Curtea de Apel Targu Mureș. Anularea deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale emise de ANAF

Cuvine cheie Compensarea obligatiilor fiscale, compensarea obligatiilor fiscale inregistrare, decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale, ce inseamna compensarea obligatiilor fiscale, compensarea din oficiu a obligatiilor fiscale, compensare obligatii fiscale cu tva de rambursat, compensare obligatii fiscale 2018, decizie privind compensarea obligatiilor fiscale, cerere de compensare obligatii fiscale, model cerere de compensare obligatii fiscale, model nota de compensare obligatii fiscale, stingerea obligatiilor fiscale prin compensare, compensare obligatii fiscale, compensare sume anaf, compensare sume platite in plus anaf,

 

Curtea de Apel Targu Mureș. Anularea deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale emise de ANAF

CURTEA DE APEL TÂRGU M____

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:005.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA N R . 579/ R

Ședința publică din data de 7 o ctombrie 2020

Completul constituit din:

PREȘEDINTE : Dr. M______ B_____-I___

Judecător : A______ M____ A______

Judecător : C_______ M____

Grefier : A____ a C_____ S______

Pe rol se află judecarea recursului declara t de D irecția Generală Regională a Finanțelor Publice B_____ – Administrația Județeană a Finanțelor Publice M____ , cu sediul procesual ales în Tîrgu-M____, ______________________. 1-3, județul M____, având cont nr. RO93TREZxxxxxxxxxxxXXXXX deschis la Trezoreria B_____, C__ xxxxxxx, împotriva Sentinței nr. 285 din data de 23 iulie 2020, pronunțată de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Instanța dispune lăsarea cauzei la a doua strigare.

La apelul nominal făcut în ședința publică, la a doua strigare a cauzei, se constată lipsa părților.

Grefierul de ședință face referatul cauzei, arătând că pricina se află la primul termen de judecată, că procedura de citare este legal îndeplinită, precum și că, prin cererea de recurs, s-a solicitat judecarea cauzei și în lipsă, după care:

Instanța, verificându-și din oficiu competența, în temeiul prevederilor art. 131 alin. 1 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 10 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, constată că este competentă general, material și teritorial în soluționarea recursului dedus judecății.

De asemenea, constată că recursul a fost exercitat în termenul prevăzut de prevederile art. 20 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, fiind scutit de plata taxelor judiciare de timbru prin raportare la dispozițiile art. 30 din OUG nr. 80/2013.

Instanța, prin raportare la prevederile art. 238 din Codul de procedură civilă, apreciază că nu se impune estimarea duratei cercetării procesului.

Totodată, în temeiul dispozițiilor art. 492 din Codul de procedură civilă, încuviințează înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Instanța reține cauza în pronunțare, soluția Curții de Apel Târgu M____ urmând a fi pusă la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

CURTEA DE APEL

Deliberând asupra recursului de față, se constată că prin sentința nr. 285/23.07.2020 pronunțată de Tribunalul M____, Secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX s-a admis acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul F_____ C_____, în contradictoriu cu pârâta A.N.A.F. – D.G.R.F.P. B_____ – A.J.F.P. M____; s-a anulat decizia nr. 14.963 din 05 noiembrie 2019 și decizia nr. 47.098/15.666 din 09 ianuarie 2020 privind compensarea obligațiilor fiscale; a fost obligată pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamant, în sumă de 50 de lei, reprezentând taxa judiciară de timbru.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs pârâta ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE M____ solicitând admiterea recursului, casarea sentinței atacate, în condițiile art. 488 alin. (1) punctul 8 Cod procedura civilă, cu consecința reținerii și rejudecării cauzei , ținând seama și de apărările prin care s-a solicitat să se dispună, pe cale de excepție: – admiterea excepției nulității cereri de chemare în judecata;- pe fondul cauzei; – respingerea acțiunii ca nemotivată și neîntemeiata, – menținerea actelor administrative atacate ca fiind temeinice și legale; – resp ingerea petitului privind p lata cheltuielilor de judecata.

