Curtea de Apel Suceava. Relele tratamente aplicate minorului ( art. 197 Cod penal )

Relele tratamente aplicate minorului ( art. 197 Cod penal )

art. 197 cod penal infractiune rele tratamente minor agresat minor batut minor maltratat primejdie grava minor primejdiere minor rele tratamente rele tratamente minor

Contactați-ne la numărul de telefon 0748.031.076 sau pe pagina de facebook avocat Cruciu Petru

Art. 197: Relele tratamente aplicate minorului
Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinţi sau de orice persoană în grija căreia se află minorul, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

DECIZIA PENALĂ NR. 186

Ședința publică din data de 18 februarie 2019

Instanța constituită din:

Președinte A___________ A_____ V_______

Judecător I____ T______

Grefier D______ D______

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă C_____ de A___ S______ – reprezentat

prin procuror I_____ N___ P___

Pe rol, soluționarea apelului declarat de inculpatul M______ Gh. I____ C_________ împotriva sentinței penale nr. 1484 din 20 decembrie 2018 a Judecătoriei B_______ în dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă inculpatul apelant M______ Gh. I____ C_________, în stare de arest preventiv, asistat de avocat M_____ M______, în substituire pentru avocat desemnat din oficiu M___ A___ și avocat desemnat din oficiu T____ A_____ pentru persoanele vătămate intimate, M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ care lipsesc, lipsă fiind și asistentul maternal Cipișcă E____.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care, avocat M_____ M______ depune la dosar o adeverință eliberată de Penitenciarul B_______, cerere de schimbare a încadrării juridice a faptei și o declarație a doamnei doctor M_____ S_____. Totodată arată că a luat legătura cu inculpatul apelant M______ I____ C_________ care i-a comunicat că dorește acordarea unui termen pentru a studia dosarul, în vederea formulării unei cereri de probe.

Instanța pune în discuție cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul apelant M______ I____ C_________.

Procurorul, având în vedere motivele de a___ invocate în cerere, respectiv reindividualizarea cuantumului pedepsei în sensul reducerii acestuia, consideră că singura probă ce poate fi solicitată este cea în circumstanțiere, iar în situația în care instanța apreciază că se impune acordarea unui termen, nu se opune.

Avocat T____ A_____, pentru persoanele vătămate intimate, este de acord cu cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul apelant.

Instanța acordă posibilitatea inculpatului apelant să studieze dosarul astăzi, așa încât dispune grefierului de ședință să ducă dosarul în arhivă, iar gărzii penitenciarului să-l însoțească pe inculpat în arhivă pentru a studia dosarul, urmând a fi reluată cauza la sfârșitul ședinței de judecată.

La sfârșitul ședinței de judecată, a fost reluată cauza și la apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă inculpatul apelant M______ Gh. I____ C_________, în stare de arest preventiv, asistat de avocat M_____ M______, în substituire pentru avocat desemnat din oficiu M___ A___ și avocat Crăc_______ G_____ în substituire pentru avocat desemnat din oficiu T____ A_____ pentru persoanele vătămate intimate, M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ care lipsesc, lipsă fiind și asistentul maternal Cipișcă E____.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care, avocat M_____ M______ arată că inculpatul apelant pe care îl asistă solicită reaudierea martorilor din lucrări întrucât, din punctul său de vedere declarațiile acestora sunt contradictorii. Astfel, arată că la urmărirea penală martorii au făcut unele afirmații care nu au fost susținute cu ocazia audierii lor în fața primei instanțe. De asemenea, solicită audierea în calitate de martori în circumstanțiere a numiților N_______ C_______ domiciliat în mun. B_______, ________________________ și Z_____ I____ domiciliat în mun. B_______ _______________________________ care pot da detalii despre profilul inculpatului și despre modul în care acesta s-a preocupat de copii. Mai solicită audierea fostei asistente sociale de la Grădinița „Girotondo” din mun. B_______, al cărei nume nu-l cunoaște, însă precizează că aceasta este persoana la care părinții au apelat în momentul în care au înscris copiii la grădiniță. Acesta a fost la domiciliul inculpatului și cunoaște condițiile de trai ale inculpatului.

Învederează că inculpatul, din proprie inițiativă, a efectuat o cerere către Administrația Financiară prin care a solicitat să se constate că nu realizează venituri, însă nu a primit deocamdată niciun răspuns și, în plus, solicită efectuarea unei anchete sociale la domiciliu, pentru a se observa condițiile de existență ale familiei acestuia.

Instanța pune în discuție cererea de probe formulată de inculpatul apelant M______ I____ C_________, prin avocat.

Procurorul nu se opune la administrarea probelor în circumstanțiere, însă solicită respingerea probei privind reaudierea martorilor întrucât declarațiile acestora sunt clare și lipsite de orice dubiu.

Avocat Crăc_______ G_____, pentru persoanele vătămate intimate, M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____, precizează că își însușește concluziile procurorului.

Avocat M_____ M______ arată că din discuțiile purtate cu inculpatul apelant, acesta i-a comunicat că în fața instanței de fond nu i s-a permis să adreseze în mod nemijlocit întrebări martorilor. Studiind dosarul a observat că martorii audiați în fața instanței de fond nu și-au menținut declarațiile date în faza urmăririi penale. În aceste împrejurări, solicită admiterea probei în sensul reaudierii tuturor martorilor din lucrări pentru ca inculpat să aibă posibilitatea să le adreseze în mod nemijlocit întrebări.

Instanța, deliberând, respinge cererea de probe formulată de inculpatul apelant M______ I____ C_________ la termenul de astăzi, întrucât martorii au fost audiați nemijlocit în fața instanței de fond. Este adevărat că un număr redus de martori și-au schimbat declarațiile date în cursul urmăririi penale, însă acest aspect va fi examinat de către instanță coroborat cu întreg probatoriul administrat în cauză. Pe de altă parte, inculpatul a fost asistat de către un avocat care a adresat întrebări martorilor și din încheierile de ședință nu rezultă că instanța ar fi respins întrebări adresate de inculpat sau de către apărător. În ceea ce privește audierea martorilor în circumstanțiere, instanța arată că au fost audiați martori din lucrări care se aflau în raporturi apropiate cu inculpatul, inclusiv tatăl acestuia, și au furnizat date cu privire la persoana inculpatului. Referitor la cererea privind audierea fostei asistente sociale de la Grădinița „Girotondo” din mun. B_______, instanța precizează că au fost audiate persoane care lucrau în cadrul acestei grădinițe și la dosar există acte întocmite de autorități cu atribuții în domeniul protecției sociale, astfel că există suficiente mijloace de probă care lămuresc aspectele care s-au solicitat a fi din nou lămurite.

