Obligarea la plata unor facturi emise pentru activități de transport

JUDECĂTORIA TÎRGU-M___ Ș

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

SENTIN Ț A CIVILĂ NR. 1576

Ș edin ț a publică din data de 09 iunie 2020

Instan ț a constituită din:

PRE Ș EDINTE: S_____ S____

GREFIER: M______-E____ M OLDOVAN

Pe rol judecarea cauzei civile formulată de reclamanta __________________ , cu sediul în B__ ș nr. 278, jud. Bihor ș i dom.proc. ales în Oradea, _________________, jud. Bihor, în contradictoriu cu _______________________ SRL , cu sediul în Tg-M___ ș , _______________________. 45, jud. M___ ș având ca obiect preten ț ii.

La apelul nominal făcut în ș edin ț a publică, se constată lipsa păr ț ilor.

Văzând dispozi ț iile art. 121 alin. (5) din Regulamentul de ordine interioară a instan ț elor judecătore ș ti „În cazul în care niciuna dintre păr ț i nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va fi lăsat la sfâr ș itul ș edin ț ei când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispozi ț iilor procedurale”, instan ț a lasă cauza la a doua strigare.

La apelul nominal făcut în ș edin ț a publică, la a doua strigare, se constată lipsa păr ț ilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ș edin ț ă, care învederează că s-a depus răspuns la întâmpinare.

Constatând că este primul termen de judecată la care păr ț ile sunt legal citate, instan ț a î ș i verifică competen ț a în temeiul art. 131 Cod procedură civilă ș i constată că este competentă general, material ș i teritorial în vederea solu ț ionării prezentei cauze în baza art. 94 pct. 1 lit. k) Cod procedură civilă.

În temeiul art. 255-258 Cod proc.civ., instan ț a încuviin ț ează proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciind ca fiind o probă utilă, pertinentă ș i concludentă solu ț ionării cauzei.

În temeiul dispozi ț iilor art. 244 Cod procedură civilă instan ț a, considerându-se lămurită, declară încheiată cercetarea procesului ș i procedează la dezbaterea fondului în continuare în ș edin ț ă publică, la acela ș i termen de judecată.

În temeiul dispozi ț iilor art. 392 Cod procedură civilă, instan ț a declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei ș i considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt ș i temeiurile de drept ale cauzei, în temeiul dispozi ț iilor art. 394 alin.1 Cod procedură civilă, închide dezbaterile ș i re ț ine cauz a în pronun ț are.

INSTAN Ț A :

Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instan ț e la data de 16.12.2019, sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclamanta __________________ a solicitat în contradictoriu cu pârâtul _______________________ SRL instan ț ei să se dispună : obligarea debitoarei la plata sumei de 33.176,82 lei, compusă din: suma de 6.872,25 euro (32.650,76 lei), reprezentând contravaloare servicii transport conform Facturilor fiscale nr. xxxxxx/12.07.2019, xxxxxx/31.07.2019, xxxxxx/12.09.2019, xxxxxx/12.09.2019 ș i xxxxxx/24.09.2019; suma de 587,63 lei reprezentând dobânda legală aferentă facturilor de mai sus, calculată conform art. 1535 NCC coroborat cu O.G. 13/2011, de la data scaden ț ei fiecărei facturi ș i până la data de 16.12.2019, pe care o solicită în continuare până la momentul plă ț ii efective a debitului; cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că, între reclamantă ș i pârâtă s-au desfă ș urat raporturi comerciale constând în prestarea unor servicii de transport rutier conform Comenzilor de transport nr. 08/05.07.2019; 10/24.07.2019; 12/04.09.2019; 11/31.07.2019 ș i 13/06.09.2019, pe care le anexează prezentei.

Reclamanta ș i-a îndeplinit obliga ț iile contractuale cu bună credin ț ă, aspect dovedit cu scrisorile de trăsură aferente fiecărui transport (CMR) pe care le depune la dosar ș i care atestă faptul că marfa a fost livrată în condi ț iile stabilite la destinatar. Documentele sunt confirmate de primire de către beneficiarii serviciilor de transport ș i nu con ț in rezerve sau obiec ț iuni.

