Obligarea de a da consimtamantul pentru eliberarea pașaportului și pentru părăsirea țării

Obligarea de a da comsimtamantul pentru eliberarea pașaportului și pentru părăsirea țării
JUDECĂTORIA TÂRGU M____
SECȚIA CIVILĂ
Dosar nr. _____________
SENTINȚA CIVILĂ NR. 3479/2021
Ședința publică din data de 21.09.2021
Instanța constituită din:
PREȘEDINTE: B_____-V______ A________
GREFIER: I___ N_____ A___
Pe rol se află judecarea cauzei civile formulate de reclamanta A___ A_____ A___ A___________ A____ A___ A____ A_____ în contradictoriu cu pârâtul B___ B_____ B______, având ca obiect situație juridică minor – suplinire consimțământ.
În lipsa părților.
Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de ședință din data 14.09.2021, care face parte din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru data azi, 21.09.2021.
INSTANȚA,
Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 25.05.2021, sub nr. _____________, reclamanta A___ A_____ A___ A___________ A____ A___ A____ A_____ a solicitat în contradictoriu cu pârâtul B___ B_____ B______ instanței să se dispună: obligarea pârâtului să-și dea consimțământul pentru eliberarea pașaportului simplu pe numele minorei A___ A_____, născută la data de 28.06.2009 și pentru deplasarea acesteia în străinătate, respectiv în Ungaria, împreună cu reclamanta sau în caz contrar hotărârea dată să țină loc de acordul pârâtului în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare efectuării acestor operațiuni și pentru a părăsi țara; obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.
În motivare a arătat că s-a despărțit de pârâtul B___ B_____- L______, la data de 18.01.2018 ca urmare a pronunțării Sentinței Civile nr. 157/2018 a Judecătoriei Târgu-M____, prin care s-a dispus stabilirea domiciliului minorei A___ A_____, născută la data de 28.06.2009 la reclamantă.
Reclamanta a arătat că la data de 22.05.2020 s-a recăsătorit, iar în urma căsătoriei a preluat numele soțului, respectiv de “N___”, conform certificatului de căsătorie anexat prezentei.
De la despărțirea faptică, atât reclamanta cât și fiica sa, i-a solicitat pârâtului de mai multe ori, acordul pentru a se prezenta împreună cu minora la Serviciul de Pașapoarte sau la un Birou Notarial pentru a-și da consimțământul în vederea eliberării unui pașaport, cât și a întocmi o procură notarială pentru a putea pleca împreună cu minora în Ungaria.
Acest lucru nu s-a putut îndeplini, datorită faptului că pârâtul nu se interesează de minoră, nici măcar pensia de întreținere nu o achită, afirmând că dacă dorește să plece din țară, să se descurce pentru că el nu are timp de pierdut.
Dorește să arate faptul că, din actuala căsătorie mai are o fiică, pe numele de N___ S_____-T_____. născută la 27 august 2020, iar bunicii paterni și străbunicii acesteia locuiesc în Ungaria, iar de câte ori merg la aceștia în vizită sunt nevoiți să lase minora A___ A_____ la rude, care rămâne foarte supărată pentru că nu poate să călătorească cu familia ei.
De asemenea potrivit prev. art. 17 alin. 1 lit. a și alin. 6 din Legea 248/2005 modificată, minorilor cetățeni români, care nu se află în una dintre situațiile de suspendare a exercitării dreptului la liberă circulație în străinătate, li se eliberează pașapoarte simple în următoarele condiții: „în cazul minorei care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal; emiterea pașaportului pentru minor sau, după caz, includerea acestuia în pașaportul unuia dintre părinți, în situația în care există neînțelegeri între aceștia cu privire la exprimarea acordului, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (3) și (4), se efectuează numai după soluționarea neînțelegerilor de către instanța, în condițiile legii”.
