Contestație la executare împotriva Kruk România

JUDECĂTORIA TÂRGU M___ Ș

CIVIL

INCHEIERE CIVILĂ Nr. 1883/2020

Ș edin ț a publică de la 24 Iunie 2020

Completul compus din:

PRE Ș EDINTE A________ A____

Grefier M____ M_______

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestator F_____ A____ în contradictoriu cu intimat K___ R______ SA având ca obiect contesta ț ie la executare .

La apelul nominal făcut în ș edin ț a publică se prezintă reprezentanta contestato rului, av. B_______ C______ ( înscris ă în Tabloul avoca ț ilor din R______), lipsă fiind contestatorul ș i reprezentantul intimatei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

În baza art. 131 raportat la art. 714 Cod procedură civilă, instan ț a verifică din oficiu competen ț a generală, materială ș i teritorială, constatând că este competentă cu solu ț ionarea cauzei sub toate aspectele.

Reprezentanta contestatorului depune la dosar dovada cheltuielilor de judecată.

La întrebarea instan ț ei reprezentanta contestatorului solicită lăsarea cauzei la a doua strigare pentru a face dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 449 lei.

La a doua strigare a cauzei reprezentanta contestatorului depune la dosar dovada achităr ii taxei de timbru în cuantum de 449 lei.

Instan ț a p une în discu ț ia păr ț ilor excep ț iile invocate prin întâmpinare:

– excep ț ia netimbrării cererii de chemare în judecată

Reprezentanta contestatorului solicită respingerea excep ț iei.

Instan ț a r espinge excep ț ia netimbrării având în vedere că a fost depusă la dosarul cauzei dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 449 lei pentru fondul contesta ț iei la executare

– excep ț ia lipsei dovezii calită ț ii de reprezentant

Reprezentanta contestatorului solicită resping erea excep ț iei.

Instan ț a r espinge excep ț ia lipsei dovezii calită ț ii de reprezentant având în vedere la f. 8 este depusă împuternicirea avoca ț ială.

Potrivit art. 238 alin. (1) din Codul de procedură civilă, instan ț a estimează durata necesară cercetării procesului la 1 termen de judecată.

Instan ț a, în temeiul dispozi ț iilor art. 258 alin. (1) coroborat cu dispozi ț iile art. 255 alin. (1) din Codul de procedură civilă, încuviin ț ează proba cu înscrisurile depuse la dosar ș i copia dosarului execu ț ional , apreciind-o ca fiind legală, pertinentă ș i concludentă pentru justa solu ț ionare a cauzei.

Constată că a fost comunicată copia dosarului execu ț ional

Instan ț a ridică din oficiu excep ț ia netimbrării cererii de suspendare a executării silite ș i anulează ca netimbrată cererea de suspendare a executării silite.

Fa ț ă de împrejurarea că nu mai sunt alte cereri în proba ț iune de formulat, instan ț a, potrivit art.244 alin.1 Cod procedură civilă, constată cercetarea judecătorească terminată ș i acordă cuvântul în fond.

Reprezentanta contestatorului solicită admiterea ac ț iunii, cu cheltuieli de judecată.

Instan ț a socotindu-se lămurită, în conformitate cu prevederile art.394 alin 1 Cod Procedură Civilă, re ț ine cauza în pronun ț are.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei de fa ț ă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instan ț e sub numărul de mai sus, contestatorul F_____ A____ în contradictoriu cu intimata K___ R______ S.R.L, a solicitat:

1. anularea tuturor actelor de executare întocmite în dosarul execu ț iona l nr. 497/2020 al B.E.J V___ M____ C_______

2. anularea executării silite însă ș i ce formează obiectul dosarului execu ț ional nr. 497/2020 al B.E.J V___ M____ C_______

4. constatarea lipsei calită ț ii de reprezentant al K___ R______ S.R.L respectiv excep ț ia lipsei calită ț ii procesuale active

5. constatarea intervenirii prescrip ț iei dreptului de a solicita executarea silită

