Încălcarea contractului pentru servicii de cazare și îngrijire în cadrul tratamentului medical în centrul de îngrijire

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. _____________

SENTINȚA CIVILĂ NR. 3516

Ședința publică din data de 24 septembrie 2021

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: S________ V_____

GREFIER: C______ S_____

Pe rolul instanței se află judecarea cererii formulată de reclamanții A_______ A_____ și B_____ B____ în contradictoriu cu pârâții G____ D____ D______ E________ și C_______ C___ C__, având ca obiect acțiune în răspundere civilă contractuală.

În lipsa părților.

Se constată că mersul dezbaterilor este consemnat în încheierea de ședință pronunțată la data de 09.09.2021, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea asupra cauzei pentru data de 17.09.2021, iar mai apoi pentru data de astăzi, încheierile menționate făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA,

Deliberând asupra acțiunii civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu M____ la data de 24.02.2021 sub nr. _____________, reclamantele A_______ A_____ și B_____ B____ au chemat în judecată pe pârâții C_______ C___ S.R.L. și D____ D____ D______ și au solicitat instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună obligarea pârâților, în solidar, la plata sumei de 10.000 lei reprezentând daune morale produse prin comportamentul neadecvat al personalului pârâtului de rând I și al pârâtei de rând II, precum și afișarea dispozitivului hotărârii la sediul Primăriei Municipiului Târgu M____ și al Primăriei Orașului Ungheni, cu cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial și taxă judiciară de timbru.

În motivarea cererii, reclamantele au învederat, în esență, următoarele aspecte: la data de 29.07.2020, reclamanta A_______ A_____ a fost internată la Centrul Medical Psihosan Ungheni pentru tratament de specialitate, în baza contractului de prestări servicii încheiat între părți, în schimbul prestațiilor fiind achitată suma de 4.000 lei corespunzătoare unei luni de îngrijire și tratament (art. 3, art. 5, art. 7 din contractul încheiat); la data de 10.08.2020, reclamanta B_____ B____ a fost sunată de către fiica sa, A_______ A_____, care i-a spus că se află într-o ambulanță și este dusă într-o direcție necunoscută, iar unul dintre bărbații care se afla cu ea în ambulanță i-a comunicat doamnei T_____ faptul că fiica acesteia este transportată la Clinica de Psihiatrie în baza ordinului administratorului centrului, aceasta fiind o practică obișnuită; pârâta D____ D____ D______ a comunicat reclamantei B_____ B____ faptul că fiica acesteia a fost transferată pentru 2-3 zile deoarece devenise agresivă și se impunea schimbarea tratamentului; reclamanta A_______ A_____ a fost transferată la Spitalul Județean M____ în data de 10.08.2020, ora 18:00 și a fost externată în data de 11.08.2020 ora 13:15, fiind transferată înapoi în clinică în mașina personală a doamnei D____ D____ D______; în scrisoarea medicală eliberată la data de 12.08.2020 de către Spitalul Clinic Județean M____ s-a arătat că „pacienta…este adusă în serviciul nostru de gardă în regim de urgență de către aparținători”.

Anterior evenimentelor expuse, în perioada 23.07.2020 – 29.07.2020, reclamanta A_______ A_____ a fost internată în Clinica de Psihiatrie I Acuți, pe fondul unei tulburări psihotice acute și, având în vedere contextul pandemic, la internare a fost necesară efectuarea unei testări SARS-CoV-e, ceea ce a determinat o izolare de 2 zile a acesteia, care a contribuit la amplificarea stării sale de sănătate. Din această cauză s-a luat decizia internării sale într-un centru privat, însă pe fondul traumelor din perioada internării în spital, mutarea sa în unitatea spitalicească i-a amplificat temerea izolării și abandonului.

Reclamantele au mai arătat că în niciun moment nu li s-a prezentat posibilitatea efectuării vreunui tratament medical în afara centrului, iar prezentarea de către conducerea centrului a necesitării unei intervenții/tratament de urgență nu justifică acțiunile pârâților.

Reclamantele au învederat că s-au adresat și instituțiilor medicale abilitate, iar Direcția de Sănătate Publică M____ le-a comunicat că a constatat nerespectarea normelor sanitare referitoare la transferul și transportul pacienților, aplicând și o sancțiune contravențională.

