Obligarea Casei Județene de Pensii la emiterea unei noi decizii de pensionare care să valorifice veniturile din adeverință

Tribunalul Alba. Anularea deciziei de suspendare a contractului de muncă și acordarea despăgubirilor.

TRIBUNALUL ALBA

SECȚIA I CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 1124/2020

Ședința publică de la 23 Iulie 2020

An alizând actele și lucrările dosarulu i , instanța reține următoarele:

Prin rezoluția instanței din data de 2 2 .04.2020 s-a dispus, în baza dispozițiil or art.201 al in. 1 C PC, comunicarea cu pârâta R   O  Analizând actele și înscrisurile depuse în probațiune la dosarul cauzei civile instanța de judecată reține următoarele:

Instanța de judecată în prezenta cauză civilă dedusă spre competentă și legală soluționare,reține faptul că reclamanta,văzând cele menționate în cererea introductivă,are beneficiul stabilirii inițiale a  plății pensiei lunare,iar prin cererea de recalculare formulată și înregistrată sub nr. 8681/21.02.2020,depusă împreună cu dovada înregistrării acestei cereri la fila 6,a solicitat expres recalcularea pensiei lunare aflată în plată în sensul valorificării adeverinței nr.2234/5.02.2020 depusă la fila 7-16. Părătă, potrivit și celor menționate în întâmpinarea depusă la fila 40 a apreciat că nu poate fi recalculată pensia lunară prin reținerea veniturilor brute cuprinse în acest ultim script menționat,nefiind emisă decizie de admitere și nici de respingere,astfel că nu au fost luate în calcul veniturile realizate  și dovedite de către reclamant,astfel că și din aceste motive în mod deplin just s-a solicitat de către partea interesată, reținerea prin valorificare efectivă și deplin justă a veniturilor brute astfel dovedite  neechivoc și cert, potrivit adeverinței  anterior menționată. Se susține de asemenea inclusiv faptul că adeverința nu ar fi fost depusă la dosarul de pensie, ori tocmai din cuprinsul cererii de recalculare rezultă neechivoc, realizarea certă a acestei cerințe, susținerile p ârâ tei neputând a fi primite de către instanța de judecată. Astfel, se reține faptul că reclamanta a produs dovada certă a faptului că potrivit cererii de recalculare anterior menționată,deci anterior primului termenului de judecată stabilit și comunicat părților pentru data de 7.07.2020,a depus la dosarul de pensie în original adeverința, solicitând a se reține și valorifica aceste script  care evidențiază neechivoc și cert atât compunerea veniturilor brute lunare potrivit celor evidențiate expres dar și realizarea evidentă a cerinței și a condiției de contributivitate penultim aliniat fila 16. Veniturile brute și evident situația și compunerea acestora cuprinse în adeverință,se regăsesc în mod evident inclusiv în statele de plată deci în documentele de salarizare ale emitentei.

Pârâta, nerealizând procedura de recalculare a determinat menținerea pensiei lunare astfel stabilită și aflată în prezent în plată,deci în mod restrictiv și limitativ,fiind astfel ignorată cererea de recalculare,aceasta strict sub aspectul condițiilor de nevalorifi care a veniturilor și sporurilor salariale dovedite prin adeverința depusă în original la dosarul de pensie. Astfel, nu a fost  reținută de către entitatea juridică p ârâ tă, aplicabilitatea justă a dispozițiilor incidente și cuprinse în legea 263/2010 modificată,în sensul  evidentei excluderi conform celor anterior reținute,a  valorificării corecte și deplin juste a veniturilor salariale brute avute și dovedite cert de către reclamantă,pe perioada raportului juridic de muncă corespondent adeverinței,iar această atitudine de omisiune injustă nu poate fi primită de către instanța de judecată. Se concluzionează de către instanța de judecată în sensul că nu există nici o limitare,restrângere sau interdicție și nici imposibilitate de ordin legal de valorificare a veniturilor brute lunare realizate de către reclamantă,urmând a se dispune în consecință,reclamantul trebuind a avea satisfacția recunoașterii prin valorificare efectivă a veniturilor brute realizate efectiv. Astfel,se  reține necesitatea aplicabilității și incidenței  dispozițiilor  legale cuprinse atât  în legea  nr.263/2010, modificată, dar și   normele cuprinse  în  HG nr. 257/2011, sens in care pirita nu a procedat in consecință, prin interpretarea injustă a acestor norme legale. În aceste condiții,instanța de judecată conform și prevederilor art.125 din HG nr.257/2011 modificată,urmează a dispune în sensul valorificării juste și în integrum a acestor mențiuni dispozitive,certe și fără echivoc,văzând inclusiv data la care a fost realizată evidențierea și dispunerea acestora,raportat la data intrării în circuitul civil ca urmare a comunicării acestor scripte doveditor respectiv anul 2020,deci data posesiunii adeverinței dar și a depunerii la dosarul administrativ de pensie anexată cererii scrise de recalculare depusă la fila 6.