6. suspendarea executării silite, ridicarea sechestrului instituit asupra auto mercedes benz cu număr de identificare WDB9026621R798018, XXXXXXXXXX, mercedes benz cu număr de identificare WDFxxxxxxxxxxxx74, XXXXXXXXX precum ș i ridicarea tuturor formelor de executare silită până la solu ț ionarea definitivă a prezentei contesta ț ii

7. obligarea la plata cheltuielilor de judecată

În motivarea cererii formulate, s-au arătat, în esen ț ă, următoarele:

Sinteza motivelor contesta ț iei la executare:

1. Calitatea procesuală ș i lipsa titlului executoriu fată de contestatorul

2. Prescrip ț ia dreptului de a cere executarea silită

3. Nu există nicio crean ț ă certă, lichidă ș i exigibilă ce ar putea să constituie obiectul unei executări silite

Pârâta a formulat cerere de executare silită în dosarul execu ț ional nr. 497/2020 al B.E.J V___ M____ C_______ la data de 04.03.2020 în baza contractului de leasing nr. xxxxx /08.08.2008

La data de 08.08.2008 a încheiat un contract de leasing financiar cu societatea S.C IMPULS-Leasing R______ I.F.N S.A. cu privire la autoturismul marca Dacia L____ pe o perioadă de 48 luni.

După o perioadă de aproximativ de 2 ani nu a mai reu ș it să achite ratele motiv pentru care contractul de leasing a fost reziliat, autoturismul a fost ridicat de către firma de leasing ș i a fost obligat la plata unor sume de bani.

A achitat integral toate obliga ț iile ș i cu toate acestea actualmente este execu tat silit.

II. Motivele contesta ț iei

Calitatea procesuală a K___

În ș edin ț a din 4 aprilie 2016, înalta Curte de Casa ț ie ș i Justi ț ie-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr. 9 în dosarul nr. XXXXXXXXXX, a admis sesizarea formulată de Tribunalul Bra ș ov, privind pronun ț area unei hotărâri prealabile ș i, în consecin ț ă, a stabilit că: în interpretarea ș i aplicarea dispozi ț iilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată ș i repreze ntarea conven ț ională a persoanei juridice în fa ț a instan ț elor de judecată nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

Activitatea de reprezentare conven ț ională în fa ț a instan ț elor de judecată este o activitate necomercială, rezervată prin lege avoca ț ilor ș i consilierilor juridici. Or, dacă s-ar agrea ideea ca o persoană juridică să fie reprezentată de o altă persoană juridică, s-ar ajunge la concluzia, de neacceptat, că reprezentarea în sine ar putea constitui obiect de activitate al mandatarului”, arată ÎCCJ în decizia 9/2016

ÎCCJ a stabilit de asemenea prin Decizia Nr. 19 din martie 2018 faptul că „ în interpretarea ș i aplicarea art. 664 alin. (2) din Codul de procedură civilă, reprezentar ea conven ț ională a persoanei juridice nu se poate face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă, potrivit art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, astfel cum acesta a fost interpretat prin decizi a nr. 9/2016 pronun ț ată de înalta Curte de Casa ț ie ș i Justi ț ie-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept”.

Prin urmare invocă excep ț ia lipsei calită ț ii procesuale active a K___ R______ S.R.L de a solicita investirea cu formulă executorie a contra ctului de credit.

Calitatea procesuală activă presupune o identitate între titularul dreptului ș i persoana care formulează ac ț iunea civilă.

În lipsa comunicării cesiunii, potrivit dispozi ț iilor legale, către debitorul cedat (împrumutatul din contractul de credit), cesiunea de crean ț ă nu produce niciun efect, astfel că executarea silită demarată de cesionar (firma de recuperări crean ț e) este nelegală.

Contestatorul nu a fost informat niciodată cu privire la intervenirea cesiunii de crean ț ă, fiind aplicabile prevederile art. 3 ș i art. 102 din Legea 71/2011, potrivit cărora cesiunea de crean ț ă, fiind un contract, rămâne supusă dispozi ț iilor legii în vigoare la data când a fost încheiată, disp. art. 1578 C.civ.

