Curtea de Apel Alba Iulia. Recalculare pensie cu luarea in calcul a veniturilor brute menționate în adeverință

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL A___ I____

SECTIA I CIVILA

DECIZIE CIVILĂ Nr. 11/2020

Ședința publică de la 14 Ianuarie 2020

Completul compus din:

PREȘEDINTE L____ M____ D_______

Judecător C_______ G_________ N______

Grefier S_____ L____

Pe rol se află soluționarea apelului declarat de pârâta C___ Județeană de P_____ A___ împotriva sentinței civile nr. 1043/2019, pronunțată de Tribunalul A___ în dosar nr. XXXXXXXXXXXX , având ca obiect recalculare pensie .

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă av. T___ C____ pentru intimatul reclamant N_____ T_____, lipsind părțile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura de citare e ste legal îndeplinită cu părțile pentru acest termen de judecată, că apelul este motivat și scutit de la plata taxei judiciare de timbru și că la dosar nu au fost înregistrate cereri.

Avocata intimatului reclamant învederează instanței că nu are cereri de formulat.

Având în vedere actele dosarului și nefiind cereri de formulat, Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul în dezbateri.

Avocat T___ C____, solicită respingerea apelului declarat de pârâtă ca nefondat și menținerea sentinței apelate ca temeinică și legală, cu obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată.

Apreciază că în mod corect instanța de fond a admis acțiunea astfel formulată, reținând corect că sunt întrunite cerințele art. 107 alin. 3 din Legea 263/2010, respectiv art. 2 lit. c din aceeași lege și anexa nr. 15 la H.G. 257/2011 , întrucât pentru veniturile atestate de adeverință s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale la sistemul public de p_____ .

Solicită a se avea în vedere toate prevederile legale invocate prin întâmpinarea formulată, deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție, de principiul contributivității și de practica judiciară indicată.

Pentru toate aceste considerente care au fost expuse pe larg în întâmpinarea formulată, solicită respingerea apelului, cu cheltuieli de judecată.

Față de cele de mai sus, Curtea lasă cauza în pronunțare.

CURTEA DE APEL

Asupra apelului civil de față,

Prin cererea înregistrată sub dosar nr. XXXXXXXXXXXX, formulată de reclamantul N_____ T_____ , în contradictoriu cu intimata C asa Județeană de P_____ A___ s-a solicitat ca prin hotărâre judecătorească: să se dispună obligarea instituției pârâte la recalcularea pensiei lunare cu luarea in calcul a veniturilor brute menționate în Adeverința nr. 1112/12.12.2018, cu data de 9.01.2019, să fie obligată instituția pârâtă la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu prezenta cauza.

Prin sentința civilă nr.1043 /2019, Tribunalul A___ a admis în parte acțiunea formulată de către reclamantul N_____ T_____ , împotriva pârâtei C___ JUDEȚEANĂ DE P_____ A___ și în consecință:

A fost obligată pârâta să procedeze la recalcularea pensiei lunare, cu reținerea și valorificarea la determinarea punctajului mediu anual, inclusiv a sporurilor salariale și a veniturilor lunare brute menționate în adeverința nr.1112/12.12.2018.

A fost respinsă cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la emiterea deciziei de recalculare a pensiei lunare, începând cu data de 9.01.2019 și a fost obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 1.296 lei, cu titlu cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut și motivat următoarele:

R eclamantul are beneficiul plății pensiei lunare solicitată și deschisă inițial ca urmare a cererii scrise formulată nr.xxxxx/26.09.2007,procedându-se astfel la emiterea deciziei de pensie și buletinul de calcul,pensia lunară inițial fiind stabilită inițial începând cu data de 1.10.2007,pensia lunară fiind în sumă de 448 lei, potrivit mențiunilor din decizia de pensie pentru limită nr.xxxxxx/27.02.2009 depusă la fila 51, fila 58-62, ulterior fiind emisă decizia de pensie din data de 28.11.2011 de la fila 56, pensia lunară fiind în cuantum de 947 începând cu data de 1.07.2011.

Ca urmare a cererii de recalculare nr.837/9.01.2019 fila 7 nu a fost emisă o altă decizie de pensie, astfel că pensia lunară ca urmare a valorificării strict și limitativ numai a elementelor evidențiate în buletinul de calcul al ultimei decizii menționate, a fost menținută la valoarea pecuniară de 947 lei.

Astfel,având în vedere cererea prealabilă de recalculare menționată, dovada înregistrării fiind la fila 7, nu s-a procedat de către p ârâ tă la reconsiderarea pensiei lunare aflată în plată, sub aspectul necesității valorificării adeverinței nr. 1112/12.12.2018 depusă la fila 9-19.