Instanța , în temeiul art. 420 alin. 4 coroborat cu art. 83 Cod procedură penală aduce la cunoștința inculpatului apelant M______ I____ C_________ că are dreptul de a nu da declarație în fața instanței de a___, atrăgându-i atenția că dacă refuză să dea declarație nu va suferi nicio consecință defavorabilă, iar dacă va consimți să dea declarație, aceasta poate fi folosită ca mijloc de probă în defavoarea sa.

Inculpatul apelant, M______ I____ C_________ întrebat fiind, arată că dorește să dea declarație în fața instanței de a___, sens în care în temeiul art. 378 Cod procedură penală, se procedează la audierea acestuia, susținerile sale fiind consemnate în declarația aflată la fila 36 dosar.

Nemaifiind cereri de formulat sau excepții de invocat, instanța constată apelul în stare de judecată și acordă cuvântul participanților la dezbateri. Totodată, având în vedere că unul dintre motivele de a___ vizează schimbarea încadrării juridice a faptei în sensul de a se reține că în cauză este dată o singură infracțiune de violență în familie, în formă continuată și o singură infracțiune de rele tratamente aplicate minorului în formă continuată, pune în vedere celor prezenți să-și exprime poziția cu privire la acest aspect.

Avocat M_____ M______, pentru inculpatul apelant , solicită schimbarea încadrării juridice a faptei astfel cum a fost formulată întrucât raportat la materialul probator administrat în cauză consideră că în cauză este dată o singură infracțiune de violență în familie în formă continuată și o singură infracțiune de rele tratamente aplicate minorului în formă continuată.

Totodată, solicită admiterea apelului declarat de inculpat apreciind că sentința pronunțată de Judecătoria B_______ este nelegală și netemeinică. Astfel, raportat la modul în care a fost administrat probatoriul, inculpatul nu se face vinovat de comiterea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Totodată, învederează că inculpatul a recunoscut că i-a agresat pe cei doi minori din cauza faptului că se afla sub influența băuturilor alcoolice dar acesta neagă vehement faptul că i-a privat pe aceștia de hrană sau de orice alte lucruri în ceea ce privește dezvoltarea lor fizică, materială și intelectuală.

Solicită instanței a avea în vedere situația personală a inculpatului care este cunoscut cu antecedente penale, însă consideră că pedeapsa aplicată de prima instanță este mult prea aspră raportat la modul și împrejurările în care faptele deduse judecății au fost comise, la limitele de pedeapsă prevăzute de lege, natura și întinderea urmărilor produse. Inculpatul a recunoscut parțial comiterea faptelor motiv pentru care nu a putut beneficia de procedura ce se aplică în cazul recunoașterii învinuirii. Din declarațiile martorilor audiați în fața instanței de fond se poate observa că inculpatul avea grijă de copiii săi, s-a preocupat cu un real interes de creșterea și educarea lor, fapta comisă fiind izolată și o regretă nespus de mult.

În plus, de creșterea copiilor se ocupă soția sa care a precizat în mod expres că nu are pretenții de la inculpat și nu-l învinovățește cu nimic pe acesta.

A daptarea pedepsei implică luarea în considerare, sub multiplele ei aspecte a personalității infractorului, pentru a avea ca rezultat dorit transformarea efectivă a proceselor psihice și a conduitei acestuia.

Inculpatul, în perioada în care se afla în libertate, era singurul întreținător al familiei și s-a preocupat de cei doi copii minori. Față de circumstanțele comiterii faptelor dar ținând cont și de vârsta inculpatului, consideră că instanța poate da dovadă de clemență în sensul reținerii circumstanțelor atenuante prev. de art. 74 și 75 Cod penal. Prin aplicarea unei pedepse se urmărește formarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept și față de regulile de conviețuire socială, perioada în care inculpatul a fost arestat reprezentând pentru sine o pedeapsă.

Față de aceste considerente, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, solicită admiterea apelului, desființarea sentinței pronunțarea unei soluții temeinice în sensul celor anterior menționate.

Avocat Crăc_______ G_____, pentru persoanele vătămate intimate, M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ , solicită respingerea apelului declarat de către inculpat ca nefondat.

Procurorul pune concluzii de admitere a apelului declarat de inculpat, schimbarea încadrării juridice a faptei în sensul de a se reține că în cauză este dată o infracțiune de violență în familie, în formă continuată și o infracțiune de rele tratamente aplicate minorului în formă continuată. Totodată solicită menținerea pedepselor aplicate de prima instanță.

Inculpatul apelant M______ I____ C_________ , având ultimul cuvânt, recunoaște că nu trebuia să procedeze astfel față de copii. Își iubește foarte mult copiii dar i-a ars cu țigara pentru a le aplica o corecție în sensul de nu se învăța să fumeze. Arată că a mai executat o pedeapsă privativă de libertate, iar după ce s-a liberat s-a angajat la o spălătorie auto, apoi a lucrat în construcții tocmai pentru a le asigura minorilor cele necesare. Pentru că și-a înșelat soția, aceasta, în semn de răzbunare, nu mai supraveghea copiii și nu mai avea grijă de ei. Seara, când se întorcea de la serviciu, el se ocupa de toate treburile gospodărești adică le pregătea mâncare copiilor și le spăla hainele. Când s-a mutat la garsonieră, în chirie, a cumpărat electrocasnice și a efectuat mai multe lucrări de îmbunătățire pentru a le asigura copiilor confort. Solicită ca instanța să rețină în sarcina sa comiterea a două infracțiuni în formă continuată și nu patru infracțiuni în concurs și să reducă cuantumul pedepsei întrucât rezultanta aplicată de prima instanță este prea mare. Totodată, solicită înlăturarea pedepsei complementare referitoare la interzicerea dreptului de a comunica și de a se apropia de copiii săi.

Declarând închise dezbaterile ce au fost înregistrate cu mijloace tehnice audio, în conformitate cu dispozițiile art. 369 Cod procedură penală, instanța a rămas în pronunțare asupra apelului.

După deliberare,

C U R T E A,

Asupra apelului de față, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 1484 din 20 decembrie 2018 a Judecătoriei B_______ în dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX, inculpatul M______ I____ C_________ a fost condamnat pentru:

– săvârșirea a două infracțiuni de „violență în familie” prev. și ped. de art. 199 alin. 1 raportat la art. 193 alin. 2 Cod penal, fiecare cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. e) Cod penal, art. 41 alin. 1 și art. 43 alin. 5 Cod penal, la câte o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 3 (trei) ani a drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat), lit. f) (dreptul de a fi tutore sau curator) și lit. n) (dreptul de a comunica și de ase apropia de persoanele vătămate M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ la o distanță mai mică de 50 metri) Cod penal;

– săvârșirea a două infracțiuni de „rele tratamente aplicate minorului” prev. și ped. de art. 197 Cod penal, fiecare cu aplicarea art. 41 alin.1, art. 43 alin. 5 Cod penal, la câte o pedeapsă de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 3 (trei) ani a drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat), lit. f) (dreptul de a fi tutore sau curator) și lit. n) (dreptul de a comunica și de ase apropia de persoanele vătămate M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ la o distanță mai mică de 50 metri) Cod penal.

