Hotărâre de dizolvare a unei societății. Datoriile la ANAF nu împiedică dizolvarea

Hotărâre de dizolvare a unei societății. Datoriile la ANAF nu împiedică dizolvarea

Singurul argument indicat de apelantă este faptul că societatea intimată ar avea o datorie de 3.460 lei la bugetul general consolidat al statului, argument care nu este de natură a conduce la respingerea cererii de dizolvare formulată prin cererea introductivă de instanță, din moment ce singura condiție ce poate și trebuie analizată de instanță, cu privire la elementul esențial reprezentat de sediul social, este aceea referitoare la îndeplinirea sau neîndeplinirea de către societatea intimată a obligației de a face demersurile necesare în vederea realizării publicității prevăzute de lege cu privire la sediul social.

Nu în ultimul rând, legat de argumentul apelantei, Curtea reține ca fiind pertinentă apărarea intimatei O______ N_______ AL R__________ COMERȚULUI, invocată în întâmpinare, în acord cu dispozițiile art. 233 alin. 4 și art. 237 alin. 7 și 8 din Legea nr. 31/1990, și anume că în procedura lichidării apelanta are dreptul de a participa la această procedură și de a-și îndestula, după caz, creanțele fiscale, inclusiv prin numirea lichidatorului, care printre obligațiile prevăzute de lege o are și pe aceea de a lichida și încasa creanțele societății intimate.

CURTEA DE APEL TÂRGU M____

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:004.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA n r. 187/ A

Ședința publică din 15 i ulie 2020

Completul constituit din:

PREȘEDINTE N______ H_______ D_______

Judecător Dr. M______ B_____-I___

Grefier V______ M________

Pe rol judecarea apelului formulat de D____ B_____ – ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE M____ , cu sediul în Târgu-M____, ______________________. 1-3, județul M____, având cod de identificare fiscală xxxxxxx, cont RO75TREZxxxxxxxxxxxXXXXX, împotriva Sentinței nr. 18/C/21 Februarie 2020, pronunțată de Tribunalul Specializat M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX .

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, verificându-și, din oficiu, competența, în temeiul prevederile art. 131 alin. 1 Cod procedură civilă, constată că este competentă, general, material și teritorial în soluționarea prezentului recurs, în conformitate cu dispozițiile art. 96 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că apelul a fost formulat și motivat în termen legal, fiind scutit de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit art. 31 alin. 1 și 2 din OUG 80/2013.

De asemenea, se constată că întâmpinarea a fost depusă în termenul procedural, prevăzut de art. 471 1 alin. 3 Cod procedură civilă.

Potrivit art. 238 Cod de procedură civilă, Curtea nu consideră necesar a estima durata soluționării procesului, întrucât cercetarea procesului în apel și dezbaterile vor avea loc la acest termen în cauză.

Nefiind formulate alte cereri, față de actele și lucrările dosarului, văzând și invocarea dispozițiilor art. 223 Cod procedură civilă, instanța reține cauza în pronunțare asupra apelului și, potrivit art. 402 alin. 1 teza finală Cod procedură civilă, va pune soluția la îndemâna părților prin intermediul grefei instanței.

CURTEA DE APEL ,

Deliberând asupra apelului declarat în cauză, reține următoarele:

Hotărârea atacată .

Soluția pronunțată :

Prin Sentința nr. 18/CC/21 Februarie 2020, pronunțată de Tribunalul Specializat M____ în dos. nr. XXXXXXXXXXXXX, s-a admis acțiunea introductivă de instanță formulată de O______ N_______ AL R__________ COMERȚULUI, în contradictoriu cu pârâta Societatea V___ ATTIC ELCTRIC S.R.L. și, în consecință, a dispus următoarele:

– Dizolvarea societății V ILL ATTIC ELCTRIC S.R.L. ;

– Înregistrarea hotărârii, de primă instanță, în registrul comerțului;

– Comunicarea hotărârii judecătorești către D.G.R.F.P. B_____, prin A.J.F.P. M____;

– Publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Motivele de fapt și de drept care au fundamentat soluția primei instanțe:

Potrivit dispozițiilor art. 21 lit. a coroborat cu art. 22 alin.1 din Legea nr. 26/1990, se arată în considerentele hotărârii instanței de fond, administratorii societății au obligația de a proceda la actualizarea datelor cu privire la sediul social al societății, respectiv de a solicita, pe baza documentelor corespunzătoare, înscrierea în r__________ comerțului a mențiunii cu privire la valabilitatea sediului social sau, după caz, schimbar ea sediului social.

Potrivit datelor înscrise în evidențele r__________ comerțului, societatea pârâtă nu mai deține nici un titlu cu privire la spațiul desemnat ca și sediu profesional.