În cazul unei eventuale cesiuni de contract de credit bancar dobânda ar continua să curgă potrivit graficului ini ț ial de rambursare a creditului, iar acest contract ar constitui titlu executoriu pentru întreaga crean ț ă, pe când, în cazul cesiunii de crean ț ă, dobânda nu mai continuă să curgă potrivit grafi cului ini ț ial de rambursare a creditului, contractul de credit bancar încetându- ș i efectele ca urmare a cesiunii, iar contractul de cesiune de crean ț ă nu constituie titlu executoriu.

Cesiunea crean ț ei rezultând din contractul de credit nebancar a determina t na ș terea a două raporturi juridice diferite între păr ț i, unul între institu ț ia de credit ș i debitor, respectiv unul între creditorul cesionar ș i debitor.

Contractul de cesiune nu constituie titlu executoriu. Atunci când creditorul care solicită executarea silită a unui contract de credit este creditorul cesionar în urma încheierii unei cesiuni de crean ț ă cu institu ț ia de credit, executarea silită este lipsita de un titlu executoriu.

Caracterul de titlu executoriu al crean ț ei nu este un accesoriu al dreptului cedat, ci un atribut pe care legiuitorul l-a prevăzut expres sau nu pentru acest contract. Legiuitorul a în ț eles să confere caracter de titlu executoriu contractului de credit în considerarea persoanei creditorului, respectiv a institu ț iei de credit care acordă împrumutul bancar, titlul executoriu fiind raportat strict cu privire la obiectul său: debitul principal ș i accesoriile, precum ș i la subiectele sale: institu ț ia bancară ș i debitorul

Prescrip ț ia dreptului de a cere executarea silită

În prezenta spe ț ă, în considerarea datei contractării creditului ș i coroborat cu dispozi ț iile art. 201 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, institu ț ia prescrip ț iei este supusă dispozi ț iilor Decretului nr. 167/1958p rivitor la prescrip ț ia extinctivă.

Or, în raport de data scaden ț ei agreate de păr ț i ș i stipulate expres în Contract, respectiv maxim data de 08.08.2012, orice sumă reprezentând debit restant putea fi solicitată de către creditoare cu beneficiul puterii de stat, până cel mai târziu la data de 08.08.2015.

Creditoarea a formulat cererea la data de 04.03.2020. A afirmat ca dată maximă 08.08.2012 deoarece în realitate raporturile contractuale dintre păr ț i au încetat în anul 2010.

Nu există nicio crean ț ă certă, lichidă ș i exigibilă ce ar putea să constituie obiectul unei executări silite

Astfel, potrivit art. 663 C.pr.civ :”executarea silită nu se poate face decât dacă crean ț a este certă lichidă ș i exigibilă

Prin urmare, pentru a pomi executarea silită, nu este suficientă existen ț a unui titlu executoriu ci creditorul trebuie să î ș i justifice urmărirea silită prin existen ț a unei crean ț e certe, lichide ș i exigibile.

Consideră în acest sens că în spe ț ă nu este îndeplinită condi ț ia referitoarea la caracterul cert al crean ț ei.

Textul legal amintit anterior define ș te el însu ș i ce înseamnă caracter cert în sensul că” crean ț ă certă este aceea a cărei existen ț ă rezultă din însu ș i titlul executoriu”.

După cum se poate observa din actele depuse la dosarul cauzei, singurul act ata ș at de către pârâtă este contractul de leasing.

De unde anume rezultă debitul de 2048 euro nu se poate elucida sau demonstra .

Pârâta se limitează doar la a preciza că această sumă este compusă din debit principal 497 euro, alte crean ț e 1322,86 euro, 70,43 euro dobândă, 157,8 euro penalită ț i.

Prin urmare se poate constata cu u ș urin ț ă faptul că crean ț a solicitată de intimată este compusă în propor ț ie covâr ș itoare de o categorie denumită „alte crean ț e”, respectiv 1322.86 euro, sumă ce nu are nici o justificare contractuală sau legală.

De asemenea intimata nu poate solicita dobândă ( nici nu ș tie de care de altfel) ș i cu atât mai pu ț in nu poate solicita penalită ț i nestipulate.