Concluzionând, reclamantele au apreciat că acțiunea formulată este întemeiată, ambele fiind supuse la traume psihice prin acțiunile derulate de către personalul clinicii și de administratorul acesteia.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 252, art. 253, art. 1350, art. 1373, art. 1381, art. 1382, art. 1391 din Codul civil, art. 5 lit. j), art. 26, art. 29 alin. (1), art. 32 din Legea nr. 487/2002, art. 194 și art. 453 din Codul de procedură civilă.

În dovedirea cererii formulate, reclamantele au solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, interogatoriul pârâților, și audierea martorului propus.

În data de 04.03.2021, reclamantele au formulat precizări în privința sumei solicitate cu titlu de daune morale, arătând că se solicită obligarea pârâților la plata sumei totale de 10.000 lei, câte 5.000 lei pentru fiecare dintre cele două reclamante.

Cererea a fost legal timbrată.

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul C_______ C___ S.R.L. a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată și obligarea reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată.

În privința stării de fapt, pârâta a învederat, în esență, următoarele aspecte: la data de 23.07.2020, reclamanta B_____ B____ a prezentat-o, în calitate de aparținător, pe reclamanta A_______ A_____ în serviciul de gardă al Clinicii de Psihiatrie I, în regim de urgență; în urma examinării, s-a decis internarea reclamantei A_______ A_____ în Clinica de Psihiatrie I pentru perioada 23.07.2020 – 29.07.2020; la data de 29.07._____ pacienta a fost externată în stare ameliorată, fiind liniștită, cooperantă, fără ideație autolitică sau heterolitică în momentul externării, fără tulburări de percepție; la data de 29.07.2020, reclamanta B_____ B____ a prezentat-o pe reclamanta A_______ A_____ la Centrul Medical Psihosan Ungheni, pentru a beneficia de îngrijiri de bază, îngrijiri în cadrul tratamentului medical, consiliere socială, cazare și întreținere; reprezentanții clinicii au adus la cunoștință reclamantelor că Centrul Medical Ungheni este clasificat la categoria V – spital cu nivel de competență limitat; s-a adus la cunoștința părților contractante faptul că, în cazul unor urgențe medicale, se impune transferul persoanei cazate, conform art. 7 din Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului sănătății nr. 323/2011; la data de 10.08.2020, pe fondul simptomatologiei specifice afecțiunii de care suferă, pacienta A_______ A_____ a devenit violentă raportat la o altă pacientă; având în vedere situația de urgență medicală, medicul curant a luat hotărârea de a transporta reclamanta A_______ A_____ la Clinica de Psihiatrie I Târgu M____, Centrul Medical Psihosan Ungheni neavând posibilitatea de a trata urgențele medicale; transferul s-a realizat prin serviciul de ambulanță, cu respectarea protocoalelor de transfer, iar reclamanta B_____ B____ a fost în permanență informată de aceste proceduri și de starea fiicei sale; la data de 11.08.2020, reclamanta A_______ A_____ a fost externată de la Clinica de Psihiatrie I și adusă înapoi în Centrul Medical Psihosan, iar în 13.08.2020 a fost externată, la cererea doamnei B_____ B____.

Pârâtul a arătat că reclamantele își întemeiază acțiunea pe dispozițiile referitoare la răspunderea civilă contractuală, însă nu au invocat nicio dispoziție contractuală încălcată de pârât, a cărui conduită a respectat în totalitate normele contractuale și legale incidente în cauză.

În ceea ce privește pretinsele traume suferite de pacienta A_______ A_____ în perioada internării la Clinica de Psihiatrie I Târgu M____ (23.07.2020 – 29.07.2020), pârâtul a arătat că acestea sunt nereale prin raportare la constatările din biletul de externare. Referitor la pretinsa suferință a reclamantei B_____ B____, pârâtul a arătat că aceasta a fost în permanență informată despre starea de sănătate a fiicei sale.

În drept, pârâtul a invocat dispozițiile art. 1350 din Codul civil, art. 29 din Legea nr. 487/2002, art. 7 din Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului sănătății nr. 323/2011.

În probațiune, pârâtul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisurile existente la dosar.

În cauză, instanța a încuviințat administrarea probei cu înscrisuri și proba testimonială.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, reclamanții și pârâta C_______ C___ C__ au încheiat contractul de prestări servicii din data de 29.07.2020 (f.12-13 Vol. I), având ca obiect prestații complete de staționare în centrul de îngrijire persoane vârstnice Psihosan situat în Ungheni nr. 204 Județul M____, de îngrijiri de bază, îngrijire în cadrul tratamentului medical, consiliere socială, cazare și întreținere (art. 1 contract).