Conf. art. 30 din același act normativ „Organele poliției de frontieră permit ieșirea din România a cetățenilor români minori numai dacă sunt însoțiți de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri: minorei care este înscris în pașaportul unui părinte și călătorește în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui pașaport individual sau, după caz, al unei cărți de identitate și călătorește împreună cu unul dintre părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu acesta numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinație, precum și cu privire la perioada acesteia sau, după caz, fac dovada decesului celuilalt părinte”.
Întrucât, pârâtul nu își dă acordul pentru deplasarea în străinătate a minorei A___ A_____ născută la data de 28.06.2009 împreună cu reclamanta și pentru eliberarea pașaportului, solicită ca în baza prev. art. 17 alin. 6 din Legea 248/2005 să se admită acest capăt de cerere astfel cum a fost formulat.
În drept, a invocat dispozițiile art. 194 și urm. Cod procedură civilă, Legea 248/2005, Legea 272/2004.
În probatoriu, a solicitat administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei; audierea minorei în cameră de consiliu.
La data de 07.07.2021, pârâtul a formulat întâmpinare prin care a arătat că este de acord să-și dea consimțământul pentru eliberarea pașaportului simplu pe numele minorei și deplasarea acesteia în străinătate; respingerea solicitării de obligare a pârâtului la cheltuieli de judecată.
În motivare a arătat că prin acțiunea introductivă reclamanta A___ A___________ A____ solicită obligarea pârâtului să-și dea consimțământul pentru eliberarea pașaportului simplu pe numele minorei A___ A_____ și pentru deplasarea acesteia în străinătate, respectiv în Ungaria.
Dorește să menționeze că este de acord cu solicitările reclamantei, aceasta nu l-a chemat în mod concret să se prezintă în fața notarului, pentru ca să-și exprime acordul. Imediat după divorț i-a cerut să semneze acte prin care să fie de acord să plece în străinătate cu minora și a avut suspiciuni cu privire la faptul că dorește să plece în vederea stabilirii definitive sau temporare acolo. Intr-adevăr nu a fost de acord cu așa ceva la acel moment deoarece minora era mai mica și nu dorea să piardă legătura cu aceasta și nici nu știa în ce condiții dorește mama acesteia să o ducă. De atunci nu i s-a mai cerut să-și exprime acordul în acest sens. Dacă i-ar fi cerut s-ar fi prezentat la notar.
Având în vedere cele menționate mai sus nu este de acord cu obligarea sa la cheltuieli de judecată.
În drept, a invocat dispozițiile art. 205 și urm., art. 454 Cod procedură civilă.
Instanța a încuviințat și administrat pentru ambele părți proba cu înscrisuri și a audiat minora în camera de consiliu.
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:
Minora A___ A_____, având C.N.P. _____________ s-a născut la 28.06.2009 din căsătoria părților, astfel cum rezultă din certificatul de naștere ________ nr. ______.
Prin Sentința Civilă nr. 157/2018 Judecătoria Târgu-M____ a declarat desfăcută căsătoria dintre părți și a dispus stabilirea domiciliului minorei la mamă.
Potrivit art. 23 alin 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor, deplasarea minorilor în străinătate se realizează cu respectarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, iar conform art. 30 alin 1 lit. b din Legea nr. 248/2005, minorilor li se permite ieșirea din țară numai dacă sunt însoțiți de o persoană majoră și, în situația în care călătorește împreună cu unul dintre părinți, numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;
Prin cererea formulată, reclamanta a arătat că găsește în imposibilitate de a exercita drepturile și obligațiile părintești împreună cu pârâtul.
Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei pârâtul a arătat că este de acord cu eliberarea pașaportului simplu pe numele minorei și deplasarea acesteia în străinătate.
Pe de altă parte, în prezenta cauză, nu s-a făcut dovada faptului că deplasările minorei pe teritoriul Ungariei, ar dăuna intereselor acesteia și nici a faptului că reclamanta intenționează să-l împiedice pe pârât să mai aibă legături personale cu copilul său.
