Curtea de Apel Targu Mures. Revizuire. În noțiunea de înscrisuri doveditoare prevăzută la art. 509 pct. 5 C. proc. civ. nu intra si hotărârile judecătorești pronunțate în alte cauze, chiar având un obiect similar

Curtea de Apel Targu Mures. Revizuire. În noțiunea de înscrisuri doveditoare prevăzută la art. 509 pct. 5 C. proc. civ. nu intra si hotărârile judecătorești pronunțate în alte cauze, chiar având un obiect similar

CURTEA DE APEL TÂRGU M____

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2021:005.______

Dosar nr. ___________

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA nr. 46/R

Ședința publică din 21 ianuarie 2021

Analizând actele și lucrările dosarului, prin prisma cazului și motivului de revizuire indicat de revizuent, Curtea de Apel reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 509 pct. 5 C. proc. civ., invocate de revizuent, revizuirea unei hotărâri date de o instanță de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reținute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfățișate dintr-o împrejurare mai presus de voința părților. Legiuitorul s-a referit la acele înscrisuri care, nefiind cunoscute, nu au putut fi verificate de instanța care a judecat, fapt care a permis săvârșirea unei erori de fapt involuntare ce se impune a fi corectată și care este de natură să conducă la schimbarea soluției pronunțate.

Admisibilitatea cererii de revizuire este condiționată nu numai de descoperirea ulterior judecății a unor acte noi și de imposibilitatea înfățișării lor în instanță datorită unor împrejurări mai presus de voința părții, dar și de caracterul determinant al acestor înscrisuri.

Pentru ca înscrisurile să fie „înscrisuri determinante” în sensul dispozițiilor art. 509 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă este necesar ca ele, dacă ar fi fost cunoscute de instanță cu ocazia judecării pricinii, să fi putut duce la altă soluție decât cea pronunțată. În speță, simplul fapt că partea a descoperit ulterior pronunțării hotărârii atacate, hotărâri judecătorești pronunțate în alte cauze, chiar având un obiect similar, nu este de natură să justifice admiterea cererii de revizuire.

În interpretarea art. 435 alin.1 Cod procedură civilă, o hotărâre judecătorească își produce efectele substanțiale (modificarea situației juridice dintre părțile în litigiu, prin aplicarea regulii de drept la împrejurările de fapt) numai între părți și succesorii acestora, neputând crea drepturi și obligații în favoarea terților care nu au fost atrași în niciun mod în proces.

Dreptul românesc contemporan, nu acordă practicii judiciare calitatea de izvor de drept, pentru că, potrivit principiului separației puterilor în stat și al legalității, puterea judecătorească nu este competentă să legifereze (să creeze legea), ci doar să aplice legea care este edictată de Parlament (ca putere legislativă în stat).

De altfel, Codul de procedură civilă stabilește expres interdicția ca judecătorul să creeze norme juridice prin hotărârea pe care o pronunță. Potrivit art. 5 alin.4 Cod procedură civilă civilă, puterea judecătorească nu poate decât să rezolve litigiile între părțile procesuale, dând hotărâri aplicabile numai speței și fară caracter general și permanent.

Obligativitatea judecătorilor de a soluționa cauzele numai în baza legii, fară a crea noi reguli de drept și fară să fie ținuți de precedentul judiciar, rezultă și din dispozițiile art. 124 pct. 3 din Constituția României, conform căruia: judecătorii sunt independenți și se supun numai legii, fară a fi legați de hotărârile pronunțate în cauze similare de alți judecători sau chiar de ei, și fară a putea stabili dispoziții generale prin care să creeze noi norme juridice, cu ocazia soluționării unei pricini.

În cazul prezentei cereri de revizuire, concluzia Curții este că motivul de revizuire indicat de revizuent nu întrunește condițiile înscrisurilor doveditoare– și anume lipsa caracterului determinant.

Pe cale de consecință, în temeiul art. 513 alin. 1 și 3 Cod procedură civilă, Curtea va respinge cererea de revizuire formulată de revizuent ca inadmisibilă în raport cu motivul de revizuire invocat de revizuentul A___ A___.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

 

Respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuentul A___ A___, CNP _____________, domiciliat în Miercurea C___, ___________________, _________________, împotriva Deciziei nr. 647/R/05.11.2020 pronunțată de Curtea de Apel Tg.M____ în dosarul nr. ___________.

Definitivă.

Pronunțată prin grefa instanței, azi, 21.01.2021.

Leave a Reply