În schimbul serviciilor oferite, reclamanții s-au obligat să plătească pârâtei C_______ C___ C__ suma de 4.000,00 de lei/lună conform art. 8 pct. 1 din contract, obligație care a și fost îndeplinită conform, astfel cum reiese din dovada de plată anexată (f.14 Vol. I).

Reclamanta A_______ A_____ a fost primită în centrul de îngrijire la data de 29.07.2020 (art. 2 contract), iar în cursul primei luni de cazare, mai exact de la data de 10.08.2020 și până la data de 11.08.2020, a fost transferată din centrul de îngrijire situat în Ungheni la Clinica de Psihiatrie I Acuți, astfel cum reiese din biletul de externare anexat (f.15 Vol. I).

Astfel cum reiese din biletul de externare, reclamanta A_______ A_____ a fost adusă la serviciul de gardă în regim de urgență, prezentând un tablou psihopatologic dominat de următoarea simptomatologie: neliniște psihomotorie cu episoade de agitație psihomotorie, comportament bizar, halucinator, delirant, idei delirante paranoide de urmărire, persecuție, anxietate marcată, labilitate emoțională, stări disforice, iritabilitate, irascibilitate, suspiciozitate, interpretativitate, tensiune intrapsihică, elan vital scăzut, randament global diminuat, insomnie mixtă.

Pe fondul acestui transfer din cadrul centrului în cadrul Clinicii de Psihiatrie, reclamanții au formulat prezenta acțiune civilă prin care au susținut că s-a produs o încălcare a dispozițiilor contractuale față de obiectul contractului.

În acest sens, potrivit art. 1 din contract, locatarul beneficiază de prestații complete de staționare în centrul de îngrijire persoane vârstnice, de îngrijiri de bază, îngrijire în cadrul tratamentului medical, consiliere socială, cazare și întreținere.

Într-adevăr din cuprinsul contractului reiese că serviciile trebuie acordate în cadrul centrului, însă potrivit art. 7, stabilimentul de îngrijire nu desfășoară prestații medicale. În acest sens, prin întâmpinare, pârâta a susținut că transferul reclamantei s-a impus dintr-o urgență medicală, aceasta devenind violentă față de un alt pacient.

Probele administrate nu confirmă apărarea pârâtei referitoare la existența unei urgențe medicale, martorul B____ I_____ declarând că reclamanta nu a fost violentă față de alte persoane cazate. Același martor a declarat că au existat probleme pe parcursul cazării în sensul că reclamanta era tot timpul agitată, cu bagajele după ea, se plimba prin tot centrul și din acest motiv supravegherea era dificilă. Foarte important mai este de precizat că martorul a subliniat că se putea spune despre reclamantă că era o prezență incomodă.

Din declarația martorului reiese că nu a existat o situație medicală de urgență care să impună transferul reclamantei. Reiese mai degrabă că transferul s-a realizat pentru a i se administra un tratament care să îi reducă agitația despre care făcea vorbire martorul, astfel încât reclamanta să fie mai ușor de controlat. Mai mult, comportamentul reclamantei era unul specific afecțiunii de care suferea, afecțiune despre care pârâta Psihosan SRL avea cunoștință și pe care trebuia să îl gestioneze.

De altfel, transferul s-a realizat cu încălcarea prevederilor legale aplicabile, aspect care reiese din procesul-verbal de constatare nr. 682/28.08.2020 (f.66 Vol. I). Prin acest proces-verbal s-a constatat că transferul reclamantei s-a realizat fără informarea mamei sale, iar transportul pacientului s-a realizat la externare cu un mijloc de transport neautorizat, respectiv cu autoturismul proprietatea personală a managerului centrului. Că transferul s-a realizat fără informarea reclamantei B_____ B____ reiese și din declarația martorului H____ H___ H____.

Subsecvent acestui incident, reclamanta B_____ B____ a externat-o pe fiica sa înainte de finalizarea duratei contractului de prestări servicii (f.36 Vol. II).

Față de situația de fapt expusă, instanța apreciază că s-a realizat o încălcare a contractului, părțile achitând pentru servicii de cazare și îngrijire în cadrul tratamentului medical în centrul de îngrijire. Transferul care nu a fost impus de o urgență de natură medicală a încălcat scopul pentru care reclamanții au ales să încheie contractul, aspect care reiese inclusiv din declarația martorului H____ H___ H____ (f.135 Vol. I). Reclamanții au ales să apeleze la serviciile unei clinici private pentru a beneficia de cele mai bune îngrijiri și în vederea ameliorării stării de sănătate, iar nu pentru a fi transferată într-o unitate de spitalicească de stat în lipsa unui motiv obiectiv.