În temeiul art. 38 alin. 1 lit. a) 39 alin. 1 lit. b), 45 alin. 3 lit. a) Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare sporită cu 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa finală de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 3 (trei) ani a drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat), lit. f) (dreptul de a fi tutore sau curator) și lit. n) (dreptul de a comunica și de a se apropia de persoanele vătămate M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ la o distanță mai mică de 50 metri) Cod penal.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, s-a interzis inculpatului, ca și pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), f) și n) Cod penal pe perioada executării pedepsei principale.

În temeiul art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului. În temeiul art. 72 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 6.06.2018 la zi.

S-a admis, în parte, acțiunea civilă exercitată de către procuror în numele persoanelor vătămate minore și inculpatul a fost obligat să plătească persoanelor vătămate minore M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____, câte 10.000 lei cu titlu de daune morale respingând restul pretențiilor civile solicitate ca nefondate.

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 s-a dispus ca după rămânerea definitivă a sentinței de condamnare să se preleveze probe biologice de la inculpatul M______ I____ C_________ în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul N_______ de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, inculpatul a fost obligat să plătească statului suma de 375 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Onorariile pentru avocații din oficiu C_____ R_____ E____ (delegație nr. 457/2018) în sumă de 360 lei și C________ O___ (delegație 83/2018) în sumă de 390 lei s-a dispus a fi achitate Baroului B_______ din fondurile Ministerului Justiției.

Pentru a pronunța această sentință, Judecătoria B_______ a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 26 iunie 2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria B_______, întocmit în dosarul nr. 3045/P/2018, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M______ I____ C_________, pentru săvârșirea a două infracțiuni de violență în familie, prev. de art. 199 alin. (1) rap. la art. 193 alin. (2) CP cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. e) CP și două infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului, prev. de art. 197 CP, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și art. 41 alin. (1) CP, constând în aceea că:

a pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală și morală a copiilor săi M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____, prin exercitarea, în mod repetat, de acte de violență fizică și verbală, asupra lor sau în prezența lor, prin privarea de hrană, respectiv neglijarea nevoile de bază, de dezvoltare afectivă și cognitiv-comportamentală specifice vârstei;
în noaptea de 07/08.04.2018, în jurul orelor 22:00, profitând de starea de vădită vulnerabilitate datorată vârstei a celor doi copii ai săi M______ D____ G_____, în vârstă de 3 ani, și M______ R_____ C_________, în vârstă de 5 ani, pe fondul consumului de alcool, i-a ars pe mâna dreaptă, prin apăsare cu țigara aprinsă, producându-le leziuni care au necesitat un număr de 14-15 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Inculpatul M______ I____ C_________ a fost cercetat în stare de arest preventiv. Astfel, prin încheierea nr. 26 pronunțată la data de 7 iunie 2018 în ședința camerei de consiliu de către Judecătoria B_______ s-a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria B_______ și s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 zile, începând cu data de 7.06.2018 și până la data de 6.07.2018 inclusiv. În baza încheierii s-a emis mandatul de arestare preventivă nr. 24/UP/2018 din aceeași dată.

Dosarul privind pe inculpat a fost trimis Judecătoriei B_______ la data de 26 iunie 2018 fiind înregistrat sub nr.XXXXXXXXXXXXXX.

Prin încheierea din 27 iulie 2018, judecătorul de cameră preliminară a constatat, în baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, a sesizării instanței și a dispus începerea judecății cauzei privind pe inculpatul M______ I____ C_________.

Inculpatul M______ I____ C_________ în declarația dată în fața instanței de fond (f. 12 – 13 ds.) a solicitat judecarea cauzei în baza procedurii abreviate. A arătat inculpatul că, „în noaptea de 7/8 aprilie 2018 era acasă cu soția sa și cu numitul N______ V_____, consumase băuturi alcoolice, la un moment data băiețelul său în vârstă de 3 ani D____, a luat de pe masă o țigară aprinsă de pe scrumieră și a băgat-o în gură, iar R_____ i-a luat pachetul de țigări și l-a rupt. A luat țigara aprinsă și a apropiat-o puțin de mâinile copiilor, le-a cauzat fiecăruia bășică, nu a avut intenția să facă rău copiilor. S-a gândit să le demonstreze că dacă vor vedea că țigara frige, nu vor mai pune pe ea mâna niciodată. Nu este adevărat că nu ar avea grijă de copii, după acest incident cu țigara a fost chemat la grădiniță de asistenta socială T______ F_________, prin februarie – martie 2018, R_____ a venit de la grădiniță spunând că a fost bătut, a vorbit cu educatoarea doamna „A___” și i-a spus că va lua măsuri. După incidentul cu țigara, după ce a fost chemat de asistenta socială la grădiniță, R_____ a venit de la grădiniță, a venit vânăt la genunchi și la gleznă, plângea și i-a spus că doamna educatoare i-a rupt poezia. A pus mâna pe telefon și a sunat pe T______ F_________, i-a spus ce îi spusese copilul, i-a spus că la grădinița ei nu sunt bătuți copiii și apoi s-a scuzat spunând că în acea zi nu a fost la serviciu. Probabil că i-a vorbit mai urât acesteia, spunând că vine cu poliția, iar aceasta a sesizat ce se întâmplase cu două luni în urmă. Înainte de incidentul cu țigara, nu a fost violent cu copiii săi, îi sancționa verbal, nu-i lăsa la televizor, nu le cumpăra dulciuri, a stat prea mult închis ca să se poarte urât cu copiii săi. Îi pare rău că a procedat astfel cu copiii săi cu țigara, dacă nu era băut probabil nu proceda așa, greșeala sa a fost că a fumat în casă. În 8 ani de zile i-a dat o singură palmă soției sale, au fost agresiuni fizice între ei, s-au mai certat în prezența copiilor uneori. S-a tăiat odată pe mână în mod voit la baie, copii erau în casă, soția sa a pus un prosop pe mână, presupune că incidentul a fost sesizat de copii. Copiii nu s-au speriat, l-au întrebat de ce curge sânge, le-a spus că este o zgârietură, chiar și așa era o zgârietură. În seara incidentului a apropiat țigara de mâna celor doi copii, o singură dată, dacă o apropia de mai multe ori, erau mai multe urme”.

Instanța de fond, prin încheierea din 11.09.2018 a respins cererea inculpatului de judecare a cauzei în procedură abreviată, în cauză nefiind întrunite condițiile art. 374 alin. 4 Cod pr. penală întrucât din declarația inculpatului a rezultat că acesta nu recunoaște decât parțial faptele de care este acuzat.

Pentru lămurirea situației de fapt și justa soluționare a cauzei, instanța de fond a procedat la reaudierea martorilor din lucrări: A_____ M____ S_____, T______ F_________, V______ G_______, M______ M________ N_______, H_______ V_____ și R______ P____, susținerile acestora fiind consemnate în procese – verbale atașate la dosar (f.30, 31, 44, 67, 68 și 83 ds.).