Instanța apreciază că este în interesul superior al minorei să poată călători, împreună cu mama, în contextul în care pârâtul nu a exprimat acest consimțământ în condițiile în care acesta este necesar conform art. 30 din Legea nr. 248/2005.
Acordul pârâtului este necesar nu numai pentru eliberarea pașaportului pentru minor, dar și pentru ca organele poliției de frontieră să permită ieșirea în afara granițelor țării a minorei însoțită de mama reclamantă, în condițiile în care părinții exercită împreună autoritatea părintească asupra minorei, iar pârâtul nu și-a exprimat acordul prin declarație autentificată, în condițiile art. 30 alin. 1 alin. 1 lit. b coroborat cu art. 30 alin. 7 din Legea nr. 248/2005.
Totodată, la soluționarea cauzei, instanța reține și dispozițiile art. 17 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, care statuează că „în cazul minorei care nu a împlinit vârsta de 14 ani, eliberarea pașaportului se realizează numai la cererea ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal; în cazul minorei care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal. Emiterea pașaportului simplu sau a pașaportului simplu electronic pentru minor, în situația în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința se efectuează numai după soluționarea acestor situații de către instanța de judecată, care se pronunță în condițiile legii.
Față de considerentele de fapt și de drept expuse, având în vedere, totodată, probele administrate în cauză, reținând și faptul că părțile, în calitate de părinți, au obligația de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini obligațiile față de copil ținând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia, conform art. 5 din Legea 272/2004 și art. 487 Cod civil, că buna credință în exercitarea drepturilor și obligațiilor se prezumă până la proba contrară, conform art. 14 alin.2 Cod civil, iar depășirea perioadei constituie reținere ilicită a minorei și este sancționată, instanța va admite cererea formulată, dispunând potrivit celor de mai jos.
Totodată, instanța va reține și aplicarea dispozițiilor art. 448 alin. 1 Cod procedură civilă care statuează că „ Hotărârile primei instanțe sunt executorii de drept când au ca obiect stabilirea modului de exercitare a autorității părintești, stabilirea locuinței minorului, sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere, precum și precum și modul de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu minorul”.
De asemenea, instanța va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată de către părți, potrivit principiului disponibilității.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Admite cererea de reclamanta A___ A_____, având C.N.P. _____________, A___ A___________ A____ A___ E____ I_____ având C.N.P. _____________, domiciliată în mun. Târgu M____, ____________________. 11, __________________, cu domiciliul procesual ales la Cabinetul de avocatură C______ C____ din Târgu M____, ___________________, __________________, a solicitat în contradictoriu cu pârâtul B___ B_____ B______, având C.N.P. _____________, domiciliat în ___________________, ______________________, iar pe cale de consecință:
Obligă pe pârâtul B___ B_____ B______ să-și dea consimțământul pentru eliberarea pașaportului simplu pe numele minorei A___ A_____, având C.N.P. _____________, născută la data de 28.06.2009, în caz contrar hotărârea judecătorească ține loc de cerere, respectiv suplinește acordul pârâtului, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților și operațiunilor necesare de eliberare a pașaportului simplu pentru minoră.
Obligă pe pârâtul B___ B_____ B______, să-și dea consimțământul pentru ca minora A___ A_____, având C.N.P. _____________, născută la data de 28.06.2009, să călătorească împreună cu mama N___ E____ I_____, pe teritoriul Ungariei, pe o perioadă de 3 ani de zile de la pronunțarea prezentei hotărâri, în caz de refuz prezenta hotărâre judecătorească suplinește acordul pârâtului.
Executorie în condițiile art. 448 alin. 1 C.pr.civ..
Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, declarație care se depune la registratura Judecătoriei Târgu M____.
Pronunțată azi, 21.09.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
PREȘEDINTE
B_____-V______ A________ GREFIER
A___ I___ N_____

Leave a Reply