Curtea de Apel Targu Mureș. Reducțiunea liberalităților excesive realizate ca efect al Contractului de donație

Cuvinte cheie Reducțiunea liberalităților excesive, reductiunea liberalitatilor excesive vechiul cod civil, reductiunea liberalitatilor excesive noul cod civil, reductiunea liberalitatilor excesive prescriptie, reductiunea liberalitatilor excesive de catre mostenitorii rezervatari, reductiunea liberalitatilor excesive jurisprudenta, reductiunea liberalitatilor excesive termen, reductiunea liberalitatilor excesive ce inseamna,

 

CURTEA DE APEL TÂRGU M____

SECȚIA I CIVILĂ

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:002.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA Nr. 184/R

Ședința publică din 08 Octombr ie 2020

Completul constituit din:

PREȘEDINTE C______ R___

Judecător A_____ M____

Judecător G_______ O_____

Grefier M____ C_______

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamantul R___ F_____ P____ I___, domiciliat în Târgu-M____, _____________________. 6, ____________________ și cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat M_______ H______ I_____, în Târgu-M____, __________________, ____________________, împotriva Deciziei civile nr. 22 din 23 ianuarie 2020, pronunțată de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns reprezentantul recurentului reclamant R___ F_____ P____ I___, dl. avocat M_______ O_____, în substituirea d-lui avocat M_______ H______ I_____ și reprezentantul intimatei pârâte A___ M_____ F______, dl. avocat L____ B_____, lipsă fiind părțile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recursul este declarat în termenul prevăzut de lege, fiind timbrat cu suma de 582 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, conform chitanței de la fila 26 dosar.

Reprezentantul recuren tului reclamant depune la dosar delegația de substituire și dovada cheltuielilor de judecată.

Neformulându-se alte cereri în probațiune, instanța acordă cuvântul asupra recursului declarat în cauză.

Reprezentantul recurentului reclamant solicită admiterea recursului conform memoriului de la dosar. Cu privire la expertiza administrată în cauză, arată că a formulat obiecțiuni la raportul de exp ertiză, întrucât valoarea rezultată nu corespunde nici măcar cu grila notarilor publici , însă aceste obiecțiuni au fost respinse . Mai mult, nu este o metodă agreată de standardele în domeniu, recurgerea la această grilă a notarilor publici. Solicită obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Reprezentantul intimatei pârâte solicită respingerea recursului ca neîn temeiat. Obiecțiunile formulate de către reclamant în fața pr imei instanțe au fost admise parțial, în ceea ce privește terenurile extravilane și chiar foarte mult în favoarea acestuia , în momentul în care prima instanță, respectiv instanța de apel s-au raportat la grila notarilor publici pentru a stabili valoarea terenurilor ext ravilane situate în județul A___. În opinia sa, strict raportat la motivele de recurs, toate argumentele instanței de apel s unt expuse pe larg, sunt motivate , din această perspectivă hotărârea instanței de apel es te întemeia tă și motivată. Cu privire la motivul de re curs invocat de recurent și anume că hotărârea instanței de apel este pronunțată cu încălcarea și interpretarea greșită a normelor de drept material, solicită a se avea în vede re că atât reclamantul cât și pârâta sunt desce ndenții defunctului, iar în mod normal , cota disponibilă era de 1/3 parte și fiecăruia dintre ei le mai revenea ca rezervă succesorală o cotă de 1/3, ca atare, pentru a se dispune reducțiunea trebuia c a valoarea imobilului să depășea scă o cotă de 2/3 din totalul masei succesorale. Solicită obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată.

Instanța reține cauza în pronunțare , aceasta urmând să aibă loc în jurul orei 11,00.