Așadar, suntem în prezența unei fapte ilicite contractuale, care angajează răspunderea civilă a reclamantei. În acest sens, potrivit art. 1350 alin. (2) C.civ., atunci când, fără justificare, nu își îndeplinește această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părți și este obligată să repare acest prejudiciu, în condițiile legii.

Susținerile pârâtei referitoare la faptul că reclamanta și-a exprimat consimțământul pentru a fi internată nu pot fi primite din punctul nostru de vedere. Față de afecțiunile psihice de care suferea, apreciem că reclamanta se afla într-o stare de vulnerabilitate și inferioritate față de pârâtă și angajații Clinicii de Psihiatrie, astfel că, avem serioase dubii cu privire la modul în care consimțământul a fost exprimat. Simpla semnare a formularelor de consimțământ prezentate, în cazul reclamantei, nu fac dovada per se că a și înțeles pentru ce își exprimă acordul sau că aceasta era voința ei internă. Probele administrate au dovedit că nu a existat o urgență medicală care să impună transferul și deci, acesta s-a realizat în condiții dubioase. De altfel, dacă analizăm biletul de externare, acesta este semnat și parafat chiar de administratorul pârâtei și de soțul acesteia, ambii medici

Aprecierea prejudiciului moral nu poate fi făcută în bani, pentru că între un prejudiciu moral, pe de o parte, și eventualele despăgubiri bănești pe de altă parte, există o adevărată incomensurabilitate. De aceea, aprecierea prejudiciului moral trebuie făcută în alt mod, după alte criterii care nu pot fi patrimoniale, ci, dimpotrivă, nepatrimoniale, proprii naturii prejudiciului cum ar fi: importanța prejudiciului moral; durata și intensitatea durerilor fizice și psihice; tulburările și neajunsurile suferite de victima prejudiciului moral etc.

Aprecierea prejudiciului trebuie făcută in concreto, de la caz la caz, în funcție de toate circumstanțele și împrejurările cazului dat.

Este important numai ceea ce are valoare. De aceea, importanța prejudiciului moral depinde de valoarea nepatrimonială lezată, de însemnătatea pe care o are această valoare pentru persoana vătămată. La fel ca în cazul altor valori, și valorile morale, concretizate în drepturile extrapatrimoniale, implică un raport între „ceva”, demn de prețuit, și „cineva”, în măsură să acorde prețuire, un raport între obiectul valorizat și subiectul valorizator. Prin urmare, în cazul suportării unor prejudicii morale, fiecare persoană vătămată acordă o prețuire diferită valorilor lezate.

Deși stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doză de aproximare, instanța trebuie să aibă în vedere o ________ criterii, cum ar fi: consecințele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic și psihic, importanța valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori și intensitatea cu care au fost percepute consecințele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situația familială, profesională și socială. Totodată, instanța trebuie să stabilească un anumit echilibru între prejudiciul moral suferit și despăgubirile acordate, în măsură să permită celui prejudiciat anumite avantaje care să atenueze suferințele morale, fără a se ajunge însă în situația îmbogățirii fără just temei. Suma de bani acordată cu titlu de daune morale nu trebuie să devină o sursă de îmbogățire pentru victimă, dar nici să aibă numai un caracter pur simbolic, ci ea trebuie să reprezinte doar atât cât este necesar pentru a-i ușura ori compensa, în măsura posibilă, suferințele pe care le-a îndurat sau eventual mai trebuie să le îndure (Decizia nr. 521/2019, Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiției)

În privința reclamantei A_______ A_____, față de afecțiunile medicale preexistente și care au determinat-o să se interneze într-un centru medical privat astfel încât să beneficieze de cele mai bune îngrijiri, instanța apreciază că aceasta în mod indubitabil a suferit un prejudiciu moral, transferul impus afectându-i starea psihică, fiind supusă unei situații stresante inutile. Modul în care s-a abordat situația reclamantei a fost de natură să îi afecteze sănătatea psihică, care îi era oricum sensibilă. Din aceste motive, apreciem că suma de 5.000,00 de lei solicitată reprezintă o despăgubire echitabilă pentru prejudiciul moral suferit.