Se reține de către instanța de judecată că prin decizia nr.19/2012 dată de ÎCCJ, recurs în interesul legii,s-a stabilit că sporurile și alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislației anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverințele eliberate de unități, conform legislației în vigoare, și pentru acestea s-a plătit contribuția de asigurări sociale. Prin urmare, aplicarea principiului contributivității impune luarea în calcul a sporurilor și veniturilor suplimentare utilizate la determinarea punctajelor medii anuale pentru perioade anterioare legii nr. 19/2000, în măsura în care acestea au făcut parte din baza de calcul al pensiilor,au fost înregistrate în carnetul de muncă sau rezultă din adeverință, conform legislației în vigoare, și s-a plătit contribuția de asigurări sociale. În același sens este de precizat că, prin Decizia Curții Constituționale nr. 736/ 24 octombrie 2006, Curtea a statuat posibilitatea valorificării veniturilor enumerate în mod exhaustiv de O.U.G. nr. 4/2005 nu este exclusă de plano. Potrivit dispozițiilor art.2 lit.c din legea nr.263/2010, sistemul public se organizează și funcționează având ca bază principiul contributivității, conform căruia, fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite. Acest principiu de bază este reluat în modul de calcul al drepturilor de pensie, art.96 alin.1 și 2 din legea nr.263/2010 statuând că punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă. În conformitate cu dispozițiile art. 165 alin. 1 și 2 din legea nr.263/2010 la determinarea punctajelor anuale, pentru perioadele anterioare datei de 01.04.2001,se utilizează salariile brute sau nete, respectiv sporurile cu caracter permanent, care au făcut parte din baza de calcul a pensiei după data de 01.04.1992.Potrivit prevederilor legii nr.263/2010,trebuie reținut faptul că fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se in temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite. În acest sens, s-a pronunțat și Î.C.C.J. prin decizia nr. 5/2010, respectiv faptul că la stabilirea pensiilor și recalcularea pensiilor din sistemul public vor fi luate în considerare toate veniturile, reprezentând  salariu lunar și pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale în sistemul public de p     . Astfel,urmează a se dispune ca urmare a admiterii cererii introductive,inclusiv obligarea pârâtei la uzitarea normelor legale cuprinse în art.107 din legea nr. 263/2010 modificată, cu realizarea procedurii de recalculare a pensiei stabilite inițial și aflată în prezent în plată, acest ultim act normativ potrivit dispozițiilor cuprinse în art. 134(1), dispune în sensul că pensia poate fi recalculată, la cerere, prin adăugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

Pentru aceste considerente si motive de fapt si de drept, și având în vedere incidența și forța juridică aplicabilă și corespondentă datelor și elementelor dispozitiv-imperative cuprinse fără echivoc în înscrisurile menționate respectiv adeverința nr.2234/5.02.2020,urmează a se dispune admiterea acțiunii civile  formulată de către reclamantă,cu consecința justă și deplin legală a dispunerii recalculării p      lunare aflată în prezent în plată sub aspectul veniturilor brute salariale, trebuind a fi determinată stabilirea și plata dreptului la pensie lunară cuvenită, cu valorificarea si reținerea in acest context a datei manifestării interesului expres al persoanei reclamante și evident interesată,astfel menționată în cererea de recalculare formulată,pârâta urmând a  emite un alt script dispozitiv. Urmează a se dispune obligarea părătei,să procedeze la emiterea si comunicarea unei noi decizii de pensie,cu valorificarea inclusiv a veniturilor brute realizate corespondent celor evidențiate în adeverința anterior menționată,cu consecința deplin legală a  unei reaprecieri juste a punctajului mediu anual care urmează a fi  astfel determinat, și implicit plata diferențelor bănești datorate și cuvenite reclamantei  începând cu data de 1.03.2020, aceasta fiind luna următoare depunerii și înregistrării cererii de recalculare nr.8681/21.02.2020 fila 6,sens în care urmează  a se face aplicabilitatea prevederilor art.107 alin.5 din legea 263/2010 actualizată și art.134 alin.7 din HG 257/2011.În prezenta cauză  civilă sunt aplicabile prevederile art. 451 Cod pr civ. potrivit dovezii de la fila 49-50, urmând a fi obligată pârâta să plătească reclamantei  suma de 1.450 lei, cu titlu cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea civilă formulată de către reclamanta B     I      , cu domiciliul în Aiud                        .A3-A5             jud. A   , CNP: xxxxxxxxxxxxx, în contradictoriu cu  pârâta C    JUDEȚEANĂ DE P      A    , cu sediul în A    I    ,                             .61, jud. A    și în consecință:

Obligă  pârâta să procedeze la emiterea unei noi decizii de pensie, cu  reținerea și valorificarea la determinarea punctajului mediu anual, a veniturilor salariale brute cuprinse în adeverința nr.  2234/21.02.2020.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 1.450 lei,cu titlu cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul A   .

Pronunțată astăzi, 07.07.2020,prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Leave a Reply