Instanța de judecată reține faptul că reclamantul prin cererea formulată și depusă la fila 7, a solicitat expres stabilirea prin recalculare a pensiei lunare cu valorificarea celor evidențiate în adeverința din anul 2018,acest script fiind emis și intrat în circuitul civil ca urmare a comunicării, decizia de pensie criticată și a cărei reconsiderare prin recalculare se solicită prin cererea introductivă, este injustă ca urmare a nereținerii elementelor salariale brute dovedite cu înscrisul menționat și depus în original inclusiv la dosarul de pensie, iar aceste elemente definitorii și corespondente salarizării avută de către reclamant fiind menționate inclusiv în carnetul de muncă depus la fila 26-37, aflat inclusiv la dosarul administrativ de pensie .

Astfel, deținătorul, posesorul de arhivă-arhivar, operatorul carnetului de muncă persoană juridică sau persoană fizică, conform competentelor si prerogativelor avute, respectiv fostul angajator are obligația, ca la cererea persoanei interesate, sa realizeze obligațiile legale cuprinse expres ș i limitativ î n cuprinsul art.34 alin.5, art.40 alin.2 lit.h din L egea 53/2003 modificata, art. 21 ș i urm . din legea 16/1996 actualizat ă , pct.1-5 anexa 1 din Ordinul 590/2008, H.G. 257/2011 actualizată-cererile prin care persoanele interesate solicită eliberarea adeverințelor se depun la angajatori sau la de ț inătorii arhivelor acestora, adeverințele se întocmesc și se eliberează, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidențele angajatorilor sau ale deținătorilor de arhive.

La eliberarea adeverințelor angajatorii sau orice alți deținători de arhive sunt obligați să respecte prevederile legale incidente, aceasta sub aspectul cerințelor de conținut si tipizare necesare, angajatorii sau orice alți deținători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea și corectitudinea datelor, elementelor și informațiilor înscrise în adeverințele pe are le întocmesc și le eliberează.

Raportat strict la perioada menționată în adeverința nr.1112/2018 corespondent întinderii raportului juridic de muncă începând cu data de 1.01.1976 respectiv până în 16.05.2000, conform adeverinței menționate, instanța de judecată reține că potrivit art.3 alin.2 din legea nr.3/1977 în prezent abrogată expres, fondurile necesare plății pensiilor de asigurări sociale de stat se constituiau din contribuțiile pe care le plătesc angajatorii, precum și din sumele alo cate de la bugetul de stat.

Contribuția individuală de asigurări sociale a fost reglementată prin decretul nr.389/1972, care în art.1 a prevăzut obligativitatea pentru angajator de a vărsa la bugetul asigurărilor sociale de stat, o contribuție de 15% asupra câștigului brut realizat de personalul lor salariat, de persoanele care se califică la locul de muncă sau care urmează cursuri de perfecționare profesională, precum și asupra sumelor primite de ucenici, elevi ai școlilor profesionale, pe timpul cât fac practică în producție, indiferent de forma în care se realizează aceste venituri, de fondul din care se plătesc și de durata contractului de muncă.

Principiul contributivității stă la baza întregului sistem public de p_____, dreptul la pensie, precum si cuantumul pensiei fiind acordat, respectiv determinat ca urmare a contributiilor realizate la bugetul asigurărilor sociale de stat. Contribuțiile astfel realizate nu se circumscriu numai pensiilor pentru limita de varsta, ci si tuturor celorlalte p_____.

Ca atare, principiul contributivității este imperativ și înlătura inclusiv aplicarea art. 164 din legea nr. 19/2000.Nu se poate admite ca baza de calcul al contribuției de asigurări sociale sa fie constituita si din aceste sume, iar la stabilirea pensiei ca prestație de asigurări sociale aceste sume sa nu se ia in considerare, deoarece ne-am afla in situația in care aceasta prestație nu ar fi proporțională cu prețul plătit, creându-se astfel o inechitate.

Prin urmare, aplicarea principiului contributivității impune luarea în calcul inclusiv a sporurilor și veniturilor suplimentare utilizate la determinarea punctajelor medii anuale pentru perioade anterioare intrării în vigoare a legii 263/2010 actualizată respectiv HG 257/2011, și care au făcut parte din baza de calcul al pensiilor,și au fost înregistrate în carnetul de muncă sau rezultă din adeverințe emise ulterior conform legislației în vigoare, și s-a reținut și plătit contribuția de asigurări sociale.

