul că lipsește calitatea de creditor a intimatei pentru faptul că la dosarul de executare silită nu există dovada notificării clientului său cu privire la cesiunea de creanță.

Instanța reține cauza în pronunțare.

INSTANȚA

Deliberând, constata ca prin contestația la executare înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. de mai sus, contestatorul G______ S_____ M____ in contradictoriu cu intimata PROSPEROCAPI TAL S.a.R.L. a solicitat instanței: I. sa admită excepția prescripției dreptului de a cere executarea silita in dosarul execuțional nr. 3118/2019 al B__ C_________ R____-G______ si sa se constate ca dreptul de a cere executarea silita este prescris, anulân d astfel executarea silita si II. sa anuleze executarea silita însăși, precum si toate actele de executare efectuate in dos. execuțional 3118/2019 al B__ C_________ R____-G______, inclusiv incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare silita din 20.01.2020, pentru lipsa titlului executoriu, lipsa calității de creditor si a incertitudinii si nelichidității creanței, cu cheltuieli de judecata.

În fapt, contestatorul arata ca la data de 03.02.2020 i s-au comunicat de către executorul judecătoresc actele de executare si încheierile menționate, emise in temeiul titlului executoriu contractul de credit nr. xxxxxxxxxxxxxxxx/17.01.2007, încheiat cu EFG Retail Services IFN SA, însă executarea silita si toate actele de executare efectuate de B__ C iumarnea n R____-G______ sunt nelegale, conform art. 704 C. proc. Civ. Astfel, excepția prescripției dreptului de a cere executarea silita este întemeiata deoarece de la momentul scadentei creditului si pana la data demarării executării silite împotriva sa au trecu t 13 ani, astfel ca termenul de prescripție de 3 ani s-a împlinit de mult. De asemenea, executarea silita este nelegala si pentru lipsa titlului executoriu, sens in care sunt clare dispozițiile art. 58 alin. 5 din OUG nr. 52/2016, si dreptul la executare acordat instituțiilor de credit prin art. 120 din OUG nr. 99/2006 are caracter intuitu personae. Mai arata contestatorul ca creanța urmărita nu este certa si lichida, in înțelesul art. 663 C. proc. Civ., deoarece după momentul cesiunii nu se mai puteau per cepe decât dobânzi legale nu si dobânzile prevăzute de contractul de credit bancar, precum si faptul ca intimata nu a făcut dovada calității de creditor in dosarul execuțional.

In drept au fost invocate prevederile legale la care s-a făcut trimitere in text.

In probațiune au fost anexate înscrisuri.

Prin intampinare, intimata a invocat excepțiile netimbrării actiunii si lipsei calității de reprezentant, iar pe fond arata ca dreptul sau de a cerere executarea silita a contestatorului nu este prescris într ucât cursul prescripției s-a întrerupt in anul 2014, când creditorul inițial a formulat cererea de executare silita in dos. execuțional nr. 506/2014 al B__ O_____ I____. Apoi, are calitatea de creditor in raportul sau cu contestatorul urmare cesiunii de creanța al cărui efect este transferul dreptului de creanța din patrimoniul cedentului in patrimoniul cesionarului, creanța urmărita rezulta sin contractul de credit prin care debitorul si-a asumat obligația achitării sumei împrumutate si a dobânzii aferent e, la termenele menționate in graficul de rambursare si începând cu data de 30.09.2016, actualul creditor nu mai calculează dobânzi si creanța nu se mai actualizează cu accesorii. Mai arata intimata ca executarea silita are la baza un titlu executoriu, rep rezentat de contractul nr. xxxxxxxxxxxxxxxx/17.01.2007 încheiat cu BancPost SA, si nu un contract de cesiune de creanța chiar daca creanța i-a fost cesionata, faptul ca monopolul băncilor este reprezentat de activitatea de creditare si nicidecum de aceea d e recuperare a creanțelor, iar in ceea ce privește cheltuielile de executare si actele de executare silita, executorul j___________ a respectat toate condițiile de fond si de forma la întocmirea lor.

In drept au fost invocate dispozițiile legale menționate in cerere.

In probațiune s-a solicitat dovada cu înscrisuri.