D____ urmare, a emis Facturile fiscale nr. xxxxxx/12.07.2019, xxxxxx/31.07.2019, xxxxxx/12.09.2019, xxxxxx/12.09.2019 ș i xxxxxx/24.09.2019, pentru transporturile efectuate. Men ț ionează că sumele men ț ionate în facturile emise de reclamant coincid cu pre ț ul stabilit de comun acord, de ambele păr ț i contractante în comenzile aferente fiecărui transport.

Conform AWB – urilor anexate prezentei, facturile au fost comunicate pârâtei împreună cu celelalte documente aferente transportului, în data de 06.08.2019, 29.08.2019, 24.09.2019 ș i 26.09.2019, facturile fiind scadente la plată la 30 de zile de la recep ț ionarea acestora.

Pârâta nu ș i-a îndeplinit obliga ț ia de plată a contravalorii serviciilor de transport efectuate, cu toate că a recunoscut existen ț a debitului ș i obliga ț ia sa de plată, conform conversa ț iilor email anexate prezentei. La solicitările de plată, în 16.09.2019 pârâta a răspuns că ” achită în decursul acestei săptămâni ajungând ca în data de 08.10.2019 să- ș i ceară din scuze că nu a achitat încă facturile ș i că ” imediat ce face plata revin cu document”.

Cu privire la promisiunile de plată ale pârâtei, solicită să se aibă în vedere dispozi ț iile art. 2538 alin. 2 teza 2 Cod Civil potrivit cărora „Constituie acte de recunoa ș tere tacită plata par ț ială a datoriei, achitarea, în tot sau în parte, a dobânzilor sau penalită ț ilor, solicitarea unui termen de plată ș i altele asemenea”.

Având în vedere că nu a binevoit să achite debitul, cu toate că a promis în repetate rânduri că o va face, reclamanta a comunicat Notificarea nr. 181/30.10.2019 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ș i email, pe care o anexează prezentei.

Potrivit art. 1270 Cod civil „ contractul valabil încheiat are putere de lege între păr ț ile contractant e” ș i art. 1516 Cod civil stipulează faptul că „creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă ș i la timp a obliga ț iei”.

Din toate cele enumerate mai sus, rezultă a ș adar că, reclamanta a prestat în mod corespunzător serviciile solicitate, CMR – urile fiind semnate fără obiec ț iuni, iar facturile fiind recunoscute prin repetatele promisiuni de plată, însă, fără justificare, pârâta nu a procedat la plata contravalorii acestor transporturi, sens în care sunt nevoi ț i să formuleze prezenta ac ț iune.

În c onsecin ț ă, conform prevederilor art. 662 din Noul Cod de Procedură Civilă, reclamanta de ț ină o crean ț ă certă, lichidă ș i exigibilă împotriva debitoarei pentru următoarele considerente: crean ț a este certă, în sensul că existen ț a sa este neîndoielnică.

Îndep linirea obliga ț iilor contractate de către societate sunt dovedite prin documentele anexate, ce confirmă faptul că a fost efectuat transportul solicitat de pârâtă, iar marfa a fost livrată în loca ț ia pretinsă de pârâta. În acest sens anexează CMR – urile semnate fără obiec ț iuni.

Rezultă fără putin ț ă de tăgadă faptul că reclamanta ș i-a îndeplinit obliga ț iile contractuale la termen ș i cu bună credin ț ă, iar pârâta nu ș i-a executat obliga ț iile de plată nici până în prezent.

Totodată debitul este recunoscut ș i a cceptat la plată de către debitoare prin promisiunile de plată efectuate, conform conversa ț iilor email anexate.

Caracterul lichid al crean ț ei reclamantei reiese din faptul că aceasta are un cuantum precis determinat, pe cale conven ț ională de către păr ț i, c onstând în pre ț ul transporturilor de marfă stabilite de acestea ș i facturate de reclamant în conformitate cu comenzile.