Simpla ata ș are a contractului de credit la cererea de executare silită nu poate constitui dovada suficientă a caracterului cert al crean ț ei pârâtei. De asemenea, pârâta nu face men ț iune cu privire la ratele achitate de către contestatorul, data de la care au fost calculate penalită ț ile ș i celelalte accesorii, nu s-a ata ș at un scad en ț ar, o modalitate de calcul pentru a se putea dovedi modalitatea de calcul a sumelor invocate. În consecin ț ă crean ț a nu este dovedită.

Men ț ionează că sarcina probei îi revine pârâtei ș i anume aceea de a fac dovada caracterului cert, lichid ș i exigibil al crean ț ei.

Suspendarea executării

Până la solu ț ionarea acestei contesta ț ii, solicită să se dispună suspendarea executării, potrivit art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă

Din această perspectivă ș i având în vedere cele arătate referitoare la aspectul că împrejurările legate de starea de fapt sunt de natură să creeze o aparen ț ă în drept în favoarea contestatorului.

În D____: î ș i întemeiază pozi ț ia procesuală pe dispozi ț iile legale la care a făcut referire în text.

Pentru dovedirea celor sus ț inute , s-a solicitat încuviin ț area ș i administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Cererea a fost legal timbrată , fiind depusă la dosarul cauzei dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 449 lei pentru fondul contesta ț iei la executare.

In timata a depus ÎNTÂMPINARE prin care:

– a invocat:

excep ț ia netimbrării cererii de chemare în judecată
excep ț ia lipsei dovezii calită ț ii de reprezentant

– respingerea ca nelegala ș i neîntemeiata a contesta ț iei la executare formulate împotriva executării silit e înse ș i ș i a actelor de executare încheiate de executorul judecătoresc V___ M____ C_______ în dosarul execu ț ional nr. 497/2020

În motivarea cererii formulate, s-au arătat, în esen ț ă, următoarele:

La data de 08.08.2008, a fost încheiat Contractul de leas ing nr. xxxxx, _________________-LEASING Romania I.F.N. S.A., în calitate de finan ț ator ș i contestatorul din prezenta cauza în calitate de utilizator.

Întrucât debitorul a încetat să achite ratele aferente folosin ț ei bunului, institu ț ia financiar bancara a reziliat contractul ș i ulterior a cesionat întreaga crean ț a intimatei. Totodată, au fost efectuate formalită ț ile de înscriere a Contractului de cesiune crean ț e în Arhiva Electronic de Garan ț ii Reale Mobiliare în conformitate cu dispozi ț iile legale în vigo are, sub avizul nr. 2017-xxxxxxxxxxxxxx-TWG.

Încercările creditorului de a oferi consiliere ș i posibilitatea rambursării crean ț ei în mai multe rate avantajoase au fost ignorate de către contestator, motiv pentru care s-au început formalită ț ile de executare silită prin intermediul B__ V___ M____ C_______.

Toate cererile ș i sus ț inerile debitorului sunt însă neîntemeiate, cu consecin ț a respingerii în totalitate a cererii sale

Dreptul intimatei de a cere executarea silită a contestatorului nu este prescris

Chiar dacă contestatorul nu a în ț eles sa î ș i citească corespondenta, acestuia îi este opozabila cesiunea de crean ț a, societatea lor notificând acest lucru, trimi ț ând mai multe scrisori către debitor prin care informa asupra noului creditor, precum ș i a sumelor pe care i le datorează, debitorul nedorind solu ț ionarea conflictului pe cale amiabila.

Executarea silită înse ș i, cât ș i toate actele de executare ce au fost întocmite de către executorul judecătoresc au respectat toate regulile de fond ș i de forma impus e de dispozi ț iile Codului de procedura civila, ș i au fost dispuse în conformitate cu prevederile legii.

Referitor la condi ț iile necesare pentru aplicarea institu ț iei de administrare a bunurilor altuia (si, pe cale de consecin ț a, aplicarea articolului 810 d in Codul civil privind reprezentarea în instan ț a), solicită să se re ț ină ca sunt îndeplinite toate condi ț iile men ț ionate în Codul civil cu privire la existenta unui astfel de raport juridic ce da dreptul administratorului sa reprezinte mandantul în fa ț a in stan ț ei de judecata prin avocatul sau consilierul sau juridic.