Astfel, instanța de judecată conform normelor incident e, urmează a dispune inclusiv reconsiderarea pecuniară a pensiei lunare aflată în plată și astfel stabilită prin decizia de pensie emisă la data de28.11.2011, cu consecința obligării p ârâ tei să procedeze la emiterea și comunicarea unei noi decizii de pensie,cu valorificarea la determinarea punctajului mediu anual,inclusiv a veniturilor salariale lunare brute astfel evidențiate și dovedite neechivoc prin adeverința nr.1112/12.12.2018 cu consecința deplin legală a unei reaprecieri juste inclusiv a punctajului mediu anual care urmează a fi astfel determinat, și implicit plata diferențelor bănești datorate și cuvenite reclamantului începând cu data de 1.02.2019, aceasta fiind luna următoare depunerii și înregistrării cererii de recalculare nr.837/9.01.2019, sens în care urmează a se face aplicabilitatea prevederilor art.107 alin.5 din legea 263/2010 actualizată și art.134 alin.7 din HG 257/2011,în sensul sumele rezultate in urma aplicării prevederilor și procedurilor de recalculare,se acordă începând cu luna următoare celei in care a fost înregistrată solicitarea scrisă.

Astfel, instanța de judecată nu poate primi , urmând a fi respinsă cererea reclamantului de emitere și plată a pensiei lunare începând cu data de 9.01.2019, această pretenție fiind calificată ca neîntemeiată fiind astfel lipsită de suport juridic.

Î n prezenta cauz ă civilă se re ț ine ș i aplicabilitatea prevederilor procedurale privind plata cheltuielilor de judecată respectiv art. 451 C. Pr. Civ. fiind solicitate ș i dovedite la fila 4-6 cheltuieli de judecată, urmând a fi obligată p ârâ ta să plătească reclamantului suma de 1.296 lei, cu acest titlu.

.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâta C___ Județeană de P_____ A___ , criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie.

În expunerea criticilor se arată în esen ț ă următoarele:

C___ J___ ț eană de P_____ A___ arată în esen ț ă că sentin ț a este criticabilă pe considerente de nelegalitate întrucât a admis ca fondate preten ț iile reclamantului ș i nu s-a ț inut cont de dispozi ț iile art. 127 din H.G. nr. 257/2011, referitor la sporurile cu caracter permanent înscrise în carnetul de muncă sau adeverin ț e.

Intimatul N_____ T_____ , prin întâmpinarea formulată. a solicitat respingerea apelului ca nefondat.

Examinând hotărârea atacată prin prisma criticilor formulate ș i având în vedere dispozi ț iile art. 479 C .pr.civ., Curtea consideră apelul nefondat pentru următoarele:

Reclamantul a învestit instan ț a de judecată cu o ac ț iune având ca obiect, în principal, obligarea Casei J___ ț ene de P_____ A___ la recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în calcul a veniturilor salariale atestate cu A deverin ț a nr. 1112/12.12.2018 emisă de S.C. Depozitar Infoarhive S.R.L. A___.

În mod corect prima instan ț ă a admis ac ț iunea astfel formulată, re ț inând corect că sunt întrunite cerin ț ele art. 107 alin. 3 din Legea 263/2010, respectiv art. 2 lit. c din aceea ș i lege ș i anexa nr. 15 la H.G. 257/2011, întrucât pentru veniturile atestate de adeverin ț ă s-au plătit contribu ț iile de asigurări sociale la sistemul public de p_____.

Astfel, adeverin ț a nr. 1112/2018 respectă dispozi ț iile legale, fiind men ț ionate temeiul acordării acestor venituri, adică dispozi ț iile legale pentru plata contribu ț iei de asigurări sociale de stat plătită de angajator, datele fiind extrase din statele de plată aflate în arhiva unită ț ii.

Potrivit dispoz iț iilor art. 6 din Normele Metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobată prin HG 257/2011, documentele doveditoare pentru calcularea veniturilor asigurate pe baza cărora se determină punctajul lunar pot fi … 6) certificate cu extrase din registrele generale de eviden ț ă a salaria ț ilor depuse de angajator potrivit art. 7 din HG 161/2008.

De asemenea, potrivit art. 125 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unic de p_____ publice , „Angajatorii sau orice al ț i deținători de arhive sunt direct răspunzători, în condi ț iile legii, de legalitatea, exactitatea și corectitudinea datelor, elementelor și informațiilor pe care le înscriu, în baza documentelor deținute, în adeverințele pe care le eliberează în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie.

Prin urmare, aceste dispoziții legale consacră responsabilitatea angajatorului în exactitatea datelor, elementelor și informațiilor pe care le înscriu în baza datelor deținute, în adeverințele pe care le eliberează pentru a fi depuse la dosarul de pensie al asiguratului. În acest caz, C___ de p_____ nu are abilitate legală de a cenzura veniturile din adeverințele eliberate în condițiile legii de către angajator, de a elimina ori ignora aceste mențiuni.

Potrivit dispozițiilor art. 165 din Legea nr. 263/2010, la stabilirea sau recalcularea pensiilor, pentru perioadele anterioare datei de 01.04.2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, respectiv salariile brute de la data de 01.01.1991.

Conform aliniatului 2 al acestui articol, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. 1 se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de 01 aprilie 1992 au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități, conform legislației în vigoare.

