Obligarea asiguratorului la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat de persoana asigurată

Obligarea asiguratorului la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat de persoana asigurată

JUDECĂTORIA AIUD

JUDEȚUL A___

SENTINȚA CIVILĂ NR. 708/2020

Ședința publică de la 23 Iulie 2020

Completul compus din:

PREȘEDINTE C_____ D____

Grefier D______ I_____

Pe rol se află judecarea cauzei c ivil e privind pe reclamant a G_______ A________ S.A. BUCUREȘTI CU S_____ P________ A___ ÎN D___ , pârât a E______ R______ A________ R__________ S.A. V________ și intervenientul forțat R______ D_____ , având ca obiect ac ț iune in r ă spundere delictuala pretenții .

La apelul nominal făcut în ședința publică nu s-au prezentat în fața instanței reprezentantul reclamantei și al pârâtei, lipsă fiind și intervenientul forțat.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:

În temeiul art. 94 pct. 1 lit. k și art. 113 alin.1 pct. 9 Cod procedură civilă, instanța se declară competentă general, material și teritorial să judece prezenta cauză.

În temeiul art. 255 raportat la art. 258 Cod procedură civilă, instanța încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciind că aceasta este pertinentă, concludentă și utilă soluționării cauzei.

În temeiul art. 244 Cod procedură civilă, instanța declară cercetarea procesului încheiată.

În temeiul art. 394 Cod procedură civilă, instanța declară închise dezbaterile și reține cauza în pronunțare.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei de față, instanța constată următoarele:

Prin acțiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Aiud în data de 20.03.2020 reclamanta G_______ A________ S.A. a solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâta E______ R______ A________ R__________ S.A. și intervenientul forțat R______ D_____, ca prin hotărâre judecătorească să se dispună admiterea cererii astfel cum a fost formulată, cu obligarea pârâtei la următoarele plăți:

> plata sumei de 10.163,09 lei, cu titlu de despăgubiri civile;

> penalități de întârziere de 0,2% începând cu data de la data 04.03.2020 și până la recuperarea integrală a debitului;

> plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest proces.

În fapt , reclamanta a arătat că, așa cum rezultă din cuprinsul formularului de Constatare Amiabilă de Accident, întocmit de comun acord de către cei doi conducători auto implicați în evenimentul rutier ce a avut loc la data de 15.10.2019 în afara localității Teiuș.

A menționat că, intervenientul forțat R______ D_____ , conducea autovehiculul marca Nissan X-Trail c u nr. de înmatriculare A R -9 8 – HOL nu a păstrat o distanță suficientă în mers față de vehiculul marca Opel Vivaro cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXXXXX care circula regulamentar în fața sa , întrând în coliziune față spate cu acesta, rezultând avarierea ambelor vehicule.

A mai menționat că, culpa în producerea evenimentului rutier îi aparține în totalitate intervenientului forțat , care și-a recunoscut vinovăția în cuprinsul formularului de constatare amiabilă.

A învederat că, la data evenimentului, vehiculul mar ca Opel Vovaro cu nr. de înmatriculare B- 1123 – REL , era asigurat facultativ la societatea sa cu polița CASCO nr. xxxxxxxxxxxxxxx , în temeiul căruia a achitat despăgubirea cuvenită în cuantum de 10 .1 63 , 09 lei, în dosarul de daună K212006 xxxxx .

A susținut că, în temeiul art. 2210 NCC coroborat cu dispozițiile art. 19 alin. 7 din Norma ASF nr. 20/2017, prin plata despăgubirii asigurătorul se subrogă în drepturile asiguratului său, fiind în drept a recupera suma achitată de la pârâtă, având în vedere faptul că vehiculul marca Nissan X-Trail cu nr. de înmatriculare A R -9 8 – HOL era asigurat cu polița de a________ de răspundere civilă auto RCA la E______ Romania A________ R__________ SA.

A precizat că, societatea a încercat soluționarea litigiului pe cale amiabilă, sens în care a fost transmisă către pârâtă cererea de despăgubire cu adresa nr. 1 61 / 12 . 0 2.20 20, însă deși nu a formulat obiecțiuni în termenul legal, nu a efectuat nici plata astfel că au devenit exigibile dispozițiile art. 21 din Legea 132/2017 .

A solicitat să se constate că sunt întrunite condițiile răspunderii civile delictuale, așa cum sunt acestea reglementate prin art. 1349 -1395 NCC, fapta ilicită și vinovăția fiind probate prin formularul de Constatare Amiabilă de Accident, astfel cum acesta a fost completat de comun acord de către cei doi conducători auto implicați și cum rezultă și din dinamica, urmările producerii evenimentului și declarațiile conducătorilor auto.