Caracterul exigibil al crean ț ei reiese din faptul ca facturile sunt scadente la plată, fiind expirat termenul de 30 de zile calculat de la momentul recep ț ionării fiecărei facturii, astfel: xxxxxx/12.07.2019-scadentăîn data de 06.09.2019; xxxxxx/31.07.2019 – scadentă în data de 29.09.2019; xxxxxx/12.09.2019 – scadentă în data de 25.10.2019; xxxxxx/12.09.2019 – scadentă în data de 27.10.2019; xxxxxx/24.09.2019 – scadentă în data de 27.10.2019.

Luând în considerare faptul că debitoarea nu a achitat la termen contravaloarea serviciilor de transport prestate de reclamant, cu toate că a recep ț ionat facturile fiscale emise de reclamantă, iar CMR – urile nu au însemnate obiec ț iuni cu privire la transport ori marfă, sunt îndreptă ț i ț i să solicite inclusiv dobânda legală calculată în conformitate cu prevederile art. 1535 NCC coroborat cu OG 13/2011 ce se vor calcula de la data scaden ț ei ș i până la momentul plă ț ii efective.

Solicită să se aibă în vedere faptul că între profesioni ș ti este necesară executarea obliga ț iilor cu celeritate, reclamanta fiind prejudiciata prin neexecutarea la termen a obliga ț iei de plată a sumei datorate. Acesta este ș i motivul pentru care se prevede expres în cuprinsul art. 1523 alin. 1 lit. d un caz de punere de drept în întârziere atunci când „nu a fost executată obliga ț ia de plata a unei sume de bani asumată în exerci ț iul activită ț ii unei întreprinderi”, raporturile între pro fesioni ș ti fiind guvernate de necesitatea executării cu celeritate a obliga ț iilor contractuale.

Pentru aceste considerente, solicită admiterea prezentei cereri ș i obligarea pârâtei la plata sumei 6.872,25 euro (32.650,76 lei) precum ș i dobânzii legale calculată raportat la suma datorată, de la data scaden ț ei ș i până la data plă ț ii efective a acesteia, cu cheltuieli de judecată.

Conform art. 223 Noul Cod de procedură civilă solicită judecarea cauzei în lipsă.

În drept, a invocat dispozi ț iile art. 1270, 1350, 1523, 1531, 2538 Cod civil, art. 194 Cod procedură civilă

În proba ț iune, înscrisuri, alte probe a căror necesitate ar rezulta din cercetarea procesului sau din dezbateri.

La data de 13.03.2020, pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat admiterea ac ț iunii astfel cum aceasta a fost formulată.

În temeiul art. 223 Cod procedură civilă solicită judecarea prezentei chiar ș i în lipsa pârâtei.

În motivare a arătat că rela ț iile contractuale dintre pârâtă ș i reclamantă s-au desfă ș urat în modalitatea arătată de aceasta în cuprinsul ac ț iunii formulate, însă din motive obiective nu a reu ș it să achite debitul restant.

Astfel, pârâta solicită admiterea ac ț iunii însă solicite exonerarea de la plata cheltuielilor de judecată, având în vedere că a recunoscut în mod integral preten ț iile reclamantei, precum ș i prevederile art. 454 din Codul de procedură civilă „Pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care păr ț ile sunt legal citate, preten ț iile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată”.

În drept a invocat dispozi ț iile legale men ț ionate în cuprinsul prezentului script.

La data de la data de 21.05.2020, reclamanta a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat: să se respingă apărările invocate de pârâtă prin întâmpinare referitoare la cheltuielile de judecată, ca neîntemeiate.

În motivare a arătat că potrivit art. 454 cod procedura civila „Pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care păr ț ile sunt legal citate, preten ț iile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excep ț ia cazului în care, prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se afla de drept în întârziere. Dispozi ț iile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil rămân aplicabile”.

În spe ț a de fa ț ă, pârâta nu poate fi scutită de la plata cheltuielilor de judecată, întrucât nu sunt îndeplinite condi ț iile art. 454 Cod procedură civilă, mai sus citat.