Institu ț ia finaciar bancara poate cesiona unui ter ț drepturile ș i obliga ț iile sale din prezentul contract, astfel consideră ca atât cesionarul cât ș i cedentul nu au încălcat nicio clauza contractuala astfel încât, consideră ca cesiunea a acoperit toate cerin ț ele legale ș i prin acest contract de cesiune nu i-au fost încălcate drepturile clientului. Toate scrisorile emise de către intimata în aten ț ia contestatorului, cuprind toate cerin ț ele Legii 31/1990 ș i în antetul scrisorilor se regăsesc toate datele de identificare ale societă ț ii lor, inclusiv denumire, adresa, CUI, cât ș i faptul ca societatea lor este operator de date cu caracter personal, numărul notificării prin care a fost autoriza ț i sa prelucram date cu caracter personal.

Cesiunea de crean ț a a fost notificata astfel cum este prevăzut de art. 1393 Cod Civil, societatea lor trimi ț ând către debitorul contestator notificări privind încheierea contractului de cesiune între păr ț i folosind înscrisuri ce vor fi anexate prezentei.

Mai mult de atât, cesiunea de crean ț e a fost înscrisa în Arhiva Electronica de Garan ț ii Reale Mobiliare în conformitate cu dispozi ț iile Titlului VI-„Regimul juridic al garan ț iilor reale mobiliare”-din LEGEA nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, sub nr. 2017-xxxxxxxxxxxxxx-TWG cesiunea drepturilor fiind definitiva sî irevocabila.

Modificarea păr ț ilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substan ț a titlului executoriu, pozi ț ia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu crean ț a.

Majoritatea doctrinarilor, pornind de la concep ț ia potrivit căreia cesiunea nu transfera numai emolumentul crean ț ei, iar cesionarul este parte survenita în contractul ini ț ial, apreciază ca cesionarul poate exercita toate ac ț iunile ce au apar ț inut cedentului; cesionarul devine creditor în locul cedentului, preluându-i toate drepturile, iar crean ț a rămâne neschimbata.

În ceea ce prive ș te sumele datorate de către debitor, solicită instan ț ei de judecata sa ia act ca acestea sunt în concordanta cu prevederile titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing încheiat în data de 08.08.2008.

Astfel, în cuprinsul contractului de leasing au fost indicate în mod clar ș i potrivit dispozi ț iilor legale în vigoare obliga ț iile ș i consecin ț ele în cazul nerespectării de către utilizator a clauzelor contractuale.

Din interpretarea prevederilor legale, orice parte care sus ț ine îndeplinirea unui act sau fapt juridic trebuie sa aducă probe în instan ț a pentru solu ț ionarea procesului, iar pe cale de consecin ț a, pârâta nu a făcut dovada rambursării crean ț ei, invocând faptul ca „am achitat integral toate obliga ț iile…”, motive care nu reprezintă dovezi certe ale celor invocate.

Pe parcursul procesului:

– a fost comunicată copia dosarului execu ț ional

– a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei

ANALIZÂND ASPECTELE Ș I ÎMPREJURĂRILE CAUZEI, RE Ț INE URMĂTOARELE:

STAREA DE FAPT

Între contestatorul din prezenta cauză ș i S.C IMPULS-Leasing R______ I.F.N S.A. s-a încheiat Contractul de leasing financiar nr. xxxxx/08.08.2008 pentru achizi ț ia unui auto marca Dacia L____ pe un termen de 48 luni, valoarea totală a contractului fiind 7.458,96 EUR.

În data de 04.03.2020 K___ R______ S.R.L. a solicitat B__ V___ M____ C_______ declan ș area executării silite împotriva debitorului F_____ A____ în baza titlului executoriu contract de credit nr. xxxxx din data de 08.08.2008 pentru recuperarea sumei de 1 2.048,11 EUR (la cursul BNR din ziua pla ț ii), suma compusă din:

– 1.322,86 EUR (la cursul BNR din ziua pla ț ii) reprezentând alte crean ț e

– 497,02 EUR (la cursul BNR din ziua pla ț ii) reprezentând debit principal

– 70,43 EUR (la cursul BNR din ziua pla ț ii) reprezentând dobânda aferenta creditului acordat

– 157,80 EUR (la cursul BNR din ziua pla ț ii) reprezentând penalită ț i aferente creditului acordat

A fost astfel înregistrat dosarul execu ț ional nr. 497/2020 al B__ V___ M____ C_______ .

