Curtea de Apel Târgu Mureș. Neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate ale excepției de neconstituționalitate

Cuvinte cheie  exceptie de neconstitutionalitate, exceptie de neconstitutionalitate model, exceptie de neconstitutionalitate conditii, exceptie de neconstitutionalitate suspendare proces, exceptie de neconstitutionalitate inadmisibila, exceptie de neconstitutionalitate cod penala, exceptie de neconstitutionalitate definitie, exceptie de neconstitutionalitate proz, excepţia de neconstituţionalitate, exceptii de neconstitutionalitate, conditii exceptie de neconstitutionalitate, neconstituţionalitate dex, neconstituţionalitate amenzi, excepţia de neconstituţionalitate, excepţia de neconstituţionalitate se judecă, excepţia de neconstituţionalitate definitie, neconstitutionalitate dex.

Curtea de Apel Târgu Mureș. Neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate ale excepției de neconstituționalitate

C_____ DE A___ TÂRGU M____

SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:007.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA PENALĂ Nr. 36 8/A

Ședința publică din 1 Octombrie 2020

Completul constituit din:

PREȘEDINTE : Dr. I___ G_______

Judecător : A______ M______ S____

Judecător : L_____ G_____

Grefier : K____ B_____

Pe rol se află soluționarea recursului declarat de către petentul:

 M_____ A___ D_____ (fiul lui T________ și A______, născut la data de 13.01.1977, deținut în Penitenciarul Aiud )

împotriva deciziei penale nr. 50/05.08.2020 pronunțată de Tribunalul Harghita.

La apelul nominal, făcut în ședința publică se constată lipsa părților și a reprezentantului Ministerului Public.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Se constată că mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 28 septembrie 2020 , încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre și prin care s-a dispus amânarea pronunț ării asupra cauzei la data de 1 octombrie 2020.

C_____ DE A___

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Harghita la data de 28.08.2020 și transmisă Curții de A___ Târgu-M____ la data de 01.09.2020, petentul M_____ A___ D_____ a declarat recurs împotriva încheierii penale din 5 august 2020 pronunțată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX.

În motivarea orală a recursului, petentul arată că solicită admiterea recursului formulat având în vedere că într-o cauză similară, în contestație la executare, Judecătoria Miercurea C___ a dispus sesizarea Curții Constituționale cu excepție de neconstituționalitate cu privire la art. 105 alin. 3 și art. 104 alin. 4 din Legea nr. 254/2013.

Petentul a fost prezent în fața instanței prin intermediul videoconferinței, fiind asistat de apărător din oficiu.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de control reține următoarea situație de fapt:

Prin încheierea penală din 5 august 2020 pr onunțată de Tribunalul Harghita s-au dispus următoarele:

In temeiul art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcṭionarea Curṭii Constituṭionale, a respins ca inadmisibilã cererea formulatã de petentul M_____ A___ D_____, ( fiul lui T________ și A______, născut la data de 13.01.1977 ), având ca obiect sesizarea Curții Constituționale cu privire la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 104 alin. (7), art. 103 alin. (4) și (5) și art. 56 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut următoarele:

Potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, pentru sesizarea Curții se cer a fi ȋndeplinite urmãtoarele condiții:

Excepția sã fie ridicatã ȋn fața instanțelor judecãtorești sau de arbitraj,
Prevederile legale contestate sã nu fi fost declarate neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale;
Excepția sã vizeze neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia

In spețã, s-a considerat că nu este ȋndeplinitã ultima condiție.

Astfel, prima instanțã a respins ca inadmisibilã contestația împotriva Sentinței penale nr. 474/19.06.2019..

In spețã, a fost invocatã neconstituționalitatea urmãtoarelor prevederi din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal:

 Judecătorul de supraveghere a privării de libertate soluționează plângerea, prin încheiere motivată, în termen de 10 zile de la primirea acesteia (art. 104 alin. 7)

 În termen de 10 zile de la sesizarea comisiei de disciplină, persoana desemnată prezintă acesteia rezultatele cercetării prealabile. Cercetarea prealabilă are ca scop lămurirea incidentului sub toate aspectele și presupune audierea persoanei condamnate cercetate și verificarea apărărilor acesteia (art. 103 alin.4)

 În termen de 10 zile de la primirea rezultatelor cercetării prealabile, comisia de disciplină, după ascultarea persoanei condamnate și a oricărei altei persoane care are cunoștință despre împrejurările în care a fost săvârșită fapta, aplică prin hotărâre scrisă una dintre sancțiunile disciplinare sau, după caz, clasează dosarul de cercetare disciplinară. (ert. 103 alin. 5)

 Impotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, luate de către administrația penitenciarului, persoanele condamnate pot face plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în termen de 10 zile de la data când au luat cunoștință de măsura luată (art. 56 alin. 2)

S-a considerat că aceste prevederi , ȋn mod evident, nu au legãturã cu soluționarea cauzei, care are ca obiect o contestație la executare ȋmpotriva unei hotãrâri prin care, în baza art. 39 alin. (18) raportat la art. 104 din Legea nr. 254/2013, s-a respins ca nefondată contestația condamnatului M_____ A___ D_____, formulată împotriva Încheierii nr. 469/2017 a judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul PNT Miercurea C___ în dosarul nr.469/2017.

Examinând recursul promovat, din prisma dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 47/1992 republicată, instanța de control judiciar îl găsește nefondat, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 29 din Legea nr. 47/1992 republicată, C_____ Constituțională decide asupra excepțiilor ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, care are legătură cu soluționarea cauzei în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia. Excepția poate fi ridicată la cererea uneia dintre părți sau, din oficiu, de către instanța de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepția poate fi ridicată de procuror în fața instanței de judecată, în cauzele la care participă. Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale. Sesizarea Curții Constituționale se dispune de către instanța în fața căreia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia instanței asupra excepției, și va fi însoțită de dovezile depuse de părți. Dacă excepția a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând și susținerile părților, precum și dovezile necesare. Odată cu încheierea de sesizare, instanța de judecată va trimite Curții Constituționale și numele părților din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora. Dacă excepția este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanța respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curții Constituționale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanța imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunțare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.

Din textul de lege citat mai sus, rezultă în mod neechivoc că pentru a fi admisibilă cererea excepția invocată trebuie să aibă legătură cu soluționarea cauzei.

Totodată, instanța de contencios constituțional a reținut că sintagma, legătura cu soluționarea cauzei din cuprinsul art. 29 alin. 1 din Legea nr. xxxxxx republicată, presupune atât aplicabilitatea textului criticat în cauza dedusă judecății cât și necesitatea invocării excepției de neconstituționalitate, cu scopul restabilirii stării de legalitate, condiții care trebuie îndeplinite în mod cumulativ.

În speță nu sunt îndeplinite aceste condiții, întrucât cauza are ca obiect o contestație la executare împotriva sentinței penale nr. 474 din 19.06.2019 a Judecătoriei Miercurea-C___, prin care s-a respins ca nefondată contestația condamnatului M_____ A___ D_____, formulată împotriva încheierii nr. 469/2017 a judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul PNT Miercurea C___ în dosarul nr.469/2017, hotărârea fiind definitivă.

Susținerile petentului că într-o cauză similară, în contestație la executare Judecătoria Miercurea C___ a dispus sesizarea Curții Constituționale cu excepție de neconstituționalitate cu privire la art. 105 alin. 3 și art. 104 alin. 4 din Legea nr. 254/2013, nu au nicio relevanță în prezenta cauză, întrucât așa cum arătam mai sus, excepția de neconstituționalitate trebuie să aibă legătură cu soluționarea cauzei, condiție care nu este îndeplinită în speța de față.

Față de considerentele expuse mai sus, C_____ urmează ca, în temeiul art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992 republicată, să respingă ca nefondat recursul declarat de petentul M_____ A___ D_____ împotriva încheierii penale din 5 august 2020 pronunțată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX.

În baza art. 275 alin.2 C. pr. pen, urmează să oblige petentul să plătească în favoarea statului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în recurs.

De asemenea, în baza art. 275 alin. 6 C. pr. pen, suma de 313 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu va fi avansată Baroului M____ din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

În temeiul art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992 republicată, respinge ca nefondat recursul declarat de petentul M_____ A___ D_____ ( fiul lui T________ și A______, născut la data de 13.01.1977 ), deținut în Penitenciarul Aiud, împotriva încheierii penale din 5 august 2020 pronunțată de Tribunalul Harghita, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX.

În baza art. 275 alin.2 C. pr. pen, obligă petentul să plătească în favoarea statului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în recurs.

În baza art. 275 alin. 6 C. pr. pen, suma de 313 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu va fi avansată Baroului M____ din fondurile Ministerului Justiției.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 01.10.2020.

Președinte Judecător Judecător

dr. I___ G_______ S____ A______ M______ L_____ G_____

Leave a Reply