Curtea de Apel București. Înlăturare daune morale pentru ucidere din culpă.

Curtea de Apel București. Înlăturare daune morale pentru ucidere din culpă.

Hotarâre nr. 928/2022 din 01.07.2022 pronunțată de Curtea de Apel București

II. Cu privire la latura civilă a cauzei.

II.a. Referitor la daunele materiale solicitate de partea civilă ####### ### , Curtea constată că au fost în mod corect stabilite de instanţa de fond.

În raport de probele administrate în cauză din care nu rezultă cheltuirea sumei solicitate cu titlu de daune materiale , Curtea apreciază că în mod justificat instanţa de fond a stabilit cuantumul rezonabil al daunelor materiale ca fiind de 8000 lei , ocazionate de înmormântare victimei ####### ####### şi obiceiurile creştineşti.

II.b. Cu privire la daunele morale, Curtea are în vedere că acestea au fost definite ca fiind consecinţe de natura nepatrimonială cauzate persoanei prin fapte ilicite culpabile, constând în atingerile aduse personalității sale fizice, psihice şi sociale, prin lezarea unui drept sau interes nepatrimonial a căror reparare urmează regulile răspunderii civile delictuale daca fapta ilicita s-a produs în afara unui cadru contractual.

Prejudiciile morale sunt cele care rezulta din vătămarea unui interes personal nepatrimonial, durerea suferita de pe urma decesului unei rude apropiate fiind un astfel de prejudiciu.

La aprecierea prejudiciului moral se are în vedere importanta valorii lezate ca urmare a accidentului, gravitatea şi intensitatea durerilor psihice, gradul de culpa al persoanei vătămate.

Recuperarea integrala a prejudiciului moral nu poate avea decât un caracter aproximativ, iar sumele acordate cu acest titlul nu trebuie sa reprezinte niste masuri executive pentru autorul pagubei şi nici venituri nejustificate pentru persoana lezata.

Având în vedere caracterul neeconomic al acestui tip de prejudiciu,determinarea despăgubirilor cuvenite persoanei prejudiciate trebuie să vizeze doar efectul compensatoriu și nu să încerce prețuirea valorii nepatrimoniale lezate,dreptul la viață și sănătate fiind inestimabile și incontestabile.

În ceea ce privește daunele morale solicitate de părțile civile este vorba de un prejudiciu de afecţiune care trebuie reparat de persoana culpabilă și în cazul căruia trebuie avute în vedere statuările rezoluţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei nr. 75 adoptată la 14 martie 1965 care se referă expres că „în caz de deces, reparaţia pentru prejudiciul de afecţiune trebuie acordată părinţilor, soţului şi copiilor victimei pentru că doar în aceste cazuri reparaţia este supusă condiţiei ca aceste persoane să fi avut legături de afecţiune strânse, cu victima, în momentul decesului,precum și dispozițiile art.1391 alin.2 din Codul Civil conform cu care instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu.

În acest context,și având în vedere și dispozițiile art.1391 alin.2 din Codul civil,Curtea apreciază că nu se justifică acordarea daunelor morale părții civile ####### ##### ##### , având în vedere gradul de rudenie și împrejurarea că nu a dovedit că a suferit daune morale,nefiind,prin urmare,îndreptățit la repararea acestui prejudiciu.

Curtea are în vedere în acest sens declarația părții civile #### ####### , mama părții civile ####### ##### ##### , în care se menționează că victima îi cumpăra haine și jucării nepotului sau dădea banii pentru a-i cumpăra acestuia cele necesare , partea civilă #### #######, la întrebarea apărătorului dacă nepotul simte lipsa mătușii sale ,precizând că acesta îi simte lipsa pentru că o vede pe aceasta mereu plângând .

Curtea apreciază , în contextul celor arătate ,că nu s-a dovedit existenta unor relații de afecțiune profunde intre victima si partea civilă ####### ##### ##### , care sa justifice acordarea daunelor morale.

Referitor la soțul si fiul victimei victimei,partile civile ####### ###, ####### ###### ##### , este dincolo de orice îndoială că sunt îndreptăţiţi la repararea prejudiciului moral de afecţiune, ca urmare a traumei psihice determinate de fapta inculpatului ######## ###### ,respectiv moartea sotiei/mamei.

Sub aspectul cuantumului daunelor morale este esenţial de reţinut că acestea nu pot reprezenta un pretium doloris pentru părţile civile, ci au menirea de a compensa, într-o anumită măsură, durerea cauzată de dispariţia copilului ,respectiv a fratelui,sorei.

Părţile civile sunt tentate să măsoare această suferinţă prin pretinderea unor sume cât mai mari, care, în opinia lor, sunt de natură a sublinia dimensiunea dramei încercate (traumele psihice de acest fel sunt însă de nereparat, în bani).