Contestatorul a răspuns la intampinare, solicitând respingerea excepțiilor invocate de intimata, arătând ca a achitat taxa judiciara de timbru datorata si a anexat actiunii dovada calității de reprezentant, precum si înlăturarea apărărilor intimatei ca neîntemeiate, stăruind asupra motivelor invocate prin contestație.

Asupra excepțiilor invocate de părți, instanța a reținut că taxa judiciară de timbru a fost achitată de contestator conform chitanței aflate la fila 9 din dosarul cauzei, iar dovada calității de reprezentant se afla la fila 8 din dosar, iar in ce privește prescripția dreptului de a solicita executarea silită, se impune a fi analizata prin prisma probelor in legătura cu fondul, motive pentru care a respins excepțiile invocate de intimata si a unit cu fondul excepția invocata de contestator.

In temeiul art. 250 si urm. si art. 717 C . proc. civ., instanța a încuviințat dovada cu înscrisuri si a dispus comunicarea dosarului execuțional, in copie certificata.

Examinând actele si lucrările de la dosar, instanța reține următoarele:

Prin cererea de executare silita din data de 13.11.2019, înregistrata la B_____ E___________ J___________ C iumarnean R____-G______ sub nr. 318/2019, intimata a solicitat executarea silita împotriva contestatorului, in temeiul titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr. xxxxxxxxxxxxxxxx/17.01.2007 emis de ERB Retail Services IFN SA, prin care debitorul contestator a fost obligat la plata sumei de 3017,88 ron, din care 209,61 ron debit principal, 1.49 ron dobânda aferenta creditului si 2806,78 ron comision bancar restant, solicitând si recuperarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea executării silite – f. 102 dos.

Apoi, din adresa depusa in dosarul execuțional – f. 100, rezulta ca creanța menționata in cererea de executare silita a fost cesionata de creditorul inițial in favoarea intimatei prin contractul de cesiune de creanța din data de 20.05.2016, cesiune care, cu dovezile administrate, nu a fost notificata contestatorului la domiciliu.

Cu toate acestea, conform art. 1575 C . civ. nou, sub imperiul căruia a dobândit intimata dreptul de creanța, cesiunea de creanță produce efecte între cedent și cesionar, iar acesta din urmă poate pretinde tot ceea ce primește cedentul de la debitor, chiar dacă cesiunea nu a fost făcută opozabilă debitorului, context in care apărarea contestatoarei potrivit căreia intimata nu se poate prevala de titlul executoriu pentru realizarea creanței decurgând din acesta nu poate fi reținuta de instanța.

In acelasi sens, la art. 1574 alin. 1 C . civ. se prevede ca cedentul este obligat să remită cesionarului titlul constatator al creanței aflat în posesia sa, precum și orice alte înscrisuri doveditoare ale dreptului transmis, in mod evident in vederea realizării dreptului sau dobândit prin cesiune.

De asemenea, apărarea contestatorului privind faptul ca contractul de cesiune nu constituie titlu executoriu este străina de executarea silita in discuție devreme ce executarea silita s-a solicitat in temeiul contractului de credit si nu a celui de cesiune de creanța.

Cat privește incidenta dispozițiilor art. 58 alin. 5 din OUG nr. 52/2016, instanța constata ca nu poate fi reținuta întrucât, si daca se mai afla in derulare, acest act normativ nu se aplica contractului de credit din speța de fata date fiind dispozițiile art. 135 alin. 1 al OUG nr. 52/2016.

Revenind la dosarul de executare silita, instanța constata ca după ce a admis cererea formulata de creditoare si a dobândit încuviințarea executării silite, prin Încheierea civila nr. xxxxx/CC/2019, pronunțată de Judecătoria Cluj-N_____ in dos. nr. xxxxx/211/2019, executorul judecătoresc a stabilit cheltuielile de executare in suma de 671,42 lei, potrivit Încheierii data in dosarul execuțional la data de 20.01.2020, după care a emis înștiințarea către debitor, somația mobiliara si a procedat la înființarea popririi, acte de executare comunicate contestatorului împreuna cu copia titlului executoriu si încheierile menționate la data de 03.02.2020 – f. 67 si urm. dos.

In drept, potrivit art. 706 alin. 1 C . proc. civ. dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel, iar potrivit alin. 2 termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită.

Art. 710 C . proc civ. prevede că prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile codului civil.