Or, conchide instanța de fond, pârâta nu și-a îndeplinit această obligație legală, motiv pentru care, în raport de dispozițiile art. 237 alin.1 lit. c din Legea nr. 31/1990, prima instanță a apreciat că nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social, fiind incidente astfel prevederile legale menționate potrivit căreia O______ N_______ al R__________ Comerțului în această situație poate solicita dizolvarea societății.

În drept, instanța de fond a reținut că sunt incidente dispozițiile art. 237 alin. 1 lit. c și alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a dispus conform celor mai sus indicate.

Cererea de apel

La data de 6 Martie 2020 a fost înregistrat, pe rolul prezentei instanțe, apelul formulat de D.G.R.F.P.B_____-A.J.F.P.M____ împotriva Sentinței nr. 18 /C/2 1 Febru arie 2020 , dată în dos. nr. 3 6 6 /1371/2019, de Tribunalul Specializat M____, solicitând Curții ca, prin admiterea apelului, să dispună schimbarea sentinței criticate și, în urma judecării apelului, să re sping ă cererea de dizolvarea a intimatei, Societatea G RAND BUSINESS CENTER S.R.L.

Apelanta a arătat că societatea intimată are obligații față de bugetul general consolidat al statului în cuantum de 3.460 lei, conform adresei nr. 464 / 303 / 03 . 03 .20 20 , emisă de A.J.F.P. M____ – Serviciul Colectare Executare Silită (f. 3 dosar apel).

Din această perspectivă, apelanta a argumentat că dizolvarea societății poate conduce, practic, la zădărnicirea acțiunilor întreprinse de organele fiscale competente, în vederea realizării creanțelor fiscale deținute împotriva societăț ii intimate.

Întâmpinare

La data de 2 9 Mai 2020, intimata O______ N_______ AL R__________ COMERȚULUI a depus întâmpinare, precizând că lasă la aprecierea instanței de apel soluția ce urmează a fi pronunțată în cauză, iar, în ipoteza admiterii apelului D.G.R.F.P.B_____-A.J.F.P.M____ , Curtea să dispună asupra cuvenitelor mențiuni în registrul comerțului.

În fapt, din apărările formulate de această intimată rezultă că aceasta solicită, implicit, respingerea apelului formulat ca nefondat.

În esență, intimata O______ N_______ AL R__________ COMERȚULUI, în raport cu situația de fapt concretă, respectiv că societatea intimată GRAND BUSINESS CENTER S.R.L. nu și-a îndeplinit obligația legală privind actualizarea datelor cu privire la sediul social al societății și condițiile pe care aceasta trebuie să le îndeplinească la o______ r__________ comerțului în termenul legal, argumentează că prima instanță în mod corect a dispus dizolvarea societății intimate.

În plus, intimata argumentează, în întâmpinare, faptul că orice persoană interesată are posibilitatea recuperării creanțelor după momentul dizolvării judiciare, în perioada de lichidare a societății intimate. Astfel, concluzionează intimata, apelanta își va putea îndestula creanțele pe care le are față de societatea intimată V___ ATTIC ELCTRIC S.R.L. în timpul procedurii de lichidare prin numirea lichidatorului, acesta din urmă având printre atribuțiile legale pe care le are și pe aceea de a lichida și încasa creanțele societății.

Analizând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate, prin prisma motivelor de apel invocate, precum și în limitele efectului devolutiv al acestei căi de atac, prevăzute de dispozițiile art. 476 – 478 Cod procedură civilă, Curtea reține următoarele:

În primul rând, este de reținut faptul că în registrul comerțului se înregistrează toate actele, faptele, mențiunile, înscrisurile și identitatea profesioniștilor, a căror înregistrare este impusă prin lege, precum și orice alte acte sau înscrisuri prevăzute în mod expres de lege legate de aceștia.

În acest sens, obligația de publicitate în registrul comerțului, care este reglementată prin Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cade în sarcina persoanelor fizice și juridice indicate în art. 1 din acest act normativ.

Astfel, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990, persoanele fizice sau juridice prevăzute în mod expres de lege, înainte de începerea activității acestora, au obligația să ceară înmatricularea în registrul comerțului, iar în cursul exercitării activității sau la încetarea acesteia, să ceară înscrierea în registru a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este indicată de legiuitor.

În al doilea rând, caracterul public al r__________ comerțului, așa cum este instituit de dispozițiile 4 din Legea nr. 26/1990, se materializează și printr-o altă obligație, de data aceasta instituită de legiuitor în sarcina titularului și gestionarului R__________ comerțului, respectiv intimatului O______ N_______ AL R__________ COMERȚULUI: de a elibera persoanelor date și informații ce privesc persoanele fizice și juridice amintite în art. 1 din același act normativ, precum și mențiunile înregistrate în registru relativ la aceste persoane, dar și de a veghea ca înregistrările să fie făcute în acord cu dispozițiile legale.