În motivarea a arătat că pentru a pronunța o astfel de hotărâre instanța de fond a reținut, faptul că , deși a fost legal citat ă , „nu a depus la dosar întâmpinare”. C ontrar celor reținute de instanța de fond, învederează faptul c ă la data de 12. 03.2020, ora 15: 11 a transmis, în format electronic, pe adresa indicată de către Tribunalul M____ pentru comunicarea actelor de corespondenta), întâmpinarea formulată în cauz ă materializată în scriptul nr. 4124/11.03.2020, însoțit ă de Adresa nr. 1704/06,03.2020 emis ă de Serviciul Evide nta Plătitori Persoane Fizice și toate înscrisurile care au stat la baza emiterii actelor contestate (23 file anexe), sens în care anexează prezentei dovada comunicării acestora pe e-mail.

Ulterior, dând curs solicitării instanței inserata în citativul emis la data de 19.05.2020, a recomunicat la dosarul cauzei prin Adresa nr. 783/16.06.2020, toate înscrisurile care au stat la baza emiterii actelor administrative contestate, înregistrate la grefa instanței la data de 22.06.2020.

Prin urmare, consideră ca atât timp cât ________ rile nu au fost analizate de către instanța de fond, practic recurentei i-a fost îngrădit dreptul la apărare, cu atât mai mult cu cât, prin întâmpinare a formulat ă a înțeles să invoce și excepția nulității cererii de chemare în judecată precum și aspecte referitoare la nemo t ivarea solicitării reclamantului, situație care ar fi putut genera, adoptarea unei hotărâri de respingere a acțiunii ca nemotivată.

Pentru deplina edificare a instanței reiterează aspectele învederate prin întâmpinare și arată că, î n susținerea acțiunii sale, reclamantul nu adus niciun argument de fapt și de drept care s ă conducă la anularea actelor administrative contestate.

Raportat l a excepția nulității cererii, de chemare în judecat ă , a învederat faptul c ă în conformitate cu prevederile art. 194 din Codul de procedură civilă cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă, printre altele, „arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea”. Ori în cazul de față, contestatorul nu a arătat motivele pe care își sprijină acțiunea împotriva titlului executoriu anterior menționat.

Totodată, conform art. 196 d i n Codul de procedură civilă ” cererea de chemare în judecată care nu cu prinde numele și prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părți, obiectul cererii motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părții sau a reprezentantului acesteia ori semnătura părții sau a reprezentantului acesteia este nulă ” .

Prin urmare, solicită să se constate nulitatea acțiunii formulat ă .

Relativ la fondul cauzei, având în vedere lipsa motivării acțiunii dar raportându-se la aspectele concretizate în actele administrative atacate în cadrul acțiunii pendinte învederează următoarele;

Decizi a privind compensarea obligațiilor fiscale nr. xxxxx/05,xxxxxx a fost emis ă în cadrul procedurii de soluționare a cererii de restituire a sumei de 1.998 iei, reprezentând cheltuieli de judecat ă , dispuse prin Decizia nr. 230/28.03.2017, pronunțat ă de Tribun alul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, la solicitarea MFP – Direcția Generala Economica efec tuata prin adresa nr. xxxxxx/10. 01 . 2018.

De asemenea, precizează faptul c ă , în conformitate cu dispozițiile OMPP nr. 4023/2015, a fost aprobată procedura de punere în executare a hotărârii judecătorești sus menționat ă , sens în care a fost emis de către Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generala Juridică, Completare la Avizul de legalitate nr. xxxxxx/19.10,2017, privind plata sumei de 1.998 lei , reprezentând cheltuieli de judecat ă către reclamant, urmând ca plata sumei anterior indicat ă s ă fie efectuat ă de către Direcția Generala Economica din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în c onformitate cu dispozițiile pct. 5.8. din O.M.F.R nr. 4023/2015.

Prin urmar e, în baza adresei nr. xxxxxx/10.01.2018 emisa de MFP – Direcția Generala Economic ă , înregistrat ă l a A.J.F.R M____ sub nr. 2214/679/15.01.2018, prin care s-a so l icitat compensarea unei părți din obligațiile fiscale restante cuprinse în certificatul de ates tare fiscal ă nr. xxxxxx/07.12.2017, cu obligația de plata a sumei de 1.998 l ei, reprezentând cheltuieli de judecat ă , a fost emis ă , în temeiu l art. 165, art. 167 și art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal ă Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale nr. 2214/679/18,01.2018, fiind astfel, stinse prin compensare obligațiile fiscale restante, în cuantum total de 1.998 lei, datorate de contribuabil în contul „Contribuții de asigurări sociale de sănătate”.