Prin Încheierea Civilă nr. 1825/30.03.2020 pronun ț ată în dosarul XXXXXXXXXXXXX (îndreptată prin încheierea din 27.04.2020) a fost încuviin ț ată executarea silită a titlului executoriu constând în Contract de Credit nr. xxxxx din data 08.08.2008 pentru realizarea crean ț ei având ca obiect suma de 2.048,11 Euro (la cursul BNR din ziua plă ț ii) compusă din

– 1.322,86 Euro (la cursul BNR din ziua plă ț ii) reprezentând alte crean ț e;

– 497,02 Euro (la cursul BNR din ziua plă ț ii) reprezentând debit principal;

– 70,43 Euro (la cursul BNR din ziua plă ț ii) reprezentând dobânda aferentă creditului acordat ș i

– 157,80 Euro (la cursul BNR din ziua plă ț ii) reprezentând penalită ț i aferente creditului acordat.

Prin Încheierea nr. 1/04.05.2020 emisă în dosarul execu ț ional nr. 497/2020 al B__ V___ M____ C_______ s-au stabilit cheltuieli de executare silită în cuantum de 1.309,96 lei compuse din:

– 20,00 Lei Taxa timbru executare;

– 119,00 Lei Cheltuieli executare ini ț iale;

– 1.170,96 Lei Onorariu executor judecătoresc;

Prin S___ ț ia din 04.05.2020 s-a pus în vedere debitorului să achite suma compusă din 2.048,11 EUR (la cursul BNR din ziua pla ț ii) debit + 1.309,96 Lei reprezentând cheltuieli de executare silită, urmând a se adăuga ș i alte cheltuieli care se vor mai ivi pe parcursul executării.

Prin Adresa din 04.05.2020 s-a instituit poprirea asupra conturilor debitorului deschise la BANCA TRANSILVANIA ș i BRD GROUPE SOCIETE GENERALE.

Prin procesul – verbal din 18.05.2020 au fost declarate sechestrate următoarele autovehicule:

– auto marca MERCEDES BENZ, număr de identificare WDB9026621R798018, număr de înmatriculare WIS-85-FAB, anul fabrica ț iei 2005;

– auto marca MERCEDES BENZ, număr de identificare WDFxxxxxxxxxxxx74, număr de înmatriculare XXXXXXXXX, anul fabrica ț iei 2002;

În data de 27.05.2020 a fost formulată contesta ț ie la executare.

CONTESTA Ț IA LA EXECUTARE

Dispozi ț ii legale aplicabile

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ

ART. 712

(1) Împotriva executării silite , a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum ș i împotriva oricărui act de executare se poate face contesta ț ie de către cei interesa ț i sau vătăma ț i prin executare.

De asemenea, se poate face contesta ț ie la executare ș i în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condi ț iile legii.

ART. 720

Efectele solu ț ionării contesta ț iei

(1) Dacă admite contesta ț ia la executare , instan ț a, ț inând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înse ș i, va anula ori lămuri titlul executoriu.

(2) De asemenea, dacă prin contesta ț ia la executare s-a cerut de către partea interesată împăr ț irea bunurilor proprietate comună, instan ț a va hotărî ș i asupra împăr ț elii acestora, potrivit legii.

(3) În cazul respingerii contesta ț iei , contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contesta ț ia a fost exercitată cu rea-credin ț ă, el va fi obligat ș i la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei.

(4) Hotărârea de admitere sau de respingere a contesta ț iei, rămasă definitivă, va fi comunicată, din oficiu ș i de îndată, ș i executorului judecătoresc.

(5) Dacă contesta ț ia este admisă, executorul judecătoresc este obligat să se conformeze măsurilor luate sau dispuse de instan ț ă.