În privința reclamantei B_____ B____, instanța apreciază că în calitate de mamă a fost supusă unei situații de stres ridicat, mai ales în condițiile în care transferul s-a realizat fără ca aceasta să fie informată. Întreaga situație începând cu data transferului și până la externarea fiicei sale din cadrul centrului au afectat-o emoțional, aspect care se desprinde cu claritate de depoziția martorului H____ H___ H____ (f.135 Vol. I). Lipsa unei informări prealabile, a unei comunicări clare cu privire la situația reclamantei A_______ A_____, a generat o situație inacceptabilă pentru reclamantă în calitate de mamă. Din acest motiv, apreciem că suma de 5.000,00 de lei solicitată reprezintă o despăgubire echitabilă pentru prejudiciul moral suferit.

Față de toate aceste considerente, instanța va dispune obligarea pârâtei Psihosan SRL la plata despăgubirilor morale solicitate.

În privința solicitării de afișare a dispozitivului hotărârii la sediul Primăriei Târgu M____ și la sediul Primăriei Ungheni, instanța reține următoarele.

Potrivit art. 253 alin. (3) lit. a) C.civ., totodată, cel care a suferit o încălcare a unor asemenea drepturi poate cere instanței să îl oblige pe autorul faptei să îndeplinească orice măsuri socotite necesare de către instanță spre a ajunge la restabilirea dreptului atins, cum sunt: obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare.

Apreciind că fapta săvârșită nu este de o gravitate redusă, acțiunile realizate aducând atingere dreptului la sănătate și integritate psihică, instanța va dispune obligarea pârâtei Psihosan SRL la publicarea hotărârii de condamnare pe cheltuiala sa la sediul celor două primării având în vedere sfera de activitate.

Din întreaga situație de fapt expusă, reiese că actul juridic a fost încheiat cu persoana juridică, astfel că, răspunderea contractuală revine exclusiv persoanei juridice, astfel că, persoana fizică nu deține calitate procesual pasivă în cadrul acțiunii civile. Existând un cadru contractual, nu se pune problema răspunderii civile delictuale a comitentului pentru fapta prepusului. Cu toate că nu s-a motivat în concret sau clar pe acest tip de răspundere, la sfârșitul cererii de chemare în judecată a fost indicat și acest temei juridic.

În condițiile răspunderii contractuale, fapta prepușilor sau a administratorului angajează însăși persoana juridică cu privire la modul în care obligațiile contractuale au fost realizate. Dacă nu ar fi existat contract, atunci s-ar fi putut discuta de o răspundere civilă de tip delictual. Prin urmare, acțiunea formulată în contradictoriu cu persoana fizică va fi respinsă ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesual pasivă.

Conform art. 452 C.proc.civ., partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei, iar în conformitate cu dispozițiile art. 453 alin. (1) C.proc.civ. partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

Văzând aceste dispoziții legale și ținând cont de faptul că a fost achitată suma de 355 lei cu titlu de taxă de timbru judiciar (f.42-43 Vol. I) instanța urmează să oblige pârâta și la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite excepția lipsei calității procesual pasive a pârâtei D____ D____ D______ invocată de instanță din oficiu și pe cale de consecință:

Respinge acțiunea civilă exercitată de reclamanții A_______ A_____ și B_____ B____ în contradictoriu cu pârâta G____ D____ D______ E________ (CNP _____________), domiciliată în Târgu M____, _______________________, Județul M____, ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală pasivă.

Admite acțiunea civilă în răspundere contractuală formulată de reclamantele A_______ A_____ (CNP _____________) și B_____ B____ (CNP _____________), ambele domiciliate în Bistrița, Unirea, nr 490B, Județul Bistrița-Năsăud și cu domiciliul procesual ales în Bistrița, ________________________. 1, Județul Bistrița-Năsăud la Cabinetul de avocatură F____ F____ F______ în contradictoriu cu pârâta C_______ C___ C__ (CUI _______), cu sediul social în Târgu M____, ______________________, ____________________ și cu domiciliul procesual ales în Târgu M____, ___________________, _____________________ la Cabinetul de avocatură E________ E_____ și pe cale de consecință:

Obligă pârâta să plătească reclamantei A_______ A_____ suma de 5.000,00 de lei cu titlu de prejudiciu moral.

Obligă pârâta să plătească reclamantei B_____ B____ suma de 5.000,00 de lei cu titlu de prejudiciu moral.

Obligă pârâta la publicarea hotărârii de condamnare, pe cheltuiala sa, la sediul Primăriei Târgu M____ și la sediul Primăriei Ungheni.

Obligă pârâta să plătească reclamantelor suma de 355 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Judecătoria Târgu M____, sub sancțiunea nulității acesteia în caz de neconformare.

Pronunțată la Judecătoria Târgu M____, astăzi 24 septembrie 2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Leave a Reply