Analizând actele și lucrările dosarului instanța de fond a reținut, ca fiind temeinic dovedită, următoarea situație de fapt:

La data de 06.06.2018, ca urmare a adresei nr. xxxxx din 29.05.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului B_______, înaintată la data de 04.06.2018 prin fax către Poliția mun. B_______, organele de cercetare penală din cadrul Biroul de Ordine Publică, C_____________ Proximitate, s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de rele tratamente aplicate minorului, prev. de art. 197 din Cod Penal și violență în familie , prev. de art. 199 alin. 1 rap. la art. 193 alin. 1 din Cod Penal , constând în aceea că numitul M______ I____ C_________, în mod repetat, a recurs la acte de agresiune fizică față de fii săi M______ D____ G_____, în vârstă de 3 ani, și M______ R_____ C_________, în vârstă de 5 ani, respectiv i-a ars cu țigara pe mâini, cauzându-le suferințe fizice și le-a pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică și intelectuală.

Inculpatul M______ I____ C_________ este căsătorit cu numita M______ N_______ M________ din data de 28.07.2012, iar, din această relație, au rezultat minorii M______ R_____ C_________, născut la data de 14.05.2013 și M______ D____ G_____, născut la data de 20.05.2015.

Numitul M______ I____ C_________ a fost condamnat în perioada 2005-2015 pentru săvârșirea a numeroase infracțiuni, fiind liberat condiționat la data de 26.01.2017, cu un rest rămas de executat de 325 de zile. De la acea dată, inculpatul a locuit împreună cu familia sa într-o locuință socială situată în mun. B_______, __________________, apt. 23.

Inculpatul M______ I____ C_________ consuma frecvent băuturi alcoolice, iar, pe fondul acestui consum, provoca des scandaluri la domiciliu și devenea agresiv fizic și verbal față de membrii familiei sale, dar proceda și la acțiuni de automutilare, la care asistau și cei doi minori.

Minorii M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ se prezentau constant la Grădinița „Girotondo” din mun. B_______, grădiniță cu program prelungit destinată persoanelor asistate social, ale cărei cursuri le frecventează minorii, având articolele vestimentare neîngrijite, o igienă precară, flămânzi, respectiv rămân nesupravegheați în locuință și de foame solicită alimente de la vecini.

În seara de 07.04.2018, în jurul orelor 20:00, inculpatul M______ I____ C_________, aflat sub influența băuturilor alcoolice, l-a invitat pe numitul Hânțescu V_____ să petreacă împreună seara de Înviere la domiciliul său.

Astfel, inculpatul M______ I____ C_________, însoțit de martorul Hânțescu V_____, s-au deplasat la un magazin din apropiere de unde inculpatul a cumpărat două pet-uri de 2,5 litri și un pet de 0,5 litri de bere, după care s-au deplasat la locuința inculpatului.

Ajunși la locuința inculpatului, aceștia au consumat băuturii alcoolice și au discutat, ascultând în același timp muzică la volum maxim. La domiciliul inculpatului, se afla și soția acestuia M______ M________ N_______, dar și cei doi minori, care dat fiind ora târzie, respectiv în jurul orelor 22:00 și intensitatea ridicată a muzicii, au devenit agitați. Inculpatul M______ I____ C_________ a început să țipe la cei doi minori, adresându-le înjurături și cuvinte jignitoare, iar, în momentul în care minorul M______ D____ G_____ a luat scrumiera, l-a certat și i-a luat mâna pe care a apăsat o țigară aprinsă. Ulterior, M______ I____ C_________ a făcut același lucru și cu minorul M______ R_____ C_________.

Cei doi copii au început să plângă de durere, iar inculpatul și-a motivat gestul ca fiind o ” corecție educativă ”, în momentul în care mama acestora a încercat să intervină. Inculpatul a continuat să consume băuturi alcoolice și să discute cu martorul Hânțescu V_____, până în jurul orelor 06:00, în aceeași cameră cu minorii, locuința având o singură cameră.

La câteva zile după sărbătorile de Paști, martorul R______ P____ a fost invitat de către inculpatul Măcarel I____ C_________ la o cafea în locuința acestuia. Deplasându-se la locuința inculpatului împreună cu soția sa și fiul acestora, martorul a observat că în casă era foarte murdar, iar cei doi minori aveau o vestimentație precară și neîngrijită.

În timp ce prepara cafeaua, inculpatul a scăpat pe jos mai multe boabe de cafea, iar minorul M______ R_____ C_________ s-a repezit și le-a luat de jos, mâncându-le, moment în care inculpatul M______ I____ C_________ a țipat la acesta și l-a lovit cu palma peste mână.

Totodată, minorul M______ R_____ C_________ i-a arătat martorului R______ P____ leziunea pe care o avea la nivelul mâinii și i-a relatat că a fost ars de către tatăl său cu țigara.

La data de 25.04.2018, minorii s-au deplasat la Grădinița „Girotondo”, ocazie cu care martora A_____ M____ S_____, cadrul didactic, a observat leziunile existente la nivelul mâinilor celor doi minori, și i-a adus la cunoștință aceste aspecte martorei T______ F_________, asistent social în cadrul instituției, efectuând totodată fotografiile de la filele nr. 29 și 30, care surprind leziunile celor doi minori.

Martora T______ F_________ a procedat la consilierea celor doi părinți, iar, cu prilejul discuțiilor purtate, inculpatul M______ I____ C_________ a recunoscut că le-a aplicat o ” corecție educativă ” celor doi minori, arzându-i cu țigara pe mâini, considerând că este ceva „ normal ” deoarece în același mod a fost educat și el.

Martora T______ F_________ a sesizat D.G.A.S.P.C. B_______ prin adresa cu nr. 141 din 26.04.2018, care a procedat la sesizarea organelor de poliție la data de 04.06.2018, după ce au efectuat două vizite la locuința familiei M______ în data de 17.05.2018 și 04.06.2018, însă nu a fost găsită nicio persoană.

Conform certificatului medico-legal al Serviciului Județean de Medicină Legală B_______ nr. 540/D1 din 08.06.2018 la examinarea medico-legală din data de 06.06.2018 a persoanei vătămate M______ R_____ C_________ s-a constatat o cicatrice roziu-violacee, de 1 cm diametru, pe mâna dreaptă, fața dorsală, corespunzător bazei metacarpului IV, în 1/3 medie , leziune care poate fi consecutivă unei arsuri termice și poate data de peste 30 de zile , necesitând 14-15 zile îngrijiri medicale pentru vindecare.