Prin decizia nr. 5/20.09.2010 a Secțiilor Unite – ICCJ, decizia nr. 19/17.11.2011, nr. 19/10.11.2012 pronunțate de Completul competent să judece recursul în interesul legii a ICCJ, instanța supremă a stabilit cu putere obligatorie pentru instanțe, cerințele ce se au în

vedere la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public, pentru valorificarea unor sporuri și alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 01.04.2001.

Instanța supremă a reținut că potrivit principiului contributivității instituit prin art. 2 lit. c din Legea nr. 19/2000, fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contributivității datorate de persoanele fizice și juridice participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuției de asigurări sociale plătite și astfel, principalul element apt să conducă la o justă și legală stabilire și realizare a pensiilor din fostul sistem de asigurări sociale de stat îl reprezintă contribuțiile de asigurări sociale plătite.

La stabilirea și reactualizarea drepturilor de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile și alte venituri de natură salarială pentru care angajatorul a plătit contribuția pentru asigurările sociale de stat.

Deși Legea nr. 19/2000 a fost abrogată, condițiile sunt aceleași întrucât dispozițiile art. 164 analizate de către instanța supremă în deciziile sus arătate, au fost reluate în prevederile art. 165 din Legea nr. 263/2010.

Înalta Curte a reținut în cuprinsul deciziei nr. 19/2012 că a aplica principiul contributivității impune luarea în calcul a sporurilor și veniturilor suplimentare utilizate la determinarea punctajelor medii anuale pentru perioade anterioare Legii nr. 19/2000, în măsura în care acestea au făcut parte din baza de calcul al pensiilor, au fost înregistrate în carnetul de muncă sau rezultă din adeverință, conform legislației în vigoare și s-a plătit contribuția de asigurări sociale.

În aceste condiții, neluarea în considerare a unor sume pentru care s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale echivalează cu o încălcare a principiului contributivității, având drept finalitate nerealizarea scopului avut în vede3re de legiuitor, astfel cum de altfel a statuat Înalta Curte de Casație și Justiție și prin Decizia nr. 19 din 17 octombrie 2011 pronunțată în recurs în interesul legii privind interpretarea dispozițiilor art. 2 lit. e, art. 78 și art. 164 alin. 1și 2 din Legea nr. 19/2000 și ale art. 1 și 2 din OUG nr. 4/2005.

În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în jurisprudența sa că drepturile de asigurări sociale cuvenite în baza contribuțiilor de asigurări sociale plătite constituie un bun patrimonial în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ratificată de Statul Român prin Legea nr. 30/1994.

Cu titlu de exemplu este de menționat Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 7 februarie 2012, pronunțată în Cauza A__ M____ F____ ș.a. împotriva României, prin care Curtea, deși a respins cererea ca inadmisibilă, a reafirmat faptul că art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție garantează plata prestațiilor sociale pentru persoanele care au achitat contribuții la bugetul asigurărilor sociale (relevantă în acest sens este și Cauza C_________ A______ ș.a. împotriva României).

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că drepturile de asigurări sociale sunt legate de plata contribuțiilor de asigurări sociale specifice, considerându-se că dreptul la alocația de urgență (pentru care reclamantul plătise contribuția specifică) reprezintă un drept patrimonial în sensul art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Hotărârea în Cauza Gaygusuz împotriva Austriei din 16 septembrie 1996.

În concluzie, față de cele statuate de ICCJ, având în vedere principiul contributivității, Curtea reține că în speță, pentru veniturile salariale realizate de reclamant astfel cum au fost atestate prin A deverința nr. 1112/2019 emisă de custodele de arhivă al fostei societăți angajatoare , se impune ca acestea să fie avute în vedere la recalcularea cuantumului pensiei.

Pentru considerentele expuse, Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 480 C . pr. civ, va respinge apelul pârâtei, menținând sentința atacată.

(continuarea deciziei civile nr. 11/14.01.2020 pronunțată în dosar nr. XXXXXXXXXXXX)

În baza art. 453 C .pr.civ., va fi obligată apelantă să plătească intimatului suma de 700 lei reprezentând cheltuieli de judecată justificate cu înscrisuri la dosar (fila 1 5 ).

Pentru aceste motive,

În numele legii

D E C I D E

Respinge ca nefondat apelul formulat de pârâta C asa Județeană de P_____ A___ împotriva sentinței civile nr. 1043/2019, pronunțată de Tribunalul A___.

Obligă apelanta C___ Județeană de P_____ A___ să plătească intimatului suma de 700 lei cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică d in 14 Ianuarie 2020 .

Președinte,

L____ M____ D_______

Judecător,

C_______ G_________ N______

Grefier,

S_____ L____

Red./NCG/ 21 .01.2020

Tehnored.LS/4 ex/ 21.01.2020

Jud.fond : L.D_____

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

Leave a Reply