Prin Decizia nr. 406/R/08.05.2019, pronunțat ă de Curtea de Apel Tg M____, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, definitiv ă , s-a admis apelul formulat de către F ă rcaș C_____, împotriva Sentinței civile nr. 987/20.11.2018 și s-a dispus anularea Deciziei nr. 7783/2147/02.04.2018 privind soluționarea contestației și a Deciziei nr. 2214/679/18.xxxxxx privind compensarea obligațiilor fiscale în cuantum de 1 . 998 lei.

Prin urmare, având în vedere anularea compensării operat ă prin decizia sus amintit ă , în vederea solu ționării cererii de restituire a sumei de 1 . 998 lei reprezentând cheltuieli de judecata, s-a procedat la transferul sumei care a făcut obiectul deciziei de compensare anulate, din contul „Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din activități independente și persoanele care nu realizează venituri” în contul în care a fost încasat ă d espăgubirea, respectiv „Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri .

Astfel, întrucât reclamantul înregistra obligații fiscale restante neachitate, stabilite prin acte administrativ fiscale (comunicate acestuia), în contul contribuției de asigurări sociale de sănătate privind plățile anticipate și regularizări sănătate, s-a procedat la o noua compensare a sumei de 1 . 998 lei reprezentând cheltuieli de j udecat ă , fiind întocmită în același sens, în conformitate cu prevederile art. 165, art. 167 și art. 168 din Codul de procedură fiscală Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale nr. xxxxx/1/05.11. 2019.

Astfel, conform prevederilor art. 165, art. 167 și art. 168 din Codul de procedură fiscală, stingerea prin compensare s-a realizat când ambele părți au dobândit reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor până la concurența celei mai mici sume, și a operat de drept când creanțele au existat deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile, în ordinea vechimii acestora.

Prin urmare, operațiunea de stingere prin compensare s-a efectuat în conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscal ă.

Referitor la natura obligațiilor fiscale restante cu care reclamantul figura în evidențe la data emiterii deciziei de compensare învederează ca acestea au fost stabilite prin următoarele acte administrative:

– Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și obligații de plata cu titlu de contribuții de asigurări sociale pe anul 2013 nr. xxxxxxxxxxxxxx/06.03.2013 și nr. xxxxxxxxxxxxxx/20.03.2013, comunicate prin poșta cu confirmare de primire la data de 26.03.201 3;

– Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/ contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și obligații de plata cu titlu de contribuții de asigurări sociale pe anul 2014 nr. xxxxxxxxxxxxxx/07.03.2014, comunicata prin poșta cu confirmare de primire la data de 20.03.2014;

– Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și obligații de plata cu titlu de contribuții de asigurări sociale pe anul 2015 nr . xxxxxxxxxxxxxx/16.03.2015, comunicata prin poșta cu confirmare de primire la data de 24.03.2015;

– Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și obligații de plata cu titlu de contribuții de asigurări sociale pe anul 2016 nr. xxxxxxxxxxxxxx/14,03.xxxxx, comunicata prin poșta cu confirmare de primire la data de 18.03.2016;

– Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și obligații de plata cu titlu de contribuții de asigurări sociale pe anul 2017 nr. xxxxxxxxxxxxxx/06.07.2017, comunicata prin poșta cu confirmare de primire la data de 22,08.2017.

Mai mult, referitor l a Sentința nr. 261/24.05.2019 pronunțata de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, definitiv ă prin Decizia nr. 818/R/02.10.2019 pronunțata de Curtea de Apel Tg. M____ în dosarul cu același număr, învederează faptul c ă reclamantul în mod greșit a afirmat ca aceasta „statuează ca în perioada 2006-2018 nu exista obligații fiscale neachitate” ale reclamantului, întrucât în considerentele Deciziei nr. 818/R/02.10.2019 a Curții de apel Tg. M____ se rețin e ca organul fiscal nu și-a îndeplinit obligația de a-s i motiva actul conform prevederilor art. 46 alin. 2 din lit. e și f din Legea nr. 207/2015 și în consecinț ă, nemotivarea actului afectează, pe de o parte , caracterul cert al creanței, respectiv, pe de alta parte , eficienta controlului judecătoresc al actului administrativ fiscal.