Din certificatul medico-legal al Serviciului Județean de Medicină Legală B_______ nr. 541/D1 din 08.06.2018, a reieșit că la examinarea medico-legală din data de 06.06.2018 a persoanei vătămate M______ D____ G_____ s-a constatat o cicatrice alb-sidefie, ușor deprimată, de 0,5 cm diametru, pe mâna dreaptă, fața dorsală, corespunzător metacarpului III, în 1/3 medie , leziune care poate fi consecutivă unei arsuri termice și poate data de peste 30 de zile , necesitând 14-15 zile îngrijiri medicale pentru vindecare.

Fiind aud iat minorul M______ R_____ C_________ la sediul DGASPC B_______, în prezența psihologului din cadrul DGASPC B_______, a reprezentantului autorității tutelare din cadrul Primăriei mun. B_______ și a apărătorului desemnat din oficiu, avocat D______ M_______, acesta a declarat că ”tatăl meu m-a ars atât pe mine cât și pe fratele meu mai mic cu țigara pe care a apăsat-o pe mână arzându-ne”, „tatăl meu mă bate și este foarte rău…vine acasă băut și o bate pe mama în prezența noastră”,”zilnic tatăl meu bea rachiu și bere”, precizând că „vreau ca tatăl meu să fie arestat deoarece este foarte rău, ne bate pe noi copii cât și pe mama noastră.”

Martorele A_____ M____ S_____ și T______ F_________, angajate în cadrul Grădiniței „Girotondo”, au declarat că cei doi minori M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ frecventează cursurile acestei unități de învățământ, iar, pe parcursul timpului, au constatat că aceștia prezintă o vestimentație neîngrijită, neadecvată sezonului, dar și o igienă corporală precară. Totodată, în zilele de luni, când se pregătea masa, cei doi minori începeau să plângă și solicitau porție dublă, motivând că „ nu prea mănâncă acasă ”, lipsindu-le de multe ori alimentele din locuință, aspect confirmat și de către părinți.

La data de 25.04.2018, martora A_____ M____ S_____ a observat pe mâna dreaptă a minorului M______ R_____ C_________ o cicatrice care provenea de la arderea cu țigara. Întrebându-l pe minor de unde provine cicatricea, acesta i-a povestit că atât el cât și fratele său mai mic au fost arși cu țigara de tatăl lor, pentru că i-au rupt țigările. Martora a observat o cicatrice asemănătoare pe mâna minorului M______ D____ G_____, motiv pentru care a anunțat-o pe martora T______ F_________.

Din discuțiile purtate cu minorii, martorele au aflat că inculpatul consuma frecvent băuturi alcoolice, provoca scandal la domiciliu și o agresa pe soția sa, scene la care asistau și cei doi minori.

Martora T______ F_________ a precizat că nu cunoaște exact data când cei doi minori au suferit leziunile, din cauză că minorii lipseau frecvent de la grădiniță.

Din declarația martorei M______ M________-N_______, soția inculpatului, a reieșit că soțul său a fost foarte agresiv cu ea și cu cei doi copii, procedând uneori chiar la automutilare în prezența minorilor.

Totodată, aceasta a precizat că, în noaptea de 07/08.04.2018, după orele 22:00, în timp ce se afla la domiciliu împreună cu inculpatul, cei doi minori, dar și cu martorul Hânțescu V_____, din cauză că fiul său mai mic a rupt o țigară din pachetul tatălui său, acesta din urmă s-a enervat, a aprins o țigară și i-a ars pe ambii copii în zona mâinii drepte, apăsând țigara aprinsă și spunându-le că nu au ce căuta la țigările lui. Martora a precizat că a încercat să intervină, însă inculpatul M______ I____ C_________ a îmbrâncit-o și i-a spus că este incapabilă să le ofere minorilor educație, copii educându-se în felul în care a procedat el.

Fiind audiat în calitate de martor, numitul V______ G_______, tatăl inculpatului, a declarat faptul că, în cursul lunii aprilie 2018, s-a deplasat la grădinița „Girotondo” din mun. B_______, pentru a-și vedea nepoții. Cu ocazia acelei vizite, educatoarea copiilor l-a informat că cei doi minori prezintă leziuni la mâini, fiind arși cu țigara, aspect constatat și de către martor. Martorul a mai precizat că fiul său este „ o persoană recalcitrantă în relațiile cu copii săi ”, iar din momentul în care i-a atras atenția cu privire la atitudinea sa, i-a îndepărtat pe copii de el. Mai mult, martorul a precizat că grădinița deține un microbuz care îi aduce și îi duce pe copii la domiciliu, iar, din cauză că nu îi prelua nimeni la sosire, minorii se întorceau la grădiniță și erau preluați de către martor.

Martorii Hânțescu V_____ și R______ P____, care locuiesc în imobilul vecin celui în care locuiește familia M______, au declarat că în mod repetat cei doi minori au venit la locuințele lor pentru a le solicita mâncare, afirmând că nu au mâncat de câteva zile.

Martorul Hânțescu V_____ a mai declarat că, în seara de 07.04.2018, fiind seara de Înviere, s-a întâlnit, în jurul orelor 20:00, cu inculpatul M______ I____ C_________, care l-a invitat să petreacă noapte de Înviere în locuința sa.

Numitul Hânțescu V_____ a declarat că, de câte ori se întâlnește cu inculpatul, acesta se află sub influența băuturilor alcoolice și îi spune că se ceartă frecvent cu soția, certuri la care asistă și minorii, dorind să divorțeze.

Martorul R______ P____ a declarat că cei doi copii trăiesc o traumă în prezența tatălui lor, acesta având un comportament violent față de ei și mama lor. Minorii rămâneau și câte 2 zile nemâncați, solicitând mâncare vecinilor, iar, în toate discuțiile purtate cu inculpatul M______ I____ C_________ , acesta din urmă nu vorbea de copii, fiind dezinteresat de ei. Discutând cu mama copiilor, martorul a aflat de la aceasta că nu are ce să le dea minorilor de mâncare, din cauză că soțul ei dădea toți banii pe băutură.

Conform raportului nr. xxxxx din 13.06.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului privind pe copiii M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____, în urma întrevederii cu minorul M______ R_____ C_________ s-a stabilit că acesta prezintă un temperament puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, inegal, iritabil, uneori agresiv, activ, rezistent la solicitării cu tendințe de dominare a altora, neemotiv, îndrăzneț, vesel, optimist, motricitatea fină și grosieră în acord cu vârsta cronologică, lateralitate predominant dreaptă, achiziții cognitive în acord cu vârsta exprimare ușor corectă. Totodată, în legătură cu relația sa cu tatăl său, minorul a declarat că „ Tata m-a ars pe mine și pe urmă pe D____. L-a ars și pe fratele meu pe mâna dreaptă. Tata o bate în fiecare zi pe mama în prezența noastră. Am văzut-o pe mama plângând, a lovit-o cu palma peste față. Tata i-a dat cu cuțitul în mână mamei și i-a curs sânge. Tata bea rachiu, bea în fiecare zi. Mi-e frică de tata. Trebuie să veniți acasă să îl arestați pe tata că este foarte rău. Mami mi-a zis de cuvântul arestat ”.