Dispozițiile codului civil referitoare la prescripția extinctivă constituie dreptul comun în materie, în timp ce normele cuprinse în codul de procedură civilă au caracter special, urmând a se aplica numai în ceea ce privește prescripția dreptului de a obține executarea silită.

Prin urmare, in raportul dintre cele două categorii de norme se aplica regula specialia generalibus derogant , potrivit cu care, norma specială se aplică cu prioritate fată de norma generală.

Cu toate acestea, întrucât în noul Cod proc. civ nu se face precizarea exactă referitoare la data nașterii dreptului de a obține executarea silită, coroborând prevederile art. 710 C . proc. civ. cu prevederile art. 6 alin. 4 C . civ. – prescripțiile, decăderile si uzucapiunile începute si neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi, sunt supuse dispozițiilor legale care le-au instituit, instanța constata că în ceea ce privește nașterea dreptului de a obține executarea silită, în cauză se aplică dispozițiile Decretului 167/1958 privind prescripția extinctivă – art. 7, având în vedere data încheierii contractului de credit si faptul ca in conținutul lui nu este menționata nicio scadenta.

Prin urmare, debitorul trebuia sa ramburseze creditul in cel mult 3 ani, si respectiv data ultimei plăti care trebuia efectuata de debitor este 17.01.2010.

Or, cum in speța de fata nu s-a dovedit ca in acest interval de timp si apoi succesiv, pana la data cererii de executare silita – 13.11.2019, creditoarea, respectiv intimata au emis acte care sa suspende sau sa întrerupă termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silita, in înțelesul dispozițiilor art. 13 si 16 din Decretul nr. 167/1958, acest termen s-a împlinit cel mai târziu la data de 17.01.2010, atât pentru debitul principal cat si pentru accesorii.

In acelasi timp se impune a mai retine ca intervenția unui contract de cesiune de creanța, ori chiar o cerere de executare silita ulterioara nu sunt de natura sa repună pe creditoare in termenul de prescripție, motive pentru care apărarea intimatei relativa la întreruperea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silita se dovedește neîntemeiata.

Pentru aceste considerente, instanța constata excepția prescripției invocata de contestator se verifica si, prin urmare, deoarece contractul de credit in cauza nu mai are forța executorie, si cererile de a nulare a executării silite si a actelor de executare efectuate in dos. execuțional nr. 3118/2019 al B__ C_________ R____-G______, inclusiv incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare silita din 20.01.2020, sunt întemeiate.

Așadar, in baza art. 720 C . proc. civ., contestația la executare urmează sa fie admisa ca atare, celelalte motive invocate de contestator fiind de prisos a fi analizate.

In sfârșit, fiind in culpa procesuala, in temeiul art. 453 C . proc. civ., intimata va fi obligata la plata către contestator a sumei de 1256,72 lei, compusa din onorariul avocațial si costul achitat pentru comunicarea copiei dosarului execuțional, dovedite cu înscrisurile depuse la dosar.

Pentru aceste motive

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge ca neîntemeiate excepțiile netimbrării actiunii si lipsei calității de reprezentant, invocate de intimata.

Admite excepția prescripției dreptului de a solicita executarea silita, invocata de contestator.

Admite contestația la executare formulata de contestatorul G______ S_____ M____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Cluj-N_____, _____________________, _____________, _________________, cu domiciliul procesual ales in Cluj-N_____, _______________________ nr. 77, Clădirea B, The Office, parter, camera BP5, jud. Cluj, la SPRL I___ & Asociații, in contradictoriu cu intimata P______________ S.a.R.L., cu sediul in Luxemburg, 1B rue Jean Piret, L-2350, Luxemburg, având sediul procesual ales in Târgoviște, __________________________, jud. Dâmbovița, la Kruk Romania SRL, ai in consecința:

Anuleaza executarea silita si toate actele de executare efectuate in dos. execuțional nr. 3118/2019 al B__ C_________ R____-G______, inclusiv incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare silita din 20.01.2020.

Obliga pe intimata la plata către contestator a sumei de 1256,72 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel in termen de 10 de zile de la comunicare, apel care se depune la Judecătoria Cluj-N_____.

Pronunțata la data de 8 iulie 2020, prin punerea soluției la dispoziția parților de către grefa instanței

Leave a Reply