Judecătoria Alba Iulia. Cerere de sistare a stării de indiviziune

Cerere de sistare a stării de indiviziune

JUDECĂTORIA ALBA IULIA

 

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1305/2020

Ședința publică de la 20 Iulie 2020

Analizând actele și lucrările cauzei, instanța reține următoarele:

Prin Decizia civilă nr.136/A/2012 a Tribunalului A   , Secția I Civilă, pronunțată în dosar nr.XXXXXXXXXXXXX, astfel cum a fost îndreptată prin Încheierea nr.128/CC/A/2015 și modificată prin Decizia Civilă nr.9/2013 a Curții de Apel A    I    , Secția I Civilă, s-a constatat că defuncții C      V        și C      I    au efectuat un partaj de ascendent între C      N      , A     F      și D         A  , fiind înlăturată constatarea că pârâta D         M     se află în posesia suprafeței de 600 mp teren intravilan de la părinții săi și fiind înlăturată suprafața de 600 mp teren intravilan din suprafața totală de 1339 mp, nr.top 2975/12/1 casă și loc de casă din CF xxxxx A    I     (f.24-34 vol.I).

În considerentele aceleași decizii, s-a stabilit că din probele administrate rezultă că părinții părților au efectuat un partaj de ascendent chiar dacă acest partaj nu a îmbrăcat o formă autentificată. S-a mai stabilit că în cauză, părinții părților au realizat un partaj între copii, privind bunurile ce s-ar găsi în masa succesorală la decesul lor, ceea ce echivalează cu un partaj de ascendent.

În prezenta cauză, instanța reține că în baza art.794-799 VCC, partajul de ascendent este un act juridic între vii, sau pentru cauză de moarte, prin care ascendentul împarte între toți descendenții săi cu vocație succesorală la data succesiunii sale , bunurile pe care descendenții le dobândesc individual, iar nu pe cote părți. Pentru ca să fie valabil, partajul de ascendent ca act juridic între vii, trebuie făcut cu respectarea formei autentice prevăzute de lege pentru donații. Donatorul nu poate acoperi prin confirmare sau ratificare, viciile donației nule în privința formei.

După moartea donatorului însă, moștenitorii acestuia pot confirma, ratifica sau executa voluntar donația lipsită de formele legale, conform art.1167 alin.3 din VCC, întrucât între moștenitori donația nu este nulă, ci doar anulabilă.

Având în vedere că în speța de față este vorba de un partaj de ascendent realizat prin înzestrarea copiilor care a fost executat voluntar după moartea antecesorilor părților , reclamantele ar fi avut doar posibilitatea formulării unei acțiuni în reducțiunea donațiilor excesive, prescriptibilă în termen de 3 ani de la decesul donatorilor.

În speță fiind vorba despre un partaj de ascendent, înțelegerea dintre părți (părinți și copii) materializată în partajul de ascendent reținut în cuprinsul aceluiași dosar prin decizia civilă nr.136/A/2012 a Tribunalului A    a vizat următoarea stare de fapt:

– fiului C      N       i-a revenit casă părintească și terenul aferent acesteia în suprafață de aproximativ 740 m.p., imobilul situat administrativ în A    I    ,                        și să locuiască pe mai departe cu părinții, sens în care familia C      N       a și efectuat lucrări de investiții la casa părintească;

– fiicei D         M     i-a revenit terenul de aproximativ 600 m.p. situat pe                       . Pentru partea care-i revenea din casa părintească, părinții și fratele C      N       au ajutat efectiv cu bani și muncă brută;

– fiicei A     F       i-a revenit, sub forma unei donații deghizate o casă și o suprafață dublă de teren de 1439 m.p. situată tot în intravilanul municipiului A    I     pe                      .

Martorul M       C      N       (f.135 vol.I dosar) a declarat că din câte știe el de la C      I    și C      V       , aceștia „cât au trăit au împărțit averea copiilor”, iar casa de pe                           rămână fiului familiei C     , acesta împreună cu soția fiind cei care i-au întreținut pe părinții părților

Pe lângă construcția C1 notată în cartea funciară, în teren se află și construcția extratabulară C2 care, conform accesiunii imobiliare este proprietatea devălmașă a antecesorilor părților în proces: C      I    și C      V       , casă folosită în prezent de reclamanta D         M    , aflată la numărul poștal 10 pe                                    > Imobilul în litigiu înscris în CF xxxxx A    I     (conv. din CF nr. xxxxx A    I    ), două case – C1 tabulară și C2 extratabulară și terenul aferent în suprafață de 1339 m.p., se află administrativ în A    I    ,                           alocate două numere poștale: nr.10 pentru C      N       și nr.12 pentru D         M    .

În ceea ce privește modalitatea de sistare a stării de indiviziune, instanța reține că se impune ca aceasta să se facă în natură, conform folosinței care este conformă cu partajul de ascendent și înțelegerea dintre părți și antecesorii lor fără sultă.