În urma întrevederii cu minorul M______ D____ G_____, s-a stabilit că acesta nu prezintă achiziții în acord cu vârsta cronologică , este lipsit de reacții verbale și non-verbale la stimulii exteriori, nu are însușite deprinderi de viață independentă ( nu se hrănește singur, igienă personală), imită izolat cuvintele interlocutorului, iar, observând la fratele său că își expune rana de pe mână pentru examinare, a simulat și el același lucru .

Totodată, s-a constat că cei doi minori au trăit într-un mediu familial nesecurizant, violent fizic și verbal, fiindu-le neglijate nevoile de bază, de dezvoltare afectivă și cognitiv-comportamentală specifice vârstei .

De asemenea, D.G.A.S.P.C. B_______, având în vedere faptul că sănătatea și dezvoltarea copiilor a fost periclitată în mediul familial de către tată, prin rele tratamente aplicate acestora, consumul de alcool, prin purtare abuzivă, prin neglijarea gravă în îndeplinirea obligațiilor părintești, situații ce au determinat atingerea gravă a interesului superior al acestora , va realiza demersurile legale în vederea decăderii din exercițiul drepturilor părintești a inculpatului.

La data de 06.06.2018, cei doi minori au fost primiți în Centrul de primire a copilului în regim de urgență, iar, din data de 08.06.2018, s-a instituit față de aceștia măsura de plasament în regim de urgență la un asistent maternal profesionist.

Situația de fapt expusă mai sus a fost dovedită cu: declarație persoană vătămată M______ R_____ C_________ (f. 18) ds. u.p.; Raportul de constatare medico-legală nr. 840/D2 din 08.06.2018 al Serviciului Județean de Medicină Legală B_______ (f. 19-20) ds. u.p. ds. u.p.; Raportul de constatare medico-legală nr. 841/D2 din 08.06.2018 al Serviciului Județean de Medicină Legală B_______ (f. 22-23) ds. u.p.; Fișe de constatări preliminare din 06.06.2018 a Serviciului Județean de Medicină Legală B_______ (f. 21, 24) ds. u.p.; Planșă fotografică (f. 29-30) ds. u.p.; Fișe de consiliere (f. 36,37) ds. u.p.; Fișă cu prezența la Grădinița „Girotondo” din mun. B_______ în luna aprilie 2018 (f. 38) ds. u.p.; Anchetă socială nr. 248/14.12.2017 (f. 39-41) ds. u.p.; Anchetă socială nr. 9128/12.06.2018 (f. 76-77) ds. u.p.; Raportul nr. xxxxx din 13.06.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului privind copii M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ (f.44-50) ds. u.p.; Referat de instituire a măsurii de plasament în regim de urgență pentru copii M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ (f. 58-60) ds. u.p.; Dispoziții privind instituirea măsurii de plasament în regim de urgență pentru copii M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ (f. 61-62) ds. u.p.; Declarațiile martorilor T______ F_________, A_____ M____-S_____, M______ M________ N_______, V______ G_______, Hânțescu V_____ și R______ P____ (f. 96-97) date în cursul urmăririi penale și în cursul judecății.

Faptele inculpatului M______ I____ C_________ care a pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală și morală a copiilor săi M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____, prin exercitarea, în mod repetat, de acte de violență fizică și verbală, asupra lor sau în prezența lor, prin privarea de hrană, respectiv neglijarea nevoile de bază, de dezvoltare afectivă și cognitiv-comportamentală specifice vârstei;în noaptea de 07/08.04.2018, în jurul orelor 22:00, profitând de starea de vădită vulnerabilitate datorată vârstei a celor doi copii ai săi M______ D____ G_____, în vârstă de 3 ani, și M______ R_____ C_________, în vârstă de 5 ani, pe fondul consumului de alcool, i-a ars pe mâna dreaptă, prin apăsare cu țigara aprinsă, producându-le leziuni care au necesitat un număr de 14-15 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, au întrunit elementele constitutive a două infracțiuni de violență în familie , prev. de art. 199 alin. (1) rap. la art. 193 alin. (2) CP cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. e) CP și două infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului , prev. de art. 197 CP, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și art. 41 alin. (1) CP.

La individualizarea judecătorească a pedepselor aplicate inculpatului, instanța de fond a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

În acest sens instanța de fond a reținut că inculpatul are 29 de ani, este căsătorit, are 4 clase și lucra ca zugrav, infracțiunile de care este acuzat au avut ca subiect pasiv proprii copii minori și le-au provocat acestora pe lângă suferințe fizice, atestate medico – legal și repercusiuni negative severe pe planul dezvoltării psihologice și cognitiv – comportamentale.

Inculpatul M______ I____ C_________ a fost condamnat pe perioada 2005 – 2015 pentru săvârșirea a numeroase infracțiuni de furt calificat și tâlhărie, din ultima pedeapsă fiind liberat condiționat pe data de 26.01.2017, cu un rest rămas de executat de 325 zile închisoare, infracțiunile pentru care a fost judecat în prezenta cauză fiind comise în stare de recidivă postexecutorie.

Față de cel reținute mai sus, instanța de fond i-a aplicat inculpatului pedepse cu închisoarea orientate peste minimul special prevăzut de lege.

Astfel instanța de fond i-a aplicat inculpatului,

– pentru săvârșirea a două infracțiuni de „violență în familie” prev. și ped. de art. 199 alin. 1 raportat la art. 193 alin. 2 Cod penal, fiecare cu aplicarea art. 77 alin. 1 lit. e) Cod penal, art. 41 alin. 1 și art. 43 alin. 5 Cod penal, câte o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 3 (trei) ani a drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat), lit. f) (dreptul de a fi tutore sau curator) și lit. n) (dreptul de a comunica și de ase apropia de persoanele vătămate M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ la o distanță mai mică de 50 metri) Cod penal;

– pentru săvârșirea a două infracțiuni de „rele tratamente aplicate minorului” prev. și ped. de art. 197 Cod penal, fiecare cu aplicarea art. 41 alin.1, art. 43 alin. 5 Cod penal, câte o pedeapsă de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 3 (trei) ani a drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat), lit. f) (dreptul de a fi tutore sau curator) și lit. n) (dreptul de a comunica și de ase apropia de persoanele vătămate M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ la o distanță mai mică de 50 metri) Cod penal.

În temeiul art. 38 alin. 1 lit. a) 39 alin. 1 lit. b), 45 alin. 3 lit. a) Cod penal a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare sporită cu 1/3 din totalul celorlalte pedepse aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa finală de 8 (opt) ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii pe timp de 3 (trei) ani a drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat), lit. f) (dreptul de a fi tutore sau curator) și lit. n) (dreptul de a comunica și de ase apropia de persoanele vătămate M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____ la o distanță mai mică de 50 metri) Cod penal.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal a interzis inculpatului, ca și pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), f) și n) Cod penal pe perioada executării pedepsei principale.