În primul rând, arată că, pârâta este de drept în întârziere, având în vedere dispozi ț iile art. 1523 alin. 1 lit. d care instituie un caz de punere de drept în întârziere atunci când „nu a fost executată obliga ț ia de via ț ă a unei sume de bani, asumata în exerci ț iul activită ț ii unei întreprinderi”.

Ra ț iunea acestei prevederi legale este aceea că, între profesioni ș ti este necesară executarea obliga ț iilor cu celeritate, reclamanta fiind prejudiciată prin neexecutarea la termen a obliga ț iei de plată a sumei datorate de către clientul lor.

În al doilea rând, învederează faptul că, reclamanta a trimis acesteia ș i o Notificare de plată 181/30.10.2019 prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ș i prin email, astfel că pârâta a fost pusă în întârziere anterior introducerii cererii de chemare în judecată ș i nu a în ț eles să îndeplinească obliga ț iile asumate.

Având în vedere aceste aspecte, consideră că dispozi ț iile art. 454 Cod procedură civilă, nu sunt incidente în spe ț ă, pârâta neputând fi scutită de la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de solu ț ionarea prezentei cauze.

În concluzie, solicită obligarea pârâtei la suportarea cheltuielilor de judecată în sumă de 1.630,59 lei ș i la plata dobânzii legale în sumă de 2.031,38 lei (sumă actualizată până la data de 18.05.2020 pe care o solicită în continuare până la data plă ț ii efective), conform art. 1535 cod civil ș i art. 3 din Legea nr. 72/2013 precum ș i la plata debitului principal în sumă de 32.650,76 lei.

În drept, a invocat dispozi ț iile art. 1535, 1522, 1523 cod civil, Legea nr. 72/2013.

În probatoriu înscrisurile depuse la dosar.

Pe parcursul procesului instanța a încuviințat și a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând ansamblul probatoriului, instan ț a re ț ine următoarele:

În fapt, între păr ț i s-au desfă ș urat rela ț ii contractuale, în baza comenzilor de transport nr. 08/05.07.2019, 10/24.07.2019, 12/04.09.2019, 11/31.07.2019 ș i 13/06.09.2019 (f.9, 13, 17, 21, 24).

În drept , în temeiul art. 1270 Cod civil contractul valabil încheiat are putere de lege între păr ț i, iar art. 1516 Cod civil prevede dreptul creditorului la îndeplinirea integrală, exactă ș i la timp a obliga ț iei, având dreptul să treacă la executare silită atunci când, fără justificare, debitorul nu î ș i execută obliga ț ia ș i se află în întârziere.

Potrivit art. 663 alin. 2, alin. 3 ș i alin. 4 Cod procedură civilă, crean ț a este certă când existen ț a ei neîndoielnică rezultă din înscrisul constatator al crean ț ei, este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau determinabil ș i este exigibilă dacă obliga ț ia debitorului a ajuns la scaden ț ă.

Caracterul cert, lichid ș i exigibil al sumei de 32.650,76 lei rezultă din facturile fiscale nr. xxxxxx/12.07.2019, xxxxxx/31.07.2019, xxxxxx/12.09.2019, xxxxxx/12.09.2019 ș i xxxxxx/24.09.2019 emise în executarea contractului. Reclamanta a făcut dovada executării propriei obliga ț ii, aceea de a efectua transporturile solicitate în baza comenzilor de transport, fapt ce rezultă din cuprinsul scrisorilor de trăsură.

Debitoarea este de drept în întârziere în temeiul art. 1523 alin. 2 litera d Cod civil, obliga ț ia de a plăti suma de bani fiind asumată în exerci ț iul activită ț ii unei întreprinderi, iar pe de altă parte, pârâta a fost somată anterior litigiului să achite sumele de bani.

A ș adar, creditoarea a făcut dovada existen ț ei raporturilor contractuale. De asemenea, reclamanta a făcut dovada caracterului cert, lichid ș i exigibil al crean ț ei, acesta rezultând din cuprinsul facturilor fiscale coroborate cu dispozi ț iile contractuale sus-arătate. Pârâta însă, de ș i legal citată, nu a formulat întâmpinare ș i nu a formulat niciun fel de apărare.