Prin urmare, instanța nu a reținut în mod definitiv, cum greșit a afirmat reclamantul, faptul c ă acesta nu datorează obligații fiscale în perioada 2006-2018.

De asemenea, menționează că, Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale nr. xxxxx/05.11.2019, a fost emis ă de A___ M____ în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborate cu prevederile OpANAF nr. 63/2017, în ceea ce privește formatul și conținutul acesteia.

Î n ceea ce privește petitul referitor la acordarea cheltuielilor de judecat ă , a solicitat instanței respingerea acestuia, ca neîntemeiat, având în vedere că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 453 Cod procedură civilă.

Fată de cele mai sus menționate a solicitat să se dispună în sensul celor solicitate de ei în petit.

În drept, invocă textele de lege la care a făcut referire.

La data de 15 septembrie 2020 intimatul-reclamant a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nef o ndat, menținerea sentinței atacate ca legală și temeinică, cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că p rima instanță a admis acțiunea acestuia , motivat de faptul că, mai multe instanțe judecătorești au stabilit că pe anii 2010- 2013 precum și pe anii 2013 – 2018, că nu are datorii față de recurentă , ceea ce a intrat putere de lucru judecat.

Prin scrisoarea nr. 5959 din 28.08.2020, recurenta îi certifică faptul că au fost stinse integral, obligațiile fiscale prin urmare , au fost sistate executările silite în mai multe dosare de executare, ceea ce conformă susținerile sale că nu a datorii față de recurentă .

De asemenea , din certificatul de atestare fiscală nr. xxxxxxxxxxxxx din 01 . 09.2020 rezultă că nu a datorii față de apelantă.

Față de cele mai sus arătate a solicitat respingerea recursului.

Analizând legalitatea hotărârii atacate prin prisma criticilor invocate raportat la art. 488 Cod proc.civ., C___ ea apreciază că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

Recurenta a depus în recurs în probațiune, cu respectarea dispozițiilor art. 492 Cod procedură civilă, dovada înaintării întâmpinării către instanța de fond, întâmpinare care însă nu se regăsește la dosarul primei instanțe. Acest aspect nu poate fi imputat părții, care a uzitat în mod corect, conform prevederilor art. 154 Cod procedură civilă, de posibilitatea de a transmite acte de procedură prin poștă electronică.

În egală măsură, acest fapt nu poate fi apreciat ca o nerespectare a regulilor de procedură de către instanța de fond, în sensul art. 488 pct. 5 Cod procedură civilă, în condițiile în care actul de procedură nu s-a regăsit ca atare la dosarul cauzei. În consecință, criticile recurentei privind omisiunea instanței de fond de a- i analiza apărările în cauză, vor fi analizate de instanța de recurs, din perspectiva art. 488 pct. 6 Cod procedură civilă coroborat cu art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă , context în care, casarea sentinței atacate se impune din perspectiva existenței unei vătămări procesuale, doar în măsura în care apărările formulate de recurenta-pârâtă și neanalizate de instanța de fond se dovedesc a fi fondate.

În ceea ce privește nulitatea cererii de chemare în judecată, din perspectiva dispozițiilor art. 194 Cod procedură civilă, în prealabil reținem că, în situația în care acțiunea în contencios administrativ nu îndeplinește exigentele textului de lege anterior indicat, în lipsa unei cereri a părții adverse, judecătorul cauzei are posibilitatea prevăzută de art. 200 Cod procedură civilă ca în etapa verificării și regularizării cererii să dispună măsuri în acest sens.

În cauză, din rezoluția din data de 03.02.2020 rezultă că singura obligație impusă reclamantului a vizat achitarea taxei de timbru. Instanța de fond a verificat cererea de chemare în judecată din perspectiva art. 200 Cod procedură civilă și nu a constatat omisiuni sau lipsuri astfel încât , deși nu a fost analizată ca atare cererea pârâtei de anulare a acțiunii, acesteia nu i s-a cauzat o vătămare din punct de vedere procesual , instanța pronunțându-se din oficiu în acest sens . Curtea reține totodată că aspectele privind motivarea în fapt și în drept a acțiunii , invocate de recurentă, nu pot fi reținute în condițiile în care reclamantul a justificat demersul judiciar prin prisma existenței unor hotărâri judecătorești definitive care ar fi tranșat raportul juridic dintre părți. Această motivare a fost suficientă în sine pentru a permite instanței de fond analizarea cererii , sens în care de altfel sentința atacată a fost motivată din perspectiva efectelor în cauză a autorității de lucru judecat al hotărârilor de care se prevalează reclamantul. În altă ordine de idei, prin întâmpinarea depusă , recurenta-pârâtă a formulat apărări explicite cu privire la existența autorității de lucru judecat în cauză, raportându-se așadar la motivarea în fapt a cererii de chemare în judecată.