Însă la stabilirea prejudiciului nepatrimonial trebuie să se țină cont de principiile răspunderii civile delictuale, iar aprecierea asupra caracterului daunelor morale care reprezintă, în speţă, compensarea prejudiciului afectiv cauzat părților civile civile ####### ### si ####### ###### ##### de decesul victimei ####### ####### , de care aceştia erau legaţi printr-o relaţie afectivă, de natură familială, să fie rezonabilă şi să se înscrie în interpretarea constantă a jurisprudenţei europene precum şi în jurisprudenţa tradiţională, română.

Referitor la partea civilă #### ####### , Curtea apreciază ca este îndreptățită la acordarea daunelor morale , având în vedere că din declarațiile martorilor audiați în cauză ###### ####### ##### ,###### ###### ######### și ########## ####### și declarația părții civile #### ####### rezulta ca a fost afectată de moartea victimei cu care însă nu se vedea foarte des, deși locuiau în aceeași localitate, dar nu în cuantumul acordat de prima instanță .

În contextul celor arătate ,Curtea apreciază că ,pentru a se realiza o reparaţie justa şi echitabila a prejudiciului moral suferit, se impune obligarea părții responsabile civilmente la plata către fiecare dintre părțile civile ####### ### și ####### ###### ##### a sumei de 30 000 euro si la plata către sora victimei ,partea civilă #### ####### a sumei de 5 000 euro ,în echivalentul în lei la cursul BNR la data efectivă a plăţii, reprezentând daune morale.

De altfel, o reparație morală pentru părțile civile trebuie să o reprezinte și o reprezintă,în primul rând, în opinia Curţii, pedeapsa cu executare in regim de detenție aplicată inculpatului , persoana vinovată în proporţie de 100% de decesul victimei.

Ca atare , pentru considerentele aratate ,Curtea, în temeiul art.421 pct.2 lit. a Cod procedură penală,va admite apelurile declarate de partea civilă ####### ### și de partea responsabilă civilmente SC ####### ######### ########### SA împotriva sentinţei penale nr.### din data de 09.11.2021, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr.#####/299/2021.

Va desființa ,în parte ,sentința penală atacată și rejudecând în fond :

Va majora cuantumul daunelor morale acordate părții civile ####### ### de la 25 000 euro la 30 000 euro (în echivalentul în lei la cursul BNR din data plății ) .

Va reduce cuantumul daunelor morale acordate părții civile #### ####### de la 20 000 euro la 5 000 euro (în echivalentul în lei la cursul BNR din data plății ) .

Va înlătură obligarea părţii responsabile civilmente SC ####### ######### ########### SA la plata daunelor morale către partea civilă ####### ##### ##### .

Va menține celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate.

În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciarea avansate de stat vor rămâne în sarcina statului.

În temeiul art.421 pct.1 lit. b Cod procedură penală va respinge , ca nefondate, apelurile declarate de inculpatul ######## ###### și părțile civile ####### ###### #####, #### ####### şi ####### ##### #####, prin #### ####### împotriva aceleiași sentințe penale.

În temeiul art.275 alin.2,4 Cod procedură penală va obliga fiecare apelant la plata sumei de 25 lei , reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

În temeiul art.421 pct.2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de partea civilă ####### ### și de partea responsabilă civilmente SC ####### ######### ########### SA împotriva sentinţei penale nr.### din data de 09.11.2021, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr.#####/299/2021.

Desființează ,în parte ,sentința penală atacată și rejudecând în fond :

Majorează cuantumul daunelor morale acordate părții civile ####### ### de la 25 000 euro la 30 000 euro (în echivalentul în lei la cursul BNR din data plății ) .

Reduce cuantumul daunelor morale acordate părții civile #### ####### de la 20 000 euro la 5 000 euro (în echivalentul în lei la cursul BNR din data plății ) .

Înlătură obligarea părţii responsabile civilmente SC ####### ######### ########### SA la plata daunelor morale către partea civilă ####### ##### ##### .

Menține celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate.

În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciarea a vansate de stat rămân în sarcina statului.

În temeiul art.421 pct.1 lit. b Cod procedură penală respinge , ca nefondate, apelurile declarate de inculpatul ######## ###### și părțile civile ####### ###### #####, #### ####### şi ####### ##### #####, prin #### ####### împotriva aceleiași sentințe penale.

În temeiul art.275 alin.2,4 Cod procedură penală obliga fiecare apelant la plata sumei de 25 lei , reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat.

Definitivă.

Pronunţată în şedința din data de 01 iulie 2022.

Leave a Reply