Instan ț a re ț ine culpa pârâtei în neexecutarea obliga ț iei, fa ț ă de dispozi ț iile art. 1548 Cod civil, astfel că sunt îndeplinite condi ț iile răspunderii civile contractuale a pârâtei.

În ceea ce prive ș te capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata penalită ț ilor de întârziere , instan ț a re ț ine că în cauză sunt incidente dispozi ț iile art. 1535 Cod civil potrivit cărora în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scaden ț ă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scaden ț ă până în momentul plă ț ii, în cuantumul convenit de păr ț i sau în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu.

Din tabelul privind calculul dobânzii legale penalizatoare, rezultă că aferent debitului arătat, pârâta datorează penalită ț i de întârziere în cuantum de 587,63 lei de la scaden ț a fiecărei facturi în parte (respectiv 06.09.2019, 29.09.2019, 25.10.2019, 27.10.2019 ș i 27.10.2019) ș i până la data de 16.12.2019, precum ș i în continuare, până la plata integrală a debitului.

Pe cale de consecin ț ă, va admite cererea reclamantei S.C. T_______ RO S.R.L. formulată în contradictoriu cu pârâta S.C. M______ H___ & S____ S.R.L. ș i în consecin ț ă, va obliga pârâta la plata sumei de 32.650,76 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de transport conform facturilor fiscale nr. xxxxxx/12.07.2019, xxxxxx/31.07.2019, xxxxxx/12.09.2019, xxxxxx/12.09.2019 ș i xxxxxx/24.09.2019. De asemenea, va obliga pârâta la plata sumei de 587,63 lei reprezentând dobândă legală aferentă facturilor fiscale sus-arătate, de la data scaden ț ei fiecărei facturi în parte ș i până la data de 16.12.2019, precum ș i în continuare, până la data plă ț ii efective a debitului.

Pârâta a recunoscut preten ț iile reclamantei, însă acest fapt nu o scute ș te de la suportarea cheltuielilor de judecată pricinuite de prezentul litigiu întrucât se află de drept în întârziere în condi ț iile art. 1.523 alin. 2 lit. d Cod procedură civilă, fiind o societate care datorează o sumă de bani asumată în exerci ț iul activită ț ii unei întreprinderi, iar dispozi ț iile art. 454 Cod procedură civilă prevăd în mod expres că pârâtul trebuie să suporte cheltuielile, atunci când sunt solicitate ș i dovedite, cât timp se află de drept în întârziere.

Fa ț ă de dispozi ț iile art. 453 Cod procedură civilă, va obliga pârâta la plata sumei de 1.630,59 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru (f. 44).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂ Ș TE:

Admite cererea reclamantei S.C. T_______ RO S.R.L. cu sediul în B___ nr. 278, jud. Bihor și dom.proc. ales în Oradea, _________________, jud. Bihor formulată în contradictoriu cu pârâta S.C. M______ H___ & S____ S.R.L. cu sediul în Tg-M____, _______________________. 45, jud. M____.

Obligă pârâta la plata sumei de 32.650,76 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de transport conform facturilor fiscale nr. xxxxxx/12.07.2019, xxxxxx/31.07.2019, xxxxxx/12.09.2019, xxxxxx/12.09.2019 ș i xxxxxx/24.09.2019.

Obligă pârâta la plata sumei de 587,63 lei reprezentând dobândă legală aferentă facturilor fiscale sus-arătate, de la data scaden ț ei fiecărei facturi în parte ș i până la data de 16.12.2019, precum ș i în continuare, până la data plă ț ii efective a debitului.

Obligă pârâta la plata sumei de 1.630,59 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Târgu-M___ ș .

Pronun ț ată prin punerea solu ț iei la dispozi ț ia păr ț ilor de către grefa instan ț ei azi, 09.06.2020.

PREȘEDINTE GREFIER

S_____ S____ M______ E____ M_______

Leave a Reply