Curtea constată că prin recursul formulat, s -au formulat critici cu privire la modalitatea în care instanța de fond a analizat autoritatea de lucru judecat în cauză, aspecte ce se subsumează dispozițiilor art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă .

Instanța de fond a reținut că reclamantul nu are creanțe fiscale neachitate aferente anilor 2010 – 2013 acordând în mod corect eficiență autorității de lucru judecat aspectelor tranșate prin sentința nr. 235 din data de 29 martie 2017, pronunțată de Tribunalul M____ și a Decizia 406/R/08 mai 2019 pronunțată de Curtea de Apel Târgu M____ .

În ceea ce privește hotărârile pronunțate în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, din considerentele Deciziei 1017/2017 rezultă că nelegalitatea deciziei de compensare rezidă din faptul că au fost c ompensate cu obligații fiscale din anul 2006 și 2009 , sume pentru care era prescris dreptul de a porni executarea silită . În cazul dedus judecății, deciziile care au făcut obiectul compensării sunt emise pentru obligații fiscale aferente perioadei 2013-2017 astfel încât cu privire la aceste sume era necesară o analiză distinctă a instanței, nefiind un aspect tranșat judiciar anterior.

În dosarul XXXXXXXXXXXX, s-a pronunțat sentința nr. 261/24.05.2019 definitivă prin decizia nr. 818/02.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Târgu M____ prin care, s-a stabilit că decizia de compensare, î n ceea ce privește creanțele fiscale aferente perioadei 2014 – 2018 este nelegală deoarece organul fiscal nu și-a îndeplinit obligația de a – și motiva actul conform prevederilor art. 46 alin. 2 lit. e și f din Codul de procedură fiscală. Din această perspectivă sunt întemeiate criticile recurentei în sensul că, în ceea ce privește obligațiile fiscale aferente perioadei 2014 – 2018, nu s-a tranșat cu autoritate de lucru judecat faptul că reclamantul nu ar avea datorii fiscale.

Având în vedere cele ce preced și în condițiile în care prin Decizia atacată au fost compensate obligații ale reclamantului aferente perioadei 2013-2017 , Curtea constată că în mod greșit instanța de fond a apreciat că, efect al autorității de lucru judecat, reclamantul nu are debite fiscale pe perioada de referință. În fapt, efectele hotărârilor judecătorești pronunțate în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX se limitează la creanțele fiscale aferente perioadei 2010-2013, neputând fi extinse în raport de obligațiile fiscale aferente perioadei ulterioare și care sunt vizate de Decizia xxxxx/201, privind compensarea obligațiilor fiscale . Pe cale de consecință, devin incidente dispozițiile art. 496 alineat 2 Cod procedură civilă raportat la art. 488 pct. 8 Cod procedură civilă, sens în care sentința atacată va fi casată. În temeiul art. 498 alineat 2 Cod procedură civilă se va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare instanței de fond, Tribunalul M____ , având în vedere faptul că, prin aplicarea ca atare a efectelor autorității de lucru judecat cauza nu a fost cercetată pe fond, nefiind verificate argumentele și apărările părților .

Urmare a casării sentinței atacate cu trimitere spre rejudecare nu se impun a fi analizate, la acest moment procesual, criticile recurentei privind acordarea cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :

Admite recursul formulat de ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE M____ cu sediul în Tg. M____, ______________________. 1-3, jud. M____ împotriva Sentinței nr. 285/23.07.2020 pronunțată de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX.

Casează sentința atacată și dispune trimiterea cauzei spre rejudecare instanței de fond, Tribunalul M____.

Definitivă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței, azi, 07.10.2020.

Președinte,

Dr. M______ B_____-I___

Judecător,

A______ M____ A______

Judecător,

C_______ M____

Leave a Reply