Față de considerentele mai sus menționate, instanța va admite în parte acțiunea civilă principală formulată de reclamantele A     F       (născută C     ), în prezent decedată ( succedată de fiica sa H       D       ) și D         M     (născută C     ), prin mandatar avocat, în contradictoriu cu pârâtul C      N       și va admite acțiunea reconvențională formulată de pârâtul reclamant reconvențional C      N       în contradictoriu cu reclamantele principale mai sus menționate, iar în consecință, va sista starea de indiviziune asupra imobilului înscris în CF nr.xxxxx A    I     (provenit din conversia de pe hârtie a CF nr.xxxxx A    I    ), cu nr.top.2975/12/1 casă și loc de casă în suprafață de cf de 1339 mp, situat administrativ în A    I    ,                      , jud. A   , prin atribuirea casei C 1 în cotă de 1/1 părți, pârâtului C      N       și prin atribuirea suprafeței de 739 mp teren din cei 1339 mp aparținând nr.top.2975/12/1, pârâtului C      N      , fără sultă, iar în baza acelorași considerente de mai sus, instanța va respinge capătul de cerere principal prin care reclamantele solicită obligarea pârâtului la plata unei sulte.

Instanța reține că acțiunea principală nu vizează terenul din cartea funciară menționată mai sus, ci doar edificatele.

În consecință, va dispune dezlipirea imobilul ui înscris în CF nr.xxxxx A    I     (provenit din conversia de pe hârtie a CF nr.xxxxx A    I    ), A1 nr.top.2975/12/1, loc de casă, în suprafață de 1339 mp și A1.1, CAD: C1 nr.top.2975/12/1, casă, prin formarea a două loturi, cu numere topografice noi, conform folosinței, care se atribuie în favoarea acelorași proprietari tabulari, în cotele deținute, respectiv: Lotul nr.1, format din casa C1 și 739 mp teren, se atribuie numiților C      I    și C      V       , iar Lotul nr.2 format de 600 mp teren, se atribuie numiților C      I    și C      V        și va constata că terenul inclus în Lotul 1 aferent casei C1, conform partajului de ascendent reținut prin Decizia civilă nr.136/A/2012 pronunțată de Tribunalul A    în dosar nr.XXXXXXXXXXXXX, a revenit reclamantului reconvențional C      N       și i se va atribui acestuia, fără sultă.

În plus, va dispune OCPI A   , biroul cf, întabularea prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive.

În baza art. 19 din OUG nr.51/2008, c heltuielile procesuale avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art.453 alin.2 din NCPC, instanța va compensa cheltuielile de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

Admite în parte acțiunea civilă principală formulată de reclamantele:

  1. A F       (născută C     ), CNP:xxxxxxxxxxxxx, în prezent decedată, succedată de fiica sa H       D      , CNP:xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în A    I    ,                    , jud. A  

și

  1. D M     (născută C     ), CNP:xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în A    I    ,                      , jud. A   , prin mandatar avocat, în contradictoriu cu pârâtul C      N      , CNP:xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în A    I    ,                      , jud. A   

și admite acțiunea reconvențională formulată de pârâtul reclamant reconvențional C      N       în contradictoriu cu reclamantele principale mai sus menționate, iar în consecință:

Sistează starea de indiviziune asupra imobilului înscris în CF nr.xxxxx A    I     (provenit din conversia de pe hârtie a CF nr.xxxxx A    I    ), cu nr.top.2975/12/1 casă și loc de casă în suprafață de cf de 1339 mp, situat administrativ în A    I    ,                      , jud. A   , prin atribuirea casei C 1 în cotă de 1/1 părți, pârâtului C      N       și prin atribuirea suprafeței de 739 mp teren din cei 1339 mp aparținând nr.top.2975/12/1, pârâtului C      N      , fără sultă.

Respinge capătul de cerere principal prin care reclamantele solicită obligarea

pârâtului la plata unei sulte.

Dezlipește imobilul înscris în CF nr.xxxxx A    I     (provenit din conversia de pe hârtie a CF nr.xxxxx A    I    ), A1 nr.top.2975/12/1, loc de casă, în suprafață de 1339 mp și A1.1, CAD: C1 nr.top.2975/12/1, casă, prin formarea a două loturi, cu numere topografice noi, conform folosinței, care se atribuie în favoarea acelorași proprietari tabulari, în cotele deținute, respectiv: Lotul nr.1, format din casa C1 și 739 mp teren, se atribuie numiților C      I    și C      V       , iar Lotul nr.2 format de 600 mp teren, se atribuie numiților C      I    și C      V       .

Constată că terenul inclus în Lotul 1 aferent casei C1, conform partajului de ascendent reținut prin Decizia civilă nr.136/A/2012 pronunțată de Tribunalul A    în dosar nr.XXXXXXXXXXXXX, a revenit reclamantului reconvențional C      N       și i se atribuie acestuia, fără sultă.

Dispune OCPI A   , biroul cf, întabularea prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive.

Cheltuielile procesuale avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Compensează cheltuielile de judecată.

 

Leave a Reply