CURTEA DE APEL,

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Circumstanțele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu-M____, la data de 22 iunie 2018, sub nr. de dosar XXXXXXXXXXXXX, reclamantul R___ F_____ P____ I___ a solicitat în contradictoriu cu pârâta A___ M_____ F______, reducțiunea liberalităților excesive realizate ca efect al Contractului de donație autentificat prin Încheierea de autentificare nr. xxxxx/12.07.1990 de Notariatul de Stat Județean M____, încheiat între R___ M_______ S_____ și pârâta A___ M_____ F______, având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra apartamentului nr. I, situat în Târgu-M____, ____________________. 6, ____________________, înscris în CF nr. xxxxxx/Târgu-M____, care depășesc cotitatea disponibilă, în limita cotei de rezervă care i se cuvine reclamantului, în calitate de moștenitor rezervatar, fiul donatoarei defuncte și, în consecință, să se dispună întregirea rezervei succesorale, în natură.

Sentința pronunțată de Judecătoria Târgu-M____.

Prin Sentința civilă nr. 365 din 06 februarie 2019, Judecătoria Târgu-M____ a dispus respingerea cererii formulată de reclamantul R___ F_____ P____ I___, în contradictoriu cu pârâta A___ M_____ F_____ și a luat act de faptul că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Decizia pronunțată de Tribunalul M____

Prin Decizia civilă nr. 22 din 23 ianuarie 2020 , Tribunalul M____ a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul R___ F_____ P____ I___, împotriva Sentinței civile nr. 365 din 6 februarie 2019, pronunțată de Judecătoria Târgu-M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX .

Calea de atac exercitată:

În cauză a formulat recurs reclamantul R___ F_____ P____ I___, solicitând, în principal casarea deciziei atacate și trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului formulat împotriva Sentinței civile nr. 365/06.02.2019 a Judecătoriei Târgu-M____, iar în subsidiar, casarea deciziei, rejudecarea cauzei, admiterea apelului formulat în cauză, admiterea cererii de chemare în judecată și pe cale de consecință, să se dispună reducțiunea liberalităților excesive realizate ca efect al Contractului de donație autentificat prin Încheierea de autentificare nr. xxxxx/12.07.1990 de Notariatul de Stat Județean M____, încheiat între R___ M_______ S_____ și pârâta A___ M_____ F______, având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra apartamentului nr. I, situat în Târgu-M____, ____________________. 6, ____________________, înscris în CF nr. xxxxxx/Târgu-M____, care depășesc cotitatea disponibilă, în limita cotei de re zervă care i se cuvine reclamantului, în calitate de moștenitor rezervatar, fiul donatoarei defuncte și, în consecință, să se dispună întregirea rezervei succesorale, în natură.

În motivarea motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod procedură civilă a susținut că:

instanța de apel a apreciat în mod greșit că criticile reclamantului, referitoare la starea în care se găsea apartamentului donat de defuncta R___ M_______ S_____ pârâtei-intimate, nu îi pot profita acestuia, câtă vreme acesta avea interesul ca valoarea imobilului să fie declarată cât mai mare;
instanța de apel a ajuns la concluzia greșită potrivit căreia standardele ANEVAR nu impun evaluatorului să folosească mai multe metode de evaluare.

Argumentând motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă , recurentul a arătat că valoarea apartamentului donat de defuncta R___ M_______ S_____ pârâtei-intimate, acoperă un procent de 40,05% din valoarea masei succesorale și că astfel este evident că, prin scoaterea acestuia din masa succesorală, a fost depășită cotitatea disponibilă.

În drept, au fost invocate prevederile art. 488 alin. 1 pct. 6 și 8 Cod procedură civilă.

Apărările formulate în cauză

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului formulat de către recurent ca neîntemeiat.

În drept a invocat dispozițiile art. 498 alin. 2 Cod procedură civilă, art. 501 alin. 4 Cod procedură civilă și art. 851 Cod civil.