(6) Atunci când contesta ț ia a fost respinsă, suma reprezentând cau ț iunea depusă rămâne indisponibilizată, urmând a servi la acoperirea crean ț elor arătate la alin. (3) sau a celor stabilite prin titlul executoriu, după caz, situa ț ie în care se va comunica executorului ș i recipisa de consemnare a acestei sume.

ART. 704

Nulitatea executării silite

Nerespectarea dispozi ț iilor privitoare la executarea silită însă ș i sau la efectuarea oricărui act de executare atrage nulitatea actului nelegal, precum ș i a actelor de executare subsecvente , dispozi ț iile art. 174 ș i următoarele fiind aplicabile în mod corespunzător.

ART. 174

No ț iune ș i clasificare

(1) Nulitatea este sanc ț iunea care lipse ș te total sau par ț ial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerin ț elor legale, de fond sau de formă.

ART. 175

Nulitatea condi ț ionată

(1) Actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerin ț ei legale s-a adus păr ț ii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfiin ț area acestuia.

(2) În cazul nulită ț ilor expres prevăzute de lege, vătămarea este prezumată , partea interesată putând face dovada contrară.

ART. 179

Efectele nulită ț ii

(1) Actul de procedură nul sau anulabil este desfiin ț at , în tot sau în parte, de la data îndeplinirii lui.

(2) Dacă este cazul, instan ț a dispune refacerea actului de procedură, cu respectarea tuturor condi ț iilor de validitate.

(3) Desfiin ț area unui act de procedură atrage ș i desfiin ț area actelor de procedură următoare, dacă acestea nu pot avea o existen ț ă de sine stătătoare.

Prescrip ț ia dreptului de a cere executarea silită

Dispozi ț ii legale aplicabile

CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ DIN 1865

Prescrip ț ia dreptului de a cere executarea silită

ART. 405

Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani , dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia ac ț iunilor reale imobiliare, termenul de prescrip ț ie este de 10 ani.

Termenul de prescrip ț ie începe să curgă de la data când se na ș te dreptul de a cere executarea silită.

Prin împlinirea termenului de prescrip ț ie orice titlu executoriu î ș i pierde puterea executorie.

ART. 405^1

(1) Cursul prescrip ț iei se suspendă:

a) în cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescrip ț ie a dreptului material la ac ț iune;

b) pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost stabilită de instan ț ă sau de alt organ jurisdic ț ional competent;

c) atâta timp cât debitorul î ș i sustrage veniturile ș i bunurile de la urmărire;

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

(1^1) După încetarea suspendării, prescrip ț ia î ș i reia cursul, socotindu-se ș i timpul scurs înainte de suspendare.

(2) Prescrip ț ia nu se suspendă pe timpul cât executarea silită este suspendată la cererea creditorului urmăritor.

ART. 405^2

Cursul prescrip ț iei se întrerupe:

a) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obliga ț iei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoa ș terii, în orice alt mod, a datoriei;

b) pe data depunerii cererii de executare, înso ț ită de titlul executoriu, chiar dacă a fost adresată unui organ de executare necompetent;

c) pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, în condi ț iile art. 453 alin. 2;

d) pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare;

e) pe data depunerii cererii de reluare a executării, în condi ț iile art. 371^6 alin. 1;

f) în alte cazuri prevăzute de lege.

După întrerupere începe să curgă un nou termen de prescrip ț ie .

Prescrip ț ia nu este întreruptă dacă cererea de executare a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat ori dacă cel care a făcut-o a renun ț at la ea.

ART. 405^3

După împlinirea termenului de prescrip ț ie creditorul poate cere repunerea în acest termen, numai dacă a fost împiedicat să ceară executarea datorită unor motive temeinice.

Cererea de repunere în termen se introduce la instan ț a de executare competentă, în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării.

Solu ț ionarea excep ț iei prescrip ț iei dreptului de a cere executarea silită

În condi ț iile în care Contractul de leasing financiar nr. xxxxx/08.08.2008 a devenit scadent integral în data de 08.08.2012, aceasta este data de la care va curge termenul de prescrip ț ie a dreptului de a cere executarea silită.

