Judecătoria Alba Iulia. Admiterea cererii de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune

Judecătoria Alba Iulia. Admiterea cererii de constatare a dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune

Judecătoria Alba Iulia.

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1496/2020

Ședința publică de la 05 August 2020

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:
Suprafața de teren a cărei uzucapiune se dorește a se constata de către instanță în favoarea reclamantului 321 mp., care se identifică în parte cu nr. topo. 690/1/1 în suprafață totală de 114.243 mp., înscris în CF nr. xxxxx C (CF vechi nr. 47/Vinerea), având ca proprietar tabular pe -104).
Potrivit raportului de expertiză extrajudiciară întocmit de .R.L., avizat de către OCPI A și însușit în mod expres de părțile din cauză, a rezultat faptul că acesta se învecinează la Nord, cu drum județean, la Est cu tatăl reclamantului, L Gherorghe I , la Sud cu drumul local, iar la Vest cu M E (f. 93-104).
De asemenea, din adresa Primăriei C nr. 9176/10.06.2019 transmisă la solicitarea reclamanților rezultă faptul că terenul înscris în CF xxxxx C (CF vechi 47 Vinerea) nr.top.690/1/1 în suprafață de 114.243 mp nu a făcut obiectul legilor fondului funciar și nu se află în domeniul public sau privat al Orașului C (f.22).
Astfel, referitor la uzucapiunea imobilului menționat mai sus de către reclamant, instanța constată, din declarația martorilor M M și M M (f. 84 și 85) faptul că, imobilul folosit de reclamant este situat în pe toate laturile, învecinându-se la Nord, cu drum județean, la Est cu tatăl reclamantului, L Gherorghe I , la Sud cu drumul local, iar la Vest cu M E . De asemenea, martorii susțin că imobilul casă și teren este folosit în prezent de reclamanți, iar anterior a fost folosit de tatăl reclamantului, numitul L G , de la terminarea celui de al doilea război modial, respectiv de prin anul 1944 și că, în localitate, nimeni nu contestă dreptul de proprietate al reclamanțiilor asupra imobilului, fiind văzuți ca proprietari ai imobilului.
Având în vedere că din probatoriul administrat reiese faptul că, atât reclamanții, în prezent, cât și tatăl reclamantului, anterior acestora, au folosit sub nume de proprietar același imobil, instanța apreciază că posesia reclamanților și a autorului acestora a început în anul 1944, la finalul celui de al doilea război mondial.
În ceea ce privește legea aplicabilă, în acest sens instanța reține că, până la data de 15.09.1943, dată la care a intrat în vigoare Legea nr.389/1943 pentru punerea în aplicare a Codului civil român, uzucapiunea a fost reglementată de dispozițiile vechilor legi maghiare și de cele ale Codul civil austriac. Începând cu această dată și până la data de 12.07.1947, dată la care a intrat în vigoare Legea nr.241/1947 pentru punerea în aplicare a Decretului-lege nr.115/1938, instituția a fost reglementată de dispozițiile Codului civil român , iar în continuare până la intrarea în vigoare a Legii nr.7/1996 care a abrogat dispozițiile Decretului-lege nr.115/1938 uzucapiunea a fost guvernată de dispozițiile acestui decret-lege, după care s-a revenit la dispozițiile Codului civil român.
În acest context impus pentru Transilvania de conflictul de legi în timp, uzucapiunea este guvernată de regula conform căreia prescripția este supusă în ceea ce privește natura, condițiile, durata și efectele de legea sub care a început .
Astfel, având în vedere că, în speță, uzucapiunea a început să curgă în anul 1944, instanța va analiza îndeplinirea condițiilor uzucapiunii conform dispozițiilor Codului civil român .
Potrivit art. 1837 din vechiul Cod civil, uzucapiunea este un mod de dobândire a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra unui imobil prin exercitarea posesiei de către o persoană în condițiile și în termenul prevăzut de lege.
Astfel, uzucapiunea reprezintă un mod de dobândire a proprietății prin posedarea neîntrerupta a bunului în tot timpul fixat de lege . Posesia este o stare de fapt căreia i se recunosc efecte juridice, constând în stăpânirea în fapt a unui lucru, stăpânire în cadrul căreia posesorul se comportă ca titular al dreptului real asupra bunului. Posesia cuprinde astfel atât un element material (corpus) – ce presupune contactul cu bunul, cat si un element intelectual (animus) constând în voința celui care stăpânește bunul de a efectua aceasta stăpânire pentru sine.
În condițiile date, reclamanții s-au prevalat de dobândirea dreptului de proprietate pe calea uzucapiunii de lungă durată prin joncțiunea posesiilor, potrivit căreia trebuie îndeplinite cumulativ două condiții: utilitatea posesiei și împlinirea termenului de 30 de ani de la data începerii exercitării posesiei efective asupra imobilului.
În ceea ce privește caracterul util al posesiei , în temeiul art. 1847 Cod civil anterior posesia pentru a putea duce la dobândirea dreptului de proprietate în mod originar, prin uzucapiune, trebuie să fie continuă, neîntreruptă, netulburată, publică și sub nume de proprietar.
Raportat la situația de fapt reținută din probatoriul administrat, instanța constată că reclamanții a posedat împreună cu autorul lor în mod public, pașnic, neîntrerupt și sub nume de proprietar, începând cu anul 1944, deci pentru o durata mai mare de 30 de ani, imobilul imobilului în suprafață de 321 mp., care se identifică în parte cu nr. topo. 690/1/1 în suprafață totală de 114.243 mp., înscris în CF nr. xxxxx C (CF vechi nr. 47/Vinerea), având ca proprietar tabular pe > O ultimă condiție subînțeleasă o reprezintă neapartenența terenului de domeniul public al statului sau al unităților administrativ teritoriale, condiție îndeplinită fiind confirmată de adeverința depusă la dosar (fila nr. 22).
Astfel, instanța consideră că sunt îndeplinite cerințele impuse de lege, motiv pentru care va constata că reclamanții, L L și L S , au dobândit prin uzucapiune și joncțiunea posesiilor dreptul de proprietate asupra imobilului în suprafață de 321 mp., care se identifică în parte cu nr. topo. 690/1/1 în suprafață totală de 114.243 mp., înscris în CF nr. xxxxx C (CF vechi nr. 47/Vinerea), având ca proprietar tabular pe > De asemenea, având în vedere concluziile raportului de expertiză extrajudiciară întocmit de .R.L. și avizat de către OCPI A , instanța va dispune parcelarea imobilului de mai sus și formarea a 2 loturi, conform acestuia, după cum urmează: Lotul nr. 1 compus din . nou 690/1/1/1, în suprafață de 113.922 mp., revenind vechiului proprietar de carte funciară, respectiv nr. 2 compus din . nou 690/1/1/2, în suprafață de 321 mp., atribuindu-se în cotă de 1/1 reclamanților L L și L S , cu titlu de uzucapiune.
Totodată, va dispune ca OCPI A efectuarea cuvenitelor mențiuni în cartea funciară, la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătorești, și înscrierea numiților L L și L S ca proprietari al imobilului cu nr. topo. Nou 690/1/1/2, în suprafață de 321 mp., dobândit prin uzucapiune.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE :

Admite cererea de chemare în judecată formulată și precizată de reclamanții L L , având CNP xxxxxxxxxxxxx și L S , având CNP xxxxxxxxxxxxx, ambii cu domiciliul în C , localitatea Vinerea, , jud. A , prin reprezentant convențional SCPA T G V & Asociații, cu domiciliul procesual a la adresa reprezentantului convențional în A I , , birourile 5, 15, jud. A , în contradictoriu cu pârâta Orașul C , cu sediul în C , , nr. 1, jud. A , reprezentantă legal prin primar T A O .
Constată că reclamanții, L L și L S , au dobândit prin uzucapiune și joncțiunea posesiilor dreptul de proprietate asupra imobilului în suprafață de 321 mp., care se identifică în parte cu nr. topo. 690/1/1 în suprafață totală de 114.243 mp., înscris în CF nr. xxxxx C (CF vechi nr. 47/Vinerea), având ca proprietar tabular pe > Dispune parcelarea imobilului de mai sus și formarea a 2 loturi, conform raportului de expertiză extrajudiciară întocmit de .R.L. și avizat de către OCPI A , după cum urmează:
Lotul nr. 1 compus din . nou 690/1/1/1, în suprafață de 113.922 mp., revenind vechiului proprietar de carte funciară, respectiv > Lotul nr. 2 compus din . nou 690/1/1/2, în suprafață de 321 mp., atribuindu-se în cotă de 1/1 reclamanților L L și L S , cu titlu de uzucapiune.
Dispune OCPI A efectuarea cuvenitelor mențiuni în cartea funciară, la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri judecătorești, și înscrierea numiților L L și L S ca proprietari al imobilului cu nr. topo. Nou 690/1/1/2, în suprafață de 321 mp., dobândit prin uzucapiune.
Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria A -I .
Pronunțată prin punerea la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 05.08.2020.

Leave a Reply