Soluția și considerentele curții de apel

Examinând recursul formulat, curtea de apel constată următoarele:

Reclamantul a invocat ca prim motiv de casare, pe cel prevăzut de art. 48 8 alin. 1 pct. 6 Cod procedură civilă (hotărârea nu cuprinde motive sau cuprinde motive contradictorii ori motive străine), însă argumentele expuse în susținerea acestui motiv de recurs nu pot fi primite, deoarece lecturând considerentele expuse în decizia recurată, reiese că fără nici un dubiu că instanța de apel a analizat situația juridică din litigiu și a răspuns solicitărilor reclamantului.

În realitate, reclamantul nu este de acord cu argumentele instanței care susțin soluția dată în cauză, însă nemulțumirile acestuia nu pot duce la casarea deciziei, câtă vreme este evident că instanța de apel a analizat chestiunea litigioasă și a argumentat modul de rezolvare a acesteia.

În plus, așa cum a arătat Înalta Curte de Casație și Justiție, obligația de motivare a unei hotărâri trebuie înțeleasă ca un silogism logic, de natură a explica inteligibil hotărârea luată, ceea ce nu înseamnă un răspuns exhaustiv la toate argumentele aduse de parte, dar nici ignorarea lor, ci o expunere a argumentelor fundamentale, care, prin conținutul lor sunt susceptibile să influențeze soluția, iar instanța de apel a respectat această obligație.

Celelalte argumente aduse în susținerea aceluiași motiv de recurs se referă la evaluarea incorectă prin raportul de expertiză, a imobilului donat de defuncta R___ M_______ S_____ pârâtei-intimate , însă acestea pot fi privite drept obiecțiuni la raportul de expertiză, însă nicidecum drept critici pertinente ce pot susține motivul de recurs invocat.

În legătură cu cel de-al doilea motiv de casare invocat, prin care s-a susținut că hotărârea din apel a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, constatăm că argumentele aduse în susținerea acestuia nu respectă criteriile impu se de art. 488 alin. 1 Cod procedură civilă , deoarece prin acestea se critică decizia instanței de apel doar sub aspectul temeiniciei, nu al legalității.

Astfel, constatăm că reclamantul a invocat, în esență, faptul că valoarea apartamentului donat de defuncta R___ M_______ S_____ pârâtei-intimate, acoperă un procent de 40,05% din valoarea masei succesorale și că astfel este evident că prin scoaterea acestuia din masa succesorală a fost depășită cotitatea disponibilă.

Or, această chestiune reprezintă una de fond, asupra căreia instanța de apel s-a pronunțat în mod definitiv și nu mai poate fi readusă în discuție pe calea recursului.

În consecință, având în vedere prev ederile art. 488 alin 1 Cod procedură civilă , acest motiv de recurs nu va fi avut în vedere și nici analizat de instanța de recurs.

Față de toate aceste aspecte, conchidem că decizia instanței de apel este dată cu respectarea legii, motiv pentru care, în temeiul dispozițiilor art. 498 din Codul de procedură civilă, vom respinge ca nefondat recursul declarat în cauză.

Având în vedere soluția instanței de recurs și faptul că recurentul reclamant se găsește în culpă procesuală, în te meiul art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă , acesta va fi obligat să achite în favoarea intimatei, suma de 2.380 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată sub forma onorariului avocațial (f. 27).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul R___ F_____ P____ I___, domiciliat în Târgu-M____, _____________________. 6, ____________________ și cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat M_______ H______ I_____, în Târgu-M____, __________________, ____________________, împotriva Deciziei civile nr. 22 din data de 23 ianuarie 2020, pronunțate de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

Obligă recurentul la plata către intimata A___ M_____ F______, domiciliată în Târgu-M____, _____________________. 6, ____________________ și cu domiciliul procesual ales în Tâ r gu-M____, ____________________. 14, județul M____, a sumei de 2380 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 8 octombrie 2020.

Președinte,

C______ R___

Judecător,

A_____ M____

Judecător,

G_______ O_____

Grefier,

M____ C_______

Leave a Reply