În temeiul art. 72 Cod penal a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 6.06.2018 la zi.

În ceea ce privește măsura arestului preventiv sub imperiul căreia se află inculpatul instanța de fond a reținut că legalitatea privării de libertate a unei persoane după pronunțarea unei hotărâri de condamnare, chiar nedefinitivă în ceea ce o privește, a fost examinată în condițiile art. 5 paragraful 1 lit. a) din Constituție, C_____ statuând că persoana arestată preventiv în cauză, din momentul condamnării sale în primă instanță, are calitate de „condamnat”, privarea sa de libertate ulterior acestui moment intrând sub incidența lit. „a” și trebuind să îndeplinească condițiile textului menționat, chiar dacă împotriva hotărârii de condamnare se exercită căi de atac și chiar dacă legea internă îl consideră arestat preventiv.

În consecință, în condițiile în care instanța de fond nu numai că a apreciat existența vinovăției inculpatului dincolo de orice îndoială rezonabilă dar și că era necesar ca acesta să execute pedeapsa în regim de detenție, s-a impus ca arestarea preventivă să fie menținută.

În aceste condiții, în temeiul art. 399 alin. 1 Cod pr. penală a menținut măsura arestării preventive a inculpatului M______ I____ C_________.

Executorie, conform art. 399 alin. 4 Cod pr. penală în ceea ce privește menținerea măsurii arestării preventive.

În ceea ce privește acțiunea civilă alăturată procesului penal, instanța de fond a constatat că în cauză procurorul, în temeiul art. 19 alin. 3 Cod pr. penală, a exercitat acțiunea civilă în numele persoanelor vătămate minore M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei totale de 40.000 lei (câte 20.000 lei pentru fiecare persoană vătămată minoră) cu titlu de daune morale.

Instanța de fond având în vedere că în cauză au fost întrunite elementele răspunderii civile delictuale prev. de art. 1357, 1391 Cod civil (prejudiciul nepatrimonial cauzat persoanelor vătămate minore fiind dovedit cu raportul nr. xxxxx/13.06.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului), rapoartele de constatare medico – legală nr. 840/D2 și 841/D2 din 8.06.2018 emise de S.M.L. B_______, referatele de anchetă socială nr. 248/14.12.2017 și nr. 3128/12.06.2018 precum și declarațiile martorilor T______ F_________, A_____ M____ S_____ și Răgoașcă P____), în temeiul art. 14 și 397 Cod pr. penală a admis, în parte, acțiunea civilă exercitată de către procuror și a obligat inculpatul să plătească persoanelor vătămate minore M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____, câte 10.000 lei cu titlu de daune morale, aceste sume fiind apreciate de către instanța de fond ca fiind necesare și suficiente raportat la gravitatea traumelor suferite de către cei doi minori

În baza art.7 din Legea 76/2008, după rămânerea definitivă a hotărârii, a dispus prelevarea probelor biologice de la inculpatul M______ I____ C_________ în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul N_______ de Date Genetice Judiciare. Măsura s-a impus a fi luată având în vedere că infracțiunea de tâlhărie pentru care este condamnat inculpatul în prezenta cauză este de o gravitate deosebită și face parte din categoria infracțiunilor prevăzute expres de Legea 76/2008.

Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a declarat a___ inculpatul M______ I____ C_________ pentru motivele expuse pe larg de către avocat M_____ M______, în substituire pentru avocat desemnat din oficiu M___ A___, cu ocazia dezbaterilor și consemnate pe larg în partea introductivă a prezentei decizii.

În esență, inculpatul a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei în sensul de a se reține existența unei infracțiuni de violență în familie, în formă continuată și o infracțiune de rele tratamente aplicate minorului în formă continuată și nu două infracțiuni de violență în familie și două infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. Totodată, a solicitat reindividualizarea cuantumului pedepsei dându-se eficiență sporită circumstanțelor atenuante ce pledează în favoarea și înlăturarea pedepsei complementare referitoare la interzicerea dreptului de a comunica și de a se apropia de copiii săi.

Analizând motivele de a___, precum și cauza sub toate aspectele de fapt și de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. 1, 2, art. 420 Cod procedură penală, C_____ constată că apelul este nefondat pentru considerentele care se vor arăta în continuare.

Prima instanță a stabilit în mod corect situația de fapt și încadrarea în drept, în baza probatoriului administrat atât în cursul urmăririi penale cât și în faza de cercetare judecătorească.

Astfel, faptele inculpatului M______ I____ C_________ care a pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală și morală a copiilor săi M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____, prin exercitarea, în mod repetat, de acte de violență fizică și verbală, asupra lor sau în prezența lor, prin privarea de hrană, respectiv neglijarea nevoilor de bază, de dezvoltare afectivă și cognitiv-comportamentală specifice vârstei, iar în noaptea de 07/08.04.2018, în jurul orelor 22:00, profitând de starea de vădită vulnerabilitate datorată vârstei a celor doi copii ai săi M______ D____ G_____, în vârstă de 3 ani, și M______ R_____ C_________, în vârstă de 5 ani, pe fondul consumului de alcool, i-a ars pe mâna dreaptă, prin apăsare cu țigara aprinsă, producându-le leziuni care au necesitat un număr de 14-15 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, întrunesc elementele constitutive a două infracțiuni de violență în familie , prev. de art. 199 alin. (1) rap. la art. 193 alin. (2) Codul penal cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit. e) Codul penal și două infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului , prev. de art. 197 Codul penal , toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și art. 41 alin. (1) Codul penal .

La stabilirea acestei situații de fapt au fost avute în vedere în mod corect declarațiile martorilor, actele medico-legale, precum și declarațiile constante de recunoaștere ale inculpatului, sub aspectul faptelor din noaptea de 07/08.04.2018.

Astfel, conform raportului nr. xxxxx din 13.06.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului privind pe copiii M______ R_____ C_________ și M______ D____ G_____, în urma întrevederii cu minorul M______ R_____ C_________ s-a stabilit că acesta prezintă un temperament puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, inegal, iritabil, uneori agresiv, activ, rezistent la solicitării cu tendințe de dominare a altora, neemotiv, îndrăzneț, vesel, optimist, motricitatea fină și grosieră în acord cu vârsta cronologică, lateralitate predominant dreaptă, achiziții cognitive în acord cu vârsta exprimare ușor corectă. Totodată, în legătură cu relația sa cu tatăl său, minorul a declarat că „Tata m-a ars pe mine și pe urmă pe D____. L-a ars și pe fratele meu pe mâna dreaptă. Tata o bate în fiecare zi pe mama în prezența noastră. Am văzut-o pe mama plângând, a lovit-o cu palma peste față. Tata i-a dat cu cuțitul în mână mamei și i-a curs sânge. Tata bea rachiu, bea în fiecare zi. Mi-e frică de tata. Trebuie să veniți acasă să îl arestați pe tata că este foarte rău. Mami mi-a zis de cuvântul arestat”.