Cu privire la prejudiciu, a solicitat să se constate că acesta este cert, a fost emis devizul de reparații de către unitatea service Autosel SRL și a fost emisă factura de reparații nr. A159087/09.01.2020 și a fost ac h itată cu OP nr.xxxxxx/17.01.2020, astfel că apare îndeplinită condiția legalității de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu.

Referitor la petitul doi al cererii, solicită să se constate că în speță devin aplicabile și dispozițiile art. 21 alin. 5 din Legea nr. 137/2017, conform cărora dacă asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile în termenul prevăzut de alin. (4) sau și le îndeplinește defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalități de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferența de sumă neachitată, plata penalităților făcându-se odată cu plata despăgubirii, pârâta fiind obligată și la plata penalităților de 0,2% pe zi de întârziere începând cu data de 04 . 03 .2020.

În ceea ce privește petitul trei al cererii, a solicitat să dispună aplicarea dispozițiilor art. 453 NCPC, respectiv să obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta speță, având în vedere că pârâta se afla de drept în întârziere.

În drept , au fost invocate dispozițiile art. 194-204 NCPC, art. 1349 -1395 NCC, art. 2210 NCC, art. 223 NCPC, art. 254 alin. 2 NCPC, art. 453 NCPC, NCPC, NCC, Norma ASF nr. 20/2017 și Legea nr. 132/2017

În probațiune, reclamata a depus înscrisuri (fl. 9 -3 8 ).

Pârâta, deși legal citată, nu a depus întâmpinare, iar reprezentantul acesteia nu s-a prezentat în fața instanței de judecată pentru exprimare poziție procesuală.

De asemenea, intervenientul forțat , deși legal citat, nu a depus întâmpinare și nici nu s-a prezentat în fața instanței de judecată pentru exprimare poziție procesuală.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt , între numi tul A_______ I___ și intervenientul forțat R______ D_____, ambii conducători auto, s-a produs la data de 15 .1 0 .2019 un accident rutier în afara localității Teiuș , soldat cu avarierea ambelor autovehicule. Din formularul de constatare amiabilă de accident, aflat la fila 23 rezultă că numitul R______ D_____, în timp ce conducea autovehiculul marca Nissan X-Trail cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXXX nu a păstrat o distanță suficientă în mers față de vehiculul marca Opel Vivaro cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX care circula regulamentar în fața sa, întrând în coliziune față spate cu acesta, rezultând avarierea ambelor vehicule.

Astfel, instanța reține că vehiculul condus de numit ul A_______ I___ , proprietatea societății Impuls Leasing R______ IFN SA, având ca și utilizator pe Relian Struct SRL , era asigurat la societatea reclamantă ________________________, iar cel condus de intervenientul forțat R______ D_____ era asigurat la societatea pârâtă ____________________________ R__________ SA, aspect care rezultă și din coroborarea polițelor de a________ ale autoturismelor depuse la filele 26 și 21 din dosar.

Prin factura fiscală _______ nr. xxxxxx din data de 09.01.2020 s-a stabilit pentru păgubitul Impuls Leasing R______ suma de xxxxx,09 lei cu titlu de despăgubire pentru auto cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX. ( f.16).

La data de 10 . 01 .20 20 , păgubitul Impuls Leasing R______ IFN SA , în calitate de proprietar al autovehiculului cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX a formulat față de reclamantă cerere de despăgubire în valoarea de 10 . 163,09 lei, ( f.1 4 ).

Instanța reține că societatea reclamantă a procedat la achitarea despăgubirii în sumă de 10 163,98 lei, conform ordinului de plată depus în copie la fila 15 în dosar, datat 17 . 01 .20 20 .

Prin cererea de despăgubire având nr. de înregistrare 1 61 / 12 . 02 .20 20 reclamanta a pus în vedere pârâtei ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii documentelor să procedeze la achitarea sumei de 10 . 163 , 09 lei, sumă care reprezintă despăgubiri achitate în urma evenimentului din data de 15 . 10 .2019, în care a fost implicat autovehicul cu nr. de înmatriculare XXXXXXXXX asigurat casco la societatea subscrisă și autovehicul cu nr. de înmatriculare A XXXXXXXX asigurat RCA la societatea pârâtă. ( f.9) .

Pârâta nu a înțeles să achite suma solicitată, și nici nu a depus întâmpinare prin care să conteste creanța.

În drept , instanța reține dispozițiile art. 2210 alin. 1 C .civ., respectiv în limitele indemnizației plătite, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării împotriva celor răspunzători de producerea pagubei, cu excepția asigurărilor de persoane.