Nu în ultimul rând, scopul publicității în registrul comerțului îl constituie și opozabilitatea față de terți a mențiunilor înregistrate cu privire la persoanele fizice și juridice circumscrise de art. 1 din Legea nr. 26/1990 (cu titlu generic, denumiți profesioniști în acord cu dispozițiile art. 3 Cod civil), referitoare la principalele aspecte ce țin de persoana fizică sau juridică și de activitatea ce o desfășoară.

Caracterul opozabil al înregistrărilor din registrul comerțului produce, fără îndoială, efecte juridice în raport cu terții. Pe de-o parte, obligația cu caracter general, legat de opozabilitate, a terților de a respecta situația juridică creată ca urmare a înregistrărilor efectuate în registrul comerțului.

Pe de altă parte, caracterul opozabil semnifică și o protecție a terților interesați, în sensul previzibilității și certitudinii cu privire la posibilele raporturi juridice în care ar putea să _______________________________ și cu privire la elementele ce se constituie în condiții obligatorii la înmatriculare și pe parcursul activității persoanelor la care se referă art. 1 din Legea 26/1990.

Printre aceste elemente obligatorii se numără și sediul social, potrivit art. 7 – 8 din Legea nr. 31/1990, sens în care în art. 22 alin. 1 din Legea nr. 26/1990 legiuitorul a prevăzut obligația pentru profesioniști de a actualiza datele cu privire la sediul societății intimate.

De înregistrarea publică a sediului social depind consecințe juridice importante cum ar fi: adresa de comunicare a actelor și a corespondenței; criteriu de identificare a naționalității persoanei indicate de art. 1 din Legea nr. 26/1990; sediul trebuie să fie serios, real, sub aspectul existenței sale, în ideea de a evita posibila fraudare a terților cu care profesioniștii pot ___________________________, tocmai pentru ca terții să aibă certitudine că sediul nu este fictiv și că poate interveni un mecanism de protecție, cum ar fi atragerea răspunderii civile a acestor persoane în cazul în care acestea încalcă obligațiile contractuale sau săvârșesc fapte ilicite, sediul social fiind un element esențial în identificarea acestor persoane.

În cauza de față, așa cum rezultă din actele de la dosar, societatea intimată V___ ATTIC ELCTRIC S.R.L. nu și-a îndeplinit obligația de actualizare a datelor privind sediul social.

Din această perspectivă, pentru a da satisfacție interesului public în realizarea publicității activității profesioniștilor la care se referă legiuitorul în art. 1 din Legea nr. 26/1990, dar și în vederea protecției terților interesați și pentru că sediul social este un element constitutiv, esențial al existenței și activității societății intimate, legiuitorul a prevăzut posibilitatea dizolvării societății intimate (art. 237 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990) în cazul în care societatea intimată nu-și îndeplinește obligația legală.

Or, nu rezultă că societatea intimată V___ ATTIC ELCTRIC S.R.L. a dovedit că a îndeplinit această condiție referitoare la sediul social.

Singurul argument indicat de apelantă este faptul că societatea intimată ar avea o datorie de 3.460 lei la bugetul general consolidat al statului, argument care nu este de natură a conduce la respingerea cererii de dizolvare formulată prin cererea introductivă de instanță, din moment ce singura condiție ce poate și trebuie analizată de instanță, cu privire la elementul esențial reprezentat de sediul social, este aceea referitoare la îndeplinirea sau neîndeplinirea de către societatea intimată a obligației de a face demersurile necesare în vederea realizării publicității prevăzute de lege cu privire la sediul social.

Nu în ultimul rând, legat de argumentul apelantei, Curtea reține ca fiind pertinentă apărarea intimatei O______ N_______ AL R__________ COMERȚULUI, invocată în întâmpinare, în acord cu dispozițiile art. 233 alin. 4 și art. 237 alin. 7 și 8 din Legea nr. 31/1990, și anume că în procedura lichidării apelanta are dreptul de a participa la această procedură și de a-și îndestula, după caz, creanțele fiscale, inclusiv prin numirea lichidatorului, care printre obligațiile prevăzute de lege o are și pe aceea de a lichida și încasa creanțele societății intimate.

Pe cale de consecință, pentru toate aceste motive de fapt și de drept indicate în prezentele considerente, Curtea va respinge, în baza art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, ca nefondat apelul formulat de D.G.R.F.P.B_____-A.J.F.P.M____.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII ,

DECIDE :

Respinge, ca nefondat, apelul formulat de ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE M____ , cu sediul în Târgu-M____, ______________________. 1-3, județul M____, având cod de identificare fiscală xxxxxxx, cont RO75TREZxxxxxxxxxxxXXXXX, împotriva Sentinței nr. 18/C/21 Februarie 2020, pronunțată de Tribunalul Specializat M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

Definitivă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 15 iulie 2020.

Leave a Reply