În urma întrevederii cu minorul M______ D____ G_____, s-a stabilit că acesta nu prezintă achiziții în acord cu vârsta cronologică, este lipsit de reacții verbale și non-verbale la stimulii exteriori, nu are însușite deprinderi de viață independentă (nu se hrănește singur, igienă personală), imită izolat cuvintele interlocutorului, iar, observând la fratele său că își expune rana de pe mână pentru examinare, a simulat și el același lucru.

Totodată, s-a constat că cei doi minori au trăit într-un mediu familial nesecurizant, violent fizic și verbal, fiindu-le neglijate nevoile de bază, de dezvoltare afectivă și cognitiv-comportamentală specifice vârstei. La data de 06.06.2018, cei doi minori au fost primiți în Centrul de primire a copilului în regim de urgență, iar din data de 08.06.2018, s-a instituit față de aceștia măsura de plasament în regim de urgență la un asistent maternal profesionist.

Sub aspectul probatoriului testimonial administrat, C_____ reține în primul rând declarația tatălui inculpatului, martorul V______ G_______, care a arătat că în cursul lunii aprilie 2018, s-a deplasat la grădinița „Girotondo” din mun. B_______, pentru a-și vedea nepoții. Cu ocazia acelei vizite, educatoarea copiilor l-a informat că cei doi minori prezintă leziuni la mâini, fiind arși cu țigara, aspect constatat și de către martor. Martorul a mai precizat că fiul său este „o persoană recalcitrantă în relațiile cu copii săi”, iar din momentul în care i-a atras atenția cu privire la atitudinea sa, i-a îndepărtat pe copii de el. Mai mult, martorul a precizat că grădinița deține un microbuz care îi aduce și îi duce pe copii la domiciliu, iar, din cauză că nu îi prelua nimeni la sosire, minorii se întorceau la grădiniță și erau preluați de către martor.

De asemenea relevante în speță sunt declarațiile martorilor Hânțescu V_____ și R______ P____, care locuiesc în imobilul vecin celui în care locuiește familia M______ și au susținut că în mod repetat cei doi minori au venit la locuințele lor pentru a le solicita mâncare, afirmând că nu au mâncat de câteva zile. De altfel, martorul Hânțescu V_____ a și fost martor ocular la __________ din noaptea de 07/08.04.2018 (seara de Înviere), în baza susținerilor sale stabilindu-se situația de fapt care a și fost recunoscută ulterior de către inculpat. Martorul R______ P____ a declarat că cei doi copii trăiesc o traumă în prezența tatălui lor, acesta având un comportament violent față de ei și mama lor. Minorii rămâneau și câte 2 zile nemâncați, solicitând mâncare vecinilor, iar, în toate discuțiile purtate cu inculpatul M______ I____ C_________ , acesta din urmă nu vorbea de copii, fiind dezinteresat de ei. Discutând cu mama copiilor, martorul a aflat de la aceasta că nu are ce să le dea minorilor de mâncare, din cauză că soțul ei dădea toți banii pe băutură. Chiar dacă acest martor și-a nuanțat în fața instanței susținerile din cursul urmăririi penale, C_____ constată că declarațiile inițiale se coroborează cu restul probatoriului administrat în cauză. Astfel, consumul excesiv și constat de alcool este confirmat de declarația tatălui inculpatului și a concubinei sale, mama minorilor, iar împrejurarea că cei doi copii rămâneau constant fără mâncare este confirmată de martora T______ F_________ (f. 31 verso ds.fd.) – aceasta indicând că în calitate de asistent social i-a observat pe minori spunând că sunt nemâncați atunci când se servea masa la grădiniță.

În ceea ce privește criticile formulate de către inculpat în cuprinsul motivelor de a___, C_____ reține că acestea sunt nefondate. Infracțiunile de loviri sau alte violențe și rele tratamente aplicate minorului sunt infracțiuni contra persoanei, situate în Codul penal în capitolul II intitulat „Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății”. În consecință, dacă în aceleași împrejurări sau prin aceleași fapte au fost vătămate mai multe persoane, se vor reține atâtea infracțiuni în concurs câți subiecți pasivi sunt – pluralitatea de persoane vătămate atrage în mod necesar existența unei pluralități de infracțiuni. În consecință, nu poate fi primită susținerea inculpatului în sensul reținerii a unei singure infracțiuni de violență în familie și a unei singure infracțiuni de rele tratamente aplicate minorului.

Referitor la individualizarea judiciară a pedepselor aplicate inculpatului de către prima instanță, C_____ reține că în mod corect au fost avute în vedere toate criteriile prevăzute de art. 74 Codul penal , dându-se eficiența cuvenită gravității deosebite a faptelor, consecințelor produse cu privire la dezvoltarea celor doi minori, brutalitatea deosebită a inculpatului care și-a ars cu țigara proprii copii în seara de Înviere, precum și multiplele antecedente penale ale inculpatului, relevate de fișa de cazier. În consecință, reducerea cuantumului pedepselor aplicate de către prima instanță nu se impune.

Pentru aceste considerente, C_____, în baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, va respinge ca nefondat apelul formulat de inculpatul M______ I____ C_________ împotriva sentinței penale nr. 1484 din 20.12.2018 a Judecătoriei B_______.

În baza art. 422 Cod de procedură penală va deduce, în continuare, din pedeapsa aplicată, arestarea preventivă a inculpatului de la data de 20.12.2018 la zi.

În baza art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală va obliga apelantul la plata sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. 6 Codul de procedură penală suma de 260 lei reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul apelant, d-na avocat M___ A___ (delegația nr. 347 din 1.02.2019), se va înainta din fondul Ministerului Justiției în fondul Baroului S______.

În baza art. 275 alin. 6 Codul de procedură penală suma de 390 lei reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate minore, d-nul avocat T____ A_____ (delegația nr. 387 din 8.02.2019 – fila 30 dosar), se va înainta din fondul Ministerului Justiției în fondul Baroului S______.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

DECIDE:

În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod de Procedură Penală respinge ca nefondat apelul formulat de inculpatul M______ I____ C_________ împotriva sentinței penale nr. 1484 din 20.12.2018 a Judecătoriei B_______.

În baza art. 422 Cod de Procedură Penală deduce, în continuare, din pedeapsa aplicată, arestarea preventivă a inculpatului de la data de 20.12.2018 la zi.

În baza art. 275 alin. 2 Cod de Procedură Penală obligă apelantul la plata sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 275 alin. 6 Codul de procedură penală suma de 260 lei reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul apelant, d-na avocat M___ A___, se înaintează din fondul Ministerului Justiției în fondul Baroului S______.

În baza art. 275 alin. 6 Codul de procedură penală suma de 390 lei reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate minore, d-nul avocat T____ A_____, se înaintează din fondul Ministerului Justiției în fondul Baroului S______.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 18 februarie 2019.

Leave a Reply