Conform art. 19 alin. 6 – 8 din Norma ASF nr. 20/2017, în cazul în care, pentru recuperarea pagubei materiale produse într-un accident de vehicul, persoana prejudiciată se adresează asigurătorului său RCA ca urmare a utilizării decontării directe sau asigurătorului său de bunuri, sunt opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate următoarele: constatarea avariilor, soluțiile tehnice adoptate și modul de stabilire a cuantumului despăgubirilor, cuvenite în baza contractului RCA, iar în limitele despăgubirii achitate pe baza utilizării serviciului decontării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate este subrogat în toate drepturile propriului asigurat împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

În această situație, asigurătorul persoanei prejudiciate recuperează despăgubirea plătită de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate, acesta având obligația de transmitere, prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. g), către baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României. Potrivit art. 21 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, în termen de 30 zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat fie să răspundă cererii părții solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedește răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat, fie să notifice părții prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parțial, pretențiile de despăgubire.

Conform alin. 4 și 5 din același text de lege, despăgubirea se plătește de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entității de soluționare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească, iar dacă asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile în termenul prevăzut la alin. 4 sau și le îndeplinește defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalități de 0,2 % pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferența de sumă neachitată, iar plata penalităților se face odată cu plata despăgubirii.

Pe cale de consecință, cu privire la debitul principal solicitat de reclamantă, instanța urmează a-l admite ca și atare.

Cu privire la penalitățile de întârziere pretinse, instanța reține că potrivit art. 1535 alin. 1 C .civ., în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plății, în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu.

Mai mult potrivit ordinului de reglementare încheiat la data de 28.09.2017 în conformitate cu dispozițiile Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, având ca și părți și reclamantă și pârâta din prezentul dosar, în considerarea dispozițiilor art. 6.3.1, asigurătorul RCA al persoanei vinovate va achita despăgubirea plătită de asigurătorul RCA cu decontare directă al persoanei prejudiciate în termen de maxim 15 zile de la data solicitării, cu respectarea dispozițiilor art. 6 alin 1 lit.e sau art. 6.2.1, după caz. Potrivit art. 6.3.3 din același acord, dacă asigurătorul RCA al vinovatului nu iși îndeplinește sau își îndeplinește defectuos obligațiile în termenul prevăzut la art. 6.3.2, inclusiv dacă diminuează cuantumul despăgubirii sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta va plăti penalități de întârziere de 0,2% zi calculate la suma de despăgubire cuvenită sau la diferența de sumă neachitată. Plata penalităților se face odată cu achitarea sumei asupra căreia se aplică.

În cauza de față, față de prevederile ordinului de reglementare, instanța reține că reclamanta este îndreptățită la acordarea penalităților de întârziere pentru perioada respectivă. Pentru aceste considerente, instanța va admite cererea și va obliga pârâta ____________________________ R__________ SA la plata către reclamantă a sumei de 10 . 163 , 09 cu titlu de despăgubiri civile.

De asemenea va pârâta ____________________________ R__________ SA la plata către reclamantă a penalităților de întârziere în cuantum de 0,2% începând cu data de 04 .0 3 .2020 și până la plata efectivă.

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, conform art. 453 alin. 1 C .proc.civ., partea care cade în pretenții va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi achite acesteia cheltuieli de judecată, iar când cererea a fost admisă în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părți poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Instanța reține că pârâta se afla de drept în întârziere, conform art. 1523 C .civ., nefiind aplicabile dispozițiile art. 454 C .proc.civ., astfel că întrucât culpa pentru desfășurarea litigiului îi aparține pârâtei, instanța va dispune obligarea acesteia la plata sumei de 613,15 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxa judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ________________________, cu s_____ p________ a___ în D___, _____________________________________, __________________. Hunedoara, având JXXXXXXXXXXXX, CUI xxxxxxx, cont bancar RO77BTRLxxxxxxxxxxxx8913 deschis la Banca Transilvania Cluj, în contradictoriu cu pârâta ____________________________ R__________ SA, cu s_____ în V________, Șoseaua București Nord, nr. 10, Global City Business Park, Clădirea O23, _________________, având CUI xxxxxxx, JXXXXXXXXXXXX și cu intervenientul forțat R______ D_____, având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în Localitatea Bontești, ________________________, jud A___.

Admite cererea reclamantei de obligarea a pârâtei ____________________________ R__________ SA la plata sumei de 10.163,09 lei reprezentând despăgubiri, la care se adaugă penalități de întârziere în cuantum de 0,2 % începând cu data de 04.03.2020 și până la plata efectivă.

Obligă pârâta ____________________________ R__________ SA la plata către reclamantă a sumei de 613,15 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Judecătoria Aiud.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței azi, 23.07.2020

Leave a Reply