Întrucât nu s-a făcut dovada inciden ț ei vreunei cauze de întrerupere sau suspendare a curgerii termenului de prescrip ț ie, instan ț a constată că termenul de prescrip ț ie s-a împlinit în data de 08.08.2015.

Având în vedere cele arătate mai sus, precum ș i faptul că solicitarea de constatare a intervenirii prescrip ț iei extinctive a fost formulată (sub sanc ț iunea decăderii) după primul act ce ar fi putut avea efect întreruptiv de prescrip ț ie, instan ț a va constata că a intervenit prescrip ț ia dreptului de a cere executarea silită a Contractului de leasing financiar nr. xxxxx/08.08.2008.

În condi ț iile în care s-a constatat deja împlinit termenul de prescrip ț ie a dreptului de a cere executarea silită, astfel încât contesta ț ia urmează a fi admisă, instan ț a nu va mai proceda la analizarea celorlalte aspecte, un asemenea demers fiind superfluu.

Anularea executării silite

Având în vedere admiterea excep ț iei prescrip ț iei extinctive, instan ț a va admite contesta ț ia la executare ș i va anula executarea silită demarată în cadrul dosarului de executare nr. 497/2020 al B__ V___ M____ C_______ ș i a tuturor actelor de executare efectuate în cadrul acestuia.

RESTITUIREA TAXEI DE TIMBRU

În baza art. 45 alin. 1 lit. f din OUG 80/2013, instan ț a va dispune să se restituie contestatorului, după rămânerea definitivă a hotărârii de admitere a contesta ț iei la executare, a sumei de 449 lei reprezentând taxă de timbru aferentă contesta ț iei la executare.

CHELTUIELI DE JUDECATĂ

În baza art. 453 Cod Procedură Civilă, instan ț a va obliga intimata să achite contestatorului suma de 2.153 lei cu titlu de cheltuieli de judecată , reprezentând:

– 103 lei: contravaloare copiere dosar execu ț ional

– 50 lei: taxa de timbru pentru cererea de suspendare provizorie a executării silite

– 2.000 lei: onorariu avoca ț ial

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite contesta ț ia la executare formulată de:

– contestatorul F_____ A____, cu domiciliul în loc. Târgu-M___ ș , _________________, ________________ ș , CNP xxxxxxxxxxxxx, asistat ș i reprezentat de av. C______ B_______ cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat B_______ C______, cu sediul în Târgu-M___ ș , _____________________. 2/A, jud. M___ ș , cod po ș tal: xxxxxx Tel. xxxxxxxxxxxx, fax: 0365/xxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , în contradictoriu cu

– intimata K___ R______ S.R.L cu sediul în B_____ ș ti, _______________________. 165, sector 3 B_____ ș ti, cu sediul ales în loc. Târgovi ș te, ___________________, nr. 2 C, jud. Dâmbovi ț a, prin reprezentant conven ț ional av. P______ A____, email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÎN CONSECIN Ț Ă

Constată că a intervenit prescrip ț ia dreptului de a cere executarea silită a Contractului de leasing financiar nr. xxxxx/08.08.2008.

Anulează executarea silită demarată în cadrul dosarului de executare nr. 497/2020 al B__ V___ M____ C_______ ș i a tuturor actelor de executare efectuate în cadrul acestuia.

Dispune întoarcerea executării silite demarate în cadrul dosarului execu ț ional 497/2020 al B__ V___ M____ C_______ ș i restabilirea situa ț iei anterioare prin restituirea sumelor de care a fost lipsit contestatorul ca urmare a executării silite

Dispune să se restituite contestatorului , după rămânerea definitivă a hotărârii de admitere a contesta ț iei la executare, suma de 449 lei , reprezentând taxă de timbru aferentă contesta ț iei la executare.

Obligă intimata să achite contestatorului suma de 2.153 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Judecătoria Târgu M___ ș .

Pronun ț ată prin punerea solu ț iei la dispozi ț ia păr ț ilor de către grefa instan ț ei, azi, 24.06.2020.

PRE Ș EDINTE

A________ A____

GREFIER

M____ M_______

Leave a Reply