Contestație la executare. Reducerea onorariului executorului judecătoresc

Contestație la executare. Reducerea onorariului executorului judecătoresc

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

SECȚIA CIVILĂ

 

Dosar nr. ______________

 

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 203

Ședința publică din data de 20 ianuarie 2021

Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Sentința civilă nr. 2747/06.08.2020 pronunțată de Judecătoria Tg. M____ în dosarul nr. _____/320/2019, a fost admisă parte cererea formulată de reclamanta B_____ B______ – G________ în contradictoriu cu pârâtul A_____ A_____ și a fost obligat

pârâtul să plătească reclamantei suma de 1.285 lei lunar, cu titlu de pensie de întreținere, începând cu data introducerii cererii (17.12.2019) și până la terminarea studiilor reclamantei, însă fără a depăși vârsta de 26 ani.

În data de 21.10.2020, intimata s-a adresat B__ M____ D____ G_______ solicitând executarea silită a Sentinței sus-menționate, fiind deschis dosarul de executare silită nr. 787/E/2020.

Actele de executare emise în cadrul acestui dosar execuțional (Somația, Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare) au fost comunicate contestatorului, în data de 09.11.2020 (f.15 dosar execuțional).

În termen a fost introdusă prezenta contestație la executare.

În ceea ce privește dispozițiile legale aplicabile instanța reține că potrivit art. 712 alin. 1 Cod Procedură Civilă Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare.

De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 713 din cuprinsul aceluiași act normativ (1) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestație motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă.

Cu relevanță în cauză sunt și prevederile art. 448 alin. 1 pct. 4 Cod Procedură Civilă, dispozițiile legale potrivit cărora Hotărârile primei instanțe sunt executorii de drept când au ca obiect: rente ori sume datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii, precum și pensii acordate în cadrul asigurărilor sociale;

Ca atare, având în vedere că sentința civilă mai sus menționată a soluționat un litigiu privind obligarea pârâtului – contestator la plata pensiei de întreținere aceasta este executorie de drept, debitorul având posibilitatea de a uza de dispozițiile art. 450 Cod Procedură Civilă pentru a obține suspendarea executării provizorii prin cererea de apel sau în tot cursul judecății în apel.

Prin urmare, nu prezintă relevanță împrejurarea potrivit căreia contestatorul a formulat apel în dosarul nr. _____/320/2019, câtă vreme hotărârea se bucură în continuare de putere executorie.

În ceea ce privește încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită, la întâlnirea președinților de secții civile din 19-20.11.2015 de la Timișoara organizata de INM cât și la întâlnirea de la Bacău din iunie 2016 s-a stabilit cu majoritate că onorariile maximale prevăzute de O.M.J. nr. 2550/C/2006 includ și TVA cu argumentul că prevederea acestor onorarii în lege s-a realizat în scopul de a asigura predictibilitatea costurilor executării, inclusiv pentru debitor.

Așadar, onorariul executorului care conține și TVA poate fi redus cel puțin până la pragul maximal din Ordinul nr. 2550/2006, reducerea incluzând și TVA, neputându-se stabili fără o dispoziție legală concretă că limitele prevăzute de ordin nu vizează un cuantum care încorporează TVA-ul.

În condițiile în care onorariul executorului judecătoresc nu a fost stabilit în limitele fixate de Ordinul MJ 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești (10% din creanța urmărită, în această limită fiind inclusă TVA), instanța va proceda la reducerea onorariului executorului judecătoresc la această limită maximală, respectiv 1413,5 lei (echivalentul a 10% din creanța urmărită, în această limită fiind inclusă TVA).

Onorariul redus la limita maximală apare ca fiind unul adecvat și echitabil, fiind fixat în considerarea activităților pe care executorul urma să le desfășoare pentru recuperarea creanței.

În ceea ce privește onorariul avocatului pentru inițierea executării silite, instanța apreciază că acesta nu este nejustificat raportat la munca efectiv prestată de către avocat, suma de 500 de lei nefiind una disproporționată.

Având în vedere inexistența vreunei cauze de nulitate a executării silite, instanța va admite în parte contestația la executare, strict cu privire la onorariul executorului judecătoresc, acesta urmând a fi redus la suma de 1413,5 lei.

În baza prevederilor art. 453 alin. 1 Cod Procedură Civilă va obliga contestatorul să achite intimatei cheltuieli de judecată în sumă de 500 de lei, reprezentând onorariu avocațial. Instanța nu va reduce acest onorariu chiar dacă urmează a fi pronunțată o soluție de admitere în parte a contestației la executare, în condițiile în care argumentul pentru care se va admite în parte nu poate fi imputabil intimatei, fiind exclusiv culpa executorului judecătoresc pentru stabilirea unui onorariu cu depășirea limitelor legale.

În condițiile în care nu s-a reținut vreo culpă a intimatei în cadrul executării silite, instanța va păstra în sarcina contestatorului cheltuielile aferente xerocopierii dosarului execuțional care au fost achitate pentru primul termen de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite, în parte, contestația la executare formulată de contestatorul A_____ A_____, cu domiciliul în comuna Râciu, _________________________, _______________________, jud. M____, CNP _____________, tel.__________, în contradictoriu cu intimata B_____ B______-G________, cu domiciliul în _______________________, nr. 28, jud. M____, CNP _____________, tel:__________, fără adresă electronică, prin avocat P_______ M______, cu domiciliul ales la Cabinet de avocat- P_______ M______, cu sediul în Reghin, ____________________. 5/3, jud. M____ și în consecință

Reduce onorariul executorului judecătoresc de la suma de 1682 lei (T.V.A. inclus) la suma de 1413,5 lei (T.V.A. inclus).

Respinge în rest cererea ca neîntemeiată.

Cu drept de apel la Tribunalul M____ în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria Târgu M____.

Pronunțată în condițiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, azi data de 20.01.2021.

PREȘEDINTE

Ș______ – SCHWARTZ C_______

GREFIER

